Dràsios idëjos. Vartiklis: Discussions, blog (2023)

Dràsios idëjos (archyvas Nr.5)

Lankytojø þinutës

sara 2018 m. geguþës 9 d., treèiadienis, 13:46:10
Nu moterys viskà labai reguliuoja - tas tai tiesa. Vyras dirba - o moteris diktuoja jam viskà. Ir net sekso metu, moterys mëgsta, nepamirðti reikalø... Chi

:D 2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 22:03:42
Ðiaip tai moterys daþnai esti teisios. Tik galëtø to nesakyti. Nebûtina. Juk ir taip aiðku,nëra ko vyrams ginèytis .

2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 21:18:50
pripaþinkim tiesà, þmogiðki bendravimo santykiai bûtø daug kartø geresni, jei þmonëms bûtø taip pat lengva tylëti kaip kalbëti.Taèiau patirtis aiðkiai rodo, kad þmonëms sunkiausia suvaldyti savo lieþuvá.

sara 2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 13:23:23
Ir pletkai.Cha cha cha

2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 10:08:56
Diskusijos metu iðsakomos ávairios nuomonës

sara 2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 06:47:57
... Maniau kad su manimi norësite diskutuoti, o ne vient pletkus varinëti apie Creative.

2018 m. geguþës 8 d., antradienis, 00:17:09
Aiðku þvejys:)laukia sekanèio laimikio:D

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 17:25:19
Tai jinai þuvis ar þvejys?;-)))

2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 16:59:10
Creatyve kitur seniu iesko maciau pazinciu portaluose zvejoja.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 13:28:53
Mama sako, kad ten mes per Delfá èiut ne meiles varinëjom, dël to mane ir uþblokavo. Bet kaip su gëjais( átariu) galiu varinëti meiles?

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 13:22:15
... Ðizendrolis ( tikro augalo pavadinimo nepamenu...) tai ið apaèios atþelia.
Man to augalo uogø, þinoma, vartoti negalima, bet visiems kitiems galima - jos suteikia labai daug energijos.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 12:39:39
Kaþkaip labai ilgai màstot kà atsakyti ( arba dar neperskaitët);-)))

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 12:30:48
Gyvenimas yra suktas dalykas.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 12:13:01
Dabar þiûriu filmà - Akloji zona, toks jausmas kad bent ðis filmas bus iðties gan ádomus.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 12:10:45
La fortûna, kai galësi atsiliepk. Net neþinau kada tau galëèiau tau paskambinti. Tu juk esi be galo uþimta.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:52:58
Mane vël ið Delfio uþdarë. Ir supratau jø taktikà - jie visus agresorius palieka, o geriausius þmones retkarèiais uþblokuoja.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:48:23
O kur Creative dingo?
Be Jieèio ji èia net nenori pasirodyti. Labai ribota yra. Tai va.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:46:11
Gyvenimas ir yra Alisa stebûklø ðalyje.
Tiesiog raðytojai negali leisti sau apsikvailinti - bet juos tiesiog reikia suprasti...

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:41:55
Mergaitëm reikia leisti koketuoti - jas Dievas ir angelai apsaugo, o kai jau saugo tikras tëvas - tada mergaitës nei Dievas gali iðsaugoti, nei angelai gali iðsaugoti - nes per daug saugotojø negali bûti...
O tëvas visad bûna sistemos auka ir pats. Todël jo saugojimas tëra tik meðkos paslauga...Reikia turëti be galo daug tvirtybës tai suprasti - ir pasiduoti...

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:38:54
PRINCIPAi tai, matyt, baisiausia kas tik gali bûti.
Va èia ir yra tikras dantø grieþimas( kaip kad Evangelijoje, kad raðo)...

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:35:59
... Ir kas dar yra juodojoje visatos skylëje - uþ sienos atsidaro dangus.Labai lengvai ið baisenybiø ar kokiø kliûèiø perðoki á dangø. Tai ir yra nuostabiausia, kad tos baisenybës yra vaikiðkos ir visai nebaisios.
Bet mane paðaukë giminës linija ( PRINCIPAI) ir tada tapo viskas labai baisu - ir dangus daugiau nebeatsidaro. Að net buvau pragare - daugybæ kartø. Na dabar kai geriu vaistus - linksma man tai pasakoti.;-)))
Viskas yra tiesiog puiku.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:25:42
... Juodojoje visatos skylëje pabuèiuoji pabaisà ir paskui paukðèiu skrieji dangumi - pasàmonëje susitinki su labai daug þmoniø. Susitinki su Antiliuciferiu... ( ðneku taip kad bûtø viskas kuo aiðkiau).
Ir þmogaus siela yra sudaryta ið ðeðiø sielø ( kaip kad snaigë kad turi ðeðis kampus) ir t.t.
Esi sudaryta ið tëvo ið tikrojo að ir ið vaiko ( èia jau gaunasi kaþkas panaðaus á religinæ trejybæ...)
Ir yra vienas milimetras - tai pats svarbiausias smegenø segmentas. Átariu kad tà vienà milimetrà ne visi turi - uþtat ir tokiø pojûèiø neturi...
Tai va.
Dar labai svarbu kvëpavimas.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 11:16:24
Gyventi yra tiesiog nuostabu, net kanarëlës narvelyje ( ðizofrenijoje ta prasme), ir man labai gaila kad kiti þmonës nëra to patyræ kà að esu patyrusi. Man labai gaila... Ir nuolat þodþiais tai bandau apibûdinti - bet þmonës to nesupranta - nes tai ið tiesø reikia patirti, o ne pasakoti...
Pasakojimas , matyt, nieko nereiðkia.
Að buvau juodojoje visatos skylëje - tai yra pats nuostabiausias jausmas - buvau iðtisus metus, o tai atrodë kaip deðimt iðtisø metø vieneri tie metai... Tiesiog gerai pagyvenau.;-)))
O paskui paðaukë mane giminës linija ir að parpuoliau ( atsiradau kanarëlës narvelyje...)
Bet visa tai þinoti yra tiesiog nuostabu. Ir geros akimirkos yra nuostabu ir puolusios akimirkos kaþkokia tai prasme irgi yra nuostabu.
Tai tiek.
Bûna visko.
Bet ne visiems tai nutinka.

2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 10:46:23
Tai ir sakyk:)

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 10:17:55
Bet galima gyventi ir be organizmo kovos. Man taip buvo 1998 metais. Tada net Dievas man pasakydavo kada keltis - nereikëdavo uþsistatyti þadintuvo ir minutæ á minutæ lygiai aðtuntà valandà Dievas mane pabudindavo...
ÞINAU, KÀ REIÐKIA TIKRAI GYVENTI.;-)))
Todël daug kà galiu pasakyti.

""" 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 09:45:38
Paskaièius mintis,susimastai ,kad tiesa." Mes jau þinome, pvz., kad net audiniai, kuriems þmogaus kûnas neturi valdþios, „sumaiðtavæ audiniai“
anarchistiniai, naujai susiformavæ, betarpiðkai PATYS savaime
nepaklûsta smegenø poveikiui, taèiau jiems besiprieðinanèio
organizmo savigynos laipsnis, be abejo,
priklauso nuo ligonio sàmonës bûsenos.
Demoralizuoti savo bûsena duoda silpnesná atkirtá nei norintys gyventi: savo troðkimu jie labiau pasiprieðina mintinai grësmei..." """"""Kova organizme vyksta kas minutæ.

sara 2018 m. geguþës 7 d., pirmadienis, 08:33:52
La fortûna, tau á telefonà numeèiau þinutæ, noriu suþinoti tavo pavardæ ( nes uþmirðau - kad ir kokia ádomi tavo pavardë bebûtø...) Perskaityk, gerai?

2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 21:43:16
Paprasti zmones moka svesti smagiau

2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 21:41:59
ne,ne motina:D

sara 2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 21:20:10
Reikia bendrauti su paprastais þmonëmis.

sara 2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 12:57:47
Aèiû.
O tave irgi sveikinti - tu irgi motina?;-)))

2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 12:35:29
Sara su motinos diena!!!

sara 2018 m. geguþës 6 d., sekmadienis, 11:22:01
... Tai dabar jie ginasi, kad nevadino manæs esanèia su dauno sindromu - sako per maþai geriu vaistø...
Ir tiesa, rytais tai tableèiø negerdavau...

sara 2018 m. geguþës 5 d., ðeðtadienis, 12:31:19
Kaip jûs laikotës, kà veikiate?
O pas mus á miðkà atëjo dvi voveraitës, tai joms pabëriau saulëgràþø, bet jos jau buvo nuëjusios, bet manau kad uþuos saulëgràþas ir vël ateis.
Labai smagu bûtø jas prisivilioti.

sara 2018 m. geguþës 5 d., ðeðtadienis, 11:40:28
... Tada á juos galiu iðvis kaip á jumorà þiûrëti, nors ne...- labai supyktø...
Metuosi á kraðtutinumus, galiu arba vienaip arba kitaip.

sara 2018 m. geguþës 5 d., ðeðtadienis, 10:37:52
Kai kas mane pavadino dauno sindromà turinèia - nesuprantanèia jumoro. Tai kà?- að ne tik jø kaprizus turiu suprasti ir dar jumorà turiu suprasti?
Nu atsipraðau - ar ne per daug jie sau nori...

sara 2018 m. geguþës 5 d., ðeðtadienis, 07:51:05
Sapnai tai yra kvaila smegenø iðraiðka.

2018 m. geguþës 4 d., penktadienis, 22:03:29
Gyventi verta, nes kiekviena diena atneða kà nors nauja.

sara 2018 m. geguþës 4 d., penktadienis, 11:17:24
Gyvenimo esmë-prasmë yra pastebëti detales.;-)))

sara 2018 m. geguþës 3 d., ketvirtadienis, 10:15:33
Ðiandien yra nuostabi diena, ar ne?

2018 m. geguþës 2 d., treèiadienis, 22:35:56
Viskas gerai,gero þmogaus turi bûti daug :)

sara 2018 m. geguþës 2 d., treèiadienis, 13:31:26
Þmogus koks jau yra toks yra.
O man bûna priepuoliai, að arba labai daug valgau ar iðtisomis dienomis griauþiu tik kopûstà, tada tampu vienais kaulais. Þinoma odai tai nëra gerai. Dabar kadangi esu stora tai ir reikia bûti stora, kad viskas nesukristø.;-)))

ship 2018 m. geguþës 1 d., antradienis, 22:35:28
tada ið vis nevalgyk pora dienø

2018 m. balandþio 29 d., sekmadienis, 20:52:26
Geriausia dieta dirbti toli nuo namø:)

sara 2018 m. balandþio 29 d., sekmadienis, 07:28:44
Nu dirbu normaliai, bëda tik tada kai valgyt uþsimanau - reik vaþiuoti namo.

2018 m. balandþio 28 d., ðeðtadienis, 21:20:56
Tuomet sklinda pasitenkinimo energija.

sara 2018 m. balandþio 28 d., ðeðtadienis, 08:12:27
...Kaip su ta energija yra neþinau.Matyt prastos bëdos...
O su darbais lyg viskas ir okey.

2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 21:42:42
Svarbu kokia energija sklinda po darbø.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 13:24:41
Vaþiuosiu dirbti á ûká kad ir lis. Reikia þoles ravëti.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 12:17:16
Kai tëvai ant manæs supyksta, tai mane pavadina vieno dainuojanèio asmens pavarde - tada suvokiu, kad tikrai yra man ðakës... Ir stengiuosi tada pasislëpti - uþsidaryti savyje ir juos apraminti...
Kai pavadina to dainuojanèio asmens pavarde nieko gera nelauk...
Jie tada kalbasi tarpusavyje, o manæs atseit net nepastebi, tik kalba...
Ðakës...

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 12:14:01
... Þmogus bendrauja savo ribose. Jei þmogus yra ribotas jam pakanka ðio gyvenimo. Net ir mirtimi tiki. Nes tokios tad tos ribos yra. Bet yra ir kitokiø þmoniø. Jie yra visai ið kitokio molio nulipdyti. Ðtai kur visa yra.
Matyt að ir esu ta juodoji skylë visa á save sutraukianti ir iðspjaunanti...
Bet... Juk visatoje yra ir tikrø juodøjø skyliø...
Snarglys varvës... Cha cha cha...

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 12:04:45
Kaip man buvo sunku su normaliais þmonëmis bendrauti, taip normaliems þmonëms sunku su manimi bendrauti. Normalûs þmonës man aiðkino, kad nuo palûpio ir nuo nosies tuoj man ims ilgas snarglys varvëti ir t.t.
Bet kas yra teisesnis sunku yra pasakyti. Bet manau kad einu teisingu keliu. Kaip Dievas davë taip ir einu.
O kiti eina taip, kaip jiems leidþia Dievas eiti - eina belekaip ( ta prasme normaliai).;-)))
Ir þmonëms viskas baigiasi arba seksu, arba ðeima, arba Dievu ( krikðionybe, nes tikro Dievo jie paþinti nebenori...)
O kur visa kita?

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 11:38:33
Dievas mane mokino ieðkoti tiesos - ant to pagrindo esu uþauginta.
O kitø þmoniø, matyt, Dievas nemokino ieðkoti tiesos - todël jie jos ir neieðko - dël to jiems ir taip yra patogu.
Viskas yra elementaru.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 11:12:53
Dievas tave iðmokino graþiai kalbëti, o mane iðmokino ieðkoti tiesos, kad ir kas bebûtø.;-)))

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 10:55:00
...Pav. du tûkstanèiai devintais metais pati viena buvau su maðina nuvaþiavusi á austrijà - TAI DIEVO DUOTAS GABUMAS BUVO.
O dabar su maðina pavaþiuoju tris kilometrus ir to man gana - nes dabar be Dievo, vadovaujuosi savo galva. O savo galva vadovautis yra kur kas sunkiau viskas padaroma. Tad jauèiu skirtumà kur Dievas yra o kur ne.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 10:47:09
...Tau tai þinoma - geriau apie tai nemàstyti svarbiausia funkcijas gerai atlikti. O tos funkcijos visos yra nuo Dievo.
Va, va supratau - svarbiausia atsiriboti nuo Dievo ir paþiûrëti kiek ið tiesø pats sugebi.
O að dalinai nuo Dievo atribota ir esu. Màstau pati.Vadinasi teisingu keliu einu.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 10:30:12
Kaip kas nori tas taip gyvena. Man, pavyzdþiui, patinka màstyti ir patinka ieðkoti kur katinas pakastas.;-)))

:) 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 10:27:32
Kartais patartina vyti tokio pobûdþio mintis,ramiau gyventi.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:45:08
Yra begaliniai didelës visatos jëgos ir nnnnn iðmatavimø. Gaila kad dabar man psichikai neleidþia á tai ásilieti. Bet ir narvelyje galima padaryti daug ATRADIMØ.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:33:43
Funkcijas þmonës gerai atlieka dël to, kad maitinasi Dievo krauju - energija. Tad èia joks stebûklas nëra, kad atlieka gerai funkcijas. Arba genijai, tai irgi joks stebûklas nëra, tiesiog Dievas jiems tas savybes suteikë pats ið savæs. Todël talentas ar genijus visai nëra ápatingas þmogus, tai tiesiog nuo Dievo yra. Dievas ápatingas kad þmpnës tokias sàvybes suteikia.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:25:36
Yra begaliniai stiprios visatos jëgos, tik tëvas maiðo man á jas ásilieti. Taip sakant kuo didesnis greitis tuo geriau veikia ir stabdþiai... Arba prabuksuojama yra...

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:14:45
Ne jau Jëzus Kirstus yra vienintelis tas tikras þmogus? O gal tikras þmogus yra visai ne jis? Bet kaþkoks tai yra.Nes þemë iðneðioti daug tikrø þmoniø negali. Ji gali priimti tik vienà tikrà þmogø. Reikia mokëti jausti, tada suprasite apie kà að kalbu.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:11:44
...Ir gerai kad Dievas saugojo mane nuo visokiausiø netikrø kavalieriø - man lemta bûti vienai.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 09:08:52
... Nesinori kitø þmoniø áþeisti, bet jie yra netikri. Jie tik gerai atlieka visokias gyvenimo funkcijas. O kas tikras ant ðio svieto tas vienintelis yra? Jëzus Kristus?
Nes dabar átariu, kad tik vienas þmogus gali bûti tikras.
Dar apie tai vëliau pakalbësime.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 08:48:37
O gal að ir esu ta juodoji skylë viskà á save susiurbianti. Bet man pasireikðti tëvas maiðo. Mano esybë iki ðiolei yra neatskleista. Bet kai bûsiu babèia pasireikðiu. Pasirodo ir juodàjà skylæ gali kaþkas tai uþkimðti ir neleisti jai pasireikðti - ogi tëvas. Turbût mes pasireikðime kartu su Jëzum Kristum. Jis ateis tada kada bus viskas tvarkoje, tai yra, tada kai bûsiu babèia. Nes dabar yra betvarkë ir per anksti tam Jëzui eiti èia, kai su manimi viskas yra netvarkoje. Tiesiog visata leidþia man gyventi ir Jëzus leidþia man gyventi ( tame narvelyje). O kai bûsiu babèia tai bûsiu tikra juodoji skylë ir viskas iðsiris ir viskas nusistovës - atsistos á savo vietas. Ið vis matyt pasaulyje tik vienas tikras þmogus gali gyventi ir jis ateis - tai Jëzus Kristus. O að - juodoji skylë viskà á save susiurbianti ir viskà iðnarpliojanti.
Dabar man daðuto - tik vienas gali gyventi. Visi kiti... Jie netikri... O gal ir turi kaþkokias tai savo funkcijas - sunku pasakyti. Bugsapni, dël to labai neásiþeisk gerai? Nes tu esi ðauniausias ir að tai tau sakau. Su tavimi rimtai galima pasikalbëti. Tavo nuomonë yra ádomi.

sara 2018 m. balandþio 27 d., penktadienis, 07:35:24
... Dar pasikartosiu - visa teisybë yra juodojoje visatos skylëje. Daug raðytojø ir filosofø raðo aplink juodàjà visatos skylæ, tai gaunasi kad kalba, kalba, kalba bet visko nepasako.O kaip religija?(krikðèionybë) - ji visko ir nepasako, kalba tik aplinkui, aplinkui, aplinkui, o á paèià visatos juodàjà skylë kristi ir nenori.

Tik 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 23:10:32
Smaliþiai lankosi "Majø" parduotuvëse :)

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 18:35:34
Cha cha.
Man palengvëjo.;-)))
Na neþinau. Visad atsipraðinëju, dël to tik geriau su þmonëmis ir namiðkiais sutariu. Kartais be atsipraðymo tiesiog neiðeina. Reikia nusileisti, reikia atsipraðyti, net jei nebuvai kalta.

bugsapnis 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 18:23:24
Tikrai nëra dël ko atsipraðinëti, net nesuprasèiau uþ kà turëèiau atleisti.
„Majø“ (tokia parduotuvë) vienam laimës sausainiuke buvo ádëtas toks pamokymas: „Niekada neatsipraðinëk!“ Kaip pats iðmàsèiau: „Nes kiti ið ðalies neásigilinæ dar palaikys tave tikrai kalta.“

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 18:12:21
...Labai atsipraðau, kad prie tavæs kabinausi - kaþkaip negraþiai iðëjo...
Dabar paèiai dël to nesmagu...

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 17:47:42
Gráþau. Graþi gamta. Nuotykiø ðiokiø tokiø buvo, kad ir lyja.

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 16:34:36
...Turbût varau pasivaikðioti. Jau kaþko neramu darosi - reikia. Nors atrodo truputá lyja. Na jei tëvai sutiks, kad tai normalus sprendimas, tà ir padarysiu.

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 16:10:30
Visad vakare þvyrkeliu pavaikðtau. Ten nedaug sodybø, nedaug þmoniø, tai manau kad galima. Ir bevaikðèiodama daug nuotykiø apturiu, kiekvienà kartà kas nors ávyksta. Pasikalbu su þmonëmis, nors jø ir nepaþástu. Bet ne su visais ið eilës kalbuosi. Tiesiog nenoriu atrodyti kvailai, kalbuosi kai jauèiu kad galiu tà daryti. Ir man pavyksta. Apsirengiu labai prastai. Tiesiog tokia mano taktika yra. Ir vaikðtau su trumpais kalioðais. Ir tëvams tada ramu - tada þino jie kad að nieko nevilioju ir nieko nesuviliosiu.;-)))

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 16:03:37
...Turëjus að tø vyrø, dabar galima mane ir atstumti, teisybæ pasakius tik juokas ima.

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 16:01:57
Kai buvau trisdeðimt penkeriø kokiø ásipraðydavau man patinkanèiams vyrams. Bet dël to laimingesnë nesu. O kurie labai patiko ( ir að jiems patikau) su tais tiesiog koketuodavau. Seksas dar ne viskas. Tiesiog smagu su þmogumi bendrauti nuo jo alpti, bet tai nereiðkia... Bet jie jau buvo vedæ... Oi kaip negerai... Tik vienas narkomanas buvo iðsiskyræs. labai graþus vyras - tikras raganius.
Man pasisekë, kad per savo patirtis nesusirgau nei aids, nei sifiliu... Nei dar kokia liga.

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 15:49:53
Puiku.;-)))
Bet tu palieki tokià intrigà - "neiðsipraðutum". Man tai skamba kaip viliojimas. Bet tiek to. Kas vienai atrodo vienaip - kitam atrodo kitaip. Tiesiog bendraukime - jei dar bus apie kà kalbëtis.;-)))

bugsapnis 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 13:52:30
Neabejotinai mylëjimasis su mamomis yra þymiai geresnis. O visa tavo tokia varginanti patirtis kaip mergelës (neturëjusios vaikø moters). Na, bet tau vaikø daugiau nebereikia, nei vyrø, tai tavo reikalas, gyvenk kaip nori, patartina laimingai. Að tau tikrai nesisiûlau á sugulovus, o ir neiðsipraðytum.

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 10:55:03
... Kai moteris susilaukia vaiko - tada jinai pasidaro patraukli. Tad merginø labai nekritikuok, þinok kai jos turës vaikà taps patraukliomis. Nekritikuok merginø, kad ten jose atseit yra kaþkas tai ne taip þvilgsnyje... Jos tiesiog dar ne motinos...

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 10:32:56
...Kaimynë mane pagyrë, kad esu labai graþi - pietietiðkø bruoþø ( nors moterys mane pagiria). Tiesa, jau sveriu gal net ðimtas penkiolika kilogramø( ant svarstykliø jau net nelipu...), bet prie savæs jau ápratau - veidrodyje sau atrodau normaliai.;-)))
O tai svarbiausia - kai þmogus pats sau patinka.;-)))

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 10:25:59
... Be to moteris pati turi spræsti kas jei tinka, o kas ne. Kad ten kaþkoks tai nusitriedæs kabina, tai atsipraðau. Visad sprendþia moteris. O jei vyras atsisako - tai jo reikalas yra. Man niekad nepatiko vaikinai kurie mane kabindavo. Matydavau ið paðalies daug vertesniø - bet tie neþiûrëdavo. Tiesa gimus vaikui jau visokie ëmë þiûrëti ir man patinkantys, bet to jau man nereikëjo - nes vaikà jau turiu. Nu kam vyras jei nesiruoðiu daugiau turëti vaikø.;-)))
O jei tave kabinau tai daugiau yra jumoras. Vargu ar iki sekso bûtume daëjæ, nes man daugiau patinka bendrauti, o seksas man yra vienas vargas. Tai va.;-)))

sara 2018 m. balandþio 25 d., treèiadienis, 08:23:35
Nu neiðpasakytai þiopla esu - tuo jau ásitikinau - daiktø nepastebiu...

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 21:12:09
Kaip ið mano akiraèio galëjo iðnykti puodukas? Èia nepastabumo tiesiog virðûnë yra...

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 20:54:39
... Ale að visiðkai nepastabi...

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 20:48:51
Nesuprantu kaip galima nepastebëti visà dienà puoduko...
Tik vakare pastebëti kad jis stovi...
Be to jis toks ryðkus...
Kaip jo nepastebëjau?
Juk tvarkiausi, viskà nuo stalo nuëmiau...
Bent taip manau, nes nemaèiau...

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 20:23:03
... Gëlë visiðkai sausa, vadinasi mama atëjusi su tuo puoduku gëlës nelaistë. Tëvas juo labiau á mano kambará neitø su puoduku... Sûnus jungiklio neëmë - turiu reikalà su poltergeistru...;-))) Ui...

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 19:35:21
Tu esi labai ðaunus, Bugsapni.
O mano kambaryje vaikðto poltergeistras arba tikrai kas nors buvo, tuo jau nesistebësiu, nes radau puodukà savo kambaryje, nors daugiau niekas yra nepaliesta.Labai keista kad kambaryje jis yra padëtas... Paprastai að dedu puodukus á tà vietà, bet labai gerai þinau kad tokios rûðies puoduko niekad neimu. Ðtai kur ðuo pakastas. Bet manæs poltergeistras visai negazdina. Nëra piktas jisai. Bet já reikia gerbti kad nepridarytø rimtø ðunybiø. Rytoj suþinosiu kas ásigudrino puodukà padëti mano kambaryje, jei visi neigs, vadinasi poltergeistras.;-)))

Taigi 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 18:02:12
Bet ne daþnam tai pavyksta,gal ir noro nëra.

2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 17:25:25
„Su kitu elkis taip, kaip norëtum, kad su tavimi elgtøsi, jei bûtum jo vietoje“.

Bugsapnis 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 17:20:09
Sara, man ir panaðiai, teisybë svarbiau uþ draugystæ. Be to, mano elgesiui daug átakos daro ið vaikystës girdëtas pamokymas: „Su kitu elkis taip, kaip norëtum, kad su tavimi elgtøsi“.

Bugsapnis 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 17:14:10
Taip jau gamtos nulemta. Moterys praðo, o vyrai turi jau patys susigaudyti kaip. Visus nepasitenkinimus praðom nukreipti Dievui, moterys visai nekaltos, kad yra tokios, kokios sutvertos.

sara 2018 m. balandþio 24 d., antradienis, 08:23:06
Nu va, kaip smagiai mes bûgsapni pasikalbëjome, tu man apie gyvenimo esmæ geriausiai iðaiðkinai. Jei bûèiau jaunesnë kviesèiau tave á pasimatymà, nes ið kalbos tu man labai patikai.;-)))
O tai yra svarbiausia.;-)))

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 23:26:57
Aiðku. Sëkmës þaidime, jei dar vis tebeþaidi.

2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 22:01:05
Labai daþnai damos dël nepasitikëjimo savimi bei kompleksø nemoka praðyti to, ko joms reikia. Màstoma, kad vyras apie viskà turi susigaudyti pats.

2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 21:16:31
Kaþkà mylintis? Ar paprasèiausias màstytojas yra laukiantis þmogus? Nereikia skiesti norinèiai iðtrûkti ið melo jûros.
Nenoriu raðyti kuo uþsiimsiu, ai bet tiek to, þaisiu „EVE online“, kuris neblogai átraukiantis.

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 18:27:57
Nu galø gale nuovargá pajutau. Taip faina. Dabar galima þiûrëti televizoriø.
O kà tu veiki?

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 16:59:18
Nesikankinu að. Turiu darbø prie ûkio. Galima laukti ir visai padoriai gyvenant.
Að tiesiog noriu bûti savimi. Laukiu kada bûsiu savimi. Ir viskas. Þmogui tai matyt yra brangiausia tokia savijauta kai esi savimi. Laukiantis þmogus yra filosofas.;-)))

2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 14:00:15
Laukimas nëra jokie iðmàstymai, o paprasèiausia patirtis. Kam teko laukti, þino kaip staiga laikas sulëtëja ir tenka netgi kankintis, kol sulauki, ko lauki. Paprasèiau ir greièiau gyventi, o ne tiesiog bûti.

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 13:49:41
Ðaunuolis tavo þiurkënas.;-)))

bugsapnis 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 13:41:26
Að savo þiurkënui leidau lakstyti po mano kambará, kur jis tik norëjo. Neturëjau jokio narvelio, o jo kartoninëj dëþëj pamatæs, kad nedràsiai pradëjo griauþtis skylæ, jam garsiai paþadëjau, kad jos neuþtaisysiu ir savo paþado laikiausi. Tiesa, jis dar kokià savaitæ atidëliojo iðsigriauþimà á laisvæ. Ið vis, þiurkënas buvo labai protingas, jis popieriø ar kartonà pirma sudrëkindavo, o po to su juo darydavo, kà panorëjæs. Að savo þiurkëno tyèia nemokiau, tik jis visus gamtos reikalus atlikdavo áðokæs á batø dëþæ... leidau jam kaupti maisto atsargas, tad naktimis jis retai mane þadindavo nedràsiai kàsdamas á ausá. Jis buvo toks vikrus, kad sugebëdavo áðokti á mano lovà, nors buvo ið maþøjø nykðtukiniø þiurkënø.
O kad patirtum visà tai, kà paminëjai mirti visai nebûtina. Geriau, visa tai atlikti iki mirties. Mirtis ir sapnas yra du skirtingi dalykai. Esu patyræs tikrà mirtá sapne – tai juodi perðokimai, kai jie greiti, tai nemaloniai veikia ðirdá. Vienà kartà ið smalsumo uþtrûkau tokiame juodame bûvyje, kuris visai nebuvo nemalonus. Nemalonu, kai greitai skubama perðokti tuos juodus ruoþus.

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 13:05:22
Nu mirties nëra. Bet yra tokia metaforiðka mirtis. Nu pripaþink vis dëlto ji yra. Tai yra aukðèiausias þmogaus bûvis. Mirtyje þmogus lyg susilieja su Dievu, jis tame akimirksnyje viskà supranta ir supranta kokias klaidas per gyvenimà yra daræs.
Mes net kiekvienà dienà mirðtame kai uþmiegame ir atgimstame kai atsibundame - tai irgi kaþkas panaðaus yra á mirtá.
O laukimas nëra taip jau blogai. Ir kanarëlë gyvena savo narvelyje ir ji turi savo minèiø. Neþinau koks tai bûvis laikimas, bet matyt labai jau filosofiðkas.;-)))

bugsapnis 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 12:58:59
Að net neabejoju, kad man mirus manæs laukia niekada nesibaigsiantis karas. Man svarbiausia apsiginti, o ne laimëti.

bugsapnis 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 12:56:23
Mirtis pateisinama tik greitesniu naujoviø ávedimu. Vyresni þmonës yra ypaè neimlus visokiems pasikeitimams. Jokia paslaptis, kad þingeidumas, ásitraukimas á gyvenimà, nenoras atsilikti nuo gyvenimo priverèia mirtá ðiek tiek atsitraukti. Nekalbu apie nelaimingus atsitikimus, kai pasireiðkia iðsiblaðkymas ar neatidumas.

bugsapnis 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 12:39:04
Man niekad nepatiko romëniðkasis „Prisimink, kad mirsi“, nei að tikiu, kad po mirties manæs laukia koks ypatingai geras bûvis, nei man patinka spaudimas bei raginamas suspëti nuveikti kuo daugiau darbø iki savo mirties. Nesu toks susireikðminæs, jei ko nespësiu, nedidelë bëda. Pasikartosiu, kad man prie ðirdies graikiðkasis „Paþink save“. Laukimas kokiø nors pasikeitimø, kieno nors mirties beprasmis. Mirtis tik ið pirmo þvilgsnio iðvadavimas. Juk nieko nelaukusi jau gali savo darbu versti gyvenimà Þemëje rojumi. Laukimas ið vis niekam tikæs bûvis, tai jau nebe gyvenimas. Galbût, dël to tau susidaro toks áspûdis, kad gyveni netikrà gyvenimà. O tu ne gyveni, o lauki-bûni. Að ir kai ko laukiu, bet reiktø iðmokti laukti teisingai. Geriausia laukti nelaukiant. Kaip ir bet kà daryti to nedarant ar þaidþiant.

bugsapnis 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 12:21:02
Gal að kvailas, bet persekioja toks jausmas, kad mane painioja su Jieèiu, kuris, mano manymu, èia neraðë bent deðimt dienø. Beje ir nso pokalbiø aikðtëje bûdavo, kad ieðkodavo kokios nors neprisitatanèios Jietá ásiþiûrëjusios „moterëlës“ (ne Kryeitë) ir man vis tekdavo aiðkinti, kad að ne Jietis. Ir viskà raðau ne ið pykèio. Sakoma, geriausias bûdas, kà nors iðmokti, yra kitø mokymas. Arba, kad ginèuose gimsta tiesa.

sara 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 03:27:38
Tu pati, Creative, Jietá ir padarei áþymiu.;-)))

Creative 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 00:57:23
Þavëtis vyrø yra normalø tam tikruose ribose..

Creative 2018 m. balandþio 23 d., pirmadienis, 00:47:44
Ikiðiu trigraðá, gal bût paskutiná: Kaþkada paèioje pradþioje raðiau o kà jis (Jietis) darys jei já pradës "merginti" DAUG merginø. Na va ir kà matau? Matyt marketingas(reklama) neblogai suveikë, vyrukai pasistengë, tik neaiðku ar ið pykèio ar ið noro padaryti kaþkà gero.. Tikiuosi, kad iki priekabiavimo nedaeis..
Jietá, neþinau ar tau dþiaugtis ar liûdëti, taèiau tu dabar áþymus :)
O merginom/moterom na nëra kà ir pasakyti..

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 21:24:52
Nors ir retai, taèiau taip jau bûna, kad prisiþadiname iðmuðti ðalto prakaito, nesuprasdami, kad tai buvo – eilinis koðmaras

sara 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 18:49:49
Smegenys labai iðtempia laikà ir erdvæ. Gali bûti kad mes sapnuojame tik penkias minutes, o atrodo kad praëjo visas gyvenimas. Ir sapne yra sapnas.
Visad jauèiau( ir jauèiu) sienà. Jà tam tikromis aplinkybëmis bûtø galima pereiti.
Tai nëra tikra kas su manimi dedasi. Tai be galo stiprios jëgos mane blokuoja ir palieka tame sapne ( gyvenime). Bet að visad buvau labai gudri ir apsukri, net sudëtingiausiose aplinkybëse man palikdavo sveikas protas. Að moku kvëpuoti ir mastyti. Nuo kvëpavimo priklauso mastymas. AÐ TURIU SAVO TRIUKØ. Að kaþkur tai esu tarp gyvenimo ir mirties. Ir visad garbinau mirtá - tai antra ( ar pirma) mano religija. Pati tikriausia realybë yra ant mirties slenksèio ir net tol kol smegenys mirðta. Tai yra pati tikriausia realybë. Ji ásiraðo á þmogaus sielà.
Na nemoku graþiai kalbëti. Su laiku iðtobulinsiu ir ðia prasme savo ðnekà. O dabar pasakiau kaip pasakiau ir viskas.

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 15:41:52
Norint pabusti pirma tektø uþmigti.
Norint numirti pirma tektø uþgimti.

bugsapnis 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 15:35:59
Kai kalbame apie sapnà, ne visada gerai vienas kità suprantame. Moksliðkai tai, kai uþmigæs kûnas ruoðiasi kitai dienai, smegenys susitvarko per dienà sukauptas þinias ir gal net iðsprendþia ið vakaro uþsilikusius klausimus. Viskas susiguli, ne veltui lietuviai sako, kad „rytas protingesnis uþ vakarà“. Vis gi retai tai galëtø bûti tiesa. Pavyzdþiui, reiktø visà dienà rinkti mëlynes, kad naktá susapnuotum berenkantis mëlynes.
Man sapnas yra kelionë, kai palikæs kûnà gali atsidurti paèiose netikëèiausiose vietose. Esu sapnavæs kità gyvenimà, du neilgus laikotarpius atskirtus vienas nuo kito poros dienø tarpu. Viskas sutilpo á vienà sapnà su prasukimu ar perðokimu.
Kylant laipteliais aukðtyn mano gyvenimas gal bût ir kam nors galëtø pasirodyti kaip sapnas. Kaþkas uþmigæs galëtø atsidurti mano gyvenime. Sapnas nuo gyvenimo skiriasi tuo, kad jis trunka palyginti labai trumpai.
Viskà pripainioja dar tai, kad patá kûnà galima palikti keliais skirtingais vidiniais kûnais.
Kai þmonës sako, kad gyvenimas yra sapnas, tai, tikriausiai, jie turi mintyse, jog miræ jie atsibustø ir pratæstø savo kità gyvenimà. Kas gali bûti ne tiesa. Juk þinoma, norint gyventi reikia pirmiausiai uþgimti. Mes su savo vidiniais kûnais gal galëtume uþstrigti tokiuose nesaugiuose pasauliuose, kokius sapnuojame. Manyèiau mûsø iðsigelbëjimas iðoriniai, o ne vidiniai pasauliai, nors gal ir vidiniame pasaulyje bûtø galima ásitvirtinti, að tai niekur neskubësiu, visokie raginimai ar viliojimai mane vargiai sudomintø.

bugsapnis 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 14:57:45
Kad paskendusi mele nesiruoði gyventi yra tiesiog pagirtina.

bugsapnis 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 14:56:26
Vienà kartà virðininkas buvo mane pasikvietæs „ant kilimëlio“. Stipriai pavëlavau á darbà. Jis puikiai þinojo visas aplinkybes, bet vis vien auklëjo. Kaþkaip paþvelgiau á mudu ið ðalies ir taip juokinga pasidarë, kad pradëjau kvatoti. Virðininkas trumpam sutriko, bet ko gero ir á viskà ið ðalies paþiûrëjo, nusiðypsojo ir paleido, pamatë, kad nëra reikalo tuðèiai auðinti burnos.

sara 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 10:23:02
... Á virðininkus þiûriu kaip á jumorà - reikia jø labai klausyti( labai ir klausau, jei kam ádomu), chi chi...

sara 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:56:10
...Paskendus mele gyventi nesiruoðiu - juk ðirdis ir protas sako kad tai yra melas, didelis, didelis melas.
O virðininkø klausau ir ðoku pagal jø dûdelæ, man jau èia nesvarbu kad yra melas - virðininkas savo namuose turi teisæ elgtis kaip nori.;-)))Tiesiog þiûriu kaip i jumorà. Gerà sveikà jumorà. Jie jumore paskendæ gyvena.

sara 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:50:01
... Jeigu bijoti, kad þmonës nusisuks, niekad neiðriði teisybës. Man brangiau teisybë uþ þmones.;-)))
Kartu paskendusi mele kartu su þmonëmis nesiruoðiu gyventi.
Tiesa artimøjø tais klausimais nekankinu, jie savo namuose yra virðininkai ir virðininko reikia klausytis ir ðokti pagal jo dûdelæ.

sara 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:42:49
Gerai perskaitysiu kelis kartus kad visà info suvirðkinèiau, bet ir jûs manæs paklausykite. Þinau kad ðis pasaulis yra labai paslankus. Jis ims ir vienà dienà pasikeis - visa materija pasikeis, o þmonës gyvens kaip nieko niekur sau toliau - tik kitaip. Èia tikrai yra sapnas. Tikrumas tas tariamas. Kaip kad jûs sakëte, tai visø bendras sapnas yra.
O þmonës nenusisuks. Kas jau buvo nusisukæs tas ið anksèiau buvo nusisukæs, jau prieð deðimt metø. O þmonës mano mintys gal net ir patinka - jie tiesiog randa terpæ apie kà padiskutuoti ir savo mintimis pasidalinti.

sara>00:47:15 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:36:05
Va, va labai teisingai sakai. Esybës ásikûnija á mums paþystamus þmones sapne. O á mano tëvà ásikûnija arba Liuciferis arba Dievas. Ir að kalbuosi su jais sapne. Su Dievu, teisybë, nesikalbu jis tik nuliûdæs laiko manæ uþ rankos ( tiesa Dievas vienàsyk paklaustas manæs sakë kad tai jis viskà padarë( dirba tëvas, o kaþkaip gaunasi kad viskà dirbo Dievas...), o va su Liuciferiu kalbuosi...

sara>00:45:45 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:30:51
Nieks nuo manæs nenusisuka, o maloniai diskutuoja nes að ir jiems leidþiu kalbëti.Tu galvoji jog bijau jog nusisuks? Në velnio.

sara>23:55:51 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:26:38
Tame prasme ir yra kad ðis pasaulis yra labai paprastas ir labai normuotas, tikrame pasaulyje to nebûtø ( paprastumo). Èia gali bûti arba valdove( kai kitus hipnotizuoji ) arba sraigteliu kaþkokiu tai priedëliu prie þmoniø, o NORMALIU ÞMOGUMI BÛTI NEGALI( NEGALIU). Labai ilgai masèiau ir mano iðvados yra tokios, nieks manæs neapgaus. Gali sakyti kiek tik nori.

sara>20:10:35 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 08:20:24
Visà laikà pati apie tai galvojau.

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:50:20
Priraðiau daug, tad skaityk potruputá, kad visà info sueitu ten kur reikia, jei reikia perskaityk antrà kartà tà patá sakyná ar frazæ kad suprasti ir suvirðkinti.

bugsapnis 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:47:15
Kartà susapnavau savo geriausià draugà. Jis pirmas suprato, kad tai sapnas. Jis ið dþiaugsmo pradëjo ðokinëti ir ðûkauti: – Mes sapne, mes sapne.
Kai rytà paklausiau ar jis nieko nesapnavo, jis nieko neprisiminë.
Galø gale sapnuose labai daþnai bando prisitrinti esybës pasivogusios mums paþástamu þmoniø iðvaizdà. Gal tai kiek primena vaidinimus, nes su iðvaizda kartu prisiima ir tø þmoniø vaidmenis vaidintus tavo gyvenime. O jei pasisektø gali pamatyti, kas slëpësi po tau paþástama iðvaizda.
Viename sename sapne apsiverkusi mama prisipaþino, kad jai liko gyventi dvi savaites. Pasijutæs geru, pasidalinau tuo gerumu su mama. (Pasidalinau paèiu tuo jausmu). Nusprendþiau atidëti visus savo reikalus ir visà dar likusá laikà praleisti kartu, kad jai nebûtø taip liûdna. Að pakvieèiau mamà pabûti kartu, apsikabinau savo jà, o dar kartà paþvelgæs pamaèiau visai kità moterá...
Kitame sapne buvo atvirkðèiai. Að gulëjau ant juodaodës moters. Þemai buvo kaþkas ne taip ir kiðau rankà paþiûrëti, tik moteris mane sustabdë, pasakiusi, kad að jà pavergsiu. Man praëjo noras mylëtis. Atsisëdau, nuo grindø pakëliau auskarus, kuriuos norëjau uþkabinti moteriai ant ausø. Tik pamaèiau vienà nuolat besiðypsanèià moterá, su kuria kartu mokëmës. Ji ðypsodamasis pasakë, kad jai netinka lietuviðki kardeliai.

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:45:45
Taip, realus pasaulis skyriasi jausmu nuo sapno (netikro pasaulio), nors daþnokai galime ir netyèia suklysti. Praktikuojant Sàmoningà sapnavimà visø pirmà akcentuojama á realybës patikrinimà, kà ir siulau tau padaryti. Pavyzdþiui prieiti prie stalo ir tvirtai ásitikinti kad esi sapne ir kad stalas netoks jau ir tikras ir bandyti(tiksliau nebandyti "ar pavyks" o tvirtai be jokiø abejoniø tai daryti) kiaurai rankà perkiðti, tai iðeis jei neliks abejoniu kad tai sapnas tada ir ákiðá tà rankà, jei ne tai greièiausiai tu realybeje. o tà ásitikinimà reikëtø praktikuoti, patikrinti taip sienà, kuri daþniausiai sapne bûna kaip þelë ar panaðios substancijos. Bet tu niekad nepraktikavai sàmoningo sapnavimo todël gal tau ir bus sunku atskirti. Èia svarbu nepamirðti kad kai atsiduri tikrame pasaulyje t.y. ðioje realybëje viskas èia tikra ir susigraþinti tikrumo jausmà, nes netikrumas gali nuveþti á lankas. Èia dël sapno ar tu sapnuoji ar ne. ir nebandyk neigti kad sapne irgi viskas tikra, nes taip nëra, net ilgai þiûrint á vienà objektà jis gali pasikeisti.
O jei galvoji, kad èia kaþkieno kito sapnas, tai galiu tave nuliudinti, tai mûsø visø bendras sapnas nes mes visi kartø já kûriame ir netaip kaip asmeniniame sapne o po truputi, tiek kiek leidþia asmeninës jëgos,veiksmai ir þinios. Taip ðis pasaulis yra tikras.
O tai kad galvoji kad yra kaþkoks kitas tikras pasaulis galiu tau pasakyti daugelis þmoniø taip mano kad jø "NAMAI" yra kaþkur kitur, t.y. kad jie paprasèiausiai nesijauèia èia kaip namuose, nes kaip ir daug kas mini èia yra "aðarø pakalnë".
Ir tie ávykiai su medþiais gan keisti, bet jei ir pagalvoji dël to kad tai sapnas ir pasikeitë kaþkas, tai reikëtø gráþti á tikrovæ, nes jei ir kas pasikeièia tu nieko padaryti su tuo negali, nes tu tiesiog pastebi tai, ir tai kad tai gali bûti sapnas visada patikrink, neperkelk to jausmo ant visko, nes smegenys gali "uþlûþti" nuo info kiekio, bet jei neuþluð vistiek reikëtø gráþti prie realaus pasaulio, otà tavo naujà suvokimà iðmokti taikyti kai panorësi, o ne visada ar nekontroliuojamai, nes paprasèiausiai nesurasi bendros kalbos su kitais þmonëmis ir bus dar sunkiau, niekas tavæs nesupras ir nusisuks galutinai. Taigi tau rinktis kà daryti.

bugsapnis 2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:22:35
Yra dar toks dalykas kaip jausmai, kai kartais gali patekti á netikrà pasaulá, bet tai pajauèiama, o ne iðmàstoma. Tada tavo kûnas vis dar lieka tikrame pasaulyje, tik tu kaip vidinis taðkelis pasistumi ar tave iðtraukia uþ ausø kas nors ið ðalies á netikrà pasaulá, kuriame yra labai nedaug tikrø þmoniø. Mano pasiektame lygyje buvo tik dvideðimt tikrø þmoniø, o kaþkas valdë visus likusius þmones kaip kokias lëles tampydami uþ virvuèiø. Suprantu, kodël tave taip sudomino Vytauto su ðvytuokle pasakojimai. Tik ar paèiai norëtøsi tokiame pasaulyje uþstrigti? Aukðèiausiame lygyje, tai bûtø tarsi þaidimas ðachmatais su paèia savimi, kai þinotum visus savo kaip prieðininko sumanymus.

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:10:31
"Pasidomëk"

2018 m. balandþio 22 d., sekmadienis, 00:09:53
pPsidomëk, ar panaðûs sapnai pasitaiko tarp kitø tavo rato þmoniø.

bugsapnis 2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 23:59:23
Vienam sapne esu matæs moterá, kurá vietoj akiø turëjo maþas skylutes. Ir kaip pasijauèiau að lygiai taip pat per tokias skylutes þiûrëjau á jà.

2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 23:55:51
Iðvada klaidinga, pasaulis yra tikras, tik ne toks paprastas kaip paprastai mano mokslinëms paþiûroms prijauèiantys þmonës. Að vienà kartà traukinyje ilgai gaudþiau vienos moters þvilgsná. Galø gale jai tai nusibodo ir ji paþvelgë tiesiai man á akis. Tai nebuvo baltas þaibas. Tiesiog kaþkas balto ið jos akiø greitai persikëlë á mane per mano akis. Man praëjo noras toliau domëtis ta moterimi, pagalvojau, kad ji saugoma ir man vertëtø jos vengti.

2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 20:10:35
Kiekvienas þmogus ,koks blogas bebûtø ,þvelgiant ið ðono,turi gërio ðerdá,
kuri negali bûti visiðkai sunaikinta.
Neskubëkite smerkti, nes negalite þinoti kas vyksta þmogaus ðirdyje
,kodël jis toks, kokiame vidiniame ar asmeniniame kare þmogus dalyvauja.

sara 2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 11:01:18
... Kokia ten "valia" pas þmogø jeigu jis jautësi hipnotizuojamas. Tada nukrypo akys á mane buvo deginamos visos knygos.
Að negaliu daugintis - palaikau tëvo moralæ ir palaikau tai kad jis vël keturlinkas nevaikðiotø ir nesijaustø hipnotizuojamas...
Kokia ten "valia". Atsipraðant "valia"...

sara 2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 10:56:36
Kas ádomiausia, deja, kad kaþkada,gal apie dvideðimt penktuosius metus( mano ) tëvas labai jautësi labai smarkiai hipnotizuojamas televizoriaus, jis keturlinkas vaikðèiojo ir vis dejavo, kad já hipnotizuoja( labai komiðkai visa tai atrodë...). Man teko atsisakyti savæs, kad jis pasijustø gerai. Tai va. Daugintis( bûgtais mylëtis) negaliu. Bet èia tëvo gerovei.

sara 2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 06:55:02
Kas eina prieð mane tas valios neturi. Nepavadinèiau tai valia, o greièiau - prieðiðkumu.

sara 2018 m. balandþio 21 d., ðeðtadienis, 06:51:02
... Valingi þmonës yra ekstravagantiðki ( bet ne gëjai).

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:37:47
Ocho;-)))

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:24:02
Prisiminiau dabar savo sapnà vaikystës, kai bëgau eiliná syká nuo þmoniø ir ðá kartà nei nuskristi nei kur pasislëpti nesugebëjau ir jie mane beveik pasivijo. Að supratau, kad niekur nepabëgsiu ir galvoju kas bus tas bus ir staiga sustojau ir atsitupiau pasilenkiau ir spëk.. pirma moteris kuri bëgo priekyje uþkliuvo uþ manæs nespëjusi sustoti ir perskrido mane ir ðlept ant þemës. Visi kiti aplink jà susirinko paþiûrëti á jà, visai pamirðo mane. Að nustebau þinoma ir atsistojau ir pamaèiau, kad tik vienas vaikinukas tamsus su tamsiais rubais taip ir liko stovëti uþ manæs ir þiûrëjo á mane. vienintëlis. ir jo akyse.. o jo akyse maèiau visà visatà.. jos buvo visko pilnos ir kartu.. ir tuðèios.. tas akis lygi ðiol negaliu pamirðti..

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:19:31
Jei tëvas valià turëtø jis elgtøsi kitaip. Að þinau kaip valingi þmonës elgiasi. O jis labai bijo politikos ir ima á galvà kà kaimas pasakys. Nemëgsta gëjø. O valingiems þmonëms á gëjus nusiðvilpti, jie yra ar jø nëra, valingø þmoniø tai nejaudina...
Valingi þmonës elgiasi ekstravagandiðkai...

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:12:14
Ir jo, að apgauti nieko neketinau,tai tieisiog buvo mano nuomonë ið to kà paraðei..

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:02:31
Að irgi nesu að. Manyje yra daug þmoniø - bet dël to galvos sau nesuku. Gyvenu sau patenkinta ar kaip iðeina gyvenu ir viskas.;-)))

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 22:00:46
Tëvas valios neturi. Jis yra ðaðkë. Ðaðkës valios neturi, jos tik eina kur joms nurodoma eiti.;-)))

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:59:06
Na tavo tëvas tau daugiau þinoti :)

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:57:57
Neapgaudinëk manæs. Tëvas neturi jokios valios. Tai buvo visata - tie þaibai. Nereikia manæs apgaudinëti. Nepavyks. O visatos neamþinai bijosiu - irgi niekas neiðsivystys. Tu, Creative, rodos supranti, bet stengiesi mane tik apgauti. Að þinau kas yra valia. O tëvas neturi jokios valios. Nereikia manæs apgaudinëti.
Tëvas visko bijo. Va taip. Baimes turintis þmogus negali turëti valios.

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:45:30
Apie tëvo þaibus ið akiø, greièiausiai tu pamatei jo valià, na valios jëgà, kaip ji reiðkiasi na eina kûnu á virðø ir per akis iðeina. Tu pamatei kaip þaibus, að nieko nematau bet jauèiu pojuèiais. Dël kitko neþinau. O visatos geriau nebijok nes iðsivystis dar kokia agarofobija ar ir paranoja :D tiesiog kaip sakë vienas (nors man sunku tai priimti) kad visata yra didelë, joje visko yra, todël arba tu bijosi to visko, arba su smalsumu jà tirinësá, kà renkiesi tu?

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:40:10
Visata gazdina, o Dievas ir Liuciferis yra geri. Tiesiog kovoju su visata, Creativ. Kada nors pasikeis visa materija. Bet tik tada, kada nustosiu bijojusi visatos...

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:22:01
Supranti, Creativa, ta visata yra labai keistas sutvërimas. Ir jai mane kaþkodël tai bûtina gazdinti. Gal ir kitus þmones ta visata gazdina - to tai neþinau. Supranti, lyg ant tuðèio tie þaibai pasirodyti negali. Ta visata pati pasirinko mano tëvà, kad mane gazdinti. Tas tëvas net nëra labai gyvas. Jis tik instrumentas...;-))) Bet net menkai gyvà organizmà reikia gaivinti ir stengtis suteikti jam sàmoningumo.;-)))

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:12:53
Visata gazdina...

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:06:29
Dar pasakysiu kodël ðis gyvenimas nëra tikras. O todël kad kai buvo man penkiolika metø, kai tëvas kaþkà tai man aiðkino jo akys ëmë þaibuoti balta ðviesa ir paèios akys buvo visiðkai baltos. Tai pamaèiusi visiðkai apsiraminau ir supratau kad bûti savimi neteks. Paskui kai buvo dvideðimt keturi metai virð tëvo galvos, kiekvienà dienà, maèiau ðvytinèià baltà aurealæ. Bet jis juk ne Dievas. IR VËL SUPRATAU KAD TAI TËRA APGAULË.
Visata mane gàzdina mano tëvu. Bet ar ilgai að iðbûsiu palenkta.;-)))

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 21:01:24
O ir "gyvenimas tai sapnas" yra dar vienas poþiûris, mintis, ádëja, suvokimas, kartais kaip "eureka" gali bûti.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:59:35
Bûtent. Visi pojûèiai yra labai ádomûs. Þinoma norëtûsi gyventi kitoká gyvenimà, bet... Bet kaip èia pasakius. Gyveni kà gali gyventi ir viskas...

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:57:33
Esu labai kritiðka. Kritiðkumo ásikûnijimas esu. Ir ðtai kà jauèiu, ogi pasaulis gali keistis ir materija gali keistis. Kai pasensiu laisvai materijai leisiu keistis ir to nebijosiu. O þmonës net nieko nepastebës. Tame ir yra nuostabu - kad jie nieko nepastebës. Ir èia yra tik sapnas. O koks tikras pasaulis yra að to net neásivaizduoju ir neþinau ar tikrame pasaulyje materija gali keistis. Tie visi mokslai yra netikri, nes materija gali keistis, vadinasi ir mokslai gali suðlubuoti...Mes kiekvienas turime savo pasaulá. O èia gyvename kaþkieno tai kitko pasaulyje. Gal Jëzaus Kristaus pasaulyje gyvename. Atperkame èia savo nuodëmæ uþ tai, kad jis buvo nukryþiuotas?

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:57:20
Ir jo að kaip dabar skaitau tuos straipsnius pasiþymëjau: "pacientas skundþiasi"!!! o tai jei "pacientas" nesiskundþia tai reiðkia kad yra galbût net kaþkas ádomaus tame, kà galima patirynëti ið tos bûsenos, kaip tai veikia, savo pojûèius, kokios mintys atplaukia ir t.t. ir pnð..

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:50:35
Kas dël derealizacijos priimk kaip vienà ið poþiûriø kampø, arba tai kaip kiti gali galvoti. Apie tai gali paraðyti savo raðinyje ir kà apie tai manai pati.

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:44:01
Tëvas mano mirë kai man buvo 5 metai nuo ágimtos ðirdies ligos (dabar tai iðgydoma). Kà atsimenu tai apie 20 momentø gyvenimo su juo ir tik ðilti prisiminimai, kad ir buvo apgaulës budu man iðrovæs skaudanti pieniná dantá, bet jam iðkart atleidau nes skausmas beveik iðkart ir dingo :) tai tiek.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:41:45
Paskaièiau apie derealizacijà.
Tai yra tik apgaudinëjimas. Ðis pasaulis ið tiesø nëra tikras. O tas straipsnis primeta kaltæ þmogui ir vistiek tikina, kad ðis pasaulis yra tikras. Tiesiog visà kaltæ varo ant þmogaus. Baisus apgaudinëjimas yra.

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:40:34
Tai irgi bus viena ið mano paslapèiø :) nesakysiu atvirai apie tai að nekalbu net su draugais :) tai sorriux

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:35:48
Dievas ir Liuciferis yra mano draugeliai, o tëvas - baubas, negaliu net mylëtis... Ko tik nebandþiau, bet pasirodo be ðansø. Tad dabar tik dirbsiu ûkyje ir viskas. Kaþkà tai veikti reikia.;-))) Akmenis nurinkau. Dabar reiks ravëti piktþoles. Bet gyvenimu nesiskundþiu. Mylëjimàsis dar ne viskas. Ar ne?
Bet ásivaizduoju kaip tu, Creative, gali mylëtis - tëvo juk neturi. Net nenutuoki kas jis yra?
Nu tai kaip su tuo mylëjimusi - tave veþa?

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:28:43
Nebijau nei Dievo nei Liuciferio, bijau tik tëvo.
Maèiau èia vienàsyk toká filmà, kad dvi raganos, kad skraido, kad skraido - ateina jø tëvas; tos nusileidþia ant þemës ir susikûprinusios nuklibinkèiuoja.
Èia apie mane...;-)))

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:27:50
ot kaip negraþiai ðnektelëjei.. reikia sakyti ne dulkintis o mylëtis ;)

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:25:41
Taip pat gali paminëti kad kaþkurie vienuoliai sako kad pasaulis tai iliuzija, na arba kaþkas panaðaus.

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:23:19
Èia keli ðaltiniai, kurie galëtø padëti(tarpus panaikink) ir jo èia ið psichologinës pusës, kolkas kitø neradau:
w w w.lietuviuzodynas.lt/terminai/Derealizacija
w w w.pipedija.com/index.php/Derealizacija
h t t p://mastyk-ir-veik.blogspot.lt/2010/03/kai-viskas-atrodo-tarsi-netikra.html
h t t ps://www.alfa.lt/straipsnis/15147544/psichologo-komentaras-baigiu-isproteti-gyvenu-lyg-netikrame-pasaulyje
h t t p://psichika.eu/blog/viska-matau-sapnuociau-arba-kaip-per-migla/

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:22:30
Creative, að tik tau pasakysiu visà teisybæ.Prie gyvo tëvo að tiesiog dulkintis negaliu. Maniau iðvaþiuosiu nuo jo labai toli( á uþsiená kuo toliau...) - tai padës, bet në velnio. Supratau tai, kad kai jis mirs, að galësiu dulkintis. Todël ir sakau, kad senatvëje pablûsiu. Dabar tu mane supranti?
Na jo esu tokia keista...;-)))

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 20:00:18
... Na man viskas bus atvirkðèiai, ant senatvës pasiusiu - tiesiog tai þinau ( að labai lëtai bræstu...).

2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:55:02
daugintis èia tà prasme, kad susilaukti vaikø.

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:53:58
Að vienam sapne sapnuoju kad mano kita pusë t.y. vyras man sako, kad bëgant metams daugintis poreikis nyksta. Kiek tiesa neþinau bet èia jo þodþiai turiu tai omeny, nes pvz man daugintis poreikio iðvis beveik nebuvo, na gal porà sykiø apie tai pagalvojau ir viskas daugiau nelindo á galvà.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:45:31
Að graþiai raðyti nemoku. Be to kitø ðaltiniø apie gyvenimà - sapnà neþinau. Tiesiog nuoðirdþiai noriu pasidalinti savo patyrimais - manau anomalija uþ tai nesupyks. Ir manau kad atsiras keletas paðnekovø. Nes Evangelijoje tai nelabai paðnekovø atsiranda - jiems dabar pavasaris. O að daugintis neturiu poreikio. O jei kada ir suguldavau ( savo gyvenime) tai ið finansinës naudos... Tai tiek to sekso... Ir buvau laisva kaip paukðtis. Nes sakau rimtai daugintis poreikio nebuvo. Ir nëra. Gal kai bûsiu moèiutë atsiras poreikis daugintis. Jauèiu kad toks bajeris gali ávykti.;-)))

Creative 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:39:03
Gerai sugalvojai. Dar gali paplanuuoti pastraipas punktus apie kà raðysi, pvz.
1. "Gyvenimas tai sapnas" minëjimas kituose raðitiniuose ðaltiniuose.
2. Tavo paèios áþvalgos
3. Mano "gyvenimas tai sapnas"
na ir pnð..

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:32:54
Nors ðiaip idëja gal ir nebloga savo kaþkà kurtis... Paklausiu pas giminaitá gal jis pamaèys.
Nors vistiek nematau prasmës...

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 19:25:41
Creative, man nieko neapsimoka kurti, nuo to geriau tikrai nebus. Að dalyvauju forumuose ir viskas. Galø gale po mënesio mane anomalija atblokuos.
Ir paraðysiu temà -" Gyvenimas tai sapnas." ar kaþkà panaðaus. Kaip keista kad dar niekas tokios temos nesugalvojo, tema tiesiog yra kaip ant delno. Ir padiskutuosime þmogiðkai. Nes Evangelijoje apie tai diskutuoti nelabai gaunasi, þmonës sako - " Na ir kas kad gyvenimas tai sapnas..."
Nematau reikalo kaþkà kurti. Net feisbuko neturiu susikûrusi, nors turiu savo labai graþiø nuotraukø. Ir medþiø esu prifotografavusi - galëèiau juos ádëti.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 12:06:56
... O tas prostituèiø pastatas tai kaip aukðtosios mokyklos vienoje krûvoje, tik vietoje paskaitø kabinetø yra kaþkokia tai labai sudëtingi merginø kambariai. O uþ lango labai didelis eþeras. Kartais jame plaukioja kokia valtelë. Ir valgyklø pilna kurios veikiau yra kavinës. Ir vient tik prostitutës merginos vaikðto - jokio vyruko... Bet pasàmonëje þinau, kad bûna laikas kada tie vyrukai ateina, bet sapne jø nei kvapo.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 11:58:30
...Ir kas svarbiausia negaliu prisiminti nei vieno artimøjø telefono sapne ir nieks man nepadeda - nei policija... Tik viena ástaiga laukia manæs iðskëstomis rankomis kur dirba prostitutës...

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 11:54:39
Kas antrà naktá sapnuoju labai keistus sapnus. O sapnuoju bûtent tai kad esu prostitutë ( tik niekad nesapnuoju kad myliuosi, tiesiog sapnuoju tam tikrà ástaigà ir tas merginas). Tai va, sapnuoju kad pametu uþsienyje pasà rankinukà, telefonà, vienu þodþiu viskà, ir kad man nëra kur dëtis. O kai nëra kur dëtis, tai ta ástaiga ir priima mane kaip paskutinis ðansas.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 10:10:37
Mama kai iðgeria pagal simpatiðkumà pasidaro panaði á Kazlauskienæ, nors jai jau ðeðiasdeðimt penki metai suëjo.
Alkoholis jà labai puoðia. Gaila tik kad ji labai retai iðgeria.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 09:45:17
Nereikkia pezëti niekø, o reikia þiûrëti realiai. Atseit þmogui norisi neámanomo. O að þiûriu realiai ir niekas manæs neapgaus. Jûs irgi turëtumëte pasikliauti savo realybe.

sara 2018 m. balandþio 20 d., penktadienis, 09:43:39
Du tûkstanèiai septintais metais kai klausiausi koncerto berniuko tëvai atvedë man já septyneriø metø autistà, nes tas buvo labai uþsimanæs su manimi pabendrauti.
Tëvai buvo labai patenkinti.
Mes su berniuku bendravome gestais.;-)))

2018 m. balandþio 19 d., ketvirtadienis, 20:58:23
Kartais þmogui norisi neámanomo

sara 2018 m. balandþio 17 d., antradienis, 14:56:14
Rita Ora - Anywhere

sara 2018 m. balandþio 17 d., antradienis, 11:07:24
... Að vyno tai puse ðaukðtelio kiekvienà dienà gurkðteliu, nors tëvai ir neleidþia, bet man labai skanu.

Jo.... 2018 m. balandþio 16 d., pirmadienis, 18:08:25
Matant pagarbø ir brandø tavo elgesá, tëvams lengviau suprasti, kad jø dukte jau suaugus,savarankiðka ir laikui atëjus , galës priimti svarbius sprendimus pati.

sara 2018 m. balandþio 16 d., pirmadienis, 15:03:40
...Mano tëvukai graþiai snaudþia. Kaip gerai su laiku að nudirbsiu visus darbus - pasikeisime rolëmis. O jie tegul pasnaudþia, tegul pasiilsi - seni gi... Kiek galima draskytis jiems ant ðio svieto. Ir mama po penkiø metø galutinai pasens. Bent að taip namau. Perimsiu jos darbus.

sara 2018 m. balandþio 16 d., pirmadienis, 14:53:33
... Pati kvëpinuosi labai pigiais kvepalais ( bet geri jie) ðimtas mililitrø kainuoja euras penkiasdeðimt centø.
O namus kvëpinu paèiais brangiausiais kvepalais - CHANEL.
;-)))

sara 2018 m. balandþio 16 d., pirmadienis, 14:32:48
... Man labai patiko daugiaserijinis filmas da vinèio demonai.
Siûlau visiems paþiûrëti kas neþiûrëjæs.

sara 2018 m. balandþio 16 d., pirmadienis, 14:19:47
...Esu baisi tinginë, bet jei surûkau nors pusæ cigaretës atsiranda tiek energijos, kad galiu iðtisas keturias valandas dirbti. Paskui reikia vël surûkyti likusià pusæ cigaretës ir galiu vël dirbti. Nes tiesiog pasidaro galvoje kaþkaip tai ðviesu, kaþkaip tai skaidru. O dirbu galima sakyti sunkiai, prie þemës ûkio darbø, bet man parûkius dirbti yra vienas malonumas - per daug sau nekvarðinu galvos.
Kà jûs á tai?;-)))

2018 m. balandþio 14 d., ðeðtadienis, 23:27:39
Kà uþ peèiaus veikei? Daþniausiai þmonës eina PRIE peèiaus, o ne UÞ. Tai kà UÞ peèiaus veikei?

2018 m. balandþio 13 d., penktadienis, 23:10:45
Einu uþ peèiaus, iðgàsdinau visas panas.
Nemaiðysiu.

2018 m. balandþio 12 d., ketvirtadienis, 21:19:42
Tie metai naðtà slegianèià palieka
Negailestingai mums be iðimties
Kur tu bebûtum, kokie liktø siekiai
Pajusi jà uþdëtà ant peties

sara 2018 m. balandþio 12 d., ketvirtadienis, 12:40:29
... Gyvenama, gyvenama ir kartais viskas apsiverèia - pradedama gyventi sapne. Jei laikas eina labai greitai, vadinasi gyvenama sapne. Jei metai eina kaip deðimt metø - vadinasi gyvenama realybëje. Va taip, Jieti, yra.
O kaip tau laikas eina labai greitai? Ar jauti kad vieneri metai atstoja deðimt metø?

sara 2018 m. balandþio 12 d., ketvirtadienis, 12:30:00
Jaunystëje kartais kai reikdavo atsibusti atsibusdavau visa apsiverkusi lyg kà tik bûèiau kaþkà labai svarbaus ir brangaus tame sapne palikusi, bet visai neprisimindavau visiðkai nieko kas buvo( buvo visiðka tuðtuma), bet ið inercijos aðaros riedëdavo upeliais ir ilgai riedëdavo, o ðirdyje toks skausmas bûdavo lyg nuo kaþko labai svarbaus bûèiau buvusi nutraukta...

sara 2018 m. balandþio 12 d., ketvirtadienis, 09:40:49
...neuronai yra toks dalykas, kad gali labai iðtempti laikà ir erdvæ. Atrodo kad gyveni visà gyvenimà, o praeëjo tik penkios sapno minutës. Va taip.

sara 2018 m. balandþio 12 d., ketvirtadienis, 09:37:10
...Taip jau yra, o pabudæs sapno beveik neprisimeni ar visai neprisimeni. Mano teorija tokia, kad sapnas gali tæstis tik penkias minutes, o sapne gali nugyventi net visà gyvenimà.

2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 23:43:14
"10. Maistas, kurio patys negaminame, mums atrodo skanesnis. Gamindami patiekalus mes uþuodþiame jo skleidþiamus kvapus ir ásivaizduojame skoná, todël atrodo, kad tà patiekalà jau valgëme. Be to, jei maistà ruoðiate vieni, jo suvalgysite maþesná kieká. Nebloga dieta, tiesa?"

2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 20:25:21
Daþnam pasitaiko , kai sapnuoji itin ryðkø sapnà, taèiau nubudæs negali jo prisiminti.

sara 2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 17:27:55
...Jeigu turësiu anûkæ norëèiau jà pavadinti Kleopatra - jeigu kiti sutiks.;-)))
O gal á tà laikà sugalvosiu dar ádomesná vardà. Man kartais labai ádomûs ir inteligentiðki vardai prisisapnuoja, tik reiktø spëti juos uþsiraðyti tuoj pat atsikëlus.

sara 2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 09:48:53
...Kodël per televizijà rodo retai storules daininikes? Nereikia bijoti tokiø þmoniø - tai yra natûralu ir daþniau reikëtø jas rodyti, taip daþnai kaip kad ir negres daininkes kad rodo.;-)))

sara 2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 09:21:40
anomalijoje esu nutildyta ir delfyje uþblokuota, þmonës originaliø minèiø ir tam tikro elgesio nelabai mëgsta. Dar gerai kad èia galiu reikðtis. Kaip sakiau iki kaulo smegenø esu tikra kad gyvenu netikrà gyvenimà( sapnuoju). O kà á tai tu, Jieti, manai?

sara 2018 m. balandþio 11 d., treèiadienis, 07:37:57
Turbût tu esi ðoke, dël to neatraðei.;-)))Gerai jau gerai nesipirðiu á draugus, be to tai yra negraþu ir greièiausiai tu moterá turi.

sara 2018 m. balandþio 10 d., antradienis, 08:43:13
...Na neþinau, su maloniais þmonëmis yra ádomu ir á aká susitikti, jau su viena komentatore esu taip padariusi, nusineðiau tada raudono vynuogiø vyno.;-)))

2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 21:09:19
Bet jei tarkim pajustum kad kaþkas kirba, jei pokalbiai nuo "kaip gyveni" pradëtø darytis intymesni ,manau nutrauktum ir tai bûtø protingiausias sprendimas.

2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 21:00:53
Jei tik pokalbiams,metai neturi reikðmës

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 20:31:56
Mane delfyje vël uþblokavo. Vienà dienà uþblokuoja, kità dienà atblokuoja.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 13:25:47
Jieti, mano dëdë( tëvo brolis) irgi raðo labai graþius eilëraðèius.;-))) Bet jis jø nepublikuoja, jis sako kad viskà pasiliks sau, na ir dar leis kam paskaityti kam tai yra ádomu. Bet jisai po insulto pradëjo raðyti eilëraðèius. Pats sako kad suvaikëjo po insulto.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 13:20:00
... Bet koks èia baisus vienàsyk tipas trolis katinas buvo, kiek jis buvo streso man ávaræs... Gerai kad já dabartës uþdarë - neáleidþia á forumà.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 13:17:56
Man dël palikimo draskytis nereikia að gyvenu su tëvais, bet ir nieko priimti pas save negaliu.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 13:12:16
O að dþiaugiuosi kad nors kaþkam patinku, Jieti.;-)))

2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 12:45:11
Þmonës nuolat yra kokiø nors pajamø ðaltiniø paieðkose,kiek beturëtø turto.Ypatingai þiauriai jie ásijungià á kovà dël paveldëjimo.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 10:47:06
Turtingi vyrai yra tiesiog sutverti barakudoms, nes jie nemoka bendrauti, moka bendrauti tik su barakodomis.

sara 2018 m. balandþio 9 d., pirmadienis, 09:50:21
... Að pasakysiu, kad su neturtingu þmogumi arba vidutiniðkai turtingu maloniau bendrauti, nes tokie maþiau ðokdina. Turtingas þmogus visados labai daug ðokdina, todël su tokiu þmogumi net negali santykiai uþsimegsti.
Ir dar manau, kad tu tiesiog apsiskelbei, Jieti, kad esi turtingas o ið tiesø gali gûti biednatø biednata.;-)))

2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 19:03:17
Tik moteris geba svajonæ paversti realybe:)

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 11:33:17
Ið vis kà að manau, manau kad dabar sapnuoju - tai nëra tikras gyvenimas. Mane apgaudinëja ir nuo manæs kaþkà tai slepia. Tai labai aiðkiai jauèiu, kad nuo manæs kaþkà tai slepia.

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 10:51:31
Sielai vienai leista iðspræsti visas problemas - nieks nieko nepaaiðkins...

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 10:47:10
Nuo manæs kaþkas tai labai yra slepiama... Slepiama realybë... Ir daug realybës ir kitø niuansø yra slepiama. Bet ne visàlaik tai nuo manæs bus slepiama. Ateis ir mano laikas.;-)))

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 10:34:29
... Dabar kaip tyèia paleido per radijà dainà - " Nieko neþinai, nieko neþinai" ir tik tuos du þodþius kartoja...o vëliau kaþkà tai agliðkai murma...
Kaip tyèia...

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 10:30:18
... Man atrodo kad galima netgi fiziðkai gráþti á praeitá á alternatyvià realybæ - nes visata yra neiðmatuojama ir viskas yra neiðmatuojama. Pasirodys tada kad að visàlaik tik miegojau, o paskui vël kaip niekur nieko pabusiu dvideðimt trejø ar jau net dvideðimt keturiø metø. Visata yra neiðmatuojama ir joje viskas yra ámanoma. Ir tu, Jieti, gali bûti kad tik pabusi alternatyvioje realybëje jaunas - kai tai ateis laikas. Visata yra neiðmatuojama ir joje viskas telpa ir bet kokios nesàmonës irgi telpa. Tik tiems triukams man dar yra per anksti - reikia dar pagyventi dvideðimt metø - o paskui pamatysime. ;-))) Visatoje viskas dedasi... Jei tik turi kabliukø gali prisikabinti - viskas priklauso nuo sàmonës. Visad þinojau, kad gyvenu perdëtai normuotoje realybëje ir kad tai dar nëra viskas. Tiesiog Dievas ant manæs uþsirûstindavo ir þiûrëdavo á mane ðvytinèiomis pabalusiomis akimis - þinojau jau tada, kad tai yra labai normuota. KAD NUO MANÆS KAÞKAS TAI YRA SLEPIAMA.

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 10:17:33
Galiu pasakyti kad bûsiu labai protinga moèiutë. Gal net kelias, bet vienà tai tikrai, knygas paraðysiu. Bet èia ávyks tai tik tada kai mano tëvas mirs ( labai nenoriu kad jis mirtø kad ir kas bebûtø). Ta prasme kai tëvas mirs að atsiskleisiu. Visados tai þinojau. Todël senatvës visiðkai nebijau, teisybæ pasakius að tik senatvëje ir pradësiu gyventi.

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:50:46
Prisipaþinsiu að kartais parûkau, á dienà surûkai vienà - tris cigaretes. Bet dabar ateina pavasario darbai tai iðvis nerûkysiu tik dirbsiu. Nuo darbo smegenyse formuojasi miokinai. Tai ið viso jau surûkiau devynis cigareèiø pakelius, oho kiek vëjais pinigø paleidau...

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:36:53
... Ne... manau kad neetiðka ir að jo negirsiu... Nes jis palaikys tai tik kabinimu - ar ne?;-)))

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:34:34
...O gal jis moka skaityti mintis gal jis ir taip þino kad yra labai graþus vyras, nes esu savo gyvenime sutikusi net du þmones kurie mokëjo skaityti mintis, tik að pasijauèiau ðalia jo (ðalia vieno) nepilnavertë ir já pavariau toli, o kitas tiesiog kad ir koks graþus buvo bet jo prisilietimams jauèiau alergijà ir kai jis prisiliesdavo að nuo kutulio labai kentëdavau ir susiriesdavau, todël teko nutraukti santykius, nes jie niekur nevedë...

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:29:50
... Pasakyèiau jam, kad neþiûrint savo amþiaus esate labai graþus vyras arba ne - tiesiog esate labai graþus vyras. Ar tai etiðka???;-)))

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:27:33
Norëèiau ir að psiciatrà pagirti, kad yra labai graþus vyras. Kaþin ar ið vis galima savo psichiatrà girti???

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:25:52
...Ir mano psichiatras labai graþus vyras, nors jis vyresnis vyras uþ mano tëvà. Prie jo kabintis nedrástu, nes ið vis nedrástu kabintis prie labai graþiø vyrø... Tiesa paskutiniu metu jis gunktelëjo ágavo senuko eisenà, bet vistiek yra labai graþus vyras.;-)))

as.... 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 09:21:46
Ðiandien viskas gerokai painiau,kai atsirado barakudos, tai ir nekaltas pokalbis paverèiamas kabinimu.
Todël ir prasideda nesusipratimai, nes kas vienam þmogui yra kabinimas, kitam gali bûti nieko nereiðkiantis komplimentas ar pokalbis.

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 08:54:56
...Að su senukais iðlaikytais ir simpatiðkais irgi kartais pakoketuoju, bet jie þiûri á mane kaip á barakudà. Ta prasme nei jauni nei seni á mane neþiûri. Galiu pasikalbëti tik su tokiais kuriems apie devyniasdeðimt metø- tie tai dràsiai kalbasi ir senutës dràsiai kalbasi. Tad sau vietos nerandu - jaunø bendraamþiø nebedominu, vyresni palaiko mane barakuda, tik su visai senais galiu bendrauti arba su alkoholikais, tie prigëræ irgi labai mielai paplepa...
Dar kartais mieste pasikalbu su merginomis ir su moteriðkëmis mano amþiaus, bet èia retas atvejis.
Tiesiog að jauèiu su kuo galiu pasiðnekëti. Taip kaip vagis kad jauèia kà gali apvogti taip að jauèiu ar turiu virvutæ tam asmeniui burnà atriðti.;-)))

sara 2018 m. balandþio 8 d., sekmadienis, 08:27:51
Tai smagu turëti sûnø á save panaðø?:-)))

2018 m. balandþio 7 d., ðeðtadienis, 23:49:18
Sûnus panaðus kaip du vandens laðai á savo tëvà .:)

sara 2018 m. balandþio 7 d., ðeðtadienis, 17:56:45
Dar papasakosiu, turëjau du vyrus ( gyvenau su jais). Tai pirmas vyras buvo gerai apsirûpinæs, bet að já nelabai mylëjau. Kitas vyras buvo graþuoliø graþuolis, bet tinginiø tinginys ir neapsirûpinæs, be to jo seksualinis susidomëjimas buvo kaþkoks tai iðkreiptas. Tai va, galvoju galvoju ir suprantu, kad geriau jau gyventi su nelabai mylimu vyru, nei su graþuoliu ( nors ir tas nelabai mylimas vyras irgi buvo kaip Holivudo graþuolis).

as... 2018 m. balandþio 7 d., ðeðtadienis, 12:24:16
Nenusimink labai,viskas sukasi ratu.Ateis vël sëkmingas bendravimo laikotarpis.Kaip sakoma,pasibaigs karas ir ðuná kità nusipirksim.
liûdna,tau dël tavo forumo,bet nenusimink labai ir nenuleisk nosytes!
Ne kiekvienam gi duota jausti laikà, amþiø kaità
Kada gerumø ir blogumø jûros, galgi þenklo begalybës
Kam tempti paskui save dar kità þmogø gal ne paikà
Vienatve kaip þinia juk pakelia tik stiprios asmenybës(Jietis)

sara 2018 m. balandþio 7 d., ðeðtadienis, 10:05:27
Moterriðkaite, tu paëmiai ir Creative man atbaidei. Ji vienintelë kuri èia nuoðirdþiai raðë, nu ir dar La fortûna. Kà að dabar veiksiu viena savo forume?

sara>labas 2018 m. balandþio 6 d., penktadienis, 08:47:07
Tu irgi jauèiu kad esi puiki moteris;-)))

2018 m. balandþio 5 d., ketvirtadienis, 23:47:29
tik "potvynio" ten pasisten nedaryti :D

labas 2018 m. balandþio 5 d., ketvirtadienis, 22:06:26
Sara,puiki moteris - tai ne ûgio ir svorio santykis. Tu ir pati þinai savo stipriàsias puses.

sara 2018 m. balandþio 5 d., ketvirtadienis, 08:54:34
Nu labas bièiuliai.
Man Creative tai labai patinka ir nemanau kad ji yra pasikëlusi.;-)))
Gaila tik á anomalijà jau matyt visai nemokësiu áeiti. Man atrodo kad man liko kaþkur tai trylika dienø iki anomalijos arba mënuo ir trylika dienu. Vienas ið dvienø.

2018 m. balandþio 5 d., ketvirtadienis, 00:44:04
Neturim prieðø mes
Èia interesø tik kova
Tai ko nereikia-
Nematyk.
Ir ko nereikia-
Negirdëk.
Vadintus tai-
Kultûringumas?
(Jietis)

Creative 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 17:52:37
Greièiausiai mûsø nuomonës skyriasi.. að maèiau savaip tai kà raðiau.. tu, matau, kad matei tik gërá ir nevieno minuso.. Na jei nori testi - praðau.. að tau netrûkdysiu..

2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 17:36:32
Lyg bûtum sau pirðlienë:D
Nepyk,o paskaityk .
Kiek teigiamybës apie save priraðei,nei vieno minuso:D

2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 17:34:01
Gal ir save girti nevertëjo:D

Creative 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 17:20:21
Ir ðiaip, manau, nëra prasmës kam nors kà nors árodinët..

Creative 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 17:18:39
Manau ir taip pakankamai paraðiau, jei skaitot tai galëjot perskaityt.. arba ir be manæs prisigalvosit.. kam dar kompromatà didesná daryt.. ir taip þiniaraðèiai ir kitkas pakankamai priraðë.. gi þinai mano istorijà apie tai, að raðiau, kad ir ne èia..

sara 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 16:59:41
Paraðyk savo ydas, tada visiems bus aiðku kad esi paprasta.;-)))

Creative 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 16:25:38
Sakai padauginau? Að perþiûrësiu savo elgesá.

2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 10:01:06
Narcizo kvapas sklinda ne nuo taves sara,o nuo krivules:)

2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 09:58:07
O zinai sara ,kad tu nuosirdziausia is cia rasanciu. Esi tokia kokia esi.

sara 2018 m. balandþio 4 d., treèiadienis, 08:53:12
Dabar esu tokia iðdidi, kad nieks manæs narcize nepavadino,bet man pûstis yra nesveika.;-)))
O jûs moteriðkës ir merginos man labai patinkate visos. Ir aèiû kad jûs èia dalyvaujate. Ið vis dràsios idëjos buvo sukurtos dël manæs ir jûs mano skyrelyje dalyvaujate, aèiû jums.;-)))

2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 21:39:00
Nei viena taip savimi nesizavi kaip tu narcizo ziedeli :DDD

:D 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 21:03:45
creative,o kur tavo blogosios pusës deklaruoji tik kokia tu geruliukë?

Creative 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 18:33:46
Þmogus nëra sukalbamas dël kaþko. Nëra prieinamas dël kaþko. Daþniausiai dël neigiamos patirties, dël to kad buvo ar yra o gal bus kesinamasi á jo asmenybæ, á já patá, á jo gyvenimà. Þmogus dël tos paèios prieþasties nelabai nori keistis tà linkme, kuria diktuoja aplinkiniai.. ir t.t. ir pnð.
Kaip kaþkas pasakë kad kritikos sulauksit bet kada ir kada kaþkà darysit kaþkà ir jei nieko nedarysit, sulauksit betkokiu atveju..
Þmogus gyvena visuomenëje- sociume, todël nori nenori turi iðmokti kaþkaip bendrauti, socializuotis..kaþkam gaunasi savaime iðeina, o kaþkam reikia padirbëti ðiek tiek..
Ypaè kai dabar sakoma pagrindinë vertë yra komunikabilumas, socialiniai ágûdþiai, mokëjimas spræsti konfliktus, bendradarbiauti ir t.t..

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 17:21:18
Èia gal ne tiek dël to kad narcizas yra.Þmonës tiesiog yra nesukalbami.

Creative 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 16:17:58
Narcizas tai narcizas.. gal kas dar?

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 15:00:40
Tai jau tikrai.;-)))

as... 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 14:33:09
nesiputi nors èia ,kaip varlë prieð debesá:)

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 14:18:41
...Skaitosi tik Jëzui Kristui leistina bûti magu, o visus kitus/kitas reikia deginti... Èia taip krikðèionys man iðaiðkino. Nu man tai yra kaþkoks tai absurdas, teisybæ pasakius... Jei galima Jëzui Kristui bûti magu tai ir visiems kitiems galima bûti magu - nes mes juk lygiuojamës á Jëzø Kristø, ar ne?

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 14:07:41
Deja kiti laiko mane labai pasikëlusia besilygiuojanèia su Dievu. Kiti dar laiko mane mage ir sakë kad pagal visas taisykles mane reikia mesti ant lauþo...

2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 12:12:05
,Sara tu kitokia, mat niekada veltui nesiputi ir nesigiri,esi kukli,nepagirunë.
Kartais esi,spaudþiama buities ir rutinos tuomet savivertë pradeda tirpti lyg ant saulës palikti ledai.Labai greitai nuliûst.

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 11:54:19
O dël Laimio Esu tai galiu pasakyti, kad jis puikiausiai supranta kad dabar negaliu skaityti uþverstas knygas, bet jis tiesiog apsimeta nieko nesuprantantis ir varo toliau savo. Man reikia sulaukti labai gilios senatvës, tik tada vël sugebësiu skaityti uþverstas knygas ir daug kà sugebësiu - senatvë ne kliûtis. O kolkas visata tai man neleidþia, tik savo laiku parodë visata, kad tai yra ámanoma ir metus sugebëjau skaityti uþverstas knygas. Dabar sapnuose skaitau iðgalvotas knygas, tik deja, nieko nesuprantu kà að ten skaitau, kaþkaip padrika viskas( padrika sàmonë mano)...

sara 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 11:46:16
Pas þmogø poþiûris ir nieks nesikeièia galima raðyti kiek tik nori apie visatà ar apie klynà, o þmogus nei bum bum. Patikëk Creative. Kaip nuo þàsies vanduo nueina, todël tokie ir yra vadinami þasinais ir pan.

sara>Creative 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 11:29:07
Patikëk niekas nieko neatspindëtø. Kiti þmonës tiesiog raðo tai kas patinka jiems, o kitus pilnu mastu ignoruoja. Taip ir mes esame ignoruojamos. Tiesiog esu pastebëjusi tokià tendencijà, kad metø metais þmonës kaip gaidys ant tvoros sako vis tà patá. Nors atrodo að su jais bendrauju ir jø poþiûris turëtø keistis. Bet ne. Patikëk.

ja,ja,ja:D 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 10:00:16
Narcizui viskas yra jo nuostabumo, puikumo, gerumo,ðypsenos árodymas:)Paprastai narcizui bûdingi bruoþai ágyjami vaikystëje,koks as geras Didysis að“ niekur nedingsta ir veliau jis yra giliai uþkiðtas tamsiausiame pasàmonës kampe.

Creative 2018 m. balandþio 3 d., antradienis, 00:38:12
Kai man buvo apie 8 metus vienà kartà mama nusivedë mane á pigius rubus ir ten mane paliko prie þaislø deþës, að þinojau kad tik pasiþiûrëti, nes þinojau kad vargu ar ápirksim.. tai vat að þiûrëjau á tuos þaislus ir ne vienas man nepatiko.. turiu pridurti, kad minkðtø þaislø beveik neturëjau, na buvo tik vienas toks juodas katinas su milþiniðka, didesnë nei kûnas galva, kuri visada nukrisdavo ant letenø, ðá þaislà suradau namie prieð kelis metus t.y. apie ðeðtus metus, vaikystëje neatsimenu kad buèiau já maèius.. tai vat þiûriu á deþæ ir staiga pamatau vos ne ant dugno gulinti ðuniukà, bet.. jo veidas.. jo akys.. buvo tokios nuoðirdþiai, begaliniai liudnos.. man pagailo ðuniuko.. pasiëmiau.. priglaudþiau prie savæs.. paglosèiau.. mama ateina, pamatë, kad iðsirinkau þaislà, ir að papraðiau ar galëtumem bent ðità paimti? ir mama pasiþiûrëjo á kainà ir sako na gerai, bet daugiau nepirksiu.. að apsidþiaugiau patikinau kad tikrai duagiau nieko nepraðysiu ir mama nupirko.. kainavo 5 lt o buvo tà dienà akcijà tai ásigijom uþ 3 lt.. visà kelià namo jo nepaleidau, vis glosèiau, dar ilgai já laikydavau rankuose namuose.. jo akys.. tokios liudnos.. nuo to laiko labai atsargiai þiûriu á þaislus.. dabar jie visi su tokiom iðraiðkom netikrom, negyvom kad kraupu darosi "o kà nupirkti vaikui? kad nëra kà"..

Creative 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 23:58:35
Prisimenu pasakoja man ið mokyklos vienas keliais metais uþ mane vyresnis vaikinukas, kuris netoli manes gyveno na porà stoteliø toliau, tai pasakoja sako "Matau tave stovint autobuse tokià visà dalykiðkà, tarsi pasikëlus, á niekà nekreipianti dëmesio. Pabijojau net prieiti ir uþkalbinti".. Na va.. mano ramumà palaikydavo "pasikëlimu", "pasiputimu", ir beveik visada "dalykiðkumu".. Na bet èia pavieniai atvejai ir tai þinoma niekur nedingo.. galiu bût "dalykiðka" ir dabar jei tik panoriu..
Arba daþnokai kai susimastydavau ðiaip kaip visada, sako (turbût daug kam taip sako) kad "ko tokia liudna?" arba "dël ko liudi", kai að tik galvoju..

Creative 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 23:44:42
Kai man buvo 16 metø sakydavo kad man nemaþiau nei 25,
Kai man buvo 18 sakë kad man nemaþiau 28,
Kai man buvo 20 sakë kad man 20,
Kai man buvo 22 sakë kad man 14,
Dabar sako kad man 16,
O skirtumas tas, kad pradëjau daugiau ðypsotis, daugiau bendrauti, juoktis, dþiaugtis..

Creative 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 18:53:50
Na neþinau neþinau.. Gal retkaèiais, be visko tikrai ne.. nes kitaip atspindetø jo raðyme bent dalelyte to kà mes èia raðome.. na neþinau, man taip atrodo.. na bet visko gali bûti..

sara 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 15:32:44
Jis tikrai èia retkarèiais paskaito. Ir ið vis jis labai gerai iðmano kompiuterá galá bûti kad per kompiuterá jis viskà apie tave paskaito.

Creative 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 15:07:22
Linas èia neskaito ir tuo laiau neraðo.. nejauèiø jo esybës èia..

sara(boba) 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 07:31:29
Supranti, Linas Esu, uþverstos knygos dabar skaityti negaliu, nes kaþkur tais galios dëjosi...

sara(boba) 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 07:28:55
Linas Esu man uþverstø knygø skaityti nepabodo. Bet paskutiniu metu skaitau iðgalvotas knygas per sapnus...;-)))

La fortuna 2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 00:57:34
su ðv Velyko, Sara, Creative ir visus visus ....:)

2018 m. balandþio 2 d., pirmadienis, 00:30:34
Eina kiðkis takeliu
Su pintiniu krepðeliu.
O krepðelyje marguèiai,...

Creative 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 21:09:11
Nusipirkau sau rûgðèias spalvotas lazdeles ir ten paraðyta cituoju: "gali neigiamai paveikti vaikø dëmesá ir aktyvumà" :D

Creative 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 21:05:48
Tiksliai visai pamirðau..
Su Marguèiais visus!!! :)

Creative 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 18:24:44
o vat kai buvau maþa kaimynø vaikas gavo dovanø padidinamajá stiklà ir "skerdë" skruzdeles, degino jas. bandþiau sulaikyt, pasakyt kad neþudytø ir pnð.. bet jis tarsi kerðto iðtroðkæs buvo vis degino ir degino.. að buvau þymiai jaunesnë uþ já ir kà ten galëjau jam padaryt kad nustotø man nedaðuto.. teko tieisog nusisukt ir nueiti su gelianèia ðirdimi.. gi skerdyklà padarë.. o jie, vargði, taip ið skausmo susiriesdavo ir galiausiai suèirðkëdavo.. kraupus vaizdas.. vargði..

Creative 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 17:31:32
Skruzdes jei po kojom maiðosi netyèia trypiu.

Creative 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 17:30:08
Nesu ðventa - uodus priploju, skruzdeles trypiu, muses kartais irgi dauþau jei kambary zizia.. :)

sara 2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 14:44:25
Sunku pasakyti Creatve ar tu pasàmonëje nieko neþudei. Tu gali neþinoti savo pasàmonës. O jei neþudei vadinasi tu esi ðventoji. O kas dël drakonø tai skaièiau vaikiðkà labai graþià knygà apie drakonus, ten apie juos labai graþiai paraðyta ir nei vieno pikto þodþio.

2018 m. balandþio 1 d., sekmadienis, 00:50:33
Manau, kad esame susidûræ su situacija, kai vël ir vël nutinka tai, dël ko jau teko gailëtis praeityje. Tikrai labai,labai sunku nuspëti, kà bûtent reiðkia noras pabëgti nuo praeities. Bûna tikrai skaudi patirtis,jà daþnai norime pamirðti, ar santykius kurie skaudino, Atsiranda noras gyventi kitaip, nei iki ðiol. Panaðu á drakoniuko pasaka.

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:48:48
Dar ádomus aspektas: ar teko þudyt kà nors sapne? ar vaizduotëje?
Að neþudau, niekada. Kad ir kiek kartu á mane besikesine bûtø að nevieno nenuþudþiau..
Galit apie tai irgi susimastyti..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:45:07
Að þinau perkeltinæ prasmæ to filmuko apie valdovà drakonà.. þinau kà tiksliai turëjo omeny.. o personaþai tai tik pritempta kad daug maþ atspindëtø realybëj suvokimà.. kaip kitaip suvokti jei kaþkà blogiuku pakrikðtyti ir visi masiðkai galvos kad jis blogiukas visada ir visur, nors kitose pasakose gali ir paneigti tai.. na vien þodþiø pagalvokit patys..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:41:08
taigi.. spræsti jums..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:33:13
Að nuo vaikystës turëjau savo suvokimà.. þiûrimus filmukus ar filmus að mintyse perdarydavau pagal savo supratimà.. taip kad gali bûti ir teigiamia pusë ir neigiama.. pozityvas ar negatyvas.. taigi kaip jus tuos drakonus gerbsit kaip visus kitus ar naikinsit kaip paskutinius niekðus.. savo baimes reikia áveikinët.. að áveikinëjau peraðydama siuþetus.. þinoma palikus kad gali bûti ir blogai, bet turiu omeny kad gali bûti ir gerai (kas labiau siektina argi ne?).. kad tv, naujienos, muzika ir visà kità gali turëti ir kità pusæ.. reikia bûti pasiruoðusiam viskam.. taigi.. tie patys pilkieji gali bûti gerieji, o ne tai kaip sako kad blogio armija, tie patys plejadieèiai gali bûti blogieèiai o ne taip kaip sako kad geri jie.. tai tik kalbos.. ar kas nors juos matë? inkognito atskira istorija: jis matë þmones!!! kad ir galimai ið kitur.. taigi..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:21:37
Pala pala kaþkà atsimenu.. nagi taip.. drakonai.. lydekai paliepus.. ko jums drakonai neátiko? iðminties neðëjai gi.. taip pat tvirtumo stiprumo simboliai.. o kà jus ten per filmukus vaikystëje prisiþiûrëjot? Kad pasaulá valdo drakonas ir já reikia nugalabyti, kad tapti kitu valdovu bet kartu sugebët nepavirsti kitu drakonu o atgauti þmogiðkà pavidalà argi ne? þiûrëjau.. vargði drakonai.. kad jos taip nuvertino.. prigasdino pasamoningai vaikystëje kad þudyt juos.. stulbinamus gyvunus.. matyt dël to dinozaurai iðmirë.. bûtent þudyt.. nugalabyt.. ar graþiai jums tai skamba? taip girdëjau vienà populiarø hipnoterapeutà irgi sakant kad reikia nugalabyt savyje drakonà.. nugalabyt.. að neþudau kad ir dievo vienas ásakymo "neþudyk".. Nesiruoðiu dabar aiðkintis dël visokiø reptiloidø.. að jø nepaþástø, todël kol nepaþinau nesusidariau nuomonës, o ið anksto juos pamaèius ir neiðsiaiðkinus kame replës juos pult galabyt deja að to nedaryèiau.. mes civilizuoti þmonës ar barbarai? Tà patá galiø pasakyti ir apie pilkuosius, plejadus ir kitus man neþinomus "atëjûnus", kurie gali bûti seniai gyvena þemëje tik kad nesirodo, ir kad mes laikytumëme save pirmaujanèia ruðimi kai tuo tarpu nedaleidþiam kad gali ir jie kartu gyventi.. o jei lygiaverèiai? að nematau jø veiklos neþinau su kuo susidûrëm, jei susidûrëm.. todël neturiu nuomonës.. taip skaièiau, þiûrëjau apie juos ir turiu tai omeny, kas gali nutikti susidurus, galimus veiksmus, pasekmes.. taigi.. galabyt vos pamaèius?.. nemanau kad tai tinkamas kelias ir tinkamas sprendimas.. o kur dingo bendradarbiavimas lygiavertis? visi pamirðo kad tai gali bûti ámanoma? na tiek to marazmo èia.. vargði drakonai..kurie greièiausiai ne prie ko.. mitinë bûtybë tiesiog..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 23:05:42
Idomu ið kur tokios þinios?

O koks patarimas 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 21:49:05
"Jus jauèiatës saugus, ásileidæs á uþantá mirtinai nuodingà gyvatë. Ji tik gal dar nepakankamai atðildyta, kad pasireikðtø jos þvëriðka prigimtis, prie jos atðildymo labai prisidëtø gyvesnis lytinis gyvenimas, kurio patarèiau vengti, jei bûtumëte jaunesnis"

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 21:07:30
Idomi teorija apie konservus ar galima plaèiau?
Kokià nelaimæ að neðu?

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 20:41:53
Buk vëju, kuris kels bangas, audrins vandenys ir siautës salose, gali bûti ðvelniø o gali bûti padukusiu..
Bûk saule, kuri apðvies visus ir suteiks ðilumà.. kaip kelrodë, kuri patëkës ir rytoj..
Bûk ðeðeliu..
Bûk..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 20:13:07
Nors taip pagalvojus, salos irgi reikalingos kaipir visa kita. Upelis galiausiai átekës á upæ o paskui á jûrà ar vandenynà, sala gi liks vëjø blaðkoma ir vandenø gludinama.. na ir t.t. ir pnð..

Creative 2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 20:04:16
"Bûk tekanèiu upeliu, o ne sala."- kaþkas pasakë ir kiti persakë

2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 19:27:53
Nebûsiu tavo koncervu.

2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 16:35:43
As cia :)

2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 14:17:31
Lydekai paliepus, man panorëjus

2018 m. kovo 31 d., ðeðtadienis, 00:13:20
èia ir dabar

Creative 2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 23:19:30
O galima tiesiog pabûti..

Creative 2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 21:57:00
Situacija pasikartojo? Ar priminë kaþkas? Ar tiesiog prisiminei? Beja graþu..

Creative 2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 21:49:10
prisiminimai..

2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 00:21:12
Að kartà vieniðas ëjau per slëná nykø,
Ir didis graudulys mane staiga apniko,
Po maudþianèia naðta vaitojo man ðirdis,
Taip jauèiasi teisme niekingas þmogþudys.
Ëjau að á namus palinkæs, apsiblausæs,
O siela guodësi atodûsiais giliausiais.
Kaip mirtinai sergàs, pajutæs jau kapus,
Kartojau: „Kà daryt? Kas bus dabar, kas bus?“

Creative 2018 m. kovo 30 d., penktadienis, 00:00:50
Á sveikatà! :)

2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 23:55:57
iðgerkim á sveikatà:)

Creative 2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 23:35:13
Ha prajuokino :D apie sauguma internete naujos taisyklës:
8. Pamojuokite saugumo pareigûnui, stebinèiam jus per jûsø átaiso internetinæ vaizdo kamerà.
Net ir ðnipams kartais norisi pabendrauti.

paguglki 2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 21:40:27
Daugiau ....pagal uþklausà raðo kad nesivaikyti malonumø nes jie tik maskuotë kurá uþdengia tavo liûdesá, kad reikia pabûti su savo liudesiu á já ásigilinti, tada jis dingsta ir atsiranda vieta dþiaugsmui.. paskui raðo apie samoningumà, kad tai vaistas, ir kad yra koncentruotas protas tai super gin
Praneðti apie vaizdus

Creative 2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 21:17:36
Mmm.. trupuèiukà :) pasiemiau osho paskaityt tai hmm.. na perskaièiau 18 psl o ten raðo kad nesivaikyti malonumø nes jie tik maskuotë kurá uþdengia tavo liûdesá, kad reikia pabûti su savo liudesiu á já ásigilinti, tada jis dingsta ir atsiranda vieta dþiaugsmui.. paskui raðo apie samoningumà, kad tai vaistas, ir kad yra koncentruotas protas tai super ginklas ir já reikia mokët valdyt nes kitaip gali þalos pridaryt o yra samoningumas kai tu beklausydamas kokio nors þmogaus kartu girdi ir paukðèiø èiulbëjimà, vëjo ðnariavimà ir kt.. tai tiek kol kas..

sara 2018 m. kovo 29 d., ketvirtadienis, 11:15:40
Ádomiai tu èia Creative pavarei.;-)))

Creative 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 20:20:22
Áþymus þmonës turi fanus, fanatikus.. taigi..

Creative 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 20:00:57
Duokyt Meilës.. að pasigersiu... :D

Creative 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 19:55:56
Að ne ponas bet va:
.
Kaþkas prasiþiojo
Kaþkas nesuspëjo
Apkalbø sustabdyti
O gal noras árodyti
Sau kad gali pasiekti
Bet kà, bet kada
Tada savo suskelusià geldà sulipdyti
Sau gal ir kaþkam árodyti
Kad tai gali padaryti
Nuðluostyti visiems nosá
Kad nebût kurnosiai..
.
Mûsø ponas nepësèias
Atpaþásta jas ið tolo
Jai gi nerûpi nei jis pats, nei jo norai
Nei sveikata nei dvasia
Ar netiesa?

2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 19:55:15
Tryliktame amþiuje gitara buvo plaèiai paplitusi Ispanijoje.
Keturioliktame amþiuje arabai atgabeno á Europà.

daina 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 19:40:44
Þemëje ðitiek keliø!
Danguj – þvaigþdþiø milijonai!
Paþinèiø portaluose
pilna bernø
Bet ,kodël barakudai rupiu
Jûs pasakykit man, ponai

Creative 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 19:29:05
Kur tai matyta! dvi dienos ir stygos iðsiderinusios visai.. nemegstu tø neiloniniø stygø.. kad jas kur.. bet teks kentet kuri laikà..

Creative 2018 m. kovo 28 d., treèiadienis, 18:13:26
Yra:
klasikinë, elektro-klasikinë
akustinë, elektro-akustinë
elektrinë (neþinau greièiausiai yra jø ruðiø)
bosinë gitaros

Bet jau ðaukðtai po pietø 2018 m. kovo 27 d., antradienis, 16:42:34
Bendrai,vienintelis teisingas modelis neegzistuoja. Taèiau sau atsakiusi á kelis klausimus iðëjo teisingas sprendimas.:)
Jeigu groti pop muzikà, pop rokà, bliuzà - akustinë gitara
Jeigu "veþa" klasikinë, Lotynø Amerikos muzika - klasikinë gitara.Ar ne?

Geriau 2018 m. kovo 27 d., antradienis, 16:37:10
Klasikinë ar akustinë?

Creative 2018 m. kovo 27 d., antradienis, 00:44:52
Tikrai ne :)

2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 23:44:34
"toks pats þilas, su kasyte, barzdele ir su dþiugaujaèiom akym.." gal tai Jietis?:)

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 22:52:15
Gal aplinkiniø ðunø lojimà kas iðgirs ir atidarys duris pasiþiûrëti kas èia vyksta..

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 22:50:55
Að dar pastoviniuosiu prie durø, pamindþiosiu kilimëlá.. na dar ðiek tiek.. ir dar ðiek tiek..

2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 22:39:01
belsk ir bus atidaryta...

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 22:28:29
Gal nori kà nors pasiûlyt? Su mielu noru iðklausyèiau..

2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 22:14:30
"radau" ,tai radau:)

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 21:30:50
Kai buvau pas gydytoja sutikau jei nesupainiojau su niekuo kitu kaþkada mano ir tariamai buvusios grupës gitaros mokytojà, toks pats þilas, su kasyte, barzdele ir su dþiugaujaèiom akym.. bet að tada galvojau ar kaþkur mes gal paþástami, bet kai tik nuëjau kad tikrai gi mokytojas buvæs.. na ir kas kad tik pora pamokø buvom pasieme pas já, bet vistiek ir kaþkaip keistai elgesá, matomai mane pamatë bet neþinia ar atpaþino gi tai buvo taip seniai daugiau nei prieð 12 metø ir tai tik kelis sykius matemes..
O dël virtualaus mokytojo tai jau radau yotubej porà.. að savarankiðka, mokausi visada pati, visada pati matau klaidas visada pati taisausi.. vietoj to kad man baksnotu èia negerai ten negerai.. pati girdþiu :D vat tai pliusas virtualaus mokytojo..

2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 20:56:04
nepaisant virtualaus bendravimo
teikiamø galimybiø,
reikia pripaþinti,
kad jis niekuomet nepakeis tikro
ir nuoðirdaus pokalbio prie puodelio kavos susitikimo metu. Bet dëja:((

as.. 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 20:54:21
virtualaus mokytojo reikia

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 15:22:26
Kaip èia kaþkas iðsireiðkë: visà kaimà ðiurpinsiu dabar :D

Creative 2018 m. kovo 26 d., pirmadienis, 15:20:58
Yes, atvaþiavo mano gitarëlës.. mmm.. dabar grosiu, grosiu, grosiu..

2018 m. kovo 25 d., sekmadienis, 13:05:23
Ieðkok ir rasi kuo dþiaugtis.

sara 2018 m. kovo 25 d., sekmadienis, 08:46:15
Creative, tau linkiu susirasti tikisià meilæ. Sëkmës tau.Tikiuosi feisbuke vaikinø atsirandi. Net á negraþø vaikinà nespjauk, jis gali bûti labai tikæs ir skirtas bûtent tau. Svarbiausia kad pati esi graþi, vadinasi gims graþûs vaikuèiai.

2018 m. kovo 24 d., ðeðtadienis, 20:34:00
Meilë pilna ðvelnumo svaigaus,
Nors bûta klaidø ir skausmo gilaus,
Bet vis tokia pat gal ilgus metus,
Tvirta bus - tai stebuklas puikus.

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 20:38:27
Pvz daina ðita:
y outube.com/watch?v=V_x3LdgSnig
Graþus skambesys kad ir tos þodþius vos suprasti galima..

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 20:36:46
Ðiaip jei kam idomu að visada klausiau dainas pagal skambesi ir þodþiai buvo paskutinej vietoj.. bet kai pradejau su visais dalintis teko klausyti ir þodþius, nauja patirtis.. kad neámesti kokiø keiksmaþodþiø ar pnð.. tai vat anksèiau klausydavau iðvis muzikà be þodþiø kad bûtø vien melodija.. nes daþniausiai þodþiai laabai ðiaip sau bûna.. ir èia ðitoje dainoje þodþiai ðiaip sau.. nors klausyt galima.. galima þodþius perdaryt prasme pagal save jei tik nori..

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 20:25:56
Po galais, kaþkokià bakcilà pas odontologà pasigavau ðiandien, vis èiaudau ir èiaudau iki ðiol..

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 18:04:49
Labukas. Jau mano kriauðiø pumpuriukai potruputá sirpsta..

La fortuna 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 17:06:39
sveikos . Sara ir Creative :)

sara 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 07:24:56
O kur La fortûna dingo?

sara 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 07:24:27
Creative, esi faina mergina.;-)))

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 00:20:24
Èia tà prasme kad að biurokratus laikiau beveik robotukais.. tai ir lepelejau tai kas galvoje buvo.. nesusilaikiau..

Creative 2018 m. kovo 23 d., penktadienis, 00:15:23
Kaþkada per paskaita eiliná syká atëjau neiðsimiegojus todël buvau ant miego ribos ir ðe destytoja pasako "biurokratai" að iðkart "Robotukai!!!".. paskui "Oi, atsipraðau.." :D Ta pasiþiûrëjo á mane ir sako kad ið dalies tiesa, greièiausiai tam kad manæs nenugasdinti nes niekad nieks per paskaita neiðlisdavo kaip visada.. visi tyliai klausydavo.. o èia að, vos ne per sapnus suðaukiau.. gerai kad nelabai garsiai, bet taip kaip reikia kai atsakineji kai paklausia.. visa auditorija girdejo.. bet jie neþinojo kad èia mano nemiegas kaltas :D

2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 23:48:51
Nesupratai, jietis gerai krapshtelejo,paterliojo biurokratus.

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 21:21:06
Ne? Neatspëjau? Ot velnias..

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 20:36:28
Ir leisk atspësiu.. Tu ten komentarà irgi palikai. Savo pëdsakà.

2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 20:14:33
Jietis ,vel krapshtelejo kurybiska terlione :DDD

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 17:40:23
o dël ko griauti tai buvo taip kad jis kaþkokià tai uþtvankà sugroviovë ir manæs vos srovë nenuneðë, nors namus tai neðë.. na èia pradþioje sapno buvo kai mes dar "nepaþástami" asmeniðkai nebuvome..

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 17:35:07
O kà að ðiandien sapnavau..hmm.. yra taip kad kavalieriø merginos renkasi vistiek patá patá geriausià.. tai vat að sapnavau kad að pasirinkau patá patá blogiausià :D buvo jis kaip velnias vis griovë viskà.. paskui mane sutiko ir kaþkas jame pasikeitë.. dar atsimenu kad ar kaþkas pasakë (jis ar að) ar tiesiog mintis kirbëjo kad "tu moki tik tai griauti, o kurti", ir tada pamaèiau kaip jis susimastë ir pradëjo ið tikro kaþkà kurti.. nors ir nemaèiau kà..

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 17:14:35
Na þiûrësim kà að prisipirkau.. idomu kada prekes atveð.. gerai kad dar atsiuntë laiðkà kà að tiksliai nusipirkau nes neatsimenu.. :D

Creative 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 17:10:03
Neturiu kur að pinigus dët.. eh..

sara 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 11:55:32
O ðiandien sapnavau ugná ir vandená ir kad esu kaþkas panaðaus kaip magë ir pora þodþiø ugniai meldþiausi... Tai va. Kad atseit draugauju su stichijomis sapnavau.

sara 2018 m. kovo 22 d., ketvirtadienis, 11:49:50
O að groþiuosi La fortûnos meðkiuku. Batareika vis dar veikia, kai bagsis ásistatysiu kità.;-)))

Creative 2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 22:38:27
Отпрравь мне сообщение
Я ещё крепко держусь
Я пройду сквозь всё, чтобы спасти тебя
Теперь я достаточно сильна

2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 22:04:03
Отправи мне сообщение
Я продолжу
Я удалю себя, чтобы спасти тебя
Теперь я достаточно силен

Creative 2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 20:48:10
Atsiøsk man þinutæ
Að tæsiu
Að griebsiu kiaurai, kad iðgelbëti tave
Dabar að pakankamai stipri
Jie man pasakë, kad tavæs netekau
Taèiau èia tu esi dabar
Tai apðviesk kelià ir
Að seksiu paskui tave dugnan

Creative 2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 20:28:24
Visa mano kantrybë seniai nuskendo
Mano pasaulis buvo apsuktas aukðtyn kojomis
Visa tai, kà þinojau
Viskas, kà mes þinome dabar
Nieko, iðskyrus grûdus smëlyje
Viltis duþo á ðipulius
Ir viskas, kà galëjau jausti, buvo mano
Suduþus ðirdis
Taigi, kà liko prarasti tik mano protà
Dabar, kai þinau
Kuo tapti
að suprantu
.
Atsiøsk man þinutæ
Að tæsiu
Að griebsiu kiaurai, kad iðgelbëti tave
Dabar að pakankamai stiprus
Jie man pasakë, kad tavæs netekau
Taèiau èia tu esi dabar
Tai apðviesk kelià ir
Að seksiu paskui tave dugnan
.
Kai kur viduje trûkstama bedugnë
Tu skambini per gelmes ir rûkà
Ir dabar galiu tave girdëti
Að mirèiau, kad tik tave iðvesti
Ið pavojaus þemiau.
Ar að iðlaikiau savo protà
Ðie seni þiburiai ant sienø skambina man
Pasauliai, kuriuos galiu suvokti
Þinutë ið pabaigos
Per siaubà, kurá mes þinome.
.
Atsiøsk man þinutæ
Að tæsiu
Að griebsiu kiaurai, kad iðgelbëti tave
Dabar að pakankamai stiprus
Jie man pasakë, kad tavæs netekau
Taèiau èia tu esi dabar
Tai apðviesk kelià ir
Að seksiu paskui tave dugnan

Creative 2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 18:36:57
Nors suprantu kad jis gal tieisog nepervertina savo jegas, tarsi daug maþ supranta kad neturi tiek jegø.. kai amerikosai visi ant savimotyvacijos "pamiðæ", kad gali ir kalnus nuversti.. Ádomu ar tai pasiteisina, na amerikosø savátaiga.. Man nepasiteisino..nebeturëjau jëgø toliau "bûti tokiai", na tiesiog iðsekau gal ir perdegiau ir meèiau viskà.. norëjau atsipalaidoti.. na kaip kam galvoju.. trumpø laikotarpiu gal ta savátaigaa gal ir gerai uþtenka o ilgesniu kiek patikrinau nepasiteisina.. nors èia gal nuo þmogaus priklauso ir kaip jis "dozuoja" viskà..

Creative 2018 m. kovo 21 d., treèiadienis, 18:16:43
Dainoje pakeisèiau ið "I'm not that strong" á "I'm strong enough" kad bûtø motyvuojanti daina.. Nes klausai ir atrodo daina "desperate"

Creative 2018 m. kovo 20 d., antradienis, 20:39:15
Aviatoriai raðo kad tai istorija pagal vienà istorijà kaip motina norejo susijungti su savo dingusiu sunumi kad já rastø.. na arba kaþkà panaðaus.

La fortuna 2018 m. kovo 20 d., antradienis, 12:03:29
Sara, kaip tu gyveni, ?

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 19:43:00
Creative,visai puikiai vartalioji lietuviðkai ,didelis pliusas tau. Jokia nuodëmë tautybë.
Kiti pragyvena visà amþiø ir nenori kalbëti lietuviðkai.

Creative 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 17:58:52
ru. Að á savo gramatikà kai pasiþiûriu kà priraðiau ir patalpinau tai ilgai dar juokiuos ypaè kai veiksmaþodþiai bûna su nosine gale.. gyvenime tokiø elementariø klaidø nedarydavau.. pasirodo visada bûna pirmas kartas..

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 15:52:14
Cretyie,tu lenkaite,ar rusaite?

Bugeinis 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 12:17:48
Neveltui mokytoja mano raðinius mokykloje paprastai ávertindavo 3/2 („penketukais“, dvejatu uþ gramatikà, o trejatu uþ kûrybà).

Bugeinis 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 12:12:08
Klaidelæ iðtaisysiu: "Books wake us". Ið vis, kai paskaitau, kà paraðæs, turëèiau daug taisymø. Visokiø kvailø klaidø pilna.

Bugeinis 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 12:03:35
Papasakosiu vienà veidaknygiðkà juokelá. Vienas anglas ásiklausæs kaip gerdami lietuviai vienas kità sveikina, vëliau nuoðirdþiai stebëjosi kokie lietuviai nuostabi apsiskaièiusi tauta, kad net gerdami vienas kitam sako: „Books wakes us“ („Knygos mus paþadina“.)

Bugeinis 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 11:50:44
Jei Kryeitivë bûtø krimtusi mokslus prieð nepriklausomybë, tai bûtø maþdaug mano amþiaus, priklausau paskutinei studentø kartai pirmais mokslø metais veþtai padëti þemës ûkiui. Rinkome morkas kaþkur Dzûkijos smëlynuose.

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 11:33:19
Gal tu rusø tautybës,tuomet aiðku,nieko blogo,gimtoji kalba...
Gal krimtai mokslus prieð nepriklausomybæ,todël moki gerai tà kalbà?
Dabartinis jaunimas,neákerta rusiðkai.

Creative 2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 11:13:56
Tà patá galima sakyti ir apie kitus "portalus" arba dar kitaip sakant "agregorus". O prie kurio tu pririðtas/a?

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 10:30:25
Creative esi pririðta prie rusiðkø portalø.
Bëk kol ne vëlu.

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 10:27:58
televizija,YouTubas per sekundæ parodo 25 kadrai “vaizdø” – tokiu atveju vienas kadras uþtrunka: 1/25 sekundës = 0,08 sekundës = 80 milisekundþiø. Tyrimais mokslininkai árodë, jog 0,08-0,12 sekundës kadro ilgis yra pats efektyviausias intensyviam pasàmonës veikimui.Ðiuo projektoriumi Vaikeris trilerio “Pinkikas” metu ekrane rodë du sakinius: “Coca Cola” ir “Valgykit kukurûzø spragësius”. Ðie þodþiai buvo rodomi vos 1/300 dalá sekundës. Nors þmogus vaizdø neuþfiksuodavo, tà padarydavo pasàmonë. Tuose seansuose, kuriuose buvo naudotas 25-asis kadras, spragësiu pirkimas iðaugdavo net 50 procentø. Per 25 kadrà ákalama þmonëms pasàmonæ kas reikalinga , juos paveikti. Kartais 25-kadras vis dar panaudojamas ir nelegaliai reklamai. Galima paminëti tokius faktus: Jekaterinburgo (Rusija) televizija ATH naudojo 25-kadrus su uþraðu „sëdëk ir þiûrëk tik ATH'
ar rusiðkus neva ádomius paranormalius reiðkinius,paskaitas.Nesuprasdami ,kad bet kuriuo momentu gali atsidurti kitø valioje,bûna pririðamas prie to kanalo,ar YuoTube

2018 m. kovo 19 d., pirmadienis, 00:48:29
Prisiminiau lietuviðkà þodá: „priëmimui pas Dievà“. Tada mintyse skambëjo tarptautinis þodis. Tik daug vandens nutekëjo, dabar að tokiø þodþiø vengiu. Net vienam sapne kaþkokià moterá uþpykæs iðkoneveikiau, kad pavartojo visai nebûtinà mano akimis tarptautiná þodá. Labai trumpas buvo sapnas, tik moteris pravërë burnà, o að jà uþsipuolæs pabudau, gal net nespëjæs dorai paaiðkinti savo pykèio prieþastá.

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 23:53:34
Vaikiðkose pasakose, kai slibinams nukertamos galvos ir vietoj jø uþauga trys naujos, mano nuomone, tokie dalykai nusiþiûrëti nuo medþiø. Kai medis nukertamas, jis gali ataugti ir ne vienu, o keliais naujais kamienais. Svarbu, kad kelmo neiðrautø.

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 23:43:04
Paprastai, anapusiniam pasaulyje tapimas medþiu laikomas dideliu pasiekimu. Tiksliai, neþinau jø galimybiø, tik jie ne taip tvirtai pririðti prie pasaulio, kuriame auga.

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 23:37:30
Tai gali pasirodyti kaip vienas ið mano ryðkiø sapnø. Buvo toks mano gyvenimo laikotarpis, kai tokius matydavau. Vis gi, að nelinkæs tokius dalykus lengvai nuraðyti ir man tai yra gyvenimiðka tiesa...
Vienà naktá, prieð daug metø, prabudau, iðgirdæs sunkiai plasnojant angelà. Að jo nemaèiau, gulëjau ant pilvo, tik tiksliai þinau, kad jis buvo visai nedidelis, o jo plazdenami sparnai këlë didelá triukðmà. Tik staiga jis mane iðtraukë per anksèiau nusimuðtà kojos pirðtà. Að didelis iðtrauktas tapau panaðaus didþio kaip angelas, bet jo vis dar nemaèiau. Jis mane paëmæs uþ kojos pirðto neðë kaþkur aukðtyn, o að þvelgiau þemyn. Pirmiausiai maèiau medinëmis grindimis tuðèià salæ, kurioje stovëjo vieniða Stalino galva ant jai skirtos pakylos. (Jei dar jà pamatysiu, bûtinai apspjausiu, nors gal tai tik kelrodis á XX amþiø, kuriame gimiau). Po to maèiau didelá pripûsta ðokinëjantá kamuolá, skëtá... Kylom aukðtyn. Tik staiga mano krûtinëje kaþkas nutrûko ir man jausmai neabejotinai praneðë, kad að numiriau. Panorau atsisveikinti su pasauliu, daug negalvodamas pasakiau: – Atleiskite man visi, kuriø dar nespëjau atsipraðyti.
Atsidûrëme, kaþkokioje tamsioje erdvëje, mane apvertë ir pamaèiau angelà, jis jau buvo be sparnø. Jis mane uþkalbino kaip paþástamà, nors að jo nepaþinau ir nelabai supratau, kà jis turëjo omenyje. Jis manæs klausë, kodël nieko nedarau. Jis negali man skirti daug laiko, nes turi ðeimà... Vëliau jis man parodë kaip reikia laikyti rankà, tiksliau lankstyti pirðtus (Nemana, kad mano pirðtai buvo guminiai, bet gal pakliûvome á ne trimatæ erdvæ, taip èia jø nepalankstyèiau). O tada skridome juoda erdvæ pro kaþkokius pilkus statinius ar stulpus vis aukðtyn.
Atskridome á nedidelá apðviestà plotelá, manæs ten laukë. Pritûpus ar atsiklaupus man liepë ant kaktos uþsiraðyti medis. Neþinau kokios spalvos buvo daþai, tik raðiau suteptuku. Uþsiraðiau pirmàjà raidæ „M“, kuri gal uþëmë pusæ mano kaktos. O tada buvo atgabenti dar du þmonës. Að atsistojau ir pamaèiau ilgais juodais plaukais jaunuolá ðalia savæs, o prieðais apsiverkusi berniukà, kuris sëdëjo veþimëlyje. Jei nepamatytos aðaros vaiko akyse, að èia neabejotinai neraðinëèiau, mano kûnas jau ko gero bûtø sudulëjæs kapuose. Kai pamaèiau vaiko aðaras, man kilo kaþkokia mintis, tik niekaip að jos negalëjau iðreikðti þodþiais, po nedidelës átampos, pasinaudojæs savo palikto kûno smegenimis sugráþau á gyvøjø pasaulá. Jei kam ádomu kokia ta mintis buvo, tai ji paprasta „Iki ko jie nusirito, kad jie tam naudoja net vaikus“... Nepaminëjau, kai paiðiausi ant kaktos þodá „medis“, niekas to neminëjo, o jei minëjom tai tik mintimis, kad ruoðiausi susitikimui su Dievu.

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 23:11:36
Ir jei bûtum medis tai nupjovimo metu mirtum, todël nieko neþinotum kur tavo palaikus panaudos..

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 23:09:44
Susapnavai koðmarà.. jei dabar ne su medþiu ðnekam bugsedyvai tai manau turëtum suprasti pats.. Nematau nieko bloga kad pavirsti medþiø ar kuo nors kitu ir nesvarbu kaip kai kurie raðo kad paskui medá nupjauna ir paverèia tualetiniu popierium.. viskas reikalinga..

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:57:21
Maèiau priekaiðtaujant moterims, kad vyrus vertina pagal tai kiek jie pinigø turi. O kà jûs pasakytumëte suþinojæ, kad lygiai taip pat elgiasi mirties angelai? Man mirus pinigai visai nerûpëjo, nenorëjau apie juos ið viso galvoti, nors turëjau daugiau nei klausë ar turiø penkiasdeðimt tûkstanèiø litø, tai ateitis kitam ásikûnijimui buvo lemta tapti medþiu.

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:48:37
Kryneðtive, dar pasidabink ruskiø mëgstamø papuoðalu: „Je suis tibla“. Pasaulinukø mëgstamas bûdas susitapatinti su aukomis bei skriaudþiamaisiais. Kas neþino, estiðkai tibla reiðkia „gyvulᓠir nieko nuostabaus jei koká áþûlø, mëgstantá visus statyti á savo vietà, rusà taip estai tarpusavyje pavadino viename ið savo áreginimø.

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:44:09
Gal tik lietuviams galiojanti tiesa: „su kuo sutapsiu, tokiu pats tapsi“. Daugybë lietuviø mielai bendrauja su rusais, domisi rusiðka terpe ir gal net nepastebi, kai jø màstymas tampa rusiðku. Ðiame puslapyje trintis tarp vyrø ir moterø yra akivaizdus mano þodþiø pagrindimas. Gal tai galëtø pasirodyti kaip akibrokðtas, bet net ir Nijolës Oþelytës màstymà laikau rusiðku, ðiek tiek jà sekiau veidaknygëje. Negi manot, kad patys esate geresni ir neáveikiami rusiðkai átakai?

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:39:58
Tada buk prastos nuomonës ir apie mane..

Bugeinis 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:31:24
Kryeitive, nebûtø joks lazdos perlenkimas „suklupti prieð tave“... Kaip blogietis, nesiruoðiu slëpti savo prastos nuomonës apie rusus, kaip lakðtingalos gal jie ir graþiai suokia, vis gi ið jø nëra ko mokytis. Jø màstymas nuo vakarø atsilikæs: kas lieèia gyvenimo patogumus kokius septyniasdeðimt penkis metus, kas lieèia teisinius klausimus kokius pora tûkstanèiø metø, o santykiai tarp vyrø ir moterø visiðkai sugriauti tarybiniais metais, nors gal neypatingai buvo kà griauti. Jie laisvindami ydas „nusistûmë“ á prieká, o ið tikro nusirito atgal per kokius ðimtà tûkstanèiø metø. Uþtenka paskaitinëti veidaknygëj rusiðkus juokelius, kad pasigrástum mano tokià mintá. Kryeitive, jei galëjai pasirinkti kità kalbà ir nesimokyti rusø kalbos - tai padarei didelæ gyvenimiðkà klaidà, pasirinkdama rusø kalbà, kuri tëra nenaudinga naðta. Mieliau matyèiau Lietuvoje vietoj rusø kalbos tarpstanèià prancûzø kalbà, o ir Lietuvos atsovams netektø raudonuoti burbuliuojant ne viena ið Auropos sàjungos kalbø. (Bûdamas Briuselyje vertëjà, kartu su savimi visur nepasitampysi.)

2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 22:18:06
Suvirpo sielvartu
ðirdis -
O kaip,
o kaip man èia?
Tamsumoj akim klajoju
O brangusis Dieve mano,
bûk man Tëvu ir Teisëju.

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 21:57:30
Tu prisimeni iðeidamas sakei
"Að lauksiu tos akimirkos kai gráðiu,
ir pamatysiu vël tave"
Ir ji atsakë:"Að lauksiu tiek kiek reikës,
ir niekada tavæs napamirðiu".
Ir ðitie þodþiai tau suteikë jegø
Savo kelionëje, palaikë dvasià ir sielà,
Kad ir kas bûtø atsitikë kelyje,
tu turëjai gráþti, kad ir kas..

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 21:45:16
Að pekeisiu ðità pasakà
Kai stoviniodamas ant jos slenksèio jau porà valandø
Pagaliau áðdrásai pabelsti á duris
Ir kai atverë jas jinai
Pamatei aðaras jos akyse,
Ji sakë: "Að vis dar laukiau tavæs
Ir niekada tavæs nepamirðau"
O tu atsakei:"Að irgi laukiau,
kada vël galësiø vël pamatyti tavo akis.
Atleisk, kad taip ilgai, bet að gráþau.
Pagaliau gráþau. Atleisk".
Ir tu susigendi truputëli dël savo minties,
kad "Nelauk geriau"..
Ir to daugiau niekad nesakysi, kad ir mityse..
Nes ji laukë, kad ir kas beatsitiktø.
Laukë ir sulaukë gráþtanèio vyro..

2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 21:15:39
Nelauk manes
oi nelauk manes
nelauk manes
Tegul as liksiu
ir bejausmis
ir vienisas

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 21:04:42
Lai skrenda ten kur jø namai..

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 21:02:51
Nusileisiu að nuo skardþio á duobæ
Ir iðlaisvinsiu visus sukaustytus drakonus
Lai skrenda aukðtai aukðtai
Lai skrenda á visà pasaulá..

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 20:44:59
Þinau, kad lauki manæs
Jau seniai
Atleisk negalëjau ateiti greièiau
Tiesiog turëjau Jo valià ávykdyti
Bet dabar að gráþtø pas tave
O tu vis dar iðtikimai lauki
Ir ðtai að jau èia pat..
Ar atpaþinsi mane kai pasibelsiu á duris?
Ar iðgirsi?
Ar álisi á ðlepetæs ir man atidarysi?
"Að jau èia.. pagaliau gráþau"- sakau

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 18:15:02
Asmeniðkai sarai, galvoju rusø kalbà moki..
"Я славлю Тебя в шторм" Алексей Каратаев
.
Молитва песня Ты прости нас Господь
.
Шавловский Павел "Исповедь" (клип)

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 01:54:53
o! pasirodo ðian rusijoj rinkimai o að galvoju ko man ant rusiðku dainø patraukë..

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 01:17:05
y outube.com/watch?v=pxAIZdW7frk

Creative 2018 m. kovo 18 d., sekmadienis, 00:55:01
Kaþkada vaikystej dalyvavau ateitininkø stovykloje.. tada pamaèiau na nepirmà kartà bet ið arèiau kaip smagu gali bûti sedët aplink lauþà kai groja gitara ir kartu su visai trauki dainas.. tada pirmà kartà gavau profesionalaus dainavimo kelias pamokas, titaniko pradþia ant pianino iðmokau grot.. bet geriausias prisiminimas buvo kai po ilgo ejimo laukais ir miðkais atsisedom poilsio vietoj, kad medituot nuejo kas dar kur ir mes penkiese kurti dainas apie Dievà nuëjom.. na að sukuriau kaþkaip labai greitai ir melodija iðkart sugalvojau tik vat dël vieno þodþio galvojau taip pat kaip ir "mokytoja" kad truputi padauginau :) na pasitaisiau paskui, nes pati þinojau kad gal perdaug to garbinimo bus.. að gi nekrikðtyta ir net baþnyèioje tik vienà syká buvus ir tai su klase, o èia visa bendruomenë, na ir neþinojau kà sakyti kaip bendrauti, tai ir dainoje truputi padauginau na pakeièiau "að klaupiuosi tau" ar kaþkas panaðiai á kitkà "að meldþiosi tau" na matosi kad padauginau bet pasitaisiau, nes neþinojau kiek dievobaimingi yra :D tai vat mano patirtis dainø kûrime, beto buvo laabai gerai ávertinta, geriausiai ið visø, net norëjo pagroti gitara melodija, bet að atsisakiau, nes tai tik juodraðtis.. nieko áspûdingo..taip ir liko tik graþus prisiminimai..

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 23:33:59
Bet yra tokie prisiminimai, kuriuos að norëèiau prisiminti, bet deja negaliu niekaip atgaminti..

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 23:24:01
Na jei að kà nors prisimenu tai galvoju kad nebereikalo daþniausiai.. kad reikia apgalvoti.. tada prisiminimai netenka savo "emocinio konteksto" ir pradeda blukti ir lieka kaþkokios nuotrupos.. kurios gali irgi iðblukti..

... 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 22:28:15
Þinai, kad nenori prisiminti, ir kuo labiau nenori, tuo geriau ,daþniau,tiksliau prisimeni

(Video) current affairs 2022 maha merathon class। #ntpc_cbt_2। #BPSC। #group_d। #speedy_current_affairs। #gd

2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 22:24:51
Visi turime kà nors, ko niekad neuþmirðtame.

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 22:23:58
Ir kas mane pakabino aukðtai danguje?
Ðirdá tik veria laidais elektra
Ne, ne vienas, o keliasdeðimt laidø
Eina kiaurai ið priekio ir nugaros.
.
Kai nukrito meteoritas anas
Galvojau, atejo man galas
bet ne.. Sapnuoju að angelus
Kurie nukirpo tuos prakeiktus laidus.
.
Nes su jais nei pajudët nei kà
Tik stebët galëjau, kaip mano mintis pasauly liejas.
.
.
Praeina diena kita
Ir matau vël tà angelà
Jis laikë rankoje maþà ðvytinti rutulá
Kuris pririðtas prie manæs buvo.
Tas sako: "Að laikau èia tavo sielà - ðirdá
Nebijok viskas susitvarkys,tai jau seniai nutiko.."

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:42:43
Autorius: протоиерей Александр Старостенко

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:39:39
Грешен я пред Тобой,
Мирозданья Творец,
Но молю: подожди
Отдавать мой венец.

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:38:35
Милосердный Отец,
Слаб и немощен я,
Как несчастный слепец
Я хожу без Тебя.
Ты мой ум просвети
Благодатью живой,
Дай мне радость в пути
По пустыне земной.
Пред Тобою, Отец,
Я склоняюсь с мольбой
И пришел в Твой Чертог
С обнаженной душой.
Видишь язвы мои,
Они страшно болят,
И страданья от них
О грехах говорят.
Я омою свой грех
Покаянной слезой,
Буду жить ради тех,
Кто обижен судьбой.
Заплачу во сто крат,
Кто обижен был мной,
Пусть не плачет мой брат,
Не тоскует душой.
До конца моих дней
Буду ближним служить
И как Ты, их Отец,
Милосердно любить.
А теперь каюсь я
Пред Тобою, Творец,
Пощади Ты меня,
Милосердный Отец.
Из нужды-нищеты
Мне исход укажи,
И в несчастье-беде
Ты меня поддержи.
Ты создал все Вокруг,
В том числе и меня,
Ты же знаешь, Отец,
Я - ничто без Тебя.
Сколько раз я, Отец,
Про Тебя забывал,
Сколько раз падал я,
Столько ты поднимал.
Греше

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:11:28
Kai aplanko begalinis visatos liudesys
Priimk já á ðirdá
Jis uþpildis visà sielos kûnà
Ir tave pilnai iðvalys
Kad neatbuktø gabûmai..

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:04:02
eh tie prisiminimai :D

Creative 2018 m. kovo 17 d., ðeðtadienis, 20:02:41
Po truputi dingsta ðypsena mana,
Ið mano veido ir mano minèiø
Uþleidþiø vieta tamsai
Nes daugiau ðypsotis nebegaliu.
Kai sëdþiø prieð tave
Matau kaip tavo þvilgsnis veria mane
Að þiûriu á tà
Kuris galëjo bûti kaþkada..
Laikas padaro savo
Ir iðblunka prisiminimai
Taip iðblunka man
Kad jau ir nebeprisimeni..
Sëdþiû vël prieð tave
ir skaudus þodþiai galvoje
Ne, nemano, bet vistiek
Uþgauna kiekvienà belenkaip..
Sëdi ðypsaisi vaidindamas Dievà
O að galvoju, kad paþinojau jau nevienà..
Deja viskas baigiasi kaip tragedijoje.
Tu su savo gelda, að su savo
Plaukiam nesusitikdami nevienà..

2018 m. kovo 16 d., penktadienis, 23:01:57
Yra toks, posakis – kas tavæs nenuþudo, tas sustiprina. Já galime pritaikyti ir tiems, kurie iðgyveno skyrybas
Tikrai bûsime sveikesni ir stipresni be tos savijautos, kurià patiriate nelaimingoje santuokoje Svarbu nuspræsti iðbraukti partnerá ið savo gyvenimo.
kodël gi turëtumëte gaudyti vëjà laukuose ir bandyti susigràþinti tuos kurie iðduoda, svarbu iðbraukti net ið draugø sàraðo.Iðëjai, uþdarei duris ir iðmetei raktà á prarajà.Nereikia aitrinti þaizdø.

Dievas 2018 m. kovo 16 d., penktadienis, 23:01:46
Nieko naujo èia nevyksta

Creative 2018 m. kovo 16 d., penktadienis, 22:57:27
Tai þinoma, kada matai kad vyras/þmona jau þiûri á kairæ ar deðnæ, tai jo, tai þenklai.. geriau iðsiskirt taikiai nei po iðdavystës..

2018 m. kovo 16 d., penktadienis, 22:52:15
Geriau skyrybos, nei iðdavystë.

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:36:51
Að suprantu, kad pasitikëjimà viens kitu sunku atgauti, bet tai vis dëlto ámanomà..

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:29:21
Ir ðiaip jam/jai uþtrukus turëtu praneðti namiðkiams kad veluos, prieþastá ir kiek vëluos, kad nenerimautø..

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:17:43
Neþinau prie ko bet prisiminiau kaip mano mama pasakojo, kad mano tëvas kai mama uþtrûkdavo darbe ir jau buvo ne vasarà o já pamirðo striukæ namuose, mano tëvas á darbà atneðë jai striukæ..
Kaip ukininkams uþtrukus laukuose, þmonos atneðdavo jiems pietus..

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:15:01
o tu duok ðansà ir galvok kitaip kad ne viena prieþastis gali bûti pvz:
atsitiko kaþkas baisaus ir jis/ji pakliuvo á bëda?
gal "darbdavys" vël lieja pykti ant jo/jos?
gal dar kas nors gi yra apie kà pagalvoti. tai gi tavo rûpestis..
kaip èia pasakius: "pasimatuok kitus akinius" gal tiks ir kitokie..

2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:04:03
kaskart jam/jai uþtrukus galvosiu, kad vël nulëkë pas jà/já

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:03:30
Surasi savyje ar iðorëje kas pasakys tuos þodþius kurie tau padës..

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:02:31
Þinau, kad laikas gydo.. bet ir pats turëtum norëti to.. bandyti.. ir bandyti.. visaip bandyti.. kol galiausiai vienà syká pavyks..

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 01:00:41
Þiûrint kaip paþiûrësi..

2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 00:59:19
Tikrame gyvenime viskas kur kas sudëtingiau.

2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 00:58:13
Tai tik susiklæs ir suklijuotas puodukas

Creative 2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 00:41:41
Uþmirðt turëjau omeny padaryt atitinkamas iðvadas abiems ir sugrust kuo toliau á spintà nuo akiø.. kad gyventi toliau..
Èia kai kur "Dievas" sakë, kad "Ar sugebësi atleisti pats sau?" ar kaþkaip panaðiai..

2018 m. kovo 15 d., ketvirtadienis, 00:31:15
Niekada,nei vienas,nei kitas nepamirð.

Creative 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 23:44:38
Ar sugebës numarinti tà kaltës kirminëlá.. priklauso nuo abeju..

Creative 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 23:42:54
Þinai ásivaizduoju kaip ji ar jis pradeda galvoti kad vat iðdavë, koks/ia jis/ji bjaurus/i, kad nevertas/a turëti tokià/á gerà þmonà/vyrà ir tada santuoka gali nutrukti, nes vienas ið jø pradës kaltinti save.. èia tuo atveju jei "ið vieno karto pasimokys"..
Ðiuo atveju idomu kaip elgsis kita pusë, ar pasmerks, ar palaikys, ar vis primins kad ir neverbaliðkai tà ávyká(ðiaip kad ir nepasakys kitai pusei kita pusë gali pastebeti, nujausti tai, todël manau gal geriau pasakyt atvirai), ar atleis ir uþmirð, ar pasakys kad tai abiems pamoka, ar tai sustiprës santykiai, padidës meilë..

Creative 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 22:54:43
jei ne, tai ne .. dëk prie "daþniausiai" tada..

Creative 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 22:51:37
Daþniausiai taip.. daþniausiai.. bet gal pasimokys ir ið to vieno karto..

Klausimas? 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 22:27:57
Jei vienà kartà iðdavë, iðduos visada?

sara 2018 m. kovo 14 d., treèiadienis, 08:45:31
Alio, o kur aktyvumas þmoniø?

Creative 2018 m. kovo 11 d., sekmadienis, 15:20:39
Turbût viskà uþraðiau, neatsimenu dabar..

Creative 2018 m. kovo 11 d., sekmadienis, 15:20:10
Nebaigiau raðyt.. nenorëjau padaugint iðkarto..taigi
Meilë:
14. þmonëms, þmonijai
15. þmoniø kûriniams
16. gyvunams, gyvunijai
17. gamtai, planetai
18. ateiviams
19. kosmosui
20. visatai. Kûrëjui
ir neþinau ar tokia meilë yra bet sako kad yra tai raðau
21. meilë sau.

2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 20:24:35
Kovo 8-oji buvo kurá tai laikà niekinama pas mus.... Laikas bega, "keièias ir miestai ir veidai"

Creative 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 18:42:59
"Paprastai taip mes sprendþiame ir apie þmogø ar gyvenimo aplinkybes, tik pagal kaþkoká vienà ar kità neþymø trûkumà, nepastebëdami visumos."

Creative 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 18:37:33
JUODAS TAÐKAS
.
Kartà mokytojas parodë mokiniams ðvarø popieriaus lapà, jo centre buvo juodas taðkas, ir paklausë: “Kà matote?”
.
Pirmas mokinys: “Taðkà”.
Antras: “Juodà taðkà”.
Treèias: “Riebø taðkà”.
.
Tada mokytojas atsakë: “Jûs visi pamatëte tiktai taðkà ir niekas nepastebëjo balto didelio lapo!”

Creative 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 18:16:12
Èia vienø þodþiø kaip mokykloj.. ateini, þiûri, trys kokie huliganai siauèia, tai svetimam atrodo kad visa mokykla tokia..

La fortuna 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 18:15:20
aciu uz grazius sveikinimus...buckiai..

Creative 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 18:13:55
Að suprantu kad kiekvienas "iðkrypæs" agal savo lygá, na bet jau ir atsibosta po truputá blaivint liaudá.. gi neturim to vibratoriaus ir niekas ið mûsø jo nenori na kiek gi galima.. suprantu kad negaliu kalbët uþ visas bet èia sëdinèios tikrai apie já negalvoja.. o èia vat ateina ir vël "terðia" eterá (nepyk bet tai tiesa)..

2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 12:41:39
Linkëjimai nuo Vibratoriaus. :D

Sveikinimai puslapio lankytojoms 2018 m. kovo 8 d., ketvirtadienis, 08:33:24
Su moters diena -mielosios.

La fortuna 2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 21:53:22
pavasario pirma savaite jau prabego...ryt kovo 8- oji :D

Creative 2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 20:36:15
Paskutinë jos þinutë... niekas nenorejo kalbet...

Creative 2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 20:34:25
Bandþiau prigaut, bet nepavyko juokelis :( pamirðau kad ji ið ryto tik pasirodydavo.. eh ta mano galva.. ar tu ne apie ðitas mintis?

2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 20:26:38
Creative,kodël tokios mintys?

2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 20:15:57
gal serga?

Creative 2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 18:58:09
Skaitai? Aha, prigavau :D

Creative 2018 m. kovo 7 d., treèiadienis, 18:56:26
Saros seniai nesimatë..

Creative 2018 m. kovo 5 d., pirmadienis, 23:31:24
"Dreaming" ið anglø idomiai verèiasi- "svajoti" ar "sapnuoti"..

La fortuna 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 20:25:32
Vyreli,:D neatrodo kad per daug apie tai galvoji?...taip, moterims ant koju ir ten neauga taip ,kaip jos nekakoja ir nesisioja :D

vyrelis 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 19:52:35
Ka Dievas dave, zmogus teneisplesia. As jei ir noreciau nesugebeciau ten kazkaip nuskusti ar israuti. Bet man yra tokia mintis, kad pas kai kurias moteris, o gal ir pas visas, kaip ant koju neauga, taip ir ant putes ir siknaskyles neauga. Ar as klystu ir pas visas moterys auga, jei ne ant koju, tai bent ant putes ir siknos?

Vyreliui 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 17:19:10
Gal paskolinti vejapjovæ,skuta ðvariai po jos darbo ilgai niekas neatþelia.

La fortuna 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 15:42:26
Vyrelis, o pas tave stipriai zelia, kad tokie klausimai? tai zinoma , kad ir ten susitvarko , ar skuta ar depiliuoja cia jau techninis klausimas ...

Vyrelis 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 15:33:38
to La fortuna: Neturiu pas ka patikrint. Taip sunku pasakyt? Jei ten skutasi siknaskyles moterys, tai tikros asës, kad taip gerai nusiskuta, kaip galima pamatyti internete...
to turbutis: Va kaip pedikai nusiskuta, tai kyla klausimas kokias ten siknaskyliu britvas naudoja, nes atrodo kad ten turetu but nuskusta... Siaip ir nepediku pornoj liktais pas vyrus siknaskyles nuskustos.
Na tikrai idomu ar tikrai moterys kas savaite, o gal ir dazniau skutasi siknaskyles.

2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 11:26:52
Nesiþodþiaukim.

Tas vyrelis tur bût 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 09:25:02
P-Edikø giminës ir ðiknaskyliø ekspertas.

La fortuna 2018 m. kovo 4 d., sekmadienis, 00:45:10
Vyrelis, imk ir patikrink jei taip svarbu

2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 16:04:04
Kadangi èia vyreliðka opinija vulgariai pasisakë, vyrai matyt viskà supranta kitaip, nei moterys.
Tuo temà ir baigiam

Vyrelis 2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 15:49:20
O pas moteris auga plaukai ant/prie siknos skyles?

Taigi vat todël ir verta kiekviena tik to 2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 12:27:43
Ko ir pati yra verta,nori mamonos-dievas ir duoda tai.

Galime pamàstyti ir apie tai 2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 10:38:43
Kà ir besakyti,tiesa bûna ir tame, kad apie devyniasdeðimt procentø santuokø paremtos metrikacijos skyriuje iðduota popieriaus skiaute.
Meilë dabar nelabai madinga, nors ir reta, bet visai nepaklausi.Svarbu mamona.
Todël ir neliekama su tuo kuris gali kavinëje uþsakyti tik vandens stiklinæ, geriau tas ,kad ir brandaus amþiaus su trioba,gera maðina ir stora pinigine.

2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 10:23:13
Jieti,tu teisus.

Kiekviena galite pamastyti savyje 2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 10:10:01
Ar norëtumëte draugystës su tokiu pusamþiu vyru kuris net neturëtø uþ ka jus pakviesti kavinën? Garantuoju bet kuri ið jûsø mandagiai bat grieþtai atsisakytø draugystë su juo,prieþasèiø bûtø devynios galybës ðtai pagrindinës ið jø;
Kam reikalingas toks pusamþis vyras jeigu jis nei skatiko prie dûðios neturi?
Kitoms bûtø gëda prieð artimuosius ir tëvus pasakyti kad susirado toká varganà draugà ir t.t. Ir visos jûs bûtumëte savip teisios nes mus visus yra uþvaldæs materializmas kurio ðviesoje mes vertiname nejuèiomis kiekviena sutikra þmogø...
Bet galø gale atsirastø ta kuri á já paþiurëtø kaip á asmená ir stegtûsi paþinti jo dvasines vertybes o ne mamonos atspindá aplink já. Ir ta moteris bûtø verta visko kà jis turi ir laimingo gyvenimo su juo....

:? 2018 m. kovo 3 d., ðeðtadienis, 00:24:17
Kiekvienas pagal savo vidiná"as.." muzikà uþsako.Viskas kultûrinëje tradicijoje Muzika bûna graþi, kai jos pasiilgsti, kai pajunti poreiká.Muzika – geras iðradimas, bet smarkiai abejoju, ar kà doro muzika gali nuveikti, jei þmogaus vidus tuðèias ,dar ir visokio ðlamðto prisileidþia ir leisti muzika tokiu garsu, kad bûtø neámanoma klausyti ar susikalbëti.

Creative 2018 m. kovo 2 d., penktadienis, 23:49:33
welcome to the freak show..
Að nieko prieð "nuobodþiai teisingus" þmones, nes jie kartais primena tai kà bûnam uþmirðe per tà "freak show"..

2018 m. kovo 2 d., penktadienis, 23:12:57
Juk mus þavi ne nuobodþiai teisingi þmonës, o kaþkuo keistu uþkabinantys.Jeigu vyras þiûri jums tiesiai á akis, lyg sukurdamas nematomà vamzdá ,veria. tikrina bet nieko nemato,nes jø mintys kitur.Tai þvilgsnis bevaliø vyrø, kurie bet kokia kaina vengia atsakomybës ir konfrontacijos,tai prinokusiu pomidorø tipas,viduje skystalas.

Creative 2018 m. kovo 2 d., penktadienis, 23:06:45
Kas kaip mokëjo taip ir vertësi :)

Creative 2018 m. kovo 2 d., penktadienis, 23:05:28
eh.. priminei senus gerus laikus, kai ejome á kavynæ uþsisakyti stiklinæ vandens, nes kiðenese vëjai ðvilpdavo.. arba sukrapðtæ paskutinius centus eidavom á maksimà nusipirkti kokios bandelës jei iðeidavo ir dalinomes visi.. arba ið namø termosà atsineðdavom ir kartu gerdavom.. geri buvo laikai..

Na siunteresuotas vyras 2018 m. kovo 2 d., penktadienis, 22:38:13
Bûdamas pusamþis ir norintis surasti moterá kuria tikrai domintø jis pats o ne jo sukauptos per ilgus gyvenimo metus materialios gërybës,pradþioje draugystës turëtø apsimesti dideliu vargðu.Taip atsijotø 93 procentus moteriðkø barakudø kuriems jis yra nulio vertës ir joms reikalingi tik jo pinigai.Tik po ilgoko laiko tarpo labai vargingo ir kuklaus jø gyvenimo tarpsnio jis jau galëtø atskleisti ir padëti visas kortas ant stalo kai tikrai ásitikintø kad ði moteris jam tikrai yra likimo skirta.Bet daþniausiai naujoji paþystama pati nuo jo greitai pabëgtø kai tik suþinotø kad net restorane jis neturi ið ko apmokëti saskaitos. Tai tokie pradiniai patarimai visiems.

Creative 2018 m. kovo 1 d., ketvirtadienis, 22:28:40
Patarëjui suinteresuotoms moterims
O kà pasakysi suinteresuotiems vyrams?

a+b=c 2018 m. kovo 1 d., ketvirtadienis, 17:08:46
Kad jau moterys ðventos !!

Patarëjas suinteresuotoms moterims 2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 19:44:46
Geri vyrai kaip ir geri ðunys palaidi nelaksto. Jie jau seniausiai turi savo ðeimininkus. Tad þinokite jeigu jau negavote savo amþiui tinkamo vyro,visi kiti paþinèiø svetainëse ir kitur sutikti laisvi,yra daugiau ar maþiau brokuoti.O daugelis ið jø sumaniai slepia savo defektus,bet laikas negailestingas ir tas brokas á pavirðiø iðlenda pirmiausiai,todël mielosios neskubëkite su jais gultis lovytën,nors gali bûti kad ir ten jie jau nieko negali.

sara"i 2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 16:20:04
sapnas-didelis iðgàstis.
Stenkis neiðsigàsti ,pasiruoðk tam

sara 2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 15:45:51
Nieko jie neþino ir neþinos. Dabar ta frazë mane labai ramina nes þinau kad jinai yra tikra. Tiesiog po devyniolikos metø pastangø supratau kad buvo iðvis nebûtina stengtis. Nieko jie neþino ir neþinos. Að taip stangiausi kad net iðprotëjau, èia viskas per tas begalines pastangas. Bet dabar supratau kad nieko nëra ir nieko nerasiu - po devyniolikos metø supratau. Be reikalo stengiausi.

sara 2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 15:42:56
Gal pakalbam apie ðventà dvasià. Ar apie meðkos paslaugà. Ar apie prievartà sapnuose.

2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 14:59:54
Turime mokytis,
kaip iðlikti geriems þinodami, kad mûsø "AÐ" turi savanaudiðkumo didelæ didelæ dalá.

Jei idomu 2018 m. vasario 28 d., treèiadienis, 14:04:12
nso skaiciukais isivardyja ir raso tautvida,jos ir klausk apie jieti.

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 23:43:19
Tikybos pamoka buvo pasirenkamas dalykas tarp etikos ir tikybos, vienà syká net bandë tikybà paðalinti bet stojom piestu ir tada sakë kad jei susirinks atitinkamas mokiniu skaièius tai leis á tikybà.. tai vat iðvados tikybà pasirinko 4 mergaitës ir visi berniukai kai etikoje sedejo vien mergaitës.. ir per tikybos pamokà nieko nereikëdavo daryt tiesiog sedi ir klausaisi "pasakø"..

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 23:32:10
Vat tokia buvo jos intonacija.

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 23:31:52
Mane tikybos mokytoja pasirodo laikë visai atsilikusia.. nes kartais baþnyèioj klausdavau kur eiti, kà daryt, kaip melstis, kà sakyt ir pnð.. tai vat kai gavau deðimtoj klasej per egzus deðimtukà ið matematikos o ji pasirodo dar ir matematika destë ir tikrino kartu mûsø darbus, paskui man ateina ir sako: "Nesitikëjau kad tu tokia protinga!" ðie þodþiai skambëjo dviprasmiðkai, ir nors turëtø bûti kaip pagirimas o man pasirodë ir kaip "pasityèiojimas".

2018 m. vasario 27 d., antradienis, 23:05:25
Gerai pagalvokim
kiek kartø bandëm bût laimingi,
Tiesëm rankas á dangaus þydrinæ
su ðypsena i saulæ þvelgëm
Ir rankas suglaudæ maldai laikëm.

La fortuna 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 22:40:08
Creative, fainas eilerastis apie wtf :)

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 22:03:53
O jie kaip raðë,
Taip ir raðys,
Ir niekas jiems nesutrukdys,
Nei sàþinë, nei Dievas
Ar Ðviesiosios jëgos..
Ir niekas jiems nesutrukdys,
Laiko save visàgaliais,
Kad tik neapsidegintu pogalais..

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 19:47:53
Kam idomu tai dabar kaip tik tuos eileraðtukus skaitau :) ákvepima tiesiog pagavau.

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 19:46:21
Þiûriu þiûriu ir matau.. wtf?
Tada pradedu nerimaut..
Pasigirsta balsas ið paðirdþiu:
"Заруби себе на носу,
Это не твои дела..дану"
Tada paleidþiu að viskà po velniø..
Nekieno tai reikalas kur að einu..
Að savo asmeninæ atsakomybæ turiu..

Creative 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 18:59:29
geriau papasakok apie save.. kà veiki? kuo uþsiiëmi dienom? matau tu jietá vis prisimeni.. kodël? dël ko?

2018 m. vasario 27 d., antradienis, 16:11:45
.lithuanian.net/stories/arch2.htm

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 15:38:25
Ðventoji dvasia ir yra meilë. Ne charakteris, ne poza, ne principai...

00 # 00 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 15:06:57
Jiecio paklauskit,jis visuose forumuose deklaravo Dieviska meile Tautvidai,bet buvo nepriimta,atstumtas.
O is tikro kokia tikroji meile?

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 13:30:19
Paprastai jaunuoliai veda dar nespëjæ patobulëti...;-)))

La fortuna 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 13:09:04
tikra meile , kad tokia surast reikia praeiti tam tikrus etapus- vidinio issigryninimo, ego mazinimo, dvasinio tobulejimo ir pan. , tik tada Dievas suveda...

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 13:01:47
Ið tikros meilës irgi nieko gera nëra. Jei imkime jis narkomanas ir nerûpestingas...( nu rûko tik þolæ, bet vistiek...)

La fortuna 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 12:57:49
uztat reikia ieskoti , noreti, prasyti tikros Meiles...kazi ar visiem ji buna skirta siame gyvenime..

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 12:54:30
Kas geriau matosi tà moterys ir renkasi. Gal to podiedþio su staþu nesirenka dël to kad jo ðventos dvasios neáþvelgë...
Be to ir ne kiekvienas lunatikas gali pinigø uþdirbti. Tiesiog kurie turi pinigø moterys tuos vyrus labiau gerbia. Nors uþ kà juos gerbti? Kai jie moterá tik iðnaudoja...

La fortuna 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 12:40:17
aisku, kuo storesne pinigine, tuo daugiau galimybiu skrajot padebesiais ir tada ta meile atrodo didesne :)))

sarai 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 12:29:55
Tai ko barakudos gaudo turtingus senius,negi ne dël storos piniginës.
O kodel vargetos- podiedþio su staþu nepasirenka, kad ir kokia ðventa "vienuolio"dvasia bûtø

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:35:21
Nemëgstu charakteriø. O charaterá turi ir turtingas ir neturtingas vyras. Man reikia kaþko tai be charakterio... Neaptinka dulkinti charakterá. Man patinka tik ðventa dvasia.

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:30:39
Ðlykðtus ir turtingas ir beturtis vyras yra. Meilës nëra. Ir meilës nëra tai storai piniginei, nes þinai kad uþ tai vyras nuo tavæs nulups devintà skûrà...

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:26:22
Kur dirbti geriau? Pas turtingà ðefà ar beturtá ðefà? Kieno grindø parketas ar plytelës yra graþesnës? Vyras tai yra darbas. Kad ir kaip beþiûrëtumei tai yra darbas ir viskas. Ir dar maþai apmokamas darbas, nes kiekvienas vyras þiûri savanaudiðkai - mylëk já ið oro. Ir oru bûk gyva.

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:22:59
Trumpai:
Turtingas vyras yra labai ðlykðtaus charakterio.Todël meilë jam yra tik maþesnë tai storai piniginei. Bet beturtis vyras kompleksuoja kad jis yra neturtingas tai irgi yra labai ðlykðtu, todël beturtis vyras pats stumia moterá á turtingo ir ðlykðtaus vyro glëbá... Be to kur kas maloniau suktis turtingo vyro virtuvëje, nei gramdyti purvà nuo kaþkokiø tai suskretusiø seniai lakuotø grindø ir t.t.

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:19:45
Ot ir ne. Su pinigine ar be jos ta pati kiaulë yra. Reikia vyrà laikyti po padu. Meilë nei kiek ne didesnë storesnei piniginei, nes su storesne pinigine vyras turi ðlykðtesná charakterá. Nors ir beturtis turi labai ðlykðtø charakterá. Jie abu yra vienodi - turtingas ar ne, turi ðlykðtø charakterá. Ar beturèio dulkes valyti ar turtingo vyro dulkes valyti. Þinoma turtingo vyro dulkes valyti yra maloniau, nuo brangiø plyteliø. Tai tik tiek. Bet kai vyras yra turtingas jo charakteris yra nepasotinamas. Ið vis ar turtingas ar beturtis vyras abudu turi labai daug kompleksø. Beturtis vyras turi didþiulá kompleksà kad jis yra beturtis, o turtingas vyras turi kompleksà kad galbût já pasirinkai dël pinig,ø todël turi labai ðlykðtø charakterá ir ðlykðtø kompleksà. Vienu þodþiu vienai bûti yra geriau nei su kompleksuotais vyrais turtingais ar beturèiais...

2018 m. vasario 27 d., antradienis, 10:04:48
Kuo storesne pinigine,tuo meila didesne.

sara 2018 m. vasario 27 d., antradienis, 08:13:21
Teisybæ sakai, La fortûna.

La fortuna 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 16:10:01
jeigu tikrai myli tai vestuves ne baubas...

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 15:55:18
Panelëms,nei karto netekëjusioms , daþniausia vestuvës yra statusas, kad nesijaustø senmergëmis,,nuraðytoms. Realiai nusispjaut uþ ko, svarbu, kad iðtekëtø,pakeistø pavardæ,o vëliau iðsiskirtø (geriau pagimdþiusi)
Bet pagalvojus,jeigu þmogø tikrai myli, tai jokiø vestuviø nereikia

Meskos paslauga 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 15:47:17
Geriau turëti 30 metá vyrà su patirtimi, nei jaunuolá, kurá teks mokinti

sara 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 15:23:35
Meðkos paslauga.
Gal kas norit pafilosofuoti? Ir panagrinëti kas yra ta meðkos paslauga?

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 10:46:10
Visi, mes ieðkome kaltininkø. Taèiau kad tik jis nebûtø ....

sara 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 09:33:57
Nu va, dabar stebësime kaip burkuos Creative su Bugeinu.;-)))

Bugeinis 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 02:28:30
Kartu pakliûti á lietø ar jei draugas ámestø á sniego pusná ir pats iðsitiestø ðalia...

Bugeinis 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 02:16:30
Ðaltai moteriai, gal vertëtø paèiai padràsinti savo vyrà, kad jis meluotø Jums iðsijuosæs, o vyrus derëtø perspëti, kad melas yra vienas ið keliø á tikrà meilæ, jei nudegtø, bûtø patys kalti. Paèiai vertëtø papraðyti, kad jis Jums dovanotø gëliø, jei pats nesusipranta ir pan. Gal vertëtø bendrai uþsiimti ir kokia nors kita veikla uþ lovos ribø, ðokiai, þaidimai, iðvykos á gamtà... maþa kas gali ðauti á galvà ir ko Jums gali trûkti iki pilnos laimës.

Bugeinis 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 02:05:21
Ðaltai moteriai, greièiausiai trûksta jo þodþiø besiribojanèiø su melu, galinèiø atrakinti tavo ðirdá, arba gal galima bandyti apeiti apsaugas pasitelkus kokius nors tinkamus kvapus ar grojimà.

Bugeinis 2018 m. vasario 26 d., pirmadienis, 01:55:24
Taip, taip pagrindinë ðeimø byrëjimo prieþastis, kad vyrai nesugeba patenkinti ðiuolaikiniø reikliø moterø. (Kaþkada seniau susidûriau su tokiu tyrimu).
Tikriausiai, turëtø bûti „frigidiðka“, ne „infantili“, nors geriau sakyti lietuviðkai „ðalta moteris“.
Yra ir kita medalio pusë, kaip doram blogieèiui, visai nesinorëtø „paverginëti“ moterø, kurios negalëtø be manæs gyventi.

La fortuna 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 23:50:06
tai kodel esi su tokiu draugu ? infatilioji :)

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 21:09:08
Ásimylëjimas,tai ne Meilë,ásimylëti galima daug kartø skirtingai nei meilë, ásimylëjimas nekontroliuojama bûsena, kurios metu idealizuojame savo iðrinktàjá ir visi, kurie mano kitaip, tampa nieko nesuprantanèiais. Ásimylëjimas organizmui yra iððûkis, kuomet serotoninas, laimës hormonas, þenkliai padidëja. Normalu, kad esant tokiai organizmo bûsenai, ásimylëjimas amþinai tæstis negali. Ilgiausiai metus.

Kaip elgtis? 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 17:05:38
Draugo glamonës neuþdega manæs. Noriu drugeliø pilve, noriu p bûti laimingà, bet nei karo nejutau malonumo , noriu, kad jis mane uþdegtø, noriu, kad þinotø, jog patenkina mane visiðkai. Noriu, kad ir jis mano akis matytø blizganèias nuo jo prisilietimø. Bet taip nëra,esu ðalta,man viskas vienodai.Esu infantili?

malonumai 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 16:55:03
1. Atsigulti á lovà su ðvieþia patalyne.
2. Nusièiaudëti 3 ar daugiau kartø.
3. Jausmas, kad knygoje, kuri tau labai patinka, dar liko labai daug neperskaitytø puslapiø.
4. Paslysti ir nenukristi.
5. Jausti smëlá tarp kojø pirðtø.
6. Gauti SMS kurios tu taip laukei.
7. Pabusti po labai tikroviðko koðmaro ir suprasti, kad visa tai tebuvo sapnas.
8. Atkàsti pyragaitá, bandelæ, eklerà ið tos pusës kur yra ádaras.
9. Keptø bulviø porcijoje rasti dalelæ iðkepusià it èipsas.
10. Nulupti apsauginæ plëvelæ nuo naujutelaièio elektroninio prietaiso ekrano.
11. Kai tave sveikina þmonës kuriø tu nepaþásti.
12. Rasti kaþkà paslëptà, apie kà tu jau seniai pamirðai.
13. Ðalta lova, á kurià tu pagaliau panirai, kad suðiltum.
14. Netyèia ávesti teisingai savo senà ir ilgai nenaudotà slaptaþodá, kurio jau neatsimeni.
15. Liesti kà tik apkirptus plaukus.
16. Pilnas ðaldytuvas skanumynø, kurie liko po ðvenèiø.
17. Makaluoti kojomis vandená.
18. Pasakyti tà patá, kà ir (sporto) komentatorius, bet dar prieð sekundæ iki jam tai iðtariant.
19. Ið toli tiksliai pataikyti á ðiukðliø kibirà.
20. Apsivilkti tai, kà tu kà tik nusipirkai.
21. Pabusti viena valanda anksèiau nei turëtø skambëti þadintuvas ir suprasti, kad dar turi marias laiko.
22. Kaþkur atsitiktinai sutikti kvapà ið vaikystës.
23. Vël ir vël klausytis dainos kuri ðiuo metu tau patinka.
24. Kai paðiurpsta oda dël iðgirstos muzikos.
25. Kai tau vis dëlto pavyko iðspausti paskutinæ pastos porcijà ið beviltiðkai pasenusios tûbelës.
26. Perþiûrëti dëþæ su savo vaikystës daiktais ir þaislais.
27. Gulëti lovoje ir klausytis, kaip sunkûs lietaus laðai barbena á stogà ar palangæ.
28. Lupti nuo rankos, tarsi antrà savo odos sluoksná, iðdþiuvusius PVA klijus.
29. Po ilgos vaikðèiojimo be pertraukos dienos atsisësti ant sofos.
30. Trykðti juoko aðaromis.
31. Panardinti rankas á talpà su nevirtais ryþiais.
32. Perversti pagalvæ vësiàja puse.
33. Pastebëti kaip ðalia esantys nepaþástami þmonës ima ðypsotis girdëdami jûsø su draugais pokalbá.

tyrimai patvirtino 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 16:32:10
80 ið ðimto,paneliø teigë, kad joms maloniausia mylëtis su vyrais, kurie turi tiesias varpas. Tik viena ið ðimto ,kad patinka pe niai ðiek tiek uþsirietæ á virðø. Vienai ið septyniø merginø labiausiai patinka, kai pe niai yra grybuko formos,su galvute .
pirmauja tiesûs,
antroje vietoje grybukai
galutiniai kabliai.:)

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 16:22:26
Skirtingus turi>D

Creative 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 15:45:39
Jo tiesa.. skirtingi vyrai bûna..

sara 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 15:39:14
...Man tai buvo atvirkðèiai su stajaku jaunuolis stovëjo prieð mane ir rodos tuom net didþiavosi...
O að labai stebëjausi, negalëjau tuo patikëti savo akimis. Matyt jis tà nuostabà matë... Stebëjausi koks didelis ir stebëjausi kodël nesusitvarkæs...
Tai buvo troleibuse.
Visoms bûna skirtingai, ar ne?

Creative 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 15:33:01
Kiek supratau jis brovesi prie vairuotojo kabinos, kad atsistoti ir nesimatytu jo ið priekio, atsukæs mums nugara ir prisidengæs ðonà, kad ir ið ðono nepastebët, bet matyt neapskaièiavo kad besiverþiant já galëjo pamatyt... neatsimenu dabar kiek laiko prastovëjo prie kabinos bet atrodo kitoje stoteleje neiðkentæs iðlipo.. ir iðlipo labai greitai.. matyt taip ir norëjo prasmegti skradþiai þemæ.. ir idomu tai kad þmonës nieko jam nesakë, o gal nepastebëjo net? neþinau, bet buvo tylu.. tai buvo laabai seniai kai dar mokyklà lankiau todël ir nesigylinau dar per daug..

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 11:54:24
Vyrai ilgalaikiuose santykiuose daþniausiai neávertina savo þmonos ar merginos aistros.Moterys kur kas labiau susidomëjusios seksu nei galvoja vyrai.

sara 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 10:06:58
Labas, Bugeini, kaip laikaisi?

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 09:53:38
delfi.lt/news/daily/world/pribloskiancios-istorijos-kas-is-tiesu-vyksta-oligarchu-medziotoju-mokymuose.d?id=77201987

Bugeinis 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 09:34:45
Puikios eilës „NESIBELSK“ bei kitos, pamokanèios pasakëèios. Kaþkodël uþsinorëjo pasielgti ne lietuviðkai ir truputëlá pagirti, nors po pagirimø Lietuvoje kaip taisyklë viskas suprastëja...

Bugeinis 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 09:19:05
Pagrindiniam lape buvo ádëtas toks keistas perspëjimas:
|2018 m. vasario 20 d., antradienis, 05:18:21
|yra toks slykstus vyru tipas..jie priekabiauja ir tas tipas nemegsta dzinsu..is
|to juos galima atpazinti..jie vaiksto panasus I rutulius ir todel nera
|patrauklus.. moterys ju vengia, jie sumasto priekabiauti
Kaip tyèia, að nemëgstu darbiniø kelniø - dþinsø, esu apkûnokas, bet, regis, visai nepriekabiauju prie moterø, kurios domina, o vyrai ið vis pro mane „nepraeina“, að jø nepastebiu.

Bugeinis 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 09:05:03
Tam vyrui vertëjo apsimesti, kad nieko neávyko ar pats nieko nepastebi. Þinoma, bûtø nemalonu kokiam nepaþástamui su tokiu „kardu“ ábesti, bet gal ir nepastebëtø. Ðokant su moterimi didele krûtine ir vertëtø apsimesti, kad nepastebi kur nors prisilietæs, kai per didelá atstumà ðoki ir nekaip atrodo, ir nepatogu.
you tube.com/watch?v=GRVxtODhTM0

sara 2018 m. vasario 25 d., sekmadienis, 08:14:43
Nu va. Turi bûti tik vienas neþiniukas, kai yra du neþiniukai ( elementai) tada yra chaosas.Svarbiausia suprasti problemà. Kai problemà supranti ta problema po truputá iðsisprendþia...

Creative 2018 m. vasario 24 d., ðeðtadienis, 21:37:18
Nes jis buvo pats pasimetes, neþinojo kà ir daryt kaip tik pasislëpti.

Creative 2018 m. vasario 24 d., ðeðtadienis, 21:36:25
Vaþiuojam mes su mama puspilniu autobusu ir matom kaip vyras braunasi á prieká,jis buvo su treninginem kelnem ir matesi kad pas já pasistojo, ir jis visaip bande ji nuramint ir paslept kad nieks nematytu ir paèiam norëjosi pasislëpti.. Mes su mama draugiðkai sakom :"Vargðas". Bûna ir taip.

La fortuna 2018 m. vasario 24 d., ðeðtadienis, 18:42:58
neturiu daug patirties del nerimtu pokalbiu, priekabiavimu negraziu, negaliu daug papasakot ...aisku pasitaike tokiu dalyku, bet tiesiog nevystai to ir viskas ...

? 2018 m. vasario 24 d., ðeðtadienis, 17:07:23
Kuo skiriasi erzinimas, flirtavimas ir seksualinis priekabiavimas- provokavimas?
Kà daryti jei ne tiesiogiai,o virtualiai priekabiauja: seksualaus pobûdþio uþuominomis, seksistiniais juokeliais ,net be vizualinio ávertinimo.
Þodþiai apibûdina kaip uþgaulø, iðreikðtà seksualinio pobûdþio elgesá su asmeniu, su kuriuo sieja virtualus bendravimas.
Merginos,juk buvo tokiø nerimtø kalbø ne tik tiesiogiai,bet ir virtualiai bendraujant?

La persona granata 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 12:24:56
eik, =zinoma, grazu balta...

sara 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 12:23:32
Nu neþinau gal reikia eiti pasivaikðèioti, nors lauke yra minus aðtuoni...

La fortuna 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 12:14:01
geri, tikri saunoliai tie vyrai, kurie nenugalimi ;)

La fortuna 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 12:12:06
aciu , Sara, bet tu grazesne :)

paskaièius 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 10:08:32
Sara tu ádomesnë, rimtesnë,vertesnë uþ barakudas.

(archived) 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 10:05:45
Yra daug moterø, kurios þinodamos, kad vyras uþimtas, dràsiai skverbiasi á gyvenimà, kabinasi ant kaklo ir mano nugalës.

sara 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 09:38:27
Labai ádomiai raðote. Ypaè tu Creative labai ádomiai raðai. Jei bûèiau bachûras pirðèiausi tau, nes esi be galo ádomus þmogus.
Bet ar vyrai tai supranta...;-)))
Ir La fortûna yra labai ádomi ir labai graþi.

La fortuna 2018 m. vasario 23 d., penktadienis, 01:05:24
Jau miega..gal ka perduoti?

Creative 2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 01:59:01
Sorry neturejau apie tai iðvis raðyt, nesusivaldþiau, man vos dþiaugsmo aðaros nenuriedejo kai pamaèiau.. ðiek tiek paðokinejau nuo adrenalino ir susivaldþiau bet kas padaryta tas padaryta..

La fortuna 2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis, 00:50:49
kas buvo tas buvo. laikas ziuret kas dabar , kas ateity..uzverst tuos puslapius ir atidengt naujus...

Creative 2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 22:11:56
Negaliu sakyt sorry..

La fortuna 2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 22:03:07
Creative, kokia knyga?
ir
eilëraðèio autoriau, negatyve ilgai neuþsibûkit ....

negatyv 2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 20:40:23
Ðviesiau,
nors stringa viskas gumulais,
noriu paleist viskà
lai skrenda sakalais
Tu fakelus uþdek
ir uþgesink manim

Creative 2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 20:08:56
Iðtraukë per vienà dienà.

Creative 2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 18:40:49
Mane Dievas iðgirdo.. Buvo viena tokia knyga kuri griauna þmogaus psichikà ir að maldavau kad jà ið topø paðalintu nes ji atsirado vël ir dar pirmoje vietoje knygynuose.. að negalëjau nieko padaryt, man buvo negalima kiðtis.. ir.. jis iðgirdo mane.. Dieve, Ðviesiosios jëgos, begalinis aèiû..

2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 10:45:38
y outube.com/watch?time_continue=128&v=iDZqJpPp7lY

2018 m. vasario 21 d., treèiadienis, 10:20:33
https://bendraukime.lrytas.lt/isklausykite/2018/02/20/news/ant-skyrybu-slenkscio-atsidurusi-zmona-suprato-savo-didziausia-klaida-4764279/

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 21:05:53
Að ðiai temai radau daugiau info bet dar neiðbanþiau..

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 21:04:29
Jis tylenis tik retkarèiais pasakydavo kas jam patiktu ar patinka o kas ne.

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 20:58:40
Atsisedi ir galvoji, gali uþsimerkæs(-usi), susikuri vaizda pvz virtuvë tu jis/ji ir pvz ateina apkabina ið nugaros, pabuèiuoja á skruostà, klausia kà veiki, paskui pasiklausinejat viens kito ka noretu valgyti, gal net kartu daryti, ar iðeis bendradarbiavimas virtuvej kaip pavyzdis.. ir t.t. ir pnð. pvz scena prieð megà, scena koridoriuje prieð iðeinant ar gráþtant.. daug scenu negalvojau dar èia tik tokie bendri susigalvosi.
Ar kada pasiteisino? nebandþiau.
Ar mintimis koketavau? labiau ðnekejau ið reikalo kas man patinka kas nepatika. bet nebuvau krëvetë.

Creativei 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 20:43:07
Gal ðià savo metodika,gali plaèiau paaiðkinti. Aèiû. Creatyvë raðo :"Bekurdama eilinæ fantasy áþangà galvoje, sugalvojau kad galiu netik áþangà raðyti o kurti tikrus santykius mintyse vaizduotëje, ko anksèiau að nedariau beveik, na modeliuoti vyrø ir moters tarpusavyje santyká. Fantasy kategorija pasirinkta neatsitiktinai nes fantazijos reikalas. Na ir kuriau sau, kuriau save kaip að ið tikrøjø elgèiausi jei santykiai bûtø iðties nuoðirdus ir atviri, abipusiai. Ir modeliavau tris dienas. Pirmas dvi dienas vaikðèiojau ásimilëjus, net kojos linko, o paskui treèia dienà á pabaigà supratau kad að vos jo neuþmirðau kai teko ðiek tiek reikalais apsiimti ir supratau kad man pasidarë taip skaudu dël to kad man baisu kad taip pamirðiu tà ásivaizduojamà vyrà kuriam net vardà sugalvojau, að taip pergyvenau kad þliumbiau ilgai, tiesiog nenorëjau pamirðti, bet að þinojau kad kasdienis gyvenimas vers gráþti á realybæ ir já pamirðti, o jei taip su visais mano kurtais busimais santykiais realybeje? na kad del reikalu pamirðiu svarbiausius þmones. ir... pasirodo man tiesiog pms'as.. :D nes senokai taip jausmus netasë man."
Tai meditacijos pagalba atlieki?Ar kada pasiteisino?Ar mintimis koketavai?

2018 m. vasario 20 d., antradienis, 18:03:21
filmai.gokas.lt/komedijos-filmai-online/264-kaip-pavogti-zmona-2013-online.html

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 17:26:51
Merginos nebûkite tinginës - koketuokite. Kitoms gaunasi tai natûraliai, bet viskà apskaièiuojanèioms tai natûraliai negali gautis, tai turi bûti dirbtinai iðspausta - bet vyras supras.;-)))

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 17:16:11
Creative, tai yra baisu, jei nenori koketuoti, tai kas tada susiprotës á tave paþvelgti, jeigu esi tokia baisiai neprieinama...
Vadinasi tikrai Jietis tau, bet kad tas diedukas në nesiteikia á tave paþvelgti...

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 17:13:29
Nenori koketuot? Tau tada rimta tragedija, Creative...

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 17:11:22
... Tu ne su senutëmis, Creative, koketuok, o su vyrais. Ir ne su ðuniukais koketuok, o su to ðuns ðeimininku.;-))) Ir niekad pirma nenueik. Þiûrëk kiek toli pokalbis rutuliosis, o gal þmogus tau dar kà nori pasakyti. Tiesiog neik. Tegul pats pirmas þmogus susipranta nueiti, o ne tu pirma susipranti. Taip gali uþsimegzti ir meilë. Þinoma per internetà lengviausia, daug pastangø gi nereikia, bet ið tiesø stenkis realiame gyvenime.

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 17:05:09
Að nenoriu sara.. pagalvok kuo tiki ir pasistenk nesipainiot..

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 16:56:27
Creative viskas gerai, tu esi pilna meilës geram vyrui to tikrai pakaks.;-)))
O dabar tiesiog kol esi netekëjusi koketuok su vyrais, merk jiems aká ir t.t. nes kai iðtekësi to daryti jau negalësi. Nesuprantu kodël paèios bjauriausios koketës susiranda geriausius vyrus... Tad ir tu koketuok. Sveikinkis. Kalbëk bile kà...

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:55:08
Atleisk, að ðiek tiek pykau, nors jau turëjo praeiti ar nesimatyti bent jau bet vis tiek iðlindo kad juos kur.. atleisk..

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:48:13
Gyvenime sutiksite daug ávairaus purvo, vis naujais ir naujais gniuþulais. Kiekvienà kart, nusipurtykite þemes, kildami vis aukðèiau ir aukðèiau, kol galiausiai iðlipsite ið ðulinio. Kiekviena iðkilusi problema – tai akmuo galintis virsti laipteliu. Jei atkakliai ir kantriai tæsite – galite iðlipti ið bet kokios, net ir paèios giliausios duobës.

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:47:35
PASAKËÈIA APIE ASILÀ
.
Kartà asilas ákrito á ðuliná. Pradëjo garsiai rëkti ir ðauktis pagalbos. Atbëgo asilo ðeimininkas ir susiëmæs uþ galvos ëmë dejuoti: „Kaip gi já ið ten iðtraukti?“
.
Ilgai svarstæs galiausiai taip nusprendë: „Mano asilas senas. Nebe daug jam ir liko. Ðiaip ar taip juk vis tiek planavau pirkti jaunà. Ðulinys jau beveik iðdþiuvæs.
.
Seniai ketinu já uþpilti ir iðkasti kità, geresnëje vietoje. Tai kodël gi nepadarius viso to dabar, sykiu nesijaus ir pûvanèio asilo dvoko…“
.
Pasikvietë þmogus á talkà visus savo kaimynus. Èiupo visi draugiðkai kastuvus ir ëmë uþkasinëti þemëmis ðuliná. Asilas iðkart susivokë kas èia vyksta ir pradëjo baisingai þviegti, o paskui, visai netikëtai, uþtilo. Po keliø þemës kastuvø ðeimininkà áveikë smalsumas ir jis nusprendë dirstelëti.
.
Atsivëræs vaizdas privertë já didþiai suglumti. Kiekvienà ant nugaros kritusá gniuþulà asiliukas purtë þemyn ir vëliau mindë kojomis. Gana greitai, visø bendram nustebimui, asiliukas pakilo virðun ir galiausiai tiesiog iððoko ið ðulinio!

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:12:39
Creative, tu esi absoliuèiai teisi. Að jau delfyje ta tema ir diskutavau neperseniausiai, kad meilë yra bûtent moteryje ir nuo jokio vyro tai nepriklauso. Vyras tiesiog pasiima tà meilæ kurià moteris dalina ir savo vyrui ir sau. Jau ta tema labai daug raðiau. Bet tu ðaunuolë ir pati tai tiesiog þinai. O joks vyras neduoda jokios meilës, duoda tik moteris. Na að tave supratau ir tu mane supratai. Abidvi esame ðaunuolës.

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:09:01
Tai gi èia tas pats. Vistiek nematau. Gal nesunku paraðyti raidëm -daininko pavardæ, nu nes niekaip man nesigauna...

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:05:29
Èia 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:37:17 buvo atsakymas

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:04:25
Deja.. ðiaip irgi neseniai visai ðità prisiminiau, bet taip ir nukeliau ateièiai pamastyti..

La fortuna 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 15:01:45
meile laime , pirmiausia, yra mumyse, o ne kazkur aplink, kitame vyre ar moteryje ..

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:48:31
Faina ta mergina Creative, nesuprantu kodël nupezæ diedai jà niekina..
Turbût þino kad ne jø nosiai.;-)))

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:40:32
O raidëm daininko pavardæ paraðyti gali, nes tokios nuorodos man neveikia. Rodo tik baltà lapà...

:DDD 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:38:15
.
BARAKUDA
.
Pasakø nieks jai neskaitë
Þuvies akimis þiûrëjo
Kësinosi á paveldà
Liko sunokæs godumas
Ir suskilusi gelda(jietis)

2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:37:17
Creative,dar praktikuoji ?Bekurdama eilinæ fantasy áþangà galvoje, sugalvojau kad galiu netik áþangà raðyti o kurti tikrus santykius mintyse vaizduotëje, ko anksèiau að nedariau beveik, na modeliuoti vyrø ir moters tarpusavyje santyká. Fantasy kategorija pasirinkta neatsitiktinai nes fantazijos reikalas. Na ir kuriau sau, kuriau save kaip að ið tikrøjø elgèiausi jei santykiai bûtø iðties nuoðirdus ir atviri, abipusiai. Ir modeliavau tris dienas. Pirmas dvi dienas vaikðèiojau ásimilëjus, net kojos linko, o paskui treèia dienà á pabaigà supratau kad að vos jo neuþmirðau kai teko ðiek tiek reikalais apsiimti ir supratau kad man pasidarë taip skaudu dël to kad man baisu kad taip pamirðiu tà ásivaizduojamà vyrà kuriam net vardà sugalvojau, að taip pergyvenau kad þliumbiau ilgai, tiesiog nenorëjau pamirðti, bet að þinojau kad kasdienis gyvenimas vers gráþti á realybæ ir já pamirðti, o jei taip su visais mano kurtais busimais santykiais realybeje? na kad del reikalu pamirðiu svarbiausius þmones. ir... pasirodo man tiesiog pms'as.. :D nes senokai taip jausmus netasë man.

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:12:30
Creative bûtø labai ðvelni barakuda. Jos kalbos ir dabar iðduoda kad ji yra labai ðvelni. Þinoma ir La fortûna yra nuostabi. Bet jos abidvi skirtingos...
O að kaip eþiukas...;-)))

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 14:06:26
O tau, Creative, kokie vyrai patinka? Ðiek tiek apkûnûs ( kas graþu vyresniems vyrams ) ar kaulø rinkiniai?

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 13:56:24
Bet ðiaip padorus, negeriantis, nerûkantis, neimpotentas vyras kad ir pagyvenæs ðiek tiek berniukas, kodël ir ne. Ypaè kai padorià bakûþæ turi.;-)))
Að Creative pilnai suprantu. Ji pati sakë kad viskà apskaièiuoti mëgsta...
Ir numatyti á prieká. Nepasitiki netikëtumais ji. Svarbiausia kad vyras skaniai kvepëtø brangiais kvepalais ( èia mano nuomonë)...;-))) Ir daþnai praustis reikia. Jei vyras skaniai kvepia viskas ok.

sara 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 13:48:06
Oho, Jieti, matau kad Creative tave savo intelektu suþavëjo.;-)))

2018 m. vasario 20 d., antradienis, 13:26:02
NESIBELSK
.
Nesibelsk man á gyvenimà
Nereikia gal daugiau ir suokti
Geriau kalbëk apie save
Smagiau mums ið tavæs pasijuokti
.
Kas mano-man, nesu ðventa
Per daug sunku man tai matyti
Pati þinau kalta, esu labai kalta
Nereikia man þaizdø draskyti
.
Ir kam sakyt bakûþëje að gyvenu
Jeigu tai mano rûmai
Visi mes norim bût karaliais
Kad ir nuogi karaliaus rûbai
.
Tik neuþpyk, kad tiesiai taip sakau
Vis beldies á kitø gyvenimus
Atrodytø teisuolis jau esi
Patyræs visus iðgyvenimus
.
Tai pasitrauk/nesitrauk ið mano gyvenimo
Viesulu ásisukæs berniukas
Uþgavai sielos jautrias stygas
Kaip koks naminukas, bildukas(Jietis)

as... 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 13:23:38
Pritrûko kantrybës "nedukrai" per anksti kriauðë nukrito.
Nuðvisti ir suspindëti per daug paskubëjo .
Tiesiog ðiai reikëjo palaukti.
"supratai"

La fortuna 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 13:09:53
ir kiekv. puolusysis , nereikia skriausti ...;0

Dràsios ádëjos 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 08:45:32
Èia galëtø bûti ta vieta, kur kiekviena puolusioji galëtø iðpaþinti savo nuodëmes. Kaip kokiame anoniminiø alkoholikø klube.
Tai bûtø joms teigiama paspirtis atsispirti nuo dugno, kuriame esà.
Ir pradëti gyvenimà ið naujo.

Creative 2018 m. vasario 20 d., antradienis, 01:56:23
Idomus dalykas dabar gaunasi apie "tuðtutæ" ir visà kità.. nepagalvojai kad tai gali bûti tavo paèios "velniai"?

La fortuna 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 23:55:37
jei bus gerai,tai gerai...o jei negerai i ka kreiptis del netesybu?:)
p.s. sitokia tema seniai laikas baigt , ypac kai joje asmenuojamas zmogus ..

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 23:12:24
Að kuo puikiausiai atsimenu nuo ko viskas prasidëjo.. Pasirodo ieðkojot barakudu.. :) Man labai smagu matyt kad taip stipriai uþkabinau :)

Að baigiau. 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 23:03:58
Creative.Labai gaila ,kad nesuprati,savo gyvenimo klaidø,o jø galybë ir toliau jas darai. Sëkmës barakudos kailyje.Laimës tikrai Neturësi.
Kaip sakoma kuprota tik grabas iðtiesins.
Sara esi puiki moteris, tikra motina,uþ pinigus neparsiduosi.Manau pamilsi dar savo metø vyrà,tik neskubëk.
La fortuna,nelengvas tavo kelias,esi suklydusi,bet viskas bus gerai.Saugok savo sveikatà,jos tau prireiks
Sakoma, kad protingi mokosi ið kitø klaidø, maþiau protingi – ið savø, o kvailiai nepasimoko nei ið savø, nei ið svetimø. Tiesa ,kad lengvai pamirðtame savo klaidas, kai jos þinomos tik mums vieniems.

a+b=c 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 22:44:12
Tai uþ kiek pardavët Lietuva ?

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 22:42:15
Kam idomu ypaè vyrams turëtø bûti idomu paskaityti AAA kelis postus Vizijose :) manau patiks

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 22:11:06
Tikrai gerai uþkabinau :D

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 21:50:26
vël gráþti á kelionæ laiko maðina á praeitá. Kaþkas, kas apvertë tavo gyvenimà , gráþta þaisti antro këlinio. Prieð ðokdama á tà paèià balà, apsispræsk, ko ið tiesø nori
Tavo valdovas, karingasis Marsas, ásuko á santykiø zonà – gali kilti keblumø
Bus daug pagundø flirtui ir ne tik.Pagrindinë problema – emocinis persitempimas, kuris gali stipriai pagadinti sveikatà.

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 21:37:52
"kûrybinga" meluoji,tu nenorëtum tokios Lietuvos kokia buvo viduramþiais kultûrine prasme "tau tiktu Babilono moralë,kur milijoninis miestas paskendo paleistuvystës liûne.

:DDD 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 21:26:11
'kûrybingai"tuðtybës apogëjø nepavyko pasiekti :DDD jetis viduryje lauko paliko
;(Planas nepavyko.Suvok realybæ! Ir tiesiog stenkis pati nusilipdyti graþià-turtingà savo ateitá, o ne per senà þmogø,per lovà.
Turëtø bûti gëda prieð èia esanèias drauges,elgeisi kaip tikra barakuda,iðgirdusi kad þmogus vieniðas ,svarbiausiai turtingas.
O apie savo turtus geriau patylëk,vaikà prisimink.

a+b=c 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 21:00:40
Mano svajone atkurti tokia Lietuva kokia buvo viduramþiais kultûrine prasme

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 20:57:13
Uþkabinau :)

esi tikrai kûrybinga, bûti tuðtute - taip pat pasiekimas. 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 20:54:17
dël pinigø pasiryþusi bûti su vyru, nepriklausomai nuo vyro charakterio, bûdo, jausmø, didelio metø skirtumo.
Tuðtute,geriau vaikà atsiimk ið vaikø namø.(uþsienyje)

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 19:57:34
Barakkuda visø graþumu :D

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 19:05:10
Nusipirkau hematogena tai dabar griauþiu :)

O zinot panos:) 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 15:03:30
Lovelasas- poetas , kaip lova, kada nori atsiguli, kada nori darai,paklausai meiliu zodziu ir kada nori (kai pasensta) ismeti:D@D

sarai 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 14:45:58
Kas be ko yra vyrø alfonsø.
Seniø Kazanovø kuriø laikysena ,apranga ir humoras sujaudina daugumà jaunø moterø.

praeivis 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 14:37:39
Bet pasitaiko ir jaunø iki 30 met barakudø Naudos ieðkanèios merginos stengiasi, kad jø aplinkoje bûtø tik turtingi vyrai Dar daugiau – jos vertina vyresnius vyrus pagal turtà , niekina tuos, kurie neturi pinigø. Tipiðkos naudos ieðkotojos,laiðkuose „netyèia“ uþsimins, kad turi finansiniø problemø.Naudos ieðkanti mergina neturës kantrybës ilgai þaisti þaidimà – jai reikia tuojau pat iðsiaiðkinti jûsø materialinæ padëti,todël siûlys susitikti,apsiþiûrëti ar tiksite,kokia maðina atvaþiuosite.

sara 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 14:34:58
Pavojus...ypaè ið daug senesniø. Nes jie stipresni energetiniai vampyrai yra.

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 14:07:16
Pagavojus.. ypaè ið daug jaunesniø

sara 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 13:58:04
Man nuðvito. Bet kokie vyrai yra energijos iðsiurbëjai.Tik paþindama problemà jà iðspræsi. Tad tiems vyrams reikia duoti savo energijos ( jie savaime jos pasiima...), bet reikia energijos pasilikti ir sau - savo protui.

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 11:56:34
Tai kur ta Space raðo nerandu. Ámesk nuorodà.

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 11:01:55
Geras vaizdelis
Moteriai 28-30 vyrui 66-68 ir ji jo glëbyje miega:)Brr

2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 10:47:41
Esi visiðkai teisi,kiekvienam savo laikas.

sara 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 10:26:37
...Ið kitos pusës þiûrint tai turi bûti lygios teisës. Jei moteris sena tai ir vyras turi bûti senas.
Ir ið vis yra ðlykðtu kai senas vyras grabinëja jaunà kûnà. Senukas turi turëti senutæ...
Nu èia ið pasàmonës yra kilusios tokios man mintys.
Grabinëti jauno kûno nëra ko...

sara 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 10:05:16
Visos mes pasensim. Kai bûsim senos vistiek miegosim su senukais, tai kà ir tada vemsime? Nors kai trisdeðimt metø yra tai miegoti su senuku yra per anksti reikia turëti bent keturiasdeðimt penkis metus...

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:49:39
Space toká briedà(lai atleidþia jis man) raðo temoje mûsø kurybà, að vos mintá pagaunu, idomu kiek kalbu jis moka..

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:47:45
Nereikia :) pati susitvarkysiu.. dekui..

La fortuna 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:40:50
tai kas dar? papasakok, gal patarsiu ka

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:33:04
Su Jieèiu tai viskas tvarkoj.. jis èia ne prie ko..

La fortuna 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:28:35
patinka Jietis? o jis neatsako atgal?

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:21:29
Tinkamai neávertinau apymties.

La fortuna 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:16:39
tai kas nutiko negero? izeide? apgavo?

Creative 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:15:26
Kai intuicija sako kad buk atsargi arba del kaþko sudvejoja, dviprasmiðkumai atsiranda buk atidi.

La fortuna 2018 m. vasario 19 d., pirmadienis, 00:09:10
Creative, kas cia darosi? ir ko cia taip nusiminus, ka tu zinai ko nezinom?

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:48:11
Atmerk visiems akis :)

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:45:58
:D graþiai suplakta. laukiam kitu dubliu.

dràsi idëja ,scenarijus dublis 1:D 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:38:39
Teisingai, Creative, suvystyk tu tà Jietá, tada jis tau bus ir uþ vyrà ir uþ tëvà-du viename
Kaþkada"nusprendem kad jam gal ðeimos mylinèios reikia tai ir vat suradom jam dvi dukras ir anûkæ(mane).
Tikrai
domu bûtø pabendrauti,turi daug gyvenimiðkos patirties.Galëtum perteikti savo patartá ,lyg tëvas,senelis.Ne man jis vistiek... bet galiu nebent tik paskaityti jo eiles ir paklausyt kaip groja.. daugiau nieko... bet að tik skaitau apie magijas, galvoju kai persisotinsiu þiniomis tada ir pradesiu veikti, nors þinau kaip daromas ir ratas ir LBRP ritualas.O,o kokie erdvus jo namai,negi tikrai vienas gyvena?Manau reikës gerti raminamuosius, pvz bromazepanà(sukelia priklausomybæ, kaip man sakë, gerti ne kiekvienà dienà o tik reikalui esant), arba lorazepanum (tinka kiekvienà dienà, ðità að geriu)Jo buvimas ðalia manæs visiðkai neramino..."

a+b=c 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:32:58
Prasmingø!

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:10:36
Kokiu ieðkai idëjø?

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 23:10:13
Vienos galimybës deramai neávertinau.. hmm.. dabar turësiu omeny..

a+b=c 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 22:49:42
Tai kur jusø drasios ádëjos ??

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 22:32:05
Maèiau kas vyko ne akla gi.

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 22:10:11
Ásimylëjai orà:)

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 22:08:56
Negi ásimylëjai?

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 22:04:32
kad ir kaip graþiai á ðirdá belstusi jausmai geriau netikëkit ne velnio ..

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:51:40
Jieti, vyrai atleiskit man..

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:50:30
2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:21:40
Bandei árodinëti jeciui , jog tu ir esi ta, kurios vyras taip ilgai ieðkojo.
.
Deja jei tik þinotum tiesà..

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:49:21
Turiu daug minèiu neiðsakytø bet juos pasiliksiu sau.. kam dar terðti ekranà..

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:42:13
Kiekviena turim savo metodø:“D
Tavo ypatingas"pagulëti prisiglaudus prie ligoto þmogaus" kuris nesusigundys,tokiu dëmesiu. Iðradingai imi ið karto jautá uþ ragø. Lûkesèiai turëtø iðpildyti su kaupu., Galvoju jetis ne toks senelis kuriam bet kas tinka, toks uþkimba labai retai. Vyresniø protingø lynø þûklë specifinë ir nelengva, reikalingi tobulesni þûklës árankiai.
Atsisveikinu ,per ilgai uþsibuvau.

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:30:17
að ne apie tai.. að apie barakudos mena kaip tu pasiekei savo senuoli?

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:28:29
Neþinau ,kiek tau metø,bet manau jauna,ieðkok savo metø

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:26:32
tai patark man ka daryti?

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:24:59
Atleisk gal klystu,gal matëtës su jeèiu ir vienas kitam patikote ir tikote

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:21:40
Bandei árodinëti jeciui , jog tu ir esi ta, kurios vyras taip ilgai ieðkojo.
Nereikia lia,lia panaði á barakudà ir dar kuda kvadratu,negaudytum internete,bet seno þmogaus, vien glëbyje pagulëti .

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:21:01
Iðtaisei klaidà ? kaip? já uþdusindama? ar laukei kol gaus ðirdies smûgá nuo "viagros"?

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:18:37
Èia vyresnieji vyrai pasimokys ið tavæs kaip nepapulti barakudai á nagus.

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:17:37
Na arba galvok kaip nori :)

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:12:10
Þinok vos taip ir nepadariau.. kaimo varguoli atsiskyreli nuprausiau, nukirpau barzda nes jam paèiam ji nepatiko, pamaitinau, iðtraukiau dar erke ið nugaros.. tuo ir baigesi.. dar ðiektiek paðnekejom ir viskas.. Bet jo glebyje atsisakiau miegot nes nenorejau gadinti draugystes..
eh nepanaði að á tave kad ir kà kalbëtum..
Mat atejai èia mane mokinti " pirðimosi - gundymo bûdai nëra itin veiksmingi,reikia daugiau laiko ir pastangø" ir t.t. man neidomu.. að þiûriu á þmogø o ne á pirðimosi gundymu buda ir trukme..
Savu pinigø pakankamai turiu ir turto kam man dar? ar tai norejai iðgirsti?
Að sakau tai kas ið tikrøjø yra ir tai nepasiteisinimas :)

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 21:01:32
O sara ðaunuolë ,ne bet koks senelis tinka, ir jo turtai nesvarbûs. Nusivylë meile ar þmogus apvylë graþiausius jausmus, bet nepasirenka turtingo seno
Að per vëlai supratau, priartëjusi prie senuko,bet klaidà iðtaisiau.

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 20:59:55
Gudri esi,vilioji maþesne kaina:D bandai suvilioti kalëdø sená
Priimk á glëbá koká senà kaimo varguolá,iðprausk,apskalbk.Tuomet susirangyk ir miegok glëbyje .Tokiø ne vienas kuris su malonumu á lovà ásikraustytø.
Nekalbëk brangute esi panaði á mane.
Ieðkai turtingo senuko.Bet kuomet supratai ,kad jetis atsuko nugarà,neprasideda su vaikais;D
O tu tik sau pateisinimà radaineva,reikia tik glëbio :D
Sëkmës gaudant sekanti senelá. Tik perspëju: tikrai nesidþiaugsi Uþ pinigus gauname labiau ar maþiau kokybiðkà tik jausmø imitacijà. Suprantama, kad turëti pinigø smagiau negu jø neturëti
Tokie greiti pirðimosi - gundymo bûdai nëra itin veiksmingi,reikia daugiau laiko ir pastangø.

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 20:19:28
Ir kiek svorio numetei bevemdama? tikriausiai ið taves jau nieko neliko?

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 20:00:42
Vat ir uþklydo tikra barakuda pas mus :}

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 19:58:48
Na jo jei dël pinigu ejai tai tavo reikalas..

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 19:58:22
Susirangyèiau jo gleby ir miegoèiau.. tai mano svajonë..

Atsitiktinai uþklydusi 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 19:27:06
Susiradau turtinga senolá. Visi mëgino atvesti á protà. Akis iðstatæ klausë, kà sau galvoju, kad net neásivaizduoja, kaip galëtø su „tëvu“, kurio ten apaèioje viskas raudona ir nukarusi oda. Bet að jø neklausiau. Po pirmo mûsø karto pusæ nakties vëmiau.
Seksà, kurio man iki tol reikëdavo daug ir kokybiðko, pakeitë toks varganas „seksiukas“(teko prisidurti su jaunesniu)Kai þmonës raðo apie „Viagrà“, nenumano, kaip lengva atskirti, kada vyras vartoja „Viagra“ ir kada ne. Vyras, vartojantis „Viagrà“, nesveikai iðraudusiu veidu (kas labai atgrasu) dirba tarsi vibratorius, bet ðnopavimas, dusimas iðduoda, kad tai 60 metø seniukas
Ilgainiui bet koks jo prisilietimas tapo tiek ðlykðtus, kad vemdavau beveik po kiekvieno suartëjimo: vos jam pabaigus sakydavau, kad einu á vonià nusiprausti, paleisdavau vandená ir vemdavau.
Netgi, suvimdydavo vien mintis apie seksà.
Panos prieð rinkdamosi sená dël turto pagalvokite apie gyvenimà lovoje.

2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 19:12:42
Ar pastebëjote ,kaip pagrindiná jaunystës ir senatvës kontrastà atskleidþia gamtos vaizdai.

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 16:02:13
IÐ KOKIOS PUSËS PAÞIÛRËSI
.
Senovës Kinijoje, nuolatiniø tarpusavio vaidø ir karø epochoje, gyveno paprastas valstietis. Valstietis turëjo vienà vienintelá arklá. Ir ðtai kartà arklys dingo. Susirinko kaimynai, kiekvienas savaip bandë uþjausti:
– Kokia bëda, vienintelis arklys dingo…
O valstietis tik atsakë:
– Èia dar ið kokios pusës á tai paþiûrësi.
Ir kà gi? Gana greitai arklys atsirado ir dar parsivedë su savimi visà tuntà laukiniø arkliø.
Kaimynai ëmë sveikinti valstietá patyrus tokià sëkmæ. O tas vël pastebëjo:
– Èia dar ið kokios pusës á tai paþiûrësi.
Praëjo kaþkiek laiko. Valstieèio sûnus apjodinëdamas jaunà kumeliukà nukrito ir susilauþë kojà.
– Kokia nelaimë – tvirtino kaimynai.
– Èia dar ið kokios pusës á tai paþiûrësi. – atsakë valstietis.
Po keliø dienø kaimà uþgriuvo valdininkai su kareiviais ir surinko visus sveikus jaunuolius á armijà, bet valstieèio sûnaus, dël lûþusios kojos nepaëmë. Visi kaimynai dþiûgavo dël tokios jaunuolio sëkmës. Na, o valstietis, kaip visada, atsakë:
– Èia dar ið kokios pusës á tai paþiûrësi.

Creative 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 15:21:31
Norint atsitraukti nuo savo iðgyvenimo t.y. gera ar bloga patirti reikalingas tas neðaliðkas vertinimas (gyvenimiðka patirtis), kuri nera nei vieokia nei kitokia, tai leidþia nuramint amþina "kovà" ir paþiûrëti á situacijà kitomis akimis.
Yra tik vienas minusas taip þinoma galima pamesti tas ribas kur mus mokino kas yra geris o kas blogis, arba gal "moralæ".
Bet þinant kad yra gyvenimiðka neðaliðka patirtis gali padaryti sprendimà kuo tai laikyt ar gera ar bloga patirtim, arba nelaikyt visai..

:)> 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 09:58:45
Gyvenimo nëra teorijos, yra tik bloga ar gera patirtis.

sara 2018 m. vasario 18 d., sekmadienis, 07:40:22
Labai ádomu.

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 22:50:24
Ir tikrai niekas niekur nepasipainiojo.. tai vadinasi gyvenimiðka patirtim..

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 22:36:26
Na turi kai kur savu niuansø bet pagrinde teisingai paraðyta ðioje situacijoje.. kituose gali bûti ir kiek kitaip.. na viskas priklauso nuo situacijos..

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 22:29:52
Tiesiog prisiminiau kadaise skaityta.. ir kaþkaip pasirodë gal á temà ðiek tiek..

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 22:00:53
DVI ÐEIMOS
.
Gyveno kaimynystëje dvi ðeimos. Vienoje visi gyveno taikiai, kitoje nuolat pykdavosi.
Pajutusi pavydà, þmona, ið besipykstanèiøjø ðeimos, sako vyrui:
.
– Nueik pas kaimynus, paþiûrëk, kà tokio jei daro, kad pas juos visad tokia taika ir ramybë.
.
Nuëjo kaimynas, pasislëpë ir stebi. Mato, kaip moteris plauna namie grindis, staiga jos dëmesá kaþkas patraukë virtuvëje ir ji dingo. Tuo pat metu jos vyrui kaþko skubiai prisireikë namuose. Vyras nepastebëjo kibiro su vandeniu ir já uþkabinæs iðpylë.
.
Èia pat atëjo þmona ir pradëjo vyro atsipraðinëti:
– Atleisk brangusis, að kalta.
– Ne, tu man atleisk, að kaltas.
.
Susisielojæs kaimynas gráþo namo, o þmona jo klausia:
– Na kaip, matei?
– Taip!
– Ir?
– Viskà supratau! Pas mus VISI TEISÛS, o pas juos VISI KALTI.

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 21:39:59
Neprieko tiesiog kaltu ieðkom tai tada skelsiu kad visi kalti :)

sara 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 21:06:07
O prie ko èia að?

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 20:10:34
kalciausia tai , Sara, ji cia pripirso :)

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 20:05:27
Na tebûnie abu kalti..

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 18:53:38
Að pvz prisipaþástu kad daug kà apskaièiuodavau nes toks gyvenimas buvo kad reikejo ávertinti visas galimybes ir "apie viska pagalvoti", kad nepraleisti net menknekiu (pvz sprendþiant matematikos uþduotis, o að buvau iðsiblaðkius ðiektiek tai nesamoningu klaidu darydavau tai mokytoja tai suprato ir sakë bûti atidesniai, na ir iðlaikiau að 10kl egzamina 10 su minusu dël iðsiblaðkimo tas minusas man:) bet vistiek deðimtukas..) ðiaip að uþdaroko budo þmogus buvau tai teko man mokytis bendruti su þmonëm...nes atsimenu beda buvo net á parduotuvæ nueiti nes neþinojau kaip ir kà sakyti, atsistodavau uþ pirkëjo ir idemiai klausydavausi kaip jie ta daro.. liudnoka.. paskui ástojau á univerà ir ten radau populiarios psichologijos vadovelá ir man patiko, knygyne pirkau su bendravimu lyderyste, vadovavimu skirtas knygas (nes studijavau verslà) ir vienà karta bendraudama su kolegom supratau kad þinau ir moku daugiau uþ juos, net keista buvo tai suvokti, kursiokams buvau kaip pavyzdis lyderio kuris girdi net ðnabþdësi, ar nepalieka nieko uþnugary.. bet tai tik geri prisiminimai.. dabar neþinau ar galëèiau vël taip elgtis.. buvau pasikausèius ir ant savikontroles, todël mano akys galejo bûti visiðkai naivios o þodþiai skaudþiai durt á ðirdá (dirbant kasoje to iðmokau) bet tai tik pavienis atvejis.. mokiausi toliau... mano iðsiðokinejimai univere þinojau kad nepraleido pro pirðtus ið geros puses þinoma, nes kadir kokia mano kvaila iðraiðka ar intonacija budavo kalbejau rimtus dalykus.. tiksliau lepteledavau taip probegðmais... paskui kaþko visi destytojai i mane atreipe demesá, o að jø pradejau vengti.. na nesiseke kontaktas..viena net pasimete kai jai kaþkà manes per egza pasakius að pekeliau akis su noru nuskanuot ka ji iðtiruju turejo omeny, tai ásivaizduoju koks ðaltas pasamoningas mano þvilgsnis buvo kad ji net pasimete, bet að iðkart pasitaisiau nusiðypsojau ir pasakiau gerai uþraðysiu :) o ten dar keli linksmi ávykiai pvz pavelavus ateinu i finansu paskaità ir þiûriu destytoja dave uþdavini ir niekas jo nesprende as pirma islaukiau pauze reikiamo ilgio kad sulaukti bent pacio leciausio skaiciuotojo atsakymo bet nesulaukus ir destytoja pradejo jau pykti tai isitraukiau mobiliaka paskaièiavau ir garsiai su pykèiu pasakiau atsakyma, visi þinoma nustero net destytoja, bet að jai nusiðypsojau ir ji suprato mane ir toliau tai skaièiavom.. að vis galvojau kiek dar man teks taip reks ant visos auditorijos pykèiu pripildytu balsu.. pasirodo neilgai dar keli sykiai ir jau estafete pereme kiti ir pajudejo reikalai lengviau... fui...
pvz kai esi bury draugø visada stebi kaip jie bendrauja kas jau jauèiasi uþribi ar tiesiog vieniðas buna paðnekini pakeli upa ir jis vel grizta prie visu...
Tai vat að dar navisai pasveikau nes matau kad mano svarstymai apie visas galimybes tiek neigiamas tiek teigiamas tiesiog dar nevisas ivertinu, èia dar truksta blaivaus proto..bet að stengiuosi apie viskà pagalvoti nors ir palieku erdves netiketiems ivykiams..kad nebuèiau prigauta nepasiruoðus.. tais laikais að buvo eksprontu darydavau kaþka o ið tikruju paskaièiuodavau viska.

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 17:00:28
Robino Gudo :))) tokio tipo :)

;) 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 16:43:02
Ar tai buvo lankø, o gal arbaletø strëlës?Ar Mahuto gydomasios strëlës,o gal Kupidono?

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 16:35:48
Að labiau nusikaltau:)pasipainiojau ne vietoje:(

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 15:03:51
h ttp://tiesa.com/naujienos-ir-zinios/anglija-ir-gyvenimas-joje/policija/trys-desimtys-asmenu-isvaduoti-is-vergoves-31787

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:39:46
siandien kaip tik sapnavau kad mane strelem apsaude...ir ne roþinëm galmûrinëm kokiom , o tikromis aðtriomis ... skrenda ju daugybe nuo visu beveik apsiginu, viena kliudo kakta, kita kakla idreskia ir galiausiai tecia pataiko i peti zemiau raktikauli... galvoju nava, kaip istraukt reiks ta antgali , skaudes nezmoniskai, gal ir mirsiu... paprasau kad paziuretu, sako ten skylute, kiaurai praleke

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:39:10
Atleisk jieti..

sara>Jie 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:10:20
Labai ádomiai paraðei. Uþskaitau.;-)))

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:09:48
cosmopolitan.lt/meile/

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:08:10
Ðaltuoju metø laiku geriau nei arbata ar pûkuoti pledai ðildo tik meilë

Klausimukas. 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 14:06:49
O tu kuriai sektai priklausai? Reptiloidø?
O gal "ligoninëje " praktikà atlikai?:)Ten ne ti reptilijø sutikai bet ir Munchhausenø ?:DD

Jie... 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 13:58:44
Mergaitës, jûsø tikëjimas labai silpnas. Reikia stiprinti. Reikia suprasti, kad be Dangaus pagalbos nevyksta geri dalykai.
Sakysite-o ið kur mums þinoti? Ir jûs busite teisios. Nes receptø kaip ir nëra, kadangi net visos, VISOS religijos yra reptiloidø iðmislas, tikslu pavergti ir valdyti þmonijà, ðiose Þemës karantino sàlygose.
Bet labiau gilinantis, tarp eiluèiø, galima dar kai kà rasti.
Penkiaknygëje yra apraðyta kaip Dievai sprendþia þmoniø problemas. Ten raðoma .
(Kaþkur, kaþkam jau tai esu sakæs, bet kaip visada pasikartosiu, nes kartojimas-mokymosi motina.)
Vienas Dievas sako kitam Dievui:
-"Ar matai tà vyrà ? Reikia suþenyti já su ana va ta tvarkinga motera. Juk geras vyras, prapuls. Nusivalkios, nusilatravos, subomþës." Maþdaug taip.
Kà tuo noriu pasakyti. Kaip Dievai nusprendþia kas geras, O kas blogas? Viskas labai paprasta. Jeigu tu turi ðirdi, vadinasi nesi beðirdis. Vadinasi nesi bio robotas, ar kitoks dirbtinis labai protingas intelektas. Tiesiog esi Þmogus. Tada Jie kà daro ? (kaip að galvoju) Duoda parëdymà angelams amûriukams, kad ðie ið savo lankø, strëlëmis apðaudytø tokius. Tai èia ir pagrindinë sàlyga-TURËTI ÐIRDÁ. Nes jei jos neturi, tai kaip ir nëra taikinio.
{Dar ne á temà pasakysiu jums (tik niekam nesakykit , nes to neþino net daktarai:), kad ` `kompiuterá` turi ir ðirdis ir saulës rezginys, kuris reguliuoja peristaltikà. }
.
Labai klysta tos megaitës, kurios galvoja, kad jos yra labai protingos, gudrios, ðviesaus, aiðkaus ir ðalto proto. Na maþdaug kaip Feliksas Edmundovièius.
Jeigu su tokiu protingu protu, bet be ðirdies sprendi meilës reikalus, ten lieka tik sekso instinktai. O tai jau reikëtø vadinti verslu. Ir kur verslas, ten - velnias.
Toks ir bûtø mano receptas. :)

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 12:30:31
tegul ismoko ir kitus kaip surast

sara 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 11:06:03
Èia damos sëdi net trys, mums labai trûksta vieniðø vyrø...Jietis jau savo soulmate jau susiradæs patenkintas sau sëdi...

ar bloai jei 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 11:01:17
Vietoj vakarienës - seksas

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 10:59:44
Ðiuolaikinio gyvenimo etalonas senas vyras ir jauna partnerë
þmogus atjaunëja,nors trumpam.Bet ar tai blogai?
Tik tarp artimøjø skelbiama iðvada: gudri pasileidëlë laputë, kuri viskà ið anksto apskaièiavo ir paspendë senam kurtiniui spàstus. Panaðiai ðnibþdëjo bemaþ visi aplinkiniai.Bet ar tai labai svarbu?

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 01:12:06
tik seksualiniu partneriu?

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 01:10:38
pikaperiai laiko save meistriðko viliojimo specialistais. Jie lanko mokymus ir skaito knygas, siekdami vienintelio tikslo – manipuliuoti seksualiniu partneriu.

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 01:08:04
kas yra pikaperiai?:)

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 00:40:25
Ta prasme að stengiuosi ne manipuliuoti, nes tai didele atsakomybe.. bet del kitu saþinës nesu tikra.. ypaè kai yra visokie nlp, pikaperiai ir kita velniava..

La fortuna 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 00:39:32
visko gali but...kaip graziai tai nebeskambetu..

Creative 2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 00:29:58
O að truputi skeptiðkasi þiûriu á tai. Mat buvo tokiu susitikimu kur kiti mane vadino sielos dvyne, bet að maniau kad tai tieisog puikus prisiderinimas prie þmogaus.. tuo galima manipuliuoti.. nes du!

2018 m. vasario 17 d., ðeðtadienis, 00:06:22
"2007 m. rugsëjo 15 d."
VERTYBË
Reikëtø ðirdá padalint á dvi dalis
Ir kartais praðosi abi tos sritys
Bet gali atsitikti taip
Kad liksiu be ðirdies
Tada visi mane vadins-
Beðirdis.
Viena dalis man sako;
Kad að jos
Uþkariavau ðá kûnà
Kita, gi, atbuvai-
Eretrocitai sukasi ratu
Todël kita dalis-ne tavo.
Ðtai, matote kaip bûna???
Tai kaip dabar man pasielgt
Kad likèiau að garbingas?
Ir vël paantrina kita dalis;
-“Per þmones tik á þmones”.
Gal reiktø iðsiketvirèiuot?
Ar dar kam nors að reikalingas?
Gal uþsisklæskime visi
Bute, sode, darþe ir kieme
Gyvenkime, kaip sakoma, laisvi
Aukðtas tvoras parëmæ.
Laidais tik susijunkime
Ineto galimybë -begalybë

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:50:38
Karma – praeities veiksmø darinys, kurio atoveiksmis veikia mus.Tam tikram sielø evoliucijos etape, sielos nusprendë sukurti naujà projektà. Naujasis projektas, tai prieð ateinant á Þemæ sukurti savo kopijà, tai yra sielà dvynæ, tik viena esybë atgimsta vyriðkos lyties, o kita moteriðkos. Toks projektas buvo sukurtas tam, kad bûtø matyti, kaip beveik identiðkos sielos tobulëja bûdamos skirtingø lyèiø esybëse.Kartais sususitikdamos.

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:48:17
d"DEVIÐKOS PUSELËS: Tam tikram sielø evoliucijos etape, siela pasidalino pusiau, tam kad labiau tobulëtø surinkdama daugiau patirties, o atëjus laikui, praëjus daugybei amþiø vël susitiktø ir pasidalintø sukaupta patirtimi. Po ðio sielø pasidalinimo, sekë kitas etapas, sielos ëmë dar labiau dalinti------....

La fortuna 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:43:51
taip... ir Jietis atrado kita sielos dali, dvyne ..taip supratau..

o gal tai ?:D 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:43:40
Sielos dvynës yra labai panaðios viena á kità ir paprastai bûna tos paèios lyties.

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:41:46
Gyvuoja teorija, kad siela, kaip ir motina Þemë, yra dvilypë, t. y. toje paèioje sieloje telpa moteriðkas ir vyriðkas pradas.

La fortuna 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 23:31:10
o kaip romantiska... o sielos dvynuke zino, kurioj ji planetoj , gal Veneroj?:)

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:38:45
Uþtai kad po gleþnu moters kûnu slepiasi stipri dvasia.

Creative 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:27:19
Pasakei ir visai tai nebaisu :)

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:21:14
Skaudþiomis bejëgystës rykðtëmis daþniausiai plaka ne gydytojai, ne pavydûs kaimynai, o kiekvienas pats save. „Þmogø numarina ne metai, o jo paties pasyvumas“,

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:14:32
Dukra, ne mano,
Atsipraðau kad leidausi neteisingai bûti suprastas.
Turiu pastebëti, kad laisvas apsoliuèiai nëra niekas, net ir tas kuris galvoja kitaip.
O að turiu sielos dvynæ, dël ko jau nereikia man blaðkytis tarp `laisviø`.
Linkiu Jums visokeriopos sëkmës , niekada nenusiminti ir nebijoti spinduliuoti ðirdimi. Tik ið jos sklinda meilë. Kaþkam labai jos reikës.

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:12:49
Stoviu sumiðæs –– prie liepsnojanèio jauno kûno
Virpa raudonos lupø liepsnelës.
Man jau þiema, ðalta
neliko paðaukimo.
Vis dar nëra tikrumo

Jie... 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:08:40
Mus skiria ðviesmeèiai ir mylios
Nors tarp nakties tuoj pat diena
Akimirka klaidinga vyliuos
Iðblës akimirka viena
Ir Jums ne vakaras èia veikia
Nes vakar jau buvau að ten
Jums dar gyventi ilgai reikia
Tikrai ne praeity, rytoj ir ðian...

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 22:08:13
Jietis dar nedrásta.

Creative 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 20:18:33
Neásimylëk popieriuko, nes saldainis gali bûti kartokas. Að iðvis buèiau pasiûlius susitikt kad pamatyt kaip kas ar dera ar bent jau rasim bendra kalbà, nes praktiðkai nebendravom visai.. o ne internete tik.. suprantu skubu.. bet tik taip galiu padaryti tinkama sprendimà jei tai tau rupi.. jei rupi..rupëjo..

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 20:00:15
Uþleidþiu ðventesniam savo vietà,
paskutinius drabuþius...
Senas-netikæs laiðkas,
apsnigtas-atvëso paðto dëþutëje,
baugesnis uþ paskutinæ ðypsenà:
bijau nuðvisti – pavergti jus.

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 19:42:38
1918 m. vasario 16 d. tauta galø gale atsiduso tapusi nepriklausoma. Tiesa, kai 20 signatarø iðdráso paskelbti tautos valià, maþai kas tikëjosi, kad tai taps realybe. Taèiau á prieká vedë nesibaigiantis tikëjimas ir nesibaigiantys darbai. Minëdami iðkilià ðventæ ir ðiandien uþdekime vieni kitus tikëjimu, kad sunkiu ir atkakliu darbu, tikëjimu valstybës ateitimi, iðsaugosime laisvæ ir sukursime gerovæ, apie kurià svajojame! Graþios Jums Valstybës atkûrimo dienos ðventës!

Sëkmës,ramybës nelaukti nieko ið kitø,ka iðsikovosim tai ir turësime 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 19:42:30
Mûsø laisvei jau 100 metø! Tad jauskimës laisvi,
dalinkimës dþiaugsmu ir pasiekimais,
tikëkime ir bûkime ákvëpti ateities!

Creative 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 19:04:31
Tikiuosi paskui geras adminas pratrins ðiuos postus..

Creative 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 18:25:35
Jei norëjai kad dar palaukèiau tai tiesiai ir reikia sakyti, nemegstu kai su gailesèiu þaidþia.. galejai susakyt ir paðtu dar karteli.. jei apsisprendei kad nelaukti... tai nelauksiu..
nemëgstu vieðai aiðkintis bet kà èia bepadarysi jei kitos iðeities nera..

Creative 2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 16:11:41
Jieti, tai paaiðkinsi ar man dar palaukti? Man nesunku, turiu visà visatos laikà.

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 12:50:33
Jieti,o vyrai kietø:DDDD

2018 m. vasario 16 d., penktadienis, 09:59:33
Moteros turi tokiu minkstu vietu, kad bet koki vyra suminkstinti gali. :)

2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 19:04:23
Jietis guodþia:)
Daug kà jis guodë,tautvida dieviskai mylëjo,, aleisa mergino ,egle,kobra45,merild....nikka

La fortuna 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 17:51:39
kazi..Jietis myli poezija ir Dieva...

sara 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 16:25:29
Man atrodo kad Creative jau su Jieèiu burkuoja...

La fortuna 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 14:34:54
kur musu Creative? tikiuosi negripuoja;/

La persona granata 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 14:33:53
taip zuvi, nusprendziau mityba biski keist, maziau mesos ...

La fortuna 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 14:33:21
sveika, nedekok, nesmagiai net pasijutau....kaip vaiksciojimas sportas?

sara 2018 m. vasario 15 d., ketvirtadienis, 07:35:21
Valgëte þuvá, tai puiku. O að jau dvi dienas miegu labai puikiai jokiø velniø ir velnieniø nesapnavau. Aèiû, La fortûna, kad èia ateini, kad mane aplankai.

La fortuna 2018 m. vasario 14 d., treèiadienis, 17:03:15
sveika... taip turejo buti ;0

La fortuna 2018 m. vasario 14 d., treèiadienis, 16:58:15
zuvi kepu ...sveik Sara ..su Valentino diena tave :)))

MMMMMMMMM 2018 m. vasario 14 d., treèiadienis, 15:02:20
Sako meilë ateina pavasará,
Sako þydi kartu su gëlëm…
Að tikiu, kad ateina ir þiemà,
Apsnigtom, apsnigtom pakelëm

sara 2018 m. vasario 14 d., treèiadienis, 12:00:55
Labas, La fortûna, kur tu esi ir kaip laikaisi?

sara 2018 m. vasario 13 d., antradienis, 14:02:17
Taip, La fortûna, vaikðèioju kiekvienà dienà po valandà dvideðimt minuèiø.:-)))

sara 2018 m. vasario 13 d., antradienis, 14:01:09
Ðianakt sapnavau velnius ir velnienes kurie man sakë kodël jiems nepatinka þmonës. Ogi jiems þmonës nepatinka dëlto, kad jie gyvena ne tuo ritmu. Velniai, atseit, gyvena kosmoso ritmu, o þmonës gyvena tik jiems suprantamu ritmu, trumpiau tariant ne tuo ritmu.

La fortuna 2018 m. vasario 13 d., antradienis, 13:05:14
Sara, dar vaikscioji ?

2018 m. vasario 12 d., pirmadienis, 13:56:12
Valgai nes ieðkai bûdo patenkinti tam tikrà emocijà, uþpildyti kaþkokià tuðtumà
Maistas lyg draugas, ar paguoda.Taèiau jis turi tik trumpalaiká guodþiantá poveiká.
Tau reikia draugø ir mëgiamo uþsiëmimo.

sara 2018 m. vasario 12 d., pirmadienis, 09:52:33
Dël to storëjimo, tai kai pasakau kad negaliu valgyti tai kyla baisus triukðmas sako vistiek tu tunki. Tai dabar meluosiu sakysiu, kad nenoriu valgyti.( Nes kai sakau, kad negaliu valgyti, tai nesuveikia, tik sulaukiu triukðmo, o nuo to að tik dar labiau noriu valgyti).
Sakysiu kad neoriu valgyti.( Þinoma kada reikia pavalgyti tada pavalgysiu, o daugiau meluosiu kad nenoriu... Ir nebus triukðmo tada...)

2018 m. vasario 11 d., sekmadienis, 18:44:44
Blynø koðe maloðe
tu labai skani,
Reik ápilti pieno,
jeigu tik jo turiu
Cukraus
ir druskos,
cinamono pilsiu
Ir senukà blyneliais vaiðinsiu

2018 m. vasario 11 d., sekmadienis, 16:46:40
Gal jau su Jieciu?

sara 2018 m. vasario 11 d., sekmadienis, 14:35:41
Labas, La fortûna, mûsø Creative jau kaþkur dingus...

2018 m. vasario 10 d., ðeðtadienis, 22:14:21
Taèiau, nuoðirdus santykis ir jausmai nugali visus sunkumus.

2018 m. vasario 10 d., ðeðtadienis, 22:11:34
Svarbu perspëti, kad galimi sunkumai seksualiniame gyvenime, kuomet moteriai sukanka 28 metai. Tuo metu moterá lydës seksualinis pikas, o, vyras gali bûti seksualiai nepajëgus patenkinti moters seksualiniø poreikiø.Bus tik tëvas lovoje.

sara 2018 m. vasario 10 d., ðeðtadienis, 13:06:38
Matomai.

La fortuna 2018 m. vasario 10 d., ðeðtadienis, 12:59:38
turim megeja numerologa?

sara 2018 m. vasario 10 d., ðeðtadienis, 09:31:36
Þinai dël ko ðeðetukas yra liga arba informacijos trûkumas?
Ogi dël to kad að jo neturiu.
Kas turi ðeðetukà tas yra aukðtumoje.

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 20:04:26
paiðkink plaèiau
1-induvidualumo zenklas
6-liga,arba informacijos trukumas
33-informacibis laukas

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 18:04:16
Dar neaisku,kam tas Jietis Creativei reikalingas,gal pagalbos reikia buityje ,pecius sugedo,reikia isvalyti:D

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 17:39:13
Matytum tada jame savo tëvà o ne já patá

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 16:25:41
Imkime jei mano tëvas mirtø tai man Jietis bûtø labai patrauklus vyras...;-))) Bet tfu tfu tfu tikiuosi to neatsitiks...
Nieks to Jieèio kaip kamuolio nemëto. Patikëk.;-)))

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 16:20:00
Supranti að jau turiu tëvà todël Jietis man nereikalingas. Bet jei neturëèiau tëvo...
O va Creative tëvo neturi, todël að jà puikiai suprantu. Ji nuðautø du zuikius - Jietis jei ir tëvas ir vyras bûtø...

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 16:17:05
Ko cia metot Jieti viena nuo kitos,kaip badmintono kamuoliuka.
Nuskris i uzribi ir trecia pagaus:)

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 16:13:44
Sara pati sakei ,kad tau Jietis per senas ir toks senis nereikalingas.

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 14:33:48
Kai þinau teisybæ neteisybëje gyventi yra labai sunku...Bet að pripratau prie savo maþo narvelio, svarbiausia daugiau ir vël nepapulti á pragarà...Tad narvelis visai gera iðeitis.;-)))

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 14:30:10
Að tai pavyzdþiui PRINCIPAMS negaliu bûti Dievu. Nu niekaip negaliu perlipti per save ir tapti Dievu... Nors tai padaryti man bûtø labai lengva, bet juk að ne Dievas esu kad að spræsèiau...
Uþtad ir kankinuosi, uþtad vaistus ir geriu...
Nu nieko turiu labai daug laiko, galiu màstyti, màstyti ir màstyti. Màstau nes norëjau dirbti. Màstymas toks variklis yra. Prisiminimas kad norëjau dirbti, prisiminimas kas að tokia ið tiesø esu...
O dabar esu ûkininkë ir tas gerai. Bet sielos gilumoje esu muzikantë. Ir labai gabi muzikantë. Gal bûèiau dainoms tekstus raðius - ðtai kas ið tiesø að esu...;-)))

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 14:22:17
nevisai taip ..Sara..mes kits kita tolinam ir mirstam

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 14:14:43
Meðkos paslauga tie giminaièiai yra - jie irgi atitolina nuo Dievo. Mes kenèiame bûdamos be Dievo... Mus pastoviai tarkuoja ir pastato á "vietà" ir t.t. ir pan.

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 14:09:22
Bet ir giminaièiai daro meðkos paslaugà, atsiet labai myli ir viska ir rûpinasi bet turi savo PRINCIPUS. O principai niekaip nesiderina su Dievu. Principai tai net neþinau kad yra, gal kaþkas panaðaus á haosà? Tai kaip tada tai gali bûti geris? Kaip???

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:59:34
Gali á duris pasibelsti sektantas, tai ið pirmo þvilgsnio gali pasirodyti, kad kartu su juo bûsi labai arti Dievo, bet reikia neapsirikti.;-)))

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:47:11
kam?:) tikrai o kam...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:46:01
Tavo labai teisingas pastebëjimas - jei vyras atitolina nuo Dievo tai tada kam jis reikalingas?

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:41:06
perskaiciau, kad taip, o ne gal ...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:37:48
Inkvizotoriai þmones labai atitolindavo nuo Dievo...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:36:10
Nu jo... Jei atitolina nuo Dievo, tai ne kas...

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:33:52
as tikrai nepirsiu nieko ir neaiskinsiu..isvis kam vyras, jei jis tik atitolina nuo amzinybes, Dievo?

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:21:28
Tai matai kad pas Creative tam kaime vyrø visai nëra jei jai jau net Jietis yra patraulus. Pati suprask. Kur rasi tà jaunà ir nepijokëlá? Kaime matyt - ne.

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:17:37
jei jaunas, tai nereiskia kad bus pijokelis ir Alfonsas :)

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:12:22
Tai va, kaip laikaisi? Ir kà manai apie vyresnio amþiaus þmones ar tikrai jaunai merginai reikia á senyvo amþiaus þmogø neþiûrëti, o geriau pasirinkti jaunà pijokëlá, ar Anfolsëlá?
Ádomu dar katras labiau tuo oþiu trenkia. Hi hihi...

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 13:08:54
labas, Sara...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 12:56:54
Labas, La fortûna.

La fortuna 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 12:38:59
wtf

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 12:38:50
Svarbiausia yra þmogus, o ne amþius.;-)))

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 12:16:53
70 metu ne toks ir jaunas,tavo tevas jaunesnis,ar noretum gult su tokiu,kad ir galetu.Brrrrrr pagalvojus,oziu trenkia.:D

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 12:13:29
Ne toks ir senas. Tegul neaimanuoja.;-))) Jei nerûko ir negeria tai tvirtas kaip àþuolas.

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 11:24:16
Negi smagu saipytis is metu gausos ir seksualines negalios.

2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 11:21:04
Nepriekabiaukite prie jieties zurnalistem pasiskus ko cia persates zmogus senas

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 10:52:07
...Dabar prisiminiau. Kai gimdþiau vaikà tai rëkiau taip lyg demonà gimdyèiau, labai tokius keistus garsus skleidþiau.
O kitos moterys rëkë normaliai tik labai draskësi tai seselës jas muðë- taip apramindavo bûgtais...
O nuo mano riksmo visa ligoninë skambëjo, nes turiu labai gerà gerklæ, kuri iðgauna labai stiprius garsus.
Tai va tokie tie prisiminimai...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 08:46:01
Va tokios tokelës, tokelës tokiosios...

sara 2018 m. vasario 9 d., penktadienis, 07:42:45
Biologinis tëvas ( ne vidinis tëvas) yra kaip juodoji kosmoso skylë visà mano protà ir seksualumà sutraukæs á save.
Kada nors apie tokius reiðkinius paraðysiu knygà ir pabrëðiu kad net giminaièiø reikia saugotis, net tø kurie linki vient gero, bet turi savo PRINCIPUS...
O tu Jieti nebijok Creative, tau tokia proga pasitaikë. Jei esi vieniðas tai pirmyn. Prisiminsi jaunystæ.;-)))

2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 16:00:34
"Jeigu panorëèiau
Tai ir galëèiau, bet
Prieð tai pagalvoèiau
Galgi pabijoèiau
Nes pyldosi norai
Ir dorai ir nedorai
Velniai visus gundo
Pradþioje dovanai stumdo
Tada vidus tyliai ðaukia
Lizingas laukia
Todël pabijosiu
Blogai negalvosiu"

Creative 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 15:16:49
supratau

La fortuna 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 14:52:17
kuriam?

sara 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 14:19:02
Reikia atiduoti visà save...

sara 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 13:48:43
Manæs visi tie posakiai nejaudina bo turiu savo galvà. Bet aèiû.;-)))

2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 13:00:41
Bus, kaip Dievas duos?
Laikas parodys.O, bus,taip kaip nuspræs! Atspirties taðkas yra ten, kur þemë tvirta.:)

2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 12:57:14
Sara manau þinai posaká apie optimistà ir pesimistà? Kai stiklinë yra iki pusës pripildyta, vienas ið jø mato jà puspilnæ, kitas – pustuðtæ:)

sara 2018 m. vasario 8 d., ketvirtadienis, 09:51:48
Teisingai, Creative, suvystyk tu tà Jietá, tada jis tau bus ir uþ vyrà ir uþ tëvà-du viename.
O tu Jieti, nespjauk á Creative, jei tau patinka seksualios ir nekaprizingos merginos ji bus bûtent tokia.O seksuali bus dël to, kad neturi savo tëvo. Tëvus turinèios moterys yra kaip kas truo ti katinai ir labai kaprizingos...
Sëkmës jums.

Creative 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 20:55:49
Viskam savas laikas..

La fortuna 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 20:52:22
Creative, sakyk kad reikia reikia :)))

2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 20:41:20
Reikia gitaros pamokø.

Creative 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 19:02:21
Jieti jei kada norësi gali man paraðyti create.ccreative@gmail.com
Ir jei kas pavadins mane barakuda.
Prismeigsiu!

2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 15:45:20
Sara – protinga bûtybë,pati pajëgi nuspræsti, kaip þiûrëti á gyvenimà ir kuo bûti – optimiste ar pesimiste.
Sergantiems ðirdies ligomis negalima nervintis.
Stresas – tiesus kelias á skrandþio opaligæ
O sergant nervinëmis ligomis bûtinas optimizmas, bûtina puoselëti teigiamà nuostatà á gyvenimà.Teigiamai galvoti.
Ne veltui sakoma, kurie kapstosi praeityje, gyvenimo kokybë bûna þemesnë. Jie gyvena trumpiau uþ optimistus.
Palik praeiti,ligas, ligonines, diagnozes nesukalbëjimus.Pradëk viskà nuo balto lapo.Rytdienos:) Aiðku, vaistø taip staiga neatsisakyk.

2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 15:30:31
Patartina prisiminti, kad esame atsakingi uþ tuos , kam ir kiek turtø- pinigø duodate. Todël, kad tuo atveju, jeigu pinigai-turtai , kuriuos duodate, nebus panaudoti geriems darbams, tai neteisingai besielgianèio , neigiama energija guls ir ant jûsø karmos.Prieðingai, jeigu paaukosite savo turtus geriems darbams,vargstantiem, o ne tinginiams, tai galësite papilditi gerumo doze ir savo karmà

Tu teisus Jieti... 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 15:19:24
Negalvokime, kad poþiûris á þmones, augalus.gyvius lieka nepastebëtas, jeigu nëra jûsø gerø darbø ir poelgiø liudininkø. Viskas iðsisaugo karmoje, bet kuris mûsø veiksmas, mintis, jausmas Ar tai bûtø neigiamas ar neigiamas.
O visai bûtø neblogai, jeigu áprastumëte visà laikà ðalia savæs jausti nematomà liudininkà,kuris stebëtø netgi sielos stová.

sara 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 13:43:05
Senovëje mane arba egzorcistai bûtø kankinæ arba inkvizitorius sudeginæs ant lauþo... O ðiais laikais yra vaistø tai tikras palengvëjimas.;-)))

sara 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 13:35:11
Nu kas dël blogumo, tai kai miegodavau nuolat bûdavau pragare( jei norësi papasakosiu kaip tai atrodo). Jau atrodo kad blogiau net nëra kur. O dabar geriu tisercinà non-stop ir jis man labai padeda...

sara 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 12:32:22
Ocho...Ádomiai tu èia suskëliai.

Karmagedonas 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 12:22:18
AR TU NORI, KAD BÛTØ DAR BLOGIAU ?

sara 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 10:50:23
Jeigu nëra jëgø daigiau dþiaugtis gyvenimu, þmogus iðprotëja...

sara 2018 m. vasario 7 d., treèiadienis, 09:09:25
Dar pagalvojau. Imkime að turëjau savo vidiná tëvà ir jis priklausë tiktais man ir jis neturëjo jokiø principø. Turiu ir biologiná labai gerà tëvà bet jis turi PRINCIPUS. Todël stogelis man ir nuvaþiavo. Su vidiniu tëvu buvo kur kas papraðèiau - reikia atsikelti aðtuntà valandà ryto, jis mane lygiai aðtuntà valandà ryto ir prikeldavo be jokio þadintuvo. Bendravime labai graþiai su vidiniu tëvu. O biologinis tëvas pilnas principø todël stogelis man ir nuvaþiavo- ate...

La fortuna 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 20:04:38
ten, Sara. Lambada remix...ðokis , turëtum þinoti:)

2018 m. vasario 6 d., antradienis, 16:43:08
Man rodo, kad tas puslapis uþkrëstas, nors turima omenyje tas pats „you tube

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 16:02:40
Man to puslapio nerodo... O kokia tai daininkë?

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 15:54:53
Nebuvau dingus. Kiekvienà dienà jus skaitydavau.

(Video) Daily Live Group Discussion For Special Group D। #day24।

La fortuna 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 15:25:35
fainiau dirbt tokius darbus su tokia muzika ..
outube.com/watch?v=3s-m-83G5jI

La fortuna 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 15:22:20
namie irgi darbu yra :))) o siaip kaip laikaisi, buvai dingus?

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 15:15:35
As sëdþiu namie.:-)))

La fortuna 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 15:12:40
aciu..baiki...darbuojuos.. o kaip tu?

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 14:27:53
La fortuna, kaip laikaisi?

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 13:17:23
Að tai ne merga, o visa apvalaina keturiasdeðimtmetë babèia. Tokios tau nereikia?;-)))

Bugeinas 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 13:12:45
Lietuviðkai „Raudona merga“ :) you tube.com/watch?v=wv1eDAEX8G8

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 09:22:14
Nu vaikø gimdyti að nesiruoðiu, vadinasi að ne Bugeinui.;-)))

sara 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 09:21:07
Labas, Bugeinai.;-)))

2018 m. vasario 6 d., antradienis, 07:16:49
Bugenai tas sapnas reskia tau reikia moters ir vaiku tuomet busi laimingas

2018 m. vasario 6 d., antradienis, 07:13:42
Jietis deklaravo jam 66metai. Velnisk
as skaicius.

Bugeinas 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 01:51:45
Krygalvote, þmonà reikia mylëti, o vyro nereikia?
13. Meilë vyrui.

Bugeinas 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 00:20:06
Að ne mëlynakis. Ádomu kodël man tokia mintis kylo? :)

La fortuna 2018 m. vasario 6 d., antradienis, 00:00:57
geras sapnas...vien tuo, kad uzlipai laiptais, one nusileidai ir dar i trokstamas aukstumas

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 23:37:02
Ir Jieèiui neabejotinai virð keturiasdeðimt, vyras subrendæs didiems darbas, lai dar ðimtà metø gyvuoja!

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 23:31:27
Cha buvo toks sapnas. Ilgokai laiptais stumdydamsis pirmyn atgal uþkylau tris lygius ir pakylau á iðsvajotà pavirðiø. Iðëjau ið nedidelio ástiklinto balto statinio. Pavirðius. Nuþirgliojiau kaip áprasta per þolæ kryptelëjæs kairën. Ant kalniuko mane pasitikusi mergaitë raudona skuknele paklausë to paèio kitais þodþiais, ar norëèiau turëti vaikø. Laimingas atsakæs netoliese iðsitiesiau á þolæ ant nugaros mëgavausi ðviesiu dangumi. Sapnas pasibaigë.

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 20:43:41
Sulaukæs keturiasdeðimties metø nustojau juos skaièiuoti".
Geras patarimas. Visø amþius vienodas:D
Iðskyrus Creative.

La fortuna 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 19:53:43
tëèiu neplanuojat bûti, tik prezidentu?

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 18:39:31
Norëèiau, kad taip ir liktø, sulaukæs keturiasdeðimties metø nustojau juos skaièiuoti. Tikriausiai, artëju prie paskutinio amþiaus suvarþymo, kuri perþengus galima tapti Lietuvos prezidentu.

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 18:14:48
Nesu tëvas, o metø nelinkæs skaièiuoti, kaþkur virð keturiasdeðimt. Neskaièiuodamas gal sulauksiu ðimto ar ðimto penkiasdeðimt kaip koks atsiskërëlis kalnuose?

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 17:52:51
O kiek tau metu,esi tëtis?

bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 17:31:09
Að ðeðtoje klasëje buvau ásiþiûrëjæs botanikos mokytojà... Nieko nebuvo, nëra ko pasakoti savo ásivaizdavimus, kaip viskas galëjo bûti po stalu...

bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 17:22:44
Krydingusei.
12. Meilë medþiui. Yra net kaþkoks susgalvotas tarptautinis þodis tokiems þmonëms nusakyti, prasideda dendra...

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 16:07:06
Pasidulkinimui gal ir pusvalanduko per daug, o meilei gal ir viso gyvenimo neuþtektø?

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 15:28:59
Toks jausmas, kad èia moteris uþvedë kalbà apie meilës naktá, o kitos ið jos pasijuokë. Vyrai á tai nesikiðo.

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 15:23:07
Toks, jausmas kad èia moteris uþvedë kalba apie meilës naktá, o kitos ið jos pasijuokë. Vyrai á tai net nesikiðo.

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 14:11:26
Kalbasi du draugai:
- Ko toks nuliûdæs?
- Iðsiskyriau su þmona.
- O kaip jûs turtà pasidalinot? Pas jus jo buvo kaip ið gausybës rago!
- Pasidalinom. Jai gausybë, o man ragai.

Panaðu 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 14:06:00
Gal koks senelis, kuris prisiskaitë þurnalø, prisiþiûrëjo filmø ir nusprendë bûti virtualiai seksualiu.:D

La fortuna 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 13:20:06
kas cia giriasi meiles naktimi ir pajegumu...nieko nenustebinot...o gal be ejakuliacijos?

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 12:55:10
Jietis. Dievas yra Meilë?

Tiesa ..... 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 12:52:59
Pavargus priimama daug kvailø sprendimø. Ypaè jei tenka daryti sudëtingus pasirinkimus, apsispræsti dël svarbiø dalykø.
O kaip po bemiegës nakties(meilës nakties)?:D

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 12:40:53
Norint atsibusti, pirma reiktø uþmigti.
9.
a) Eik á Mygonis.
b) Eik á Mygoniø miestà.
c) Eik á Mygoniø kraðtà.
d) Rytas uþ vakarà protingesnis (Ypaè lietuviðkas)

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 12:19:36
Miegas, kasdienybë mechaniniu poþiûriu, tai kaip þmogus viskà daro automatiðkai, nesigilindamas savæs ar kitø klausti.Gyvenimo rutina.

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 11:59:50
you tube.com/watch?v=dENRT0iM2n0
9. Eik miegoti (toks kasdieninis)

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 11:35:04
Krymuðavë, bereikalo manai, kad Lapdingæsas tau turi kokiø nors priekaiðtø. Buvai èia kaip koks saulës zuikutis.

Bugeinas 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 11:32:50
Kai nesuderinamos paþiûros, bent vienam, o greièiau abiem tektø vysti, o ne þydëti.

Creative 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 11:13:07
Sorry jie... vis dëlto nusprendþiau neberaðyti, gal ir kitiems noras praeis èia tave "mësinëti". Dþiaugiuosi uþ tave kad atradai Meilæ (tikiuosi ne pas kriðnaitus, nors gali ir ten tiesiog nevisi jie man ten "patiko").. ir kaip senais gerais laikais:
Laimingai!

Creative 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 11:05:41
Verèiau mergaitë o ne daugiskaita :) èia jau senokai kitos neraðinëja jieèio tema :)

Jie... 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 09:43:53
Teisybæ sakë, kad èia mane `mësinëja` ja, ja. :)
Permeèiau `skerdienà` paskubomis. Kà galiu pasakyti, mergaitës?
Taip, bûtent mergaitës, nes... :)
Èia kaip ir ið to pasakymo, kad svetimø pinigø niekada nesuskaièiuosi. Tai ir neverta. Nors matau buvo bandymø. Reikëtø ðá vargà palikti mokesèiø isnpekcijai. :)
Kas link mano dalyvavimo ðiuose dubatuose, su jumis, tai manau iðliksiu santûrus. Virtualybë jau mane ðio, to iðmokë.
Suprantu ir jus. Todël nuoðirdþiai linkiu visoms graþiai þydëti ir spinduliuoti. Tada tikrai koks nors bitinëlis suras jus. Kaip kad að suradau Meilæ. O ir Meilë surado mane.
Ir dar. Matau iðkilo problema kaip á mane pasikreipti. Tai galite vadinti paprastai, tiesiog-Jûsø ekselencija. :D))
(Èia reikëtø suprasti sarkazmà, kaip pasijuokimà ið savæs paties.)
Geros kloties visoms, visiems.

Bugeinamiegotis 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 01:28:43
...ir að jos lauke nepalikau, niekada nebuvom susitikæ ar per daug bendravæ. Maþiau visokiø apkalbø reiktø klausyti, nors tai nelabai svarbu. Paklasukit paèios Saros, ar ji norëtø poruotis. Að tai þinau atsakymà.

Bugeinamiegotis 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 01:22:53
Tiksliau, nesuderinamos pasaulëþiûros.

Bugeinamiegotis 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 01:14:10
Su Sara kaip tik daug bëdø bûtø – skirtingos pasaulëþiûros. Tai bjaurus áprotis kaþkà poruoti. Gal ir perþengiau kokias ribas bendraudamas su „trylikamete“, tik nesu linkæs to per daug vieðai aptarinëti.

Creative 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 00:23:36
Geriau rinkis sara.. nekels tiek nereikalingu rupesciu..

2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 00:06:48
Nejietis?

ir 2018 m. vasario 5 d., pirmadienis, 00:00:51
aðeinamiegoti

Bugeinamiegotis 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:55:08
Tikrai nesu tokios pakraipos. Tas vardas toks ilgas, kad nebûtu jokiø abejoniø, kad að vyras.

Bugeinamiegotis 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:53:58
you tube.com/watch?v=nrCgicL2KIQ&list=PLlyvs0KRkTkv-1xh29xMm9cIMTQYHiC2u&index=110

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:52:29
Baltai þydintis dilgëlë -tu gëjus?Ásivardinai moteriðku vardu?

S 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:37:50
Tu Sarai simpatizavai,ko viduryje lauko pametei?

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:30:59
Nors gal graþiau skambëtø Pikdingæsas ar Lapdingæsas

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:28:04
Jietis – neabejotinas Pikdingovas ar Lapdingovas, neþinau kaip jis tà mostæ vadina.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:12:14
Reikës prisiminti..

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:10:25
Iðgirdæs, kad kas mane vadina bagsëdivu, suprasèiau, kad ant manæs pyksta

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:08:21
Man ið kortø labiausiai patiko bugnai, kol nesuþinojau, kad tai „pinigai“
Gal að galëèiau bûti kokiu Bugsëdivu? (Bug - vabalas, klaida)

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:07:28
Krymuðavë, Kryspardavë, Kryvaikðtavë, Krykreivalë, Kryknarkavë, Krypirdavë...

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 23:00:15
Puikus vardas, galima kaip norima þaisti pagal aplinkybes Krygulivë, Krysëdivë, Kryþiûrivë, Kryðokavë, Krygeriavë ir t.t.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 22:45:42
"ávaikinti"

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 22:45:06
Uþtektø ir Jûsø Didenybës, kad bet koks vyras susiprastø perþengæs ribas.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 22:44:14
Èia jietis legenda..
pirðliø armija atsirado skubiai jieèiui poros ieðkojo.
paskui kaþkas leptelejo kad jam arti 70 metø tai mes(að) nusprendem kad jam gal ðeimos mylinèios reikia tai ir vat suradom jam dvi dukras ir anûkæ(mane).
paskui viskas nurimo
o vëliau mane áveikinti èia bandë.. átëvis jietis (þinoma be jo sutikimo)..
Na ir va visa istorija :)

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 22:35:03
Nepergyvenk að raðau taip kad visiems tiktu daug maþ kas nepasiraðinëja :) o kà daryt :D ið raðysenos dar galima paspelioti kur kas..

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 22:28:01
Manau, kol kas èia Jietis neraðinëja, gal kiek anksèiau raðë. Átariu, gal èia manyje bando áþvelgti Jietá. O að tik Baltai þydintis dilgëlë, neseniai prisijungæs. Be manæs dar èia kaþkas nepasiraðæs raðinëja. Vardai ið tikro viskà sumaiðo...

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:56:04
Geriau Vieðpatie!!!:)

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:51:24
oficialiai: ponaiti Jieti! :)
arba : Jûsø Dydenybë! :)

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:47:23
O kaip Jietá supykus vadinti?

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:25:16
þinosiu kada pyksti :)

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:22:42
gali :)

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 21:17:56
Puiku, supykus galima ir Kryneðtive pavadinti :)

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 20:32:31
angliðkai taip
o vat lietuviðkai tiesiog "Kreatyvë". kaip nori taip vadink

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 20:10:04
Pasitikslinau tarimà: Kryeitiv

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 19:56:13
Ið kur þinai?

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 19:55:58
cia Jietis ir raso:DD

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 18:05:54
Puikus Kreativ pastebëjimas.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 17:51:34
Dël jieèio ávardinimo save tai tu pats turëtum rodyt pavyzdá bent slapyvardá pastovø iðsirinkti, nes dabar gaunasi kad jei tu taip tai ir að taip pat, o reikalaut ið kaþko kitko nebeturi prasmës..

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 16:54:19
8. Pirk dramblá (vaikiðkas ið mokyklos laikø).

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 16:43:05
you tube.com/watch?v=or3H2JLqew0&list=PLlyvs0KRkTkv-1xh29xMm9cIMTQYHiC2u&index=5

2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 16:29:43
Anksèiau bûèiau pradëjæs þmoniø rûðiavimà nuo „klausimo ar jie tiki Dievu", dabar man tai nebesvarbu, klausèiau „Ar tikslas pateisina priemones“. Kaip ir nëra prasmës þaisti tokiø þaidimø, nebent norima paþinti save. Tik spraudimasis á rëmus daþnai pasmerktas uþsiëmimas, gal galëèiau prisistatyti kaip doru blogieèiu, kuriam ypaè svarbus laisvës klausimas. Negaliu pakæsti kai bandoma silpnesniems brukti savas paþiûras, to èia nëra ir ant jûsø tikrai nëra ko pykti. Esu ávairovës bei lankstaus màstymo ðalininkas.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 15:54:08
o kur dar sprendþiant daro átakà klausimø þodþiø tam tikras pastatymas, klausimø eiliðkumo átaka..

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 15:49:02
Sprendþiant tokius testukus yra tikimybë kad tu paraðysi ne tai kas esi o tuo kas norima bûti.. tai reikia irgi ávertinti.. nors yra galimybë kad jei nori kaþkuo bûti, t.y. elgtis kaþkaip kitaip, tai tu jau þingsniu á tai..tà prasme tavo galvoje jau yra tam tikras naujo elgesio ðablonas ir jau po kiek laiko kai jis susigulës jau galësi elgtis taip kaip norëjai kadaise..

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 15:35:15
Jo, kiekviena situacija yra skirtinga ir elgiames mes skirtingai, gali bûti situacija kaþko panaði á kaidaisæ tai ir elgtis galime panaðiai, bûtent panaðiai bet ne taip pat, nes ir laikas kitas, ir mûsø bûsena kitokia ir ðiaip aplinkybës jau kitos..
Todël sprendþiat visokius psicologinius testukus kaip asmenybes tipui nustatyti kad ir bulvarinius visdëlto ávertinus ðá faktà kad priklauso nuo situacijos ir kitø veiksniu að pvz pataikau á lankstu þmogø, t.y. tai ko kiti siekia, ir tai gan lengva pasiekti.. ir vienà syká teko iðgirsti kitø atsakymus ir jie buvo gan skirtingi, t.y. priklausë kaþkuriam konkreèiam tipui o ne daug maþ visø po lygiai kaip pas mane buvo, man buvo baisiai keista kodël, gi nera taip sunku elgtis pagal situacija ávertinant visus kriterijus kiek ámanomà o ne pagal jau susiformuota pastovø elgesá... nors gal jiems taip patogiau.. neþinau..

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 01:57:30
Karmagedonui, netapsiu ir nepasiduosiu.

Creative 2018 m. vasario 4 d., sekmadienis, 01:53:04
7. Paskraidink musæ.(ðitas kaþkur rodytas per animaciná ar ðiaip buvo toks paveiksliukas todël ir neátraukiau nors ir já atrodo paèios sugalvojom o pasirodo kad ne pirmos buvom)

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 22:01:38
Svarbu ne tik padëti kitam, bet ir tausoti save.
Jie... ~~~~~~>,ávardink save ,uþeini ,paraðai (lyg slapstydamasis)
Tikrai ádomu bûtø pabendrauti,turi daug gyvenimiðkos patirties.Galëtum perteikti savo patartá ,lyg tëvas.

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 21:48:54
Ðaunu, kai þmogus gali padëti kitam þmogui ir nëra abejingas tam, kas vyksta aplink.Mums visiems kartais reikia pagalbos.Atsidûræ skirtingose situacijose ar esant skirtingomis aplinkybëmis mes galvojame ir elgiamës skirtingai.

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 20:31:33
Ir susiklosto taip aplinkybes kad nera kam daugiau jai padet.

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 20:23:38
Man pvz bûna kad jei tarkim padedi moèiutei veþima iðkelti ið autobuso tai kitam autobuse tas pats laukia tik jau su kita moèiute :D

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 20:11:00
Aiðkeregystës dovanà turi.. kaip tik mintyse kuþdëjo kad reikia eit skalbti kol nevelø dar..

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 20:02:53
Að tai perku baltus kiauðinius, nesukdamas galvos dël galiojimo laiko. Tiesiog neturiu kà bepridurti. :)

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 20:01:03
Nuostabus pasivaikðèiojimas á parduotuvæ, gyvenime taip nebûna :) juokauju

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 19:58:06
6. Eik skalbti, jei neturi kuom uþsiimti.

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 19:07:39
Buvau parduotuvej, papletkinom su sales darbuotoja kurie kiauðiniai geresni (þinoma juokais, nes ji irgi neþinojo, tada pasirinkom ilgiausiai galiojanèius), paskui vyrukas padejo padeti mano krepðá á vietà o pamatæs kad jam padekojau su ðypsena tas nudþiugo ir sako kaip malonu matyti ðypsenas veide. Iðeidama pakeliui pamaèiau moèiutæ prisirëmusia á sienà, pagalvojau kad kaþkas negerai. prieinu pasiþiûriu, moèiutë verkë, apkabinau, pasipasakojo ir taip papletkinom truputuka, aðaros iðdþiûvo ir vel ji tapo optimistë kaip ir pati sake.. na toks nuotkis..

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 18:02:31
Jietis puikus vyras DDDD,viso kaimo moterys akis padëjusios, ir ne tik kaimo , bagotas diedas.Namai,stoginës,maðinø,kateriø gausybë,þemës plotai.
Bet vargðas vyras, anasai myli buvusià þmonà.Nors anoji neiðtikimybës etalonas.
Jei vyras tikrai myli moterá ir jà dievina, tai visas jos kreèiamas nesàmones, keistenybes, netradicinius pomëgius priima kaip jos asmenybës iðskirtinumà, privalumà.

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 16:43:10
TNN - Toli toli, visa istorija

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 15:20:39
Nuostabiais dalykais uþsiminëja kai kurios trilikametës. Nebûèiau pagalvojæs, tikrai, prisijuokiau. (ne paðaipiai)

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 15:11:37
Sapnas. Slëpiausi uþ durø. Jos atsivërë ir á kambará priguþëjo mokinukø. Slëpiausi mokykloje. Jie sëdosi uþ suolø, ðurmuliavo kaip áprasta mokykloje. Vienas mane pastebëjæs priëjo ið nugaros ir patarë eiti namo. Iðëjau á nedidelæ gatvykæ apstatyta nedideliais namukais. Pasukau á kairæ, kairëje prie gyvatvorës þemai buvo kaþkoks uþraðas, neskaitæs nuëjau toliau. Tik netoli, nes pasirodë, kad tai akligatvis, praëjimà uþstojo gryèia. Ant priebuèio pasirodæs vyras paklausë, ko að ieðkau. Pasisakiau, kad esu ið kito pasaulio. Vyras neparodæs nustebimo pakvietë á vidø. Nusivedë á virtuvæ pradëjo triusti prie vyriklës. Kaþkà kepë keptuvëje, kilnodamas jà virð liepsnos, gal koká svietà tirpdydamas. Neatsigræþæs paklausë mano vardo, pasisakiau savo vardà, pavard. Sapnas baigësi.
Nepaminëjau tik Þemës pavadinimo, bet tikriausiai ið bet kur rasèiau kelià namo á Þemæ.

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 15:02:30
ir be Jieèio gal yra tø vyrø, kam bûtinai á dienos ðviesà vilkti nejietá, panaðø á Jietá, kuris tikrai yra ðaunus vyras?

2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 14:53:29
?Karmagedonas/ tu Jietis? ?/kaþkur esi ásivardinæs /
Papasakok apie Pirmà meilæ.

La fortuna 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 14:18:30
tiesa, jis buvo mano pirmas mokytojas, apsviete kaip gimsta vaikai ..ty kaip moterys gimdo , atneðë ginekologinæ knygà net árodyt kad nemeluoja :D ...jo mama lyg gydytoja buvo...

La fortuna 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 13:51:02
vajatau..pati pirmoji meilë ir pirmàjá meilës laiðkà gavau ið berniuko 3 klasëj..mes su juo draugavom ir nemaèiau, kad jis mane myli, tada paþiûrëjau kitom akim irgi pamilau,nes juk jau patiko kaip draugas ... bet iðskyrë mus - jo ðeima greit persikraustë :))))

sara 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 09:39:35
Net apsiverkiau...
As tai jaunystëje jokiu mieliø neturëjau, nes buvau labai nerangi...
O tu, Creative, ðaunuolë.

Karmagedonas 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 08:46:47
Jau sakiau.
Bus atimtos visos ðitos iðvardintos, jei nustelbs meilæ visa ko Kurëjui.
Tik susimildama, netapk davatka ir nepasiduok sektantams.

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 01:06:50
Þinau þinau kad netai turejo omeny..

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 01:04:21
1. Meilë broliui, seseriai
2. Meilë tëvams
3. Meilë seneliams
4. Meilë giminaièiams
5. Meilë draugams
6. Meilë draugei
7. Meilë þmonai
8. Meilë dukrai, sûnui
9. Meilë ðuniukui, kaèiukui
10. Meilë gimtinei
11. Meilë savo veiklai
12. Kokia dar?
.
Nors atrodo ne tai turëjo omeny..

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 00:55:58
Man tada buvo 13 meteliu :D

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 00:55:33
O vat kà prisiminiau. Sëdejom mes su drauge pas mane ir galvojom kaip èia nesikeikus pasiusti kà nors kur nors.. ir sugalvojom net 32 iðsireiðkimus, ið kuriu tik kelis atsimenu:
1. Pakasyk sliekui paþastá (ðità ne mes sugalvojom o davë pradþia kitiems)
2. Tapetuok Nemunà
3. Kramtyk debesá
4. Lisk á stulpà (neþinau ið kur ðis gal irgi kaþkur girdëtas kaip "slëpkis po lapais")
5. Peðiok bitei plunksnà
:( daugiau neatsimenu

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 00:44:02
Tada pradëjau rankiot eilëraðtukus apie meilæ ir ðitas man pats geriausias iki ðiol:
.
Mano siela ðiandien sunkiai serga,
Degdama vienatvës liûdesio karðèiu.
Að nemoku jai palengvint vargo,
Kà ji kliedi, að suprasti negaliu.
.
Að sekiau jai pasakas graþiausias,
Sugalvojau malonumø daug naujø,
O jos akys neþinia ko klausia,
Tokios liûdnos, net paþvelgt á jas baugu.
.
Ir pabûgæs, jog pamiðusi kada
Nesuplëðytø á skiautelius mane,
Kai iðtroðkus atsigert papraðë,
.
Padaviau jai tauræ þudanèiø nuodø,
Bet, iðsiurbus paskutiná laðà,
Ji suðuko: trokðtu, duoki stipresniø!
.
(Vytautas Maèernis)

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 00:35:45
Net galvoju ið kur mokytoja suþinojo.. gal matë kaip mes iðëjom paðnekët.. nes kitur að kaip ir visad elgiausi, bent jau stengiausi nerodyt nieko, kas sukeltø nepatogumø bent vienam.. keista.. na bet kas buvo tas buvo.. lai nudunda vël uþmarðtyn..

Creative 2018 m. vasario 3 d., ðeðtadienis, 00:06:19
Ir ðiaip slepiau savo meilæ, bet klasiokës kaþkaip suodë.. bet nieko nesakë.. na jos net gal nesuprato tiksliai kas vyko tik átarë labiau.. todël prie manæs nelindo o að nerodþiau jokiu þenklu.. ir netapau apkalbu objektu..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 23:37:05
La fortuna o þinai kas skaudþiausia buvo dël pirmos mano meilës? todël kad mokytoja kuri vede turizmà iðpasakojo kitoms mokytojoms apie mano vienpusæ meilæ ir mano dailës burelio mokytoja manæs paklausë: ar að specialiai tuo noriu parodyt kad subrendau kitoms? ar ið tikruju (ir nusimaivë tarsi netikëtø), ir að jà nusivyliau, nesitikëjau tokio antausio ið jos, bet tokia realybë, pasakiau tiesà kad ið tikrøjø.. ta nustebo.. bet nieko daugiau nesakë.. o mano akyse ji krito.. mano mylima mokytoja nuo pirmos klases dailës burelio (nors priimdavo tik nuo antros, bet pirmoje ji pamatë kaip pieðiu tai leido man nuo pirmos vaikðèiot) ir vat tokia realybë, supratau kad þmonës vat visokie bûna..
Að tada dar galvojau kad tiksliai gi neviena klasiokë apie meilæ net negalvojo, nes vis dëlto toks amþius..joms rupëjo tik ryki martinai ir kitokie niekuèiai.. gal todël su jomis bendros kalbos tai ir nesuradau..

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 23:28:28
Meilë yra plataus spektro jausmas.

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 23:27:12
Kaþkas sakë kad vyrai pirmà meilæ niekada neuþmirðta.

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 23:20:07
Jieti, sako, meilei niekad nevelu..

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 23:13:31
man tai ðypsenà :)

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:47:25
Jo sukelia liudesiukà bet ilgesio ne, tà pirmoji mano meilë..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:36:05
Mano pirmoji meilë tai vienpusë buvo.. Ásimylëjau að 6klaseje 5 metais vyresná ið mano mokyklos. vaikðèiojom kartu á turizmo burelá. Kaþkaip taip iðejo kad að ji vienà syká pasikvieèiau á koridoriu kai nieko nebuvo paðnekëti ir jam nereikëjo nieko sakyti kaip ir man.. jis suprato mane o að já.. paðnekëjom apie beleka ir graþiai iðsiskyrstëm.. paleidau að já o jis neskaudino tais atsisakymo þodeliais, tiesiog neiðtarë.. bet að ir taip supratau..

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:26:57
MMMMMMMMMMMMMMMMM
Prisimenu TAVE
Ir ðirdá veria ilgesys,
Ech tu mana pirmoji meile!
Kaip gi tave pamirðt!
Kodël tave man prisiminus,
Ðirdis dainuoja liûdesio dainas,
Ir pas tave sugráþti noriu,
O protas rëkia, klykia NE.. vëlu !
Ákvëpti darosi sunkiau,
Ir sànarius valdyt sunkiau
Ir rankas kreèia drebulys,
Pirmoji meile að praðau,
prisiminimus uþdaryk ,

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:19:54
Jo að irgi kaþkà panaðaus girdëjau apie já ir mokytojà.. visai pamirðau...

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:17:53
Labas vakaras Jieti :D
O tu savo pirmà meilæ prisimeni,jei taip teiki:)

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:17:52
na tada ....amziaus meile , kitaip nepavadinsi ...kad vede pasenusia mylimaja, atsisake vaiku galimybes... nu nzn ..

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 22:05:55
Esu skaitæs, kad prancûzø prezidentas dar bûdamas mokinuku ásimylëjo mokytojà, kuri vëliau tapo jo þmona. Ðtai ir visa paslaptis, pirmoji meilë, kuri kaip þinia nerûdija.

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:59:13
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Meilë neklausia kuo esi vardu,
Ir kas tu toks jai nesvarbu.
Prieina ji prie tavo lango
Ir tyliai ðnabþda - ateinu...

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:29:20
omg..born 13 April 1953)

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:24:51
tai va, kaip jam vaiku turet , jai tai jau gal 60..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:17:25
Su macronu susituokë tik 2007 metais tai jau 11 metø kartu. Jos vaikai jau suaugæ.

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:14:52
pagooglinau radau kad jo þmona turi 3 vaikus, dvi dukras ir sunu. kiek supratau jie ne jo, o nuo pirmos jos santuokos.. jei idomu..

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 21:02:09
netik visuomene..15 metu ir daugiau tikrai daug ...pvz jei jaunesnis daug vyras, tai moteris pasens greiciau, o vyra ims traukt jaunesnes ar jo amziaus moterys ..o kur dar vaikai, ju irgi reikia ..Prancuzas prizidentas vat idomu turi jie vaiku?

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:59:24
as netaikiau, pati sakei kad 15 metu skirtumas ir mociute jaunesne :)

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:59:02
Jo, pavojinga dël visuomenës spaudimo, bet jei jie myli vienas kita tai jokia kliutis jø nesulaikys..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:53:04
Na dël amþiaus beveik pataikyta.. beveik..

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:43:41
nu kai moteris jaunesne tai nieko, bet kai vyras daug jaunesnis tai nzn...ir pavojinga :))

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:41:21
Jo dedukas su barzda kaip aplinkiniai já vadino, ypaè kaimyno vaikas tam kad atskirt savo dedukà be barzdos.. taip ir prilipo..

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:36:52
o Jietis ,seniai noriu pasakyt, ðaunuolis ,nes anglø kl.þino tokios kartos þmonëms retenybë ..idomu, ið kur , kaip..

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:28:57
ot ðpijonas dirba darbà kaip graþiai apie Jietá :)

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:19:46
.
CV
(Curuculum Vitae)
.
My age twise
Jezus Crist
Question is good
Who am I ?
Asking mood
Still alive
Wooden cross
Not nailed yet
Bullet on sleep
Gunpowder is Wet
Not looking for Jieti
Answer simple
I`m not God
Finally put dot(jietis)
.

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 20:18:22
Creative, 15 metu kuris vyresnis ..diedukas? ...jo Prancuzu prezidentas ir zmona idomi pora :) man tai nzn ar galeciau ...

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 19:41:03
Negalejai gi þinoti kad èia tokia viena keistuolë kuriai nebepatinka tas þodis :)

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 19:07:22
Teisingas pastebëjimas, ið tikro, kai rinkausi, tai trinkausi gyvenimo kelius „Prisimink, kad mirsi“ arba „paþink save“ per daug neapgalvotai paraðiau...

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 19:05:06
Nors mano senelio ir moèiutës amþiaus skirtumas irgi nemaþas 15 metø bet jiems net neduotumei. tik vat kad senelis mirë anksèiau o moèiutë dar gyveno bet irgi sulaukus jo amþiaus irgi mirë.

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 19:03:05
Skaièiau gruodþio pabaigoje straipsná apie dvejø asmenø santykius kai amþiaus skirtumas yra didelis.. tai vat ten paraðyta, kad gerai kad sutaptø abejø poþiûriai ir antra teks kaþkà daryti dël aplinkiniø nuomoniø. vat tik ðituos du dalykus ir atsimenu ið straipsnio... o paveiksliukæ prancuzijos prezidentas atrodo Makronas su savo þmona. tai vat tiek..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 18:48:58
Kaip sakant, mano raðtas iðëjo uþ kraðto..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 18:37:49
Streso gavau.. tik palik peèiukà be prieþiûros pusvalandukui ir jis sugeba uþgæsti..palikau praveras durys ir uþ 5 min ateinnu þiûriu jau ðiek tiek liepsnele groja .. primeèiau sausu malkyèiu maþiuku ant virðaus didelius ir laukiu .. gal ávyks stebuklas :D o uþ savo nervus uþdegiau alejinæ lempelæ savo su pabandymø alejuku vienu "antistress".. pasijuokti ar pades :D

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 18:20:34
tai nereiðkia kad já smerkiu.. anaiptol.. tiesiog ðiek tiek "atsibodo" tai, apie já girdët ið visur..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 18:02:18
Að apie save savos nuomonës ir atleiskit man uþ ðiuos þodþius bet visas "dvasingumas" man skamba kaip mados reikalas..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 17:49:37
Man þodþiai kaip "dvasingumas" "dvasinis" "savæs paþinimas" skamba kaip keiksmaþodþiai jau, nes paprasèiausiai ið visur juo jau deðimt metø kaip girdþiø ir ne ne dël to kad að nedvasinga o kaip tik atvirkðèiai sako kad vat dvasinga ir man tai jau ant tiek ágráso kad kaip ir sakau keiksmaþodþiais virto..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 17:39:52
Geriau nueikit uþ mane á parduotuvæ.. að baisiai tingiuuu... ai ryt nueisiu..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 17:29:30
Ir jo nemanau kad jis ið tø kurie dël puikavimosi pasirinktø jaunà.. Èia kaþkam vis gauruotos mintys lenda.. o bûna iðimèiø..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 17:16:30
O kas dël ávaikinimo tai .. hi hi... jietis ir taip mane vadino dukra kad ir ne jo :)

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 16:02:27
Lietuviai apie mirusiuosius sako arba tik gerai arba nieko. Todël ir susidaro ásspûdis, kad pirmuosius Dievas susirenka tik geruosius, apie paskutiniuosius gal nëra kam to gerro þodþio pasakyti.

2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:55:44
Manau yra du Auropos dvasiniai keliai: romëniðkas „Prisimink, kad mirsi“ ir graikiðkasis „Paþink save“. Kai rinkausi, rinkausi tik ið ðiø dviejø keliø ir taip pat pasirinkau graikiðkàjá „paþink save“. Svarbu yra laisvas pasirinkimas.

sara 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:27:55
Acha

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:25:06
O dël dvasiø nesuk sau galvos, jie kaip apsauginiai..

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:20:43
Kokio velnio tu su tom áþimybëm :D að visai jais nesidomiu ir nerupi :)

sara 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:15:12
Ak, Creative, dvasios lenda prie taves... Issiaiskink ko tie dëdes nori is taves, kad greiciau eitum lavejimo keliu. Patikek visokie áþymybes nera ipatingi zmones, o tu, Creative, esi ipatinga ir kol gyva turi dvasiðkai laveti. Tavo toks kelias.:-)))

sara 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:12:39
La fortûna as esu sapnu gazdintuvas. Tiesiog labai ilgai neþinojau kas tokia esu, o dabar man dasuto.
Ir tu, La fortûna, issiaiskini kas tokia esi, nes tavo karma yra irgi kaip mano t.t. bûtent paþinti save.

Creative 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 15:08:45
Að vat kà sapnavau. Lipu að atrodo "dvasiø" kalnø á virðø ir kaþkaip pakeliui susirinkau dvasias á kaþkoká tai dëklà, nors atrodë kad jos paèios susirinko be mano net noro. Virðuneje prieina prie manæs senuolis ir praðo parodyt kà ten prisirinkau. Að parodau, tas tik pirmà dvasià iðsklaidë o visus kitus paliko, sako kad ðitie gerieèiai, o jø buvo 6 ar 8 vnt. Atsimenu viena jø buvo su katës galva.

La fortuna 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 14:57:16
Sara, koks tu gazdintuvas, kai tiek sypsaisi , esi linksma , moki pasakyt zodi, moki nepasakyt ...zinai zodi - zinai kelia:)

sara 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 14:26:06
Nu va, as esu gazdintuvas.
Tai sianakt sapnavau kad apsivoge zmones turejo man pasiaiðkinti.
Kaip sakant sedau i savo roges ir nors sapnuose gazdinu.;-)))

sara 2018 m. vasario 2 d., penktadienis, 13:05:24
Apie mirti Jieti, gal dar ankstoka galvoti. Nemanai taip? O kiek paèiam metu? 40? 70?

kopija 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 19:31:32
"Yra diagnozë baisi
Gerumas ji vadinas
Kiek daug praradome jau jø
Toks kai kuriø likimas.
...
Tada atodusiu giliu
Pasakom; ach...
Geras þmogus buvo
Gal bût dël to ir þuvo?
Tai va, ar matote dabar
Kiek mirë jau þmoniø?
Nepasistatæ jokio rûmo
Tiesiog sau ðiaip
Nuo paprasto Gerumo."(autorius) ~~~~~~> Jietis

La fortuna 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 18:53:41
tai gal á meiluþes iðkart siûlyk, juk gerokai jaunesnæ gerai turëti, anot paties...

2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 18:38:06
O átëviu Creativei, tikrai galëtum, aiðku jei ji sutiktu.

2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 18:34:47
. ~~~~~~> Jieti, negi tau daug jaunesnës nepatinka?
Nepsimëtinëk (turëjai ne vienà)
Vyrams, parodyti visiems savo jaunesnæ draugæ ne gëda, o garbë. Gerokai jaunesnës moterys yra aktyvesnës, labiau paðëlusios, suteikia didesnáseksualiná pasitenkinimà. Juk mergina prie tavo metø gausos lyg priedas, kuriuo galëtumei prieð draugus puikuotis. Kai vyro galia ritasi þemyn,tuomet ieðko sildenafil citrate preparatø ir jaunesniø moterø

La fortuna 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 17:56:03
outube.com/watch?v=7rcGwyTTFVA

La fortuna 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 17:53:38
sara, tu sutverta bûti laiminga ir tokia fainuole, kokia esi...

sara 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 16:43:30
As atradau save! Supratau kad esu sutverta baidyklems gàsdinti. Uztad taip ilgai ir kentejau nesupratusi pati savæs... O dabar suprantu!

La fortuna 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 16:26:21
o koks cia geris ir dar geresnis , Sara?:)

sara 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 15:07:19
Tai tada dar geriau;-)))

La fortuna 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 14:53:18
o kas, Sara, tada ?:) o jei atvirksciai ?

sara 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 14:16:50
O kas tokio jei vyras ásimyli dvidesimcia metu jaunesne? Manau nieko tokio, tik reikia savo mintis savo samone pakreipti taip ir kalbëti kaip jaunuoliui,o ne prisiminti nuolat, senus Rusijos laikus...

2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 20:40:33 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 13:59:13
Kaþkas èia turi gera hum, hum, oi, vos nepasakiau humoso, t.y. humoro jausmà.
Man patiko. :)
Tik nebandykit pedofilo etiketës kabint.
Prismeigsiu. ~~~~~~>
Gana jau tø Benzeliø, Sokolø, Anusuauskø, Razmarinø, Vilèièinskø ir kitokiø Pukûûû...

sara 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 10:10:18
Sianakt bandþiau is savo sàmonës pereiti i kosmine samone, tai sapnavau gëjus ir kazkokia tai þydraja knyga. Tik tiek. I kosmine samonepereiti nera taip lengva...

sara 2018 m. vasario 1 d., ketvirtadienis, 07:22:01
Creative, tu tikrai nenusisneki. Tu tikrai tas zmogus kurio galima klausyti.

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 22:23:41
"Ðeima – tai nebûtinai tik kraujo ryðiais susijæ þmonës. Gali bûti, kad ðeimà jûs atrasite ir kituose þmonëse. Yra tokiø, kuriuos sutikæ jauèiatëslyg namuose. Laikykite juos arèiau ðirdies."

2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 22:09:29
gal sûnø pripirðk

La fortuna 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 22:04:09
tuoj mes tave ivaikinsim, Creative..:)

La fortuna 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 22:02:43
kuris:)?

2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 20:40:33
Gal kas galëtø bûti geru átëviu Creativei, turintys daug patirties?
Dràsiai drásèiau pasakyti, kad èia yra kompetentingas vyras.

2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 20:21:04
Dangaus keteromis
Tëvo upë teka,
Sëdi ant debesies,
vëjas kedena baltas jo plaukø sruogas
Þinau, tau smalsu
stebëti mane
kiek benueièiau,
Tavæs Tëve niekada neprarasiu.
kur benueièiau, prieisiu tavo krantà
Abu sëdësim ant debesies kraðto
Dar palauk,að neskubu....uþtruksiu ...

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 19:07:27
y outube.com/watch?v=33rJFRbNA2s

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 19:00:56
Pagal Jungo analitinæ psichoterapija sapnuose miðkas, vandens telkinis, kaip eþeras, jûra, vandenynas simbolizuoja pasamonës gylumas. Kà tai reiðkia að neþinau..

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 18:40:40
Ásivaizduoju kaip mes èia baisiai nusiðnekam :D

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 18:33:38
Vis dëlto man nepasirodë :D kaþkas pratrina þinutes :D na ir teisingai ner èia ko raðinët :D

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 18:03:35
Tu man á vyresnes seses tiktumei :)

La fortuna 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 16:45:52
Creative, nori as busiu tavo mama :)

sara 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 14:35:56
Sapnavau sianakt jûra uzplaukusia ant miesto ir perskaièiusi tas eiles supratau dël ko taip sapnavau.:-)))

sara 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 14:32:15
Vadinasi taves nieks nesureikðmina. Ir taip pat uþuojauta.

La fortuna 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 14:09:36
uzuojauta ;/

Creative 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 13:42:59
Nebeturiu að tevø :)

sara 2018 m. sausio 31 d., treèiadienis, 09:51:43
Nereikia buti susireiksminusiai tada galima pasiekti tikru aukðtumø ir tapti tikra burtininke. Tu, Creatve, esi daugiau nei ragana tu esi burtininke todel pamazele laipteliais tau lipti netinka tu iskart turi buti paèioje virðûnëje. O susireikