520 - Jis pa÷m÷ kai ką (2022)

520 - Jis pa÷m÷ kai ką iš t÷vo kapo, iš K<strong>ir</strong>mio <strong>ir</strong> manęs, - paaiškino <strong>Haris</strong>. Galva prasiblaiv÷, randą nebe taip perš÷jo. Nors kabinete buvo tamsu, Rukna mat÷ aiškiai. Tolimoje kvidičo aikšt÷je tebeaid÷jo riksmai. - Ką Tamsos Valdovas pa÷m÷ iš tavęs? - paklaus÷ Rukna. - Kraujo, - kilstel÷jo ranką <strong>Haris</strong>. Toj vietoj, kur įsmigo K<strong>ir</strong>mio dur- klas, buvo prapl÷šta rankov÷. Rukna l÷tai l÷tai atsiduso. - O M<strong>ir</strong>ties Valgytojai? Sakai, <strong>ir</strong> jie grįžo... - Taip, - atsak÷ <strong>Haris</strong>. - Visa gauja... - Kaip jis su jais kalb÷jo? - tyliai paklaus÷ Rukna. - Ar jiems atleido? Staiga <strong>Haris</strong> prisimin÷. Tur÷jo pasakyti Dumbldorui, iš karto pra- nešti... - Hogvartse yra M<strong>ir</strong>ties Valgytojas! Mūsų mokykloje! Jis įmet÷ mano vardą į <strong>Ugnies</strong> taurę, pasisteng÷, kad išlikčiau iki galo... <strong>Haris</strong> band÷ stotis, tačiau Rukna stumtel÷jo jį atgal į k÷dę. - Aš žinau, kas tasai M<strong>ir</strong>ties Valgytojas, - ramiai tar÷. - Karkarovas? - susijaudinęs paklaus÷ <strong>Haris</strong>. - Kur jis? Ar sugavot jį? Ar jis užrakintas? - Karkarovas? - keistai nusijuok÷ Rukna. - Karkarovas šiąnakt pab÷- go pajutęs, kad ant rankos dega Tamsos ženklas. Per daug yra išdavęs ištikimų Tamsos Valdovo šalininkų, kad lauktų jų sugrįžtant... Bet abe- joju, ar jis toli nukako. Tamsos Valdovas moka susekti savo priešus. - Karkarovo neb÷r? Pab÷go? Vadinasi, ne jis įd÷jo Taur÷n mano vardą? - Ne, - l÷tai atsak÷ Rukna. - Ne jis. Tavo vardą įd÷jau aš. <strong>Haris</strong> negal÷jo patik÷ti. - Negali būti. Tikrai negali būti... Negal÷jote šito padaryti... - Tikrai aš, - patv<strong>ir</strong>tino Rukna, jo stebuklingoji akis apsisuko <strong>ir</strong> įsmigo į duris. <strong>Haris</strong> suprato, kad jis nori įsitikinti, ar koridoriuje kas nors nesto- vi. Tą pačią akim<strong>ir</strong>ką jis išsitrauk÷ lazdelę <strong>ir</strong> nutaik÷ į Harį. - Taigi jis atleido jiems? Laisv÷je esantiems M<strong>ir</strong>ties Valgytojams? Tiems, kurie išsisuko nuo Azkabano?

