Polska po II wojnie światowej 1. Początki (2022)

władzy komunistów w Polsce

1. Nowa Polska 2. Polacy wobec

komunistów 3. Referendum

ludowe w 1946 r.

4. Sfałszowane wybory w 1947 r.

5. Podziemie

antykomunistyczne 6. Przemiany

gospodarcze

XXXIII.5 XXXVII.1 XXXVII.2

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, przesiedlenia ludności, Polska Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), żołnierze niezłomni (wyklęci)

– wyjaśnia znaczenie terminów: akcja

„Wisła”, referendum ludowe, demokracja ludowa, reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu

– zna daty:

referendum ludowego (1946), pierwszych powojennych wyborów parlamentarnych (1947)

– identyfikuje postacie: Stanisława

– wyjaśnia znaczenie terminów: Urząd Bezpieczeństwa (UB), cenzura prewencyjna, Zrzeszenie

„Wolność i Niezawisłość”

(WiN), bitwa o handel – identyfikuje postać Józefa Franczaka „Lalusia”

– przedstawia przyczyny i skutki migracji ludności na

– charakteryzuje międzynarodowe uwarunkowania ukształtowania polskiej granicy państwowej po II wojnie światowej – przedstawia okoliczności i skutki przeprowadzenia referendum ludowego

– przedstawia realia funkcjonowania podziemia niepod-ległościowego

– ocenia postawę żołnierzy wyklętych – ocenia postawy Polaków wobec nowego reżimu – podaje przejawy zależności Polski od ZSRS po wojnie – omawia przebieg odbudowy Warszawy – określa społeczne i polityczne konsekwencje wprowadzenia dekretów o reformie

24

Mikołajczyka, Witolda Pileckiego, Danuty Siedzikówny

„Inki”

– wskazuje na mapie granice Polski po II wojnie światowej, kierunki

powojennych przesiedleń ludności na ziemiach polskich

ziemiach polskich po II wojnie światowej – opisuje metody, dzięki którym komuniści zdobyli władzę w Polsce

– przedstawia etapy

przejmowania władzy w Polsce przez komunistów – przytacza metody terroru stosowane przez komunistów

rolnej oraz nacjonalizacji przemysłu

TSW – Jak Polacy zasiedlali Ziemie Odzyskane?

1. Przejmowanie kontroli

2. Napływ osadników 3.

Zagospodarowy-wanie Ziem Odzyskanych 4. Sami swoi

XXXVII.1 XXXVIII.1

– wyjaśnia znaczenie terminów: Ziemie Odzyskane, szabrownictwo – zna daty: początku napływu osadników na Ziemie Odzyskane (1945), akcji „Wisła”

(1947)

– omawia proces przejmowania kontroli nad Ziemiami

Odzyskanymi przez Polaków

– wymienia, skąd pochodzili osadnicy, którzy znaleźli się na Ziemiach

Odzyskanych

– omawia

przyczyny napływu osadników na Ziemie Odzyskane – przedstawia postawy Polaków, którzy znaleźli się na Ziemiach Odzyskanych

– wyjaśnia, jak propaganda komunistyczna propagowała ideę Ziem Odzyskanych – wyjaśnia, jak władze polskie traktowały Niemców zamieszkujących Ziemie Odzyskane – przedstawia rolę Kościoła

katolickiego w integracji Ziem Odzyskanych z Polską

– ocenia politykę władz

komunistycznych wobec Ziem Odzyskanych

25

– wymienia przykłady filmów o losach Ziem Odzyskanych i ich mieszkańcach 2. Polska

w czasach stalinizmu

1. Powstanie PZPR 2. Przemiany

gospodarczo- -społeczne 3. Próba

kolektywizacji rolnictwa 4. Okres stalinizmu

w Polsce (1948–

1956) 5. Socrealizm 6. Konstytucja

stalinowska 1952 r.

7. Walka z Kościołem katolickim

XXXVIII.1 XXXVIII.2

– wyjaśnia znaczenie terminów: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), system

monopartyjny, Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL), system centralnego sterowania

gospodarką, Państwowe

Gospodarstwa Rolne – identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, Bolesława Bieruta

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan sześcioletni, kolektywizacja, stalinizm, socrealizm – zna daty:

powstania PZPR (1948), przyjęcia Konstytucji PRL (1952)

– podaje założenia planu sześcioletniego

– zna datę planu sześcioletniego (1950–1955) – wyjaśnia znaczenie

terminów: „wyścig pracy”, przodownik pracy, kułak – podaje główne cechy ustroju politycznego Polski w okresie

stalinowskim – wskazuje cechy charakterystyczne socrealizmu w kulturze polskiej

– przedstawia okoliczności powstania PZPR – przedstawia konsekwencje społeczne i ekonomiczne planu

sześcioletniego – omawia cele propagandy komunistycznej w czasach stalinizmu – przedstawia założenia Konstytucji PRL z 1952 r.

– opisuje system represji władz komunistycznych wobec Kościoła

– ocenia kult jednostki w Polsce w okresie stalinizmu

26 3. Czasy

Gomułki (1956–1970)

1. PRL po śmierci Stalina

2. Poznański Czerwiec 3. Rządy Gomułki –

mała stabilizacja 4. Spór z Kościołem XXXIX.4

– wyjaśnia znaczenie terminów: Służba Bezpieczeństwa (SB), odwilż

październikowa, mała stabilizacja, obchody Tysiąclecia Chrztu Polski

(Video) Polska po II wojne swiatowej - powtórzenie

– zna daty: śmierci J. Stalina (1953), obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski (1966) – identyfikuje postacie: Władysława Gomułki, kardynała Stefana

Wyszyńskiego – prezentuje okoliczności dojścia W. Gomułki do władzy

– wyjaśnia znaczenie terminów: poznański Czerwiec, „polska droga do socjalizmu”, Marzec 1968 r., Grudzień 1970 r.

– zna daty: wydarzeń poznańskich (VI 1956), polskiego Października (X 1956), wydarzeń marcowych (III 1968), wydarzeń

grudniowych na Wybrzeżu (XII 1970) – charakteryzuje okres rządów W. Gomułki, w tym politykę zagraniczną PRL

– wyjaśnia przyczyny i skutki oraz opisuje przebieg wydarzeń poznańskiego Czerwca i polskiego Października w 1956 r.

– omawia przejawy odwilży

październikowej w Polsce – przedstawia przebieg obchodów milenijnych

– zna datę

wystosowania listu episkopatu polskiego do episkopatu niemieckiego (1965) – identyfikuje postać Romka Strzałkowskiego – omawia proces odwilży

– charakteryzuje przyczyny i narastanie konfliktu władz z Kościołem katolickim – wyjaśnia przyczyny i skutki kampanii antysemickiej w Polsce w 1968 r.

– wyjaśnia znaczenie terminów: List 34, Zmotoryzowane Odwody Milicji

– ocenia postawę W. Gomułki wobec wydarzeń

poznańskich

– ocenia zachowanie władz PRL w obliczu wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 r.

– ocenia rolę Kościoła katolickiego

i środowisk studenckich w kształtowaniu opozycji wobec władz PRL

– wymienia przedstawicieli polskiej szkoły filmowej – opisuje normalizację stosunków między Polską a Republiką Federalną Niemiec

27

Obywatelskiej (ZOMO) – wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń z Marca 1968 r. i Grudnia 1970 r.

4. Polska w czasach Gierka

1. „Druga Polska”

Edwarda Gierka 2. Życie na kredyt 3. Życie codzienne

w PRL 4. Propaganda

sukcesu 5. Nowelizacja

konstytucji

XXXIX.2 XXXIX.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: „druga Polska”, propaganda sukcesu

– identyfikuje postać Edwarda Gierka – przedstawia przemiany w życiu codziennym Polaków za rządów E. Gierka

– wymienia cechy charakterystyczne rządów E. Gierka – opisuje życie codzienne w czasach PRL

– zna datę nowelizacji Konstytucji PRL (1976)

– omawia wpływ zagranicznych kredytów na rozwój przemysłu ciężkiego i górnictwa

– wyjaśnia, na czym polegała

propaganda sukcesu w czasie rządów E. Gierka

– wyjaśnia znaczenie terminów: ukryte bezrobocie, kino moralnego niepokoju – identyfikuje postacie: Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Kazimierza

Górskiego, Huberta Wagnera

– wyjaśnia, dlaczego polityka gospodarcza E. Gierka nie przyniosła spodziewanych rezultatów

– ocenia okres rządów E. Gierka

28

– przedstawia okoliczności i skutki nowelizacji

konstytucji w 1976 r.

– przedstawia wpływ kina moralnego niepokoju na kształtowanie postaw Polaków Rozdział V: Upadek komunizmu

1. Początki opozycji demokratycz nej w Polsce

1. Czerwiec 1976 r.

2. Powstanie opozycji antykomunistycz-nej

3. Rozwój opozycji 4. Papież Polak

XXXIX.4 XXXIX.5 XXXIX.6

– wyjaśnia znaczenie terminu Komitet Obrony Robotników (KOR)

– identyfikuje postacie: Jana Pawła II, Jacka Kuronia

– wyjaśnia znaczenie terminu Czerwiec 1976 r.

– zna daty: wydarzeń czerwcowych (1976), powstania KOR (1976), wyboru Karola Wojtyły na papieża (16 X 1978), pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1979)

– opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.

– określa cele i opisuje działalność KOR-u

– wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce

– wyjaśnia znaczenie terminów: drugi obieg, Wolne Związki Zawodowe (WZZ)

– identyfikuje postacie:

Stanisława Pyjasa, Jana Józefa Lipskiego, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa i Zofii Romaszewskich, Leszka

Moczulskiego

– wyjaśnia, dlaczego władze

komunistyczne w mniejszym stopniu niż dotąd

represjonowały ugrupowania opozycyjne

29

– przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce – charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

2. Powstanie

„Solidarno-ści”

1. Strajki sierpniowe w 1980 r.

2. Utworzenie NSZZ

„Solidarność”

3. Na drodze do konfrontacji

XXXIX.7 XXXIX.8

– wyjaśnia znaczenie terminów: strajk okupacyjny, 21 postulatów

„Solidarności”, NSZZ

„Solidarność”

– zna datę strajków sierpniowych (VIII 1980), porozumień sierpniowych z Gdańska (31 VIII 1980)

– identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Anny Walentynowicz

– wyjaśnia znaczenie terminów:

wydarzenia sierpniowe, porozumienia sierpniowe – przedstawia przyczyny i skutki strajków

sierpniowych w 1980 r.

– wyjaśnia znaczenie terminów:

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), karnawał

(Video) Powtórzenie wiadomości klasa 8, Rozdział 4- Polska po II wojnie światowej. Czas na podsumowanie!

„Solidarności”

– omawia przebieg wydarzeń

sierpniowych

– zna daty:

powstania NSZZ

„Solidarność” (IX 1980), zamachu na Jana Pawła II (V 1981)

– identyfikuje postacie: Bogdana Borusewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mehmeta Alego Ağcy

– omawia działalność NSZZ

„Solidarność”

w okresie tzw.

karnawału

„Solidarności”

– wyjaśnia, w jaki sposób władze komunistyczne w Polsce

przygotowywały się do konfrontacji siłowej z opozycją

30

– przedstawia reakcję ZSRS na wydarzenia w Polsce w 1980 r.

3. Stan wojenny w Polsce

1. Wprowadzenie stanu wojennego 2. Internowanie

opozycjonistów 3. Reakcja

społeczeństwa 4. Ostatnie lata PRL

XL.1 XL.2

– wyjaśnia znaczenie terminów: stan wojenny, Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), internowanie – zna datę

wprowadzenia stanu wojennego (13 XII 1981)

– identyfikuje postacie: Wojciecha Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, Jerzego Popiełuszki

– przedstawia okoliczności

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

– charakteryzuje przebieg stanu wojennego w Polsce

– zna daty:

pacyfikacji kopalni

„Wujek” (XII 1981), zamordowania ks.

J. Popiełuszki (1984) – przedstawia reakcję świata na sytuację w Polsce w okresie stanu wojennego, w tym przyznanie

Pokojowej Nagrody Nobla Lechowi Wałęsie

– charakteryzuje sytuację PRL po zniesieniu stanu wojennego – przedstawia reakcję

społeczeństwa na stan wojenny

– ocenia postawy społeczeństwa wobec stanu wojennego

31

– wskazuje wydarzenia, które doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce

TSW – Jak Pomarań-czowa Alternatywa walczyła z komuni-zmem?

1. Początki Pomarańczowej Alternatywy 2. Pomarańczowa

Alternatywa w akcji 3. Działalność po

Okrągłym Stole

XL.2 – wyjaśnia znaczenie terminu

Pomarańczowa Alternatywa

– zna daty: szczytu aktywności ulicznej Pomarańczowej Alternatywy (1987–

1988), końca działalności Pomarańczowej Alternatywy (1990) – identyfikuje postać Waldemara Fydrycha

– wyjaśnia, jakie idee przyświecały Pomarańczowej Alternatywie – wymienia przykłady akcji Pomarańczowej Alternatywy

– identyfikuje postać Krzysztofa Skiby

– zna daty pierwszych akcji ulicznych Pomarańczowej Alternatywy (1981) – przedstawia okoliczności powstania Pomarańczowej Alternatywy – wyjaśnia, jak władze reagowały na akcje

Pomarańczowej Alternatywy – omawia działalność Pomarańczowej

– ocenia wpływ Pomarańczowej Alternatywy na kształtowanie postaw antykomunistycznych i obalenie

komunizmu

32

Alternatywy po Okrągłym Stole 4. Rozpad

bloku wschod-niego

1. Kryzys ZSRS 2. Ronald Reagan

prezydentem USA 3. Próby reform

w ZSRS 4. Jesień Ludów 5. Rozpad ZSRS

XXXVI.10 XXXVI.11

– wyjaśnia znaczenie terminu Jesień Ludów – identyfikuje postacie: Ronalda Reagana, Michaiła Gorbaczowa, Václava Havla

– wyjaśnia znaczenie terminów: aksamitna rewolucja,

pierestrojka, głasnost – zna daty: obalenia komunizmu w europejskich państwach bloku wschodniego (1989–

1990), zjednoczenia Niemiec (1990), rozpadu ZSRS (1991)

– wyjaśnia znaczenie terminu pucz Janajewa – identyfikuje postacie: Borysa Jelcyna, Giennadija Janajewa

– przedstawia przejawy kryzysu ZSRS w latach 80.

XX w.

– wyjaśnia okoliczności rozpadu ZSRS

– zna daty:

interwencji zbrojnej ZSRS

w Afganistanie (1979–1989), przejęcia władzy przez Gorbaczowa (1985), puczu Janajewa (1991), rozwiązania RWPG i Układu

Warszawskiego (1991), rozwiązania ZSRS (XII 1991) – charakteryzuje politykę R. Reagana i jej wpływ na zmianę sytuacji międzynarodowej – charakteryzuje wydarzenia Jesieni Ludów

w państwach bloku wschodniego – omawia proces rozpadu ZSRS, uwzględniając

– ocenia rolę M. Gorbaczowa i R. Reagana w zmianie układu sił w polityce

międzynarodowej – przedstawia rolę Gorbaczowa w upadku komunizmu w państwach bloku wschodniego – wymienia próby reform w ZSRS i określa ich skutki polityczne

33

powstanie niepodległych państw w Europie – wyjaśnia, jakie były przyczyny rozwiązania RWPG i Układu

Warszawskiego 5. Początek

III Rzeczypo-spolitej

1. Obrady Okrągłego Stołu

2. Wybory czerwcowe w 1989 r.

3. „Wasz prezydent, nasz premier”

(Video) Początki władzy komunistów w Polsce - Historia podstawowa - Klasa 8

4. Budowa

III Rzeczypospolitej

XL.3 XLI.1

– wyjaśnia znaczenie terminów: obrady Okrągłego Stołu, wybory czerwcowe – zna daty: obrad Okrągłego Stołu (II–IV 1989), wyborów czerwcowych (4 VI 1989)

– identyfikuje postacie: Lecha Wałęsy, Wojciecha Jaruzelskiego, Tadeusza Mazowieckiego

– wyjaśnia znaczenie terminów:

Obywatelski Klub Parlamentarny (OKP), sejm kontraktowy – zna datę powołania rządu

T. Mazowieckiego (1989)

– podaje postanowienia i skutki obrad Okrągłego Stołu – przedstawia następstwa wyborów czerwcowych

– wyjaśnia znaczenie terminów: „gruba linia”/„gruba kreska”, ustalenia z Magdalenki – zna daty: wyboru W. Jaruzelskiego na prezydenta (VII 1989)

– identyfikuje postacie: Czesława Kiszczaka, Leszka Balcerowicza, Bronisława Geremka, Krzysztofa Skubiszewskiego – omawia okoliczności

– ocenia znaczenie obrad Okrągłego Stołu dla przemian politycznych w Polsce

34

zwołania Okrągłego Stołu

– przedstawia reformy rządu T. Mazowieckiego rozdział VI: Polska i świat w nowej epoce

1. Europa po rozpadzie ZSRS

1. Europa na przełomie XX i XXI w.

2. Powrót

mocarstwowych ambicji Rosji 3. Kraje

postsowieckie 4. Wojna w byłej

Jugosławii 5. Masakra

w Srebrenicy

XXXVI.10 XXXVI.11

– wyjaśnia znaczenie terminów:

Wspólnota Niepodległych Państw (WNP), kraj postsowiecki – identyfikuje postacie: Billa Clintona, Borysa Jelcyna, Władimira Putina

– zna daty:

powstania Wspólnoty Niepodległych Państw (1991), wejścia Polski, Czech i Węgier do NATO (1999), rozpadu Jugosławii (1991–

1992) – przedstawia okoliczności wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO

– charakteryzuje rządy W. Putina w Rosji

– wymienia problemy, z jakimi spotkały się podczas transformacji ustrojowej kraje postsowieckie – prezentuje skutki rozpadu Jugosławii

– zna daty: wojny w Jugosławii (1991–

1995), I wojny czeczeńskiej (1994–

1996), ludobójstwa w Srebrenicy (1995), porozumienia w Dayton (XI 1995), II wojny

czeczeńskiej (1999–

2009), rewolucji róż (2003), wojny o Osetię

Południową (2008), Euromajdanu (2013–2014) – identyfikuje postacie:

Aleksandra

Łukaszenki, Wiktora Janukowycza, Wiktora Juszczenki, Micheila

– omawia sytuację polityczną Ukrainy i Gruzji

– ocenia rolę W. Putina

w przywracaniu Rosji roli mocarstwa

35

Saakaszwilego, Dżochara Dudajewa – przedstawia przyczyny i skutki wojen w byłej Jugosławii i Czeczenii – charakteryzuje sytuację polityczną na Kaukazie TSW –

Terroryzm czeczeński

1. Pierwsze zamachy 2. Śmierć w teatrze 3. Atak na szkołę

XXXVI.10 – wyjaśnia znaczenie terminu terroryzm – zna datę zamachu na szkołę w Biesłanie (2004)

– wyjaśnia przyczyny narodzin terroryzmu czeczeńskiego

– wymienia przykłady zamachów terrorystycznych organizowanych przez bojowników czeczeńskich

– zna daty:

pierwszego ataku terrorystycznego w Rosji

przeprowadzonego przez bojowników czeczeńskich (1995), zamachu w teatrze na Dubrowce (2002) – identyfikuje postać Szamila Basajewa

– omawia przebieg i skutki zamachu na szpital

w Budionnowsku

– ocenia postawy bojowników czeczeńskich i władz rosyjskich wobec problemu czeczeńskiego – omawia skutki społeczne i polityczne zamachów bojowników czeczeńskich

36

– opisuje przebieg zamachu na teatr na Dubrowce – przedstawia przyczyny, przebieg i skutki zamachu na szkołę w Biesłanie – opisuje działania władz rosyjskich skierowane przeciwko terrorystom czeczeńskim 2. Konflikty

na świecie po 1989 r.

1. Daleki Wschód 2. Kraje afrykańskie 3. Współczesne

konflikty na świecie 4. Konflikt

palestyńsko- -izraelski 5. Wojna

z terroryzmem

XXXVI.8 XXXVI.9

– wyjaśnia znaczenie terminów:

Autonomia

Palestyńska, Al-Kaida – zna datę ataku na World Trade Center (11 IX 2001) – identyfikuje postacie: George’a W. Busha, Osamy bin Ladena, Saddama Husajna

– wyjaśnia znaczenie terminów: polityka neokolonializmu, apartheid

– wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki

– wyjaśnia znaczenie

terminów: masakra na placu

Tiananmen, talibowie – wyjaśnia przyczyny i skutki wojny

z terroryzmem po 2001 r.

– zna daty:

ludobójstwa w Rwandzie (1994), masakry na placu Tiananmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014) – identyfikuje postacie: Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, Szimona

– ocenia problem terroryzmu

– ocenia wpływ USA na sytuację

polityczną współczesnego świata

– wyjaśnia, jakie są przyczyny

współczesnych konfliktów w Afryce

37

Peresa, Baszara al-Asada

(Video) Napaść na Polskę - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 8

– przedstawia rozwój gospodarczy Chin i Japonii w drugiej połowie XX w.

– przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku

3. Polska w latach 90.

XX w.

1. Reformy gospodarcze 2. Społeczne koszty

przemian ustrojowych 3. Rozpad obozu

solidarnościowego 4. Sytuacja

wewnętrzna Polski 5. Konstytucja

Rzeczypospolitej Polskiej

6. Plan Balcerowicza i jego skutki

XLI.1 XLI.2 XLI.3

– wyjaśnia znaczenie terminów:

hiperinflacja, gospodarka wolnorynkowa, prywatyzacja, bezrobocie – identyfikuje postacie: Tadeusza Mazowieckiego, Lecha Wałęsy, Leszka Balcerowicza, Jacka Kuronia, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego

– wyjaśnia znaczenie terminów: plan Balcerowicza, pluralizm polityczny – zna daty:

wdrożenia planu Balcerowicza (1990), wyboru L. Wałęsy na prezydenta (XII 1990), pierwszych w pełni

demokratycznych wyborów do parlamentu (1991), wyboru

A. Kwaśniewskiego na prezydenta (1995), uchwalenia

– omawia

założenia, realizację i skutki

gospodarcze planu Balcerowicza

– wyjaśnia znaczenie terminu

„wojna na górze”

– zna daty:

rozwiązania PZPR (1990), uchwalenia małej konstytucji (X 1992), reformy administracyjnej (1999)

– identyfikuje postacie: Jana Olszewskiego, Jarosława Kaczyńskiego,

– ocenia przemiany polityczne

i gospodarcze w Polsce po 1989 r.

– omawia podstawy ustrojowe

III Rzeczypospolitej w świetle konstytucji z 1997 r.

38

Konstytucji RP (1997), wyboru L. Kaczyńskiego na prezydenta (2005) – wymienia reformy przeprowadzone w 1999 r.

– wymienia najistotniejsze przemiany ustrojowe i ekonomiczne III Rzeczypospolitej

Ryszarda Kaczorowskiego – omawia koszty społeczne reform gospodarczych – charakteryzuje scenę polityczną pierwszych lat demokratycznej Polski

– przedstawia proces budowania podstaw prawnych III Rzeczypospolitej – wyjaśnia

przyczyny rozpadu obozu

solidarnościowego 4. Polska w

NATO i UE

1. Polska polityka zagraniczna 2. Polska

w strukturach NATO

3. Polska droga do UE

4. Polskie społeczeństwo wobec Unii 5. Polska w walce

z terroryzmem

XLII.1 XLII.2 XLII.3

– wyjaśnia znaczenie terminów: NATO, referendum akcesyjne, Unia Europejska

– zna daty: przyjęcia Polski do NATO (1999), wejścia Polski do UE (2004)

– wyjaśnia znaczenie terminu referendum akcesyjne

– przedstawia przyczyny i skutki przystąpienia Polski do NATO i UE – omawia konsekwencje

– wymienia i omawia etapy integracji Polski z UE

– przedstawia postawy Polaków wobec problemu integracji Polski z UE

– wyjaśnia znaczenie terminów: Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka – zna daty: wyjścia ostatnich wojsk rosyjskich z Polski (1993), obecności

– ocenia rezultaty polskiego

członkostwa w NATO i UE

– opisuje udział Polski w wojnie z terroryzmem – wymienia korzyści, jakie przyniosły

39

członkostwa Polski w NATO

polskich żołnierzy na wojnach w Afganistanie (od 2002) i Iraku (2003–

2008)

– określa główne kierunki polskiej polityki

zagranicznej – wymienia i omawia etapy polskiej akcesji do NATO

Polsce integracja z UE oraz wejście do NATO

5. Wyzwania współczesne go świata

1. Globalizacja 2. Rewolucja

informacyjna 3. Kultura masowa

i amerykanizacja 4. Problemy

demograficzne 5. Problem migracji 6. Przestępczość

zorganizowana i terroryzm 7. Zagrożenia ekologiczne

XXXVI.13 – wyjaśnia znaczenie terminów: internet, globalizacja, amerykanizacja, kultura masowa

– omawia zalety i wady wprowadzenia nowych środków komunikacji – wyjaśnia, jakie szanse i zagrożenia niesie za sobą globalizacja – opisuje przejawy globalizacji we współczesnym świecie

– wskazuje cechy współczesnej kultury masowej – opisuje zjawisko amerykanizacji – prezentuje zagrożenia ekologiczne współczesnego świata

– omawia

przyczyny, kierunki i skutki ruchów migracyjnych we

– wyjaśnia znaczenie terminów: bogata Północ, biedne Południe, „globalna wioska”, Dolina Krzemowa, efekt cieplarniany, arabska wiosna, Państwo Islamskie, protokół z Kioto – określa przyczyny i skutki narastania nierówności społecznych we

– omawia szanse i niebezpieczeństwa dla człowieka wynikające ze współczesnych zmian cywilizacyjnych – ocenia skutki amerykanizacji kultury na świecie – omawia zjawisko terroryzmu islamskiego – przedstawia przyczyny i skutki

40

współczesnym świecie

współczesnym świecie

– wyjaśnia, jakie zagrożenia niesie za sobą przestępczość zorganizowana – przedstawia działania współczesnego świata na rzecz poprawy stanu ekologicznego naszej planety – wyjaśnia, na czym polegają kontrasty społeczne we współczesnym świecie – wymienia problemy demograficzne współczesnego świata

– wskazuje najważniejsze zagrożenia społeczne

przemian w świecie arabskim w latach 2010–2013 – przedstawia działania

podejmowane w celu niwelowania

(Video) Polskie 100 lat. Odc. 2 - Polska i sprawa polska w I wojnie światowej

problemów demograficznych, społecznych i ekologicznych we współczesnym świecie – przedstawia konsekwencje wzrostu poziomu urbanizacji współczesnego świata

41

współczesnego świata

FAQs

Kto podzielił Polskę po wojnie? ›

O losie ziem wschodnich i o kształcie granic ostatecznie nie zadecydowali jednak Polacy. Wszystkie decyzje zapadły na konferencjach tak zwanej wielkiej trójki, którą utworzyli: przywódca ZSRS Józef Stalin, prezydent USA Franklin D. Roosevelt oraz premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill.

Co się stało z Polska po II wojnie światowej? ›

Polska nie odzyskała niepodległości po zakończeniu II wojny światowej. Ten sam Związek Sowiecki, który zaatakował Polskę w 1939 roku w sojuszu z III Rzeszą Adolfa Hitlera, po zakończeniu wojny zajął całość terytorium państwa polskiego za przyzwoleniem państw zwycięskich w II wojnie światowej.

Jak wyglądało życie Polaków po 2 wojnie światowej? ›

Wielu Polaków wysłano na roboty przymusowe do III Rzeszy, a część polskich dzieci poddano germanizacji. Na terenach wcielonych do Rzeszy całkowicie zlikwidowano polskie szkolnictwo, zabronione było również posługiwanie się językiem polskim. Polaków w latach wojny pozbawiono praktycznie możliwości edukacji.

Jaką część Polski należała do ZSRR? ›

Tereny zajęte w 1939 przez Związek Radziecki

1 listopada 1939 część ziem polskich włączono jako Zachodnia Ukraina w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, a część, jako Zachodnia Białoruś, 2 listopada w skład Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Jak długo broniła się Polska? ›

W siedmiodniowych walkach zginęło 15 polskich żołnierzy a ok. 50 zostało rannych. Straty niemieckie szacowane są na 300-400 poległych i rannych. Według pierwotnych planów polska załoga miała się bronić od 6 do 12 godzin.

Ile ziemi straciła Polska po 2 wojnie światowej? ›

W wyniku II wojny światowej Polska straciła ok. 20% swego terytorium (wystarczy przypomnieć, iż obecny geometryczny środek Polski znajduje się ok. 175 km na zachód od takiegoż punku z okresu międzywojennego). Obszar II RP wynosił 389,6 tys.

Co Niemcy myślą o drugiej wojnie światowej? ›

rocznicę II wojny światowej przeprowadził badania na temat tego co Niemcy wiedzą o wojnie wykazał, że 30% młodych Niemców jest przekonanych, że ich dziadkowie działali w ruchu oporu, zaś tylko 2% sądzi, że ich poprzednicy współtworzyli III Rzeszę.

W którym roku Polska straciła Wilno? ›

70 lat temu, 13 lipca 1944 r., oddziały Armii Krajowej, wspólnie z Armią Czerwoną, wyzwoliły Wilno spod okupacji niemieckiej. Walkami Polacy zwieńczyli operację "Ostra Brama", która zakładała zaskoczenie Niemców, zajęcie miasta i niedopuszczenie do jego zniszczenia.

Co by było gdyby Rosja nie zaatakowała Polski? ›

Leszek Moczulski w książce „Wojna Polska 1939″ stawia tezę, że gdyby nie nastąpił sowiecki atak, to polskie wojsko – realizujące plan oparcia obrony na wschodnich terenach II RP – mogło bronić się przynajmniej kilka miesięcy dłużej.

Co Sowieci robili Polakom? ›

Wkraczające na ziemie polskie 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej od pierwszych godzin mordowały wziętych do niewoli oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, policjantów i żołnierzy KOP. Niszczyli też polskie symbole narodowe świadczące o przynależności tych ziem do Rzeczpospolitej.

Czy Polska była pod Rosja? ›

Zabór rosyjski obejmował w 1815 82% terytorium dawnej Rzeczypospolitej w granicach z 1772, tj. ziemie litewsko-ruskie (tzw. ziemie zabrane) oraz inne ziemie rdzennie polskie. Utworzone na części terytorium zaboru Królestwo Polskie, straciło swą autonomię w wyniku powstań narodowych w 1830 i 1863.

W jakim kraju nigdy nie było wojny? ›

Królestwo Afganistanu, Wielkie Księstwo Andory, Islandia, Republika Irlandii, Królestwo Jemenu, Księstwo Liechtensteinu, Portugalia, Państwo Hiszpańskie, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Tybet i Watykan zachowały neutralność do końca II wojny światowej.

Czy Polska zaatakowała jakiś kraj? ›

Niewiele osób pamięta dziś, że od momentu odzyskania niepodległości w 1918 roku Polska wypowiedziała wojnę tylko jednemu krajowi. Konflikty z Rosją Radziecką i Trzecią Rzeszą nie zostały formalnie rozpoczęte przez żadną ze stron. De iure Rzeczpospolita rzuciła wyzwanie wyłącznie Japonii w 1941 roku.

Jakie państwa zaatakowały Polskę? ›

Bez wypowiadania wojny

Z każdego podręcznika historii możemy się dowiedzieć, że agresorów było dwóch – Niemcy oraz Związek Radziecki, który Polskę zaatakował 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Niemcy od zachodu i od północy z Prus Wschodnich, Sowieci od wschodu.

Kto zniszczył Gdańsk w 1945? ›

Od początku marca 1945 roku Gdańsk był nękany zmasowanymi nalotami bombowymi, do których w połowie miesiąca dołączył się ostrzał artyleryjski Armii Czerwonej.

Kto pomagał Polakom podczas II wojny światowej? ›

Polacy trafili do Iranu, który znajdował się wówczas pod protektoratem brytyjskim. Ich pobyt został sfinansowany głównie ze środków polskich oraz brytyjskich. Szczególną aktywnością na polu zaopatrywania polskiej armii odznaczali się Brytyjczycy, dla których Armia Andersa była konkretną inwestycją.

Jaki kraj najbardziej ucierpial podczas 2 wojny swiatowej? ›

Krajem, który ucierpiał szczególnie mocno w wyniku działań wojennych i planowej eksterminacji ludności była Polska. Szacuje się, że w latach 1939-1945 straciła ponad 20% populacji, co przekłada się na ok. 6 mln obywateli.

Kto zniszczyl Polske? ›

2/5 dóbr kulturalnych Polski zostało całkowicie zniszczonych. Pod naciskiem mocarstw Polska musiała również odstąpić Związkowi Radzieckiemu 48% swojego terytorium, tracąc na wschodzie około 178 000 km². Większość powstałych strat była skutkiem okupacji niemieckiej, za drugą część strat odpowiedzialne było ZSRR.

Kto zaatakował Polskę w 1 wojnie światowej? ›

Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę

Co Niemcy ukradli z Polski? ›

Bilans. Ogółem, okupant niemiecki dokonał w okupowanej Polsce rabunku ok. 516 000 pojedynczych dzieł sztuki, o wartości szacunkowej 11,14 miliarda dolarów (według kursu z 2001).

Kto rzadzil w Polsce po II wojnie swiatowej? ›

Zgłoś uwagę
Władze państwowe Polski po II wojnie światowej
Prezydent KRN
XII 2005–IV 2010Lech Kaczyński
VIII 2010–VIII 2015Bronisław Komorowski
VIII 2015Andrzej Duda
43 more rows

Kto pomagał Polakom podczas II wojny światowej? ›

Polacy trafili do Iranu, który znajdował się wówczas pod protektoratem brytyjskim. Ich pobyt został sfinansowany głównie ze środków polskich oraz brytyjskich. Szczególną aktywnością na polu zaopatrywania polskiej armii odznaczali się Brytyjczycy, dla których Armia Andersa była konkretną inwestycją.

Jakie ziemie Polska zyskała po 2 wojnie światowej? ›

Obecnie na terenie Ziem Odzyskanych znajdują się następujące polskie województwa lub ich części: warmińsko-mazurskie, pomorskie (bez części środkowej), wielkopolskie (część północno-zachodnia), zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie (bez części północno-wschodniej), śląskie (część zachodnia).

Kto zaatakował Polskę w 1 wojnie światowej? ›

Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę

Co Niemcy myślą o drugiej wojnie światowej? ›

rocznicę II wojny światowej przeprowadził badania na temat tego co Niemcy wiedzą o wojnie wykazał, że 30% młodych Niemców jest przekonanych, że ich dziadkowie działali w ruchu oporu, zaś tylko 2% sądzi, że ich poprzednicy współtworzyli III Rzeszę.

Jakie państwa zaatakowały Polskę? ›

Bez wypowiadania wojny

Z każdego podręcznika historii możemy się dowiedzieć, że agresorów było dwóch – Niemcy oraz Związek Radziecki, który Polskę zaatakował 17 września na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow. Niemcy od zachodu i od północy z Prus Wschodnich, Sowieci od wschodu.

Kto był premierem Polski? ›

Prezesi Rządu Narodowego Królestwa Polskiego (1830–1831)
Lp.Imię i nazwiskoDługość urzędowania
1.Adam Jerzy Czartoryski (1770–1861)257 dni
Józef Chłopicki (1771–1854) dyktator43 dni
2.Jan Krukowiecki (1772–1850)21 dni
3.Bonawentura Niemojowski (1787–1835)17 dni
2 more rows

W jakim kraju nigdy nie było wojny? ›

Królestwo Afganistanu, Wielkie Księstwo Andory, Islandia, Republika Irlandii, Królestwo Jemenu, Księstwo Liechtensteinu, Portugalia, Państwo Hiszpańskie, San Marino, Szwecja, Szwajcaria, Tybet i Watykan zachowały neutralność do końca II wojny światowej.

Co by było gdyby nie było drugiej wojny światowej? ›

Gdyby nie ona, to 35-milionowe wówczas społeczeństwo z racji wysokiego przyrostu naturalnego szybko przekroczyłoby próg 40, 50, a może i 60 milionów. Bo wojna to nie tylko rzeź kilku milionów ludzi, ale też zapaść demograficzna, zdrowotna, psychologiczna i oczywiście materialna.

Ile broniła się Polska 2 wojna światowa? ›

Naszych granic broniło 950 tys. żołnierzy, dysponujących zdecydowanie mniejszą ilością uzbrojenia: 4,8 tys. działami, 700 czołgami i 400 samolotami. 3 września związane z Polską układami sojuszniczymi Wielka Brytania i Francja przystąpiły do wojny z Niemcami.

W którym roku Polska straciła Wilno? ›

70 lat temu, 13 lipca 1944 r., oddziały Armii Krajowej, wspólnie z Armią Czerwoną, wyzwoliły Wilno spod okupacji niemieckiej. Walkami Polacy zwieńczyli operację "Ostra Brama", która zakładała zaskoczenie Niemców, zajęcie miasta i niedopuszczenie do jego zniszczenia.

Jaką część Polski nalezala do Niemiec? ›

Ziemie polskie, które znalazły się pod okupacją niemiecką, podzielono na dwie części. Pomorze, Wielkopolskę, Śląsk, zachodnią część województwa łódzkiego, północne Mazowsze i Suwalszczyznę wcielono do III Rzeszy.

Co utraciły Niemcy po 2 wojnie światowej? ›

Mocą tego traktatu Niemcy utraciły prawie 14% swojego terytorium (Alzację i Lotaryngię na rzecz Francji, Eupen i Malmedy dla Belgii, Wielkopolska i Pomorze Gdańskie przypadły Polsce).

Ile lat Polski nie było na mapie świata? ›

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość.

W którym roku Polski nie było na mapie? ›

W XVIII wieku Polska utraciła niepodległość – podczas trzech rozbiorów (1772, 1793, 1795) jej ziemie zostały podzielone między trzy mocarstwa: Rosję, Prusy i Austrię. Polska zniknęła wówczas z mapy Europy na 123 lata.

Jak długo broniła się Warszawa? ›

28 września 1939 roku skapitulowała Warszawa. Stolica Polski broniła się przed niemieckim atakiem przez 20 dni. Z tego okresu pochodzi wiele poruszających fotografii, na których zachowały się tragiczne losy miasta i jego mieszkańców.

Videos

1. Polska po 2 wojnie światowej- powtórzenie wiadomości. Nowa era klasa 8.
(Projekt: TANK)
2. Polacy - zajebisty naród #2. II Wojna Światowa.
(Historia bez cenzury)
3. Co będzie z Polską? Wojna mocarstw o dominację! - Jacek Bartosiak i Piotr Zychowicz
(HISTORIA REALNA)
4. IPNtv: Wideoczat z historią. Początki sowieckiej okupacji Polski po II wojnie światowej.
(IPNtvPL)
5. Sprawa polska pod koniec wojny - Lekcje historii pod ostrym kątem - Klasa 8
(Historia pod ostrym kątem)
6. Jaka byłaby Polska gdyby nie II wojna światowa
(Oblicza XX Wieku)

Top Articles

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 10/25/2022

Views: 6253

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.