521 - Ką? - nesuprato <strong>Haris</strong>. Jis žiūr÷jo į lazdelę. Nevykęs pokštas, ne kitaip. - Aš tave klausiau, - ramiai pasak÷ Rukna, - ar jis atleido padugn÷ms, kurie jo net neieškojo. Tiems bailiams <strong>ir</strong> išdavikams, kurie neišdrįso d÷l jo s÷sti į Azkabaną. Netikšoms pašlem÷kams, kuriems užteko drąsos su kauk÷mis stripin÷ti per pasaulio kvidičo čempionatą, bet kurie spruko vos išvydę danguje mano paleistą Tamsos ženklą. - Jūsų paleistą... Ką jūs kalbate? - Sakiau tau, Hari. Jau sakiau. Ko jau nekenčiu, tai laisv÷je vaikštančio M<strong>ir</strong>ties Valgytojo. Jie nusisuko nuo mano pono, kai jam labiausiai jų rei- k÷jo. Tik÷jausi, kad jis juos nubaus. Tik÷jausi, kad juos kankins. Sakyk, kad jis jiems buvo žiaurus, Hari... - Staiga Ruknos veidą nušviet÷ be- pročio šypsena. - Sakyk, kad jiems praneš÷, jog aš vienas likau jam išti- kimas. Pas<strong>ir</strong>engęs rizikuoti viskuo, kad gal÷čiau įteikti jam vienintelį trokš- tamą daiktą. Tave. - Negali būti... Jūs negal÷jote... - Kas įd÷jo į Taurę tavo vardą visai kitos mokyklos vardu? Aš. Kas atbaid÷ kiekvieną, kuris gal÷jo tau pakenkti ar sutrukdyti laim÷t šį tur- nyrą? Aš. Kas paliep÷ Hagridui parodyti tau slibinus? Aš. Kas pad÷jo tau pamatyti vienintelį būdą slibinui nugal÷ti? Vis aš. Ruknos stebuklingoji akis nukrypo nuo durų. Ji žiūr÷jo į Harį. Jo kreiva burna išsiviep÷ dar šleiviau. - Buvo nelengva, Hari, išva<strong>ir</strong>uoti tave per visas tas užduotis taip, kad nekiltų įtarimo. Tur÷jau pasitelkti visą savo gudrumą, kad tavo s÷km÷je nesijustų mano rankos. Dumbldoras būtų labai suabejojęs, jeigu tau vis- kas būtų pavykę pernelyg sklandžiai. Žinojau, jog tau įžengus į lab<strong>ir</strong>in- tą, geriausia p<strong>ir</strong>ma visų, tur÷čiau puikią progą atsikratyti kitais čempio- nais, kad tau liktų atv<strong>ir</strong>as kelias. Tačiau man dar reik÷jo įveikti tavo kvai- lumą. Antroji užduotis... Tada labiausiai bijojau nes÷km÷s. Aš tave ste- b÷jau, Poteri. Žinojau, kad neturi kiaušinio mįsl÷s rakto, tod÷l reik÷jo duoti tau dar vieną užuominą...

 • Page 3 and 4:

  J.K.ROWLING Iš anglų kalbos vert

 • Page 5:

  Skiriu Peteriui Rowlingui, pono Rid

 • Page 8 and 9:

  ko namie jaukiai besikūrenančius

 • Page 10 and 11:

  Frenkui teko kariauti ne tik su pik

 • Page 12 and 13:

  - Pa... pasaulio kvidičo čempiona

 • Page 14 and 15:

  - Aš ir esu jūsų ištikimasis ta

 • Page 16 and 17:

  HARIS POTERIS Frenkas nesuprato, ka

 • Page 18 and 19:

  ANTRAS SKYRIUS Randas Haris gul÷jo

 • Page 20 and 21:

  atsitikimų ir sužeidimų - jie ne

 • Page 22 and 23:

  kur nors paplūdimyje, tepa savo il

 • Page 24 and 25:

  Būdamas Ligustrų gatv÷je, Haris

 • Page 26 and 27:

  TREČIAS SKYRIUS Kvietimas Kai Hari

 • Page 28 and 29:

  - Čia pusryčiai? - burbtel÷jo te

 • Page 30 and 31:

  gyveno pas Durslius, kad nežinotų

 • Page 32 and 33:

  - O taip, - nerūpestingai atsak÷

 • Page 34 and 35:

  Roni, viskas gerai, Žiobarai mane

 • Page 36 and 37:

  priblokšti ir pagąsdinti. Dudlis

 • Page 38 and 39:

  Dursliai atsigręž÷ į Harį tars

 • Page 40 and 41:

  d÷ Vernonas v÷l užraudonijo, tet

 • Page 42 and 43:

  D÷dei Vernonui persimain÷ veidas.

 • Page 44 and 45:

  PENKTAS SKYRIUS Magiškos Vizlių

 • Page 46 and 47:

  nio draug÷ Hermiona Įkyr÷l÷. Ki

 • Page 48 and 49:

  dar tris aukštus, iš apačios juo

 • Page 50 and 51:

  panaudoja ir jeigu nesusiims, pakli

 • Page 52 and 53:

  partamento darbuotojui, nesistengt

 • Page 54 and 55:

  - Kaip jau v÷lu, - staiga tar÷ po

 • Page 56 and 57:

  - Aa, tebedrybso? - suniurn÷jo Fre

 • Page 58 and 59:

  - Accio! Accio! Accio! - šauk÷ ji

 • Page 60 and 61:

  donskruosčiui burtininkui reta bar

 • Page 62 and 63:

  SEPTINTAS SKYRIUS Maišinis ir Susi

 • Page 64 and 65:

  - O negalima? - susirūpino ponas V

 • Page 66 and 67:

  - Bus ankštoka, - šūktel÷jo jis

 • Page 68 and 69:

  - Patinka papuošimas? - išsišiep

 • Page 70 and 71:

  - Susitikom visokių pažįstamų,

 • Page 72 and 73:

  pusę savo ungurių fermos akcijų

 • Page 74 and 75:

  - Pas÷d÷k, Barti, - linksmai pakv

 • Page 76 and 77:

  nusilenk÷ neišvengiamybei ir nust

 • Page 78 and 79:

  AŠTUNTAS SKYRIUS Pasaulio kvidičo

 • Page 80 and 81:

  mas, ir Haris įtar÷, kad šis pad

 • Page 82 and 83:

  nojo, tik svaid÷ pavydžius žvilg

 • Page 84 and 85:

  siurprizas su kiekvienu saldainiuku

 • Page 86 and 87:

  - Jis! Jis! - r÷k÷ Ronis, nukreip

 • Page 88 and 89:

  - Užsikimškite ausis! - suriko po

 • Page 90 and 91:

  Per aikštę, irgi užsikišęs pir

  (Video) Ustad Nusrat Fateh Ali Khan - Dost kya khoob wafaon ka Sila Dete Hain

 • Page 92 and 93:

  - Plosis abu! - suriko Hermiona. -

 • Page 94 and 95:

  vis dar keistokai šypsodamas), Mai

 • Page 96 and 97:

  kniet÷jo grįžti pas savąjį „

 • Page 98 and 99:

  - Kas atsitiko? - išsigando Hermio

 • Page 100 and 101:

  100 - Klausykit, negaliu patik÷ti.

 • Page 102 and 103:

  102 Vos sp÷jo ištarti tuos žodž

 • Page 104 and 105:

  104 - Hari, gana, einam! - trūktel

 • Page 106 and 107:

  106 Susitrauk÷lis nieko nepasak÷,

 • Page 108 and 109:

  108 Visi sužiuro į jį. - Atsipra

 • Page 110 and 111:

  110 Vink÷ ÷m÷ taip įnirtingai s

 • Page 112 and 113:

  112 - Hermiona, aš tau pritariu, -

 • Page 114 and 115:

  114 n÷ vienos kauk÷s. Tačiau sp

 • Page 116 and 117:

  DEŠIMTAS SKYRIUS Sąmyšis ministe

 • Page 118 and 119:

  118 ženklui, po kiek laiko išlind

 • Page 120 and 121:

  120 - Sirijui aš parašiau apie ra

 • Page 122 and 123:

  122 Į svetain÷s langus barbeno li

 • Page 124 and 125:

  124 - Ne, būtų buvę pranešta

 • Page 126 and 127:

  VIENUOLIKTAS SKYRIUS Hogvartso eksp

 • Page 128 and 129:

  128 - Oi, mielai, - atsak÷ Digoris

 • Page 130 and 131:

  130 ÷jo Haris, Ronis ir Hermiona (

 • Page 132 and 133:

  132 - Jam, matote, labiau būtų ti

 • Page 134 and 135:

  134 - Neprisimenu, kad būtume tave

 • Page 136 and 137:

  DVYLIKTAS SKYRIUS Burtų trikov÷s

 • Page 138 and 139:

  138 bet ir prilaikančia jo beveik

 • Page 140 and 141:

  140 ną gretą su įsibailinusiais

 • Page 142 and 143:

  142 - Malkolmas Blogulis! - Klastū

 • Page 144 and 145:

  144 - O kas atsitiko? - paklaus÷ H

 • Page 146 and 147:

  146 mišką, o iki trečio kurso -

 • Page 148 and 149:

  148 - Aaa... gal tikrai ne vieta...

 • Page 150 and 151:

  150 - Kas tasai nešališkas teis÷

 • Page 152 and 153:

  TRYLIKTAS SKYRIUS Rukna Baisioji Ak

 • Page 154 and 155:

  154 cijos pamoką, „grifiukai“

 • Page 156 and 157:

  156 - Tačiau nieko blogo, jeigu pa

 • Page 158 and 159:

  158 - Aš sakiau, mano mielas, kad

 • Page 160 and 161:

  Arnoldas Vizlis, prieš dvejus metu

 • Page 162 and 163:

  162 - Mok... Rukna, nejaugi čia mo

 • Page 164 and 165:

  - Kovoti su juodąja magija, - paai

 • Page 166 and 167:

  166 - Bibliotekoje, - užbaig÷ už

 • Page 168 and 169:

  168 Rukna kilstel÷jo lazdelę, vor

 • Page 170 and 171:

  170 - Avada Kedavra! - užbaub÷ Ru

 • Page 172 and 173:

  172 - O, nieko, viskas gerai, - vap

 • Page 174 and 175:

  174 buvo apkreiktas pergamento skia

 • Page 176 and 177:

  176 - Nejaugi? - pasižiūr÷jo, k

 • Page 178 and 179:

  Hari, skubiai išskrendu į šiaur

 • Page 180 and 181:

  PENKIOLIKTAS SKYRIUS Biobetonsas ir

 • Page 182 and 183:

  182 - Bet... bet, profesoriau, sak

 • Page 184 and 185:

  184 - VLM tik penktame kurse! - pas

  (Video) 400-550 marks वालो को कहा कॉलेज milega|can i get mbbs with 400 marks in neet|Neet 2020 latest news

 • Page 186 and 187:

  186 - Labai atsiprašau, bet aš ti

 • Page 188 and 189:

  188 Haris papurt÷ galvą ir palink

 • Page 190 and 191:

  190 - Vizli, pasitaisyk kepurę, -

 • Page 192 and 193:

  192 ant pakaušio. Nuo galvos iki k

 • Page 194 and 195:

  194 lis, o jo liukuose mirguliuojan

 • Page 196 and 197:

  196 - Ką? - Per v÷lu, - liūdnai

 • Page 198 and 199:

  198 Tą akimirką balsas paklaus÷:

 • Page 200 and 201:

  200 Lig tol kiūtojęs sal÷s kert

 • Page 202 and 203:

  202 Karkarovas nusigręž÷ ir nuve

 • Page 204 and 205:

  204 g÷jimas ir abu dvyniai išl÷k

 • Page 206 and 207:

  206 Visiems Biobetonso moksleiviams

 • Page 208 and 209:

  208 n÷mis, tokie jau jie yra, aiš

 • Page 210 and 211:

  210 madam Maksima jam iš šonų s

 • Page 212 and 213:

  SEPTYNIOLIKTAS SKYRIUS Keturi čemp

 • Page 214 and 215:

  214 - Juokinga? - suglumęs pakarto

 • Page 216 and 217:

  216 nebūtų peržengęs Amžiaus r

 • Page 218 and 219:

  218 verstum šitą Taurę užmiršt

 • Page 220 and 221:

  220 - Hari, Sedrikai, siūlau eit m

 • Page 222 and 223:

  222 - Kaip tau pavyko tai padaryti

 • Page 224 and 225:

  224 - Deja, taip neatrodo, - atkirt

 • Page 226 and 227:

  226 tai, Rukna teisus, Hari... Nema

 • Page 228 and 229:

  Mielasis Sirijau, Rašei man, kad p

 • Page 230 and 231:

  230 - Pavedžioti šitą padarą? -

 • Page 232 and 233:

  232 - Nori žinoti, kod÷l? - niūr

 • Page 234 and 235:

  234 -... ir jis pataik÷ Gyliui, ž

 • Page 236 and 237:

  236 - Tikrai fantastiška, - niūri

 • Page 238 and 239:

  Patraukli keturiasdešimt trejų me

 • Page 240 and 241:

  240 - Džiaugčiausi gal÷damas su

 • Page 242 and 243:

  242 - Gerai,- atidav÷ Olivanderis

 • Page 244 and 245:

  Žinau geriau už visus, kad sugebi

 • Page 246 and 247:

  246 Straipsnis pasirod÷ prieš de

 • Page 248 and 249:

  248 Hermiona dažnai skųsdavosi jo

 • Page 250 and 251:

  250 mų. Haris atsargiai slinko pri

 • Page 252 and 253:

  252 Rukna nušlubčiojo aplink stal

 • Page 254 and 255:

  254 - O, Agridas... jau liaikas? -

 • Page 256 and 257:

  256 - Kaip atrodo, Hagridai? - užd

 • Page 258 and 259:

  258 sis pamatyt šunį. Tada v÷l n

 • Page 260 and 261:

  260 liu tau pasakyti. Kiek žinau,

 • Page 262 and 263:

  262 - Su kuo šnek÷jai? - Koks tav

 • Page 264 and 265:

  264 - Na, yra Perk÷limo kerai, bet

 • Page 266 and 267:

  266 Sedrikas tik stebeilijo į jį.

 • Page 268 and 269:

  268 Haris dvejojo. Šito ir bijojo

 • Page 270 and 271:

  270 Po pamokos šiek tiek perkando

 • Page 272 and 273:

  272 - Haris! Puiku! - patenkintas

 • Page 274 and 275:

  274 Maždaug po penkiolikos minuči

 • Page 276 and 277:

  276 - Po paraliais, bet ir skraido!

 • Page 278 and 279:

  278 d÷ sunkiai sužeistas, vis d÷

  (Video) blood sugar level 500 ho jaye to kya karna chahiye

 • Page 280 and 281:

  280 - Jau gerai! - šūktel÷jo Ron

 • Page 282 and 283:

  DVIDEŠIMT PIRMAS SKYRIUS Namų elf

 • Page 284 and 285:

  284 sia buvo į šm÷klų orkestrą

 • Page 286 and 287:

  286 gal pam÷ginkime pažiūr÷ti,

 • Page 288 and 289:

  288 - Šiknašaudžius Pliurzius, -

 • Page 290 and 291:

  290 - Parodysiu vietoj... Oi, grei

 • Page 292 and 293:

  292 - Vinkei? - pakartojo Haris. -

 • Page 294 and 295:

  294 - Ir tada, Hari Poteri, Dobis k

 • Page 296 and 297:

  296 - Pasipratinti! - įtūžo Vink

 • Page 298 and 299:

  298 - Bet nelabai kokios nuomon÷s

 • Page 300 and 301:

  300 karo, baigsis vidurnaktį. O da

 • Page 302 and 303:

  302 poškino „ne“ nesp÷jęs ne

 • Page 304 and 305:

  304 Kai kurie mokytojai, pavyzdžiu

 • Page 306 and 307:

  306 - Gerai, eisiu, - atsak÷ ir v

 • Page 308 and 309:

  308 Haris atsigręž÷ į ją. Skra

 • Page 310 and 311:

  310 Džinei šypseną lyg v÷jas nu

 • Page 312 and 313:

  312 - Ar nežinote, kas sutiktų ei

 • Page 314 and 315:

  314 Jis kasdien stengdavosi užklup

 • Page 316 and 317:

  Rašyk, aš noriu žinoti viską, j

 • Page 318 and 319:

  318 - Ponas toks geras! - sukvyk÷

 • Page 320 and 321:

  320 laiptų apačioje. Atrod÷ išt

 • Page 322 and 323:

  322 Parvat÷ žvelg÷ į Hermioną

 • Page 324 and 325:

  324 bar Haris suvok÷ iki tol lyg i

 • Page 326 and 327:

  326 masis su niekuo nesusidurti aki

 • Page 328 and 329:

  328 - Kaip ten buvo? Gal kalbinai j

 • Page 330 and 331:

  330 patarti, kaip jas pardavin÷ti.

 • Page 332 and 333:

  332 - Ką jūs supratote, Agridai?

 • Page 334 and 335:

  334 apspistos Biobetonso berniukų

 • Page 336 and 337:

  336 - Ak, šitaip? - savo ruožtu r

 • Page 338 and 339:

  338 pjūklų, bet šiaip nieko pana

 • Page 340 and 341:

  340 - Štai. Gaila, kad turiu tave

 • Page 342 and 343:

  342 Baigęs skaityti, Haris pažvel

 • Page 344 and 345:

  344 Tačiau Hagridui buvo svarbu. V

 • Page 346 and 347:

  346 neskub÷jo atskleisti kortų. H

 • Page 348 and 349:

  348 - Na, turiu b÷gti, - pasak÷ j

 • Page 350 and 351:

  350 Hermiona staigiai atsistojo vie

 • Page 352 and 353:

  352 - Aš trumpam buvau apkurtęs,

 • Page 354 and 355:

  354 Haris, Ronis ir Hermiona sutrik

 • Page 356 and 357:

  356 nimis. Pasiekęs Boriso Apduj÷

 • Page 358 and 359:

  358 lašai panašius į Niurzgą ir

 • Page 360 and 361:

  360 Mirta galva undin÷s pus÷n. -

 • Page 362 and 363:

  362 resni laiptai - tiesiausias kel

 • Page 364 and 365:

  364 - Bet Akilanda negal÷jo... -

 • Page 366 and 367:

  366 - Čiuožk, - met÷ Rukna labai

 • Page 368 and 369:

  368 - Hogvartso planas, - atsak÷ H

 • Page 370 and 371:

  370 Jie abu užlipo laiptais, Rukna

 • Page 372 and 373:

  372 stalo. - Rukna sako, Dumbldoras

  (Video) Imtihan Main Itnay Achay Numbers Kay Students Bhi Heran|| Sirf 1 Tasbeeh Perhye

 • Page 374 and 375:

  374 Harį prad÷jo kamuoti jau paž

 • Page 376 and 377:

  * 376 Vakare prieš antrąją uždu

 • Page 378 and 379:

  378 kuose burtuose trenktiems burti

 • Page 380 and 381:

  380 - Ką? - šūktel÷jo Haris. -

 • Page 382 and 383:

  382 - Taip, - atsak÷ Haris, trinda

 • Page 384 and 385:

  384 gniaužtų koją ir nuplauk÷ k

 • Page 386 and 387:

  386 - Mes nepadedam, - sugergžd÷.

 • Page 388 and 389:

  388 Kilo labai l÷tai, mat nebegal

 • Page 390 and 391:

  390 - Na... - burbtel÷jo Haris. B

 • Page 392 and 393:

  392 Ronis ir Hermiona pažvelg÷ į

 • Page 394 and 395:

  Sirijaus laiškelis v÷l buvo baisi

 • Page 396 and 397:

  396 - Jeigu Rita tik tiek tesugeba,

 • Page 398 and 399:

  398 Haris tyl÷jo. Žinojo, kad Sne

 • Page 400 and 401:

  400 Neva tikrindamas, ar pakankamai

 • Page 402 and 403:

  402 pasirod÷ židinio liepsnose, t

 • Page 404 and 405:

  404 - Elf÷ lož÷je buvo ne viena,

 • Page 406 and 407:

  406 sos pusę. Tačiau daugelis tų

 • Page 408 and 409:

  408 - Mir÷? - Ne jis vienas, - li

 • Page 410 and 411:

  410 vas. Tačiau žinau, kad Sneipa

 • Page 412 and 413:

  412 Jis padav÷ Hariui tuščią ge

 • Page 414 and 415:

  414 panel÷s buvo susiglamžiusios

 • Page 416 and 417:

  416 - Mes atneš÷me jums maisto! -

 • Page 418 and 419:

  418 išvirti varlių kurkuluose...

 • Page 420 and 421:

  420 - Nagi, pažiūr÷kim, kaip jum

 • Page 422 and 423:

  422 mionos meil÷s trikampį. Haris

 • Page 424 and 425:

  Persio laiškas buvo trumpas ir pik

 • Page 426 and 427:

  426 - Ar galima pasikalb÷ti? - Kod

 • Page 428 and 429:

  428 -... kitą pel÷dą pasiųsk ma

 • Page 430 and 431:

  430 - Citrinų šerbetas! - sušvok

 • Page 432 and 433:

  432 - Lumos, - ištar÷ Dumbldoras

 • Page 434 and 435:

  434 Hagridas atitrauk÷ ranką, spa

 • Page 436 and 437:

  DVIDEŠIMT DEVINTAS SKYRIUS Sapnas

 • Page 438 and 439:

  438 Kažkas kop÷ laiptais į pel÷

 • Page 440 and 441:

  440 - Taip, bet aš kalbu apie įst

 • Page 442 and 443:

  442 - Tur÷tų būti tavo stichija,

 • Page 444 and 445:

  * 444 Kai Haris tur÷jo lind÷ti pi

 • Page 446 and 447:

  446 Viena jų pasirod÷ esanti did

 • Page 448 and 449:

  448 - Šokoladin÷ varl÷! - piktai

 • Page 450 and 451:

  TRISDEŠIMTAS SKYRIUS Minčių koš

 • Page 452 and 453:

  452 Haris pasilenk÷ artyn, įkiš

 • Page 454 and 455:

  454 Haris pažvelg÷ į žmogų ir

 • Page 456 and 457:

  456 - Rouzjeris nebegyvas, - atr÷m

 • Page 458 and 459:

  458 - Ludai Maišini, jūs stojate

 • Page 460 and 461:

  460 - Jus atved÷ į Magijos įstat

 • Page 462 and 463:

  462 - Kas čia? - nedrąsiai paklau

 • Page 464 and 465:

  464 Dumbldoras tik žiūr÷jo į j

 • Page 466 and 467:

  466 Haris papurt÷ galvą. Kaip gal

  (Video) Earn Money 1 Week 12500 PKR || How To Earn Money From Pakistan || Online Earn Money In Pakistan 2021

 • Page 468 and 469:

  TRISDEŠIMT PIRMAS SKYRIUS Trečioj

 • Page 470 and 471: * 470 Ronis su Hermiona lyg ir tur
 • Page 472 and 473: 472 niota pergamento skiautel÷ su
 • Page 474 and 475: aisiais padarais kaip vilkolakiai i
 • Page 476 and 477: 476 pamojo Hariui, tas irgi. Tada p
 • Page 478 and 479: 478 - Atvykom pažiūr÷ti, kaip Ha
 • Page 480 and 481: 480 aštuoniasdešimt penkis tašku
 • Page 482 and 483: 482 Haris atsargiai artinosi nukrei
 • Page 484 and 485: 484 Visas labirintas skard÷jo nuo
 • Page 486 and 487: Pirmiausia sakyk, kaip vadinas „e
 • Page 488 and 489: 488 Pad÷jo - Nuginklavimo kerai pr
 • Page 490 and 491: 490 Jis su÷m÷ Hariui už žasto i
 • Page 492 and 493: 492 Haris šiek tiek nuleido lazdel
 • Page 494 and 495: 494 Kirmis atvyniojo ryšulį ant
 • Page 496 and 497: 496 graib÷ ant žem÷s gul÷jusį
 • Page 498 and 499: 498 Tamsos ženklas. Voldemortas at
 • Page 500 and 501: 500 Tada klausiu save - kaip jie ga
 • Page 502 and 503: 502 - Vis d÷lto pab÷gai nuo mano
 • Page 504 and 505: 504 Voldemortas tykiai nusijuok÷ H
 • Page 506 and 507: 506 gabeno pas mane. Ir Berta Džor
 • Page 508 and 509: 508 riu, kad jūs klaidingai manytu
 • Page 510 and 511: 510 Mirties Valgytojai v÷l nusikva
 • Page 512 and 513: 512 kiai auksinis, ir Haris, apstul
 • Page 514 and 515: 514 Lazdel÷ v÷l sukliko iš skaus
 • Page 516 and 517: 516 Haris su÷m÷ Sedriko riešą.
 • Page 518 and 519: 518 Viršum Hario išniro atbulas K
 • Page 522 and 523: 522 - Negali būti, - kimiai tar÷
 • Page 524 and 525: 524 fesorių Sneipą ir profesorę
 • Page 526 and 527: 526 visi tai žino. Apsišauk÷liui
 • Page 528 and 529: 528 Netrukus motina mir÷ Azkabane.
 • Page 530 and 531: 530 b÷ Tamsos Valdovui, ir nubaust
 • Page 532 and 533: 532 kad pavojinga t÷vą išleisti
 • Page 534 and 535: TRISDEŠIMT ŠEŠTAS SKYRIUS Keliai
 • Page 536 and 537: 536 Harį užplūdo d÷kingumas Sir
 • Page 538 and 539: 538 - Digoris atgijo? - gyvai pakla
 • Page 540 and 541: 540 Kai madam Pomfri nuved÷ Harį
 • Page 542 and 543: 542 Tačiau profesor÷ Makgonagal j
 • Page 544 and 545: 544 - Paklausykit, Kornelijau, - ž
 • Page 546 and 547: 546 - Kornelijau, jus apakino užim
 • Page 548 and 549: 548 - Juo labiau turiu pasiųsti ja
 • Page 550 and 551: 550 - Esu. Sneipas atrod÷ blyškes
 • Page 552 and 553: TRISDEŠIMT SEPTINTAS SKYRIUS Prad
 • Page 554 and 555: 554 - Nesuprantu, apie ką kalbi, -
 • Page 556 and 557: 556 - Pasibaig÷, - prabilo Dumbldo
 • Page 558 and 559: 558 Aš manau - ir niekada taip net
 • Page 560 and 561: 560 pasirodžius vežim÷liui su pi
 • Page 562 and 563: 562 - Stengiam÷s apie tai negalvot
 • Page 564 and 565: 564 - Nejaugi neatidav÷! - aiktel
 • Page 566 and 567: 566 - Hari, ačiū tau, - sumurm÷j

Videos

1. facebook par 5000 se jyada friend kaise banaye।। facebook me 5000 se jyada friend kaise banaye
(Tabrez Gyan Tech)
2. how to get free likes on tiktok 2020 | tik tok par pakistani follows kaise badhaye
(Shahab Rajput)
3. 500 Subscribers Me Bahut Kuch Milta Hai 🔥
(Manoj Dey)
4. Balika Vadhu characters Real life Images Vs Makeup Life
(Nisha Creations)
5. Kahin Deep Jalay - EP 20 || English Subtitles || 6th Feb 2020 - HAR PAL GEO
(HAR PAL GEO)
6. Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah - Episode 518 - Full Episode
(Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah Episodes)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Chrissy Homenick

Last Updated: 10/29/2022

Views: 5704

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chrissy Homenick

Birthday: 2001-10-22

Address: 611 Kuhn Oval, Feltonbury, NY 02783-3818

Phone: +96619177651654

Job: Mining Representative

Hobby: amateur radio, Sculling, Knife making, Gardening, Watching movies, Gunsmithing, Video gaming

Introduction: My name is Chrissy Homenick, I am a tender, funny, determined, tender, glorious, fancy, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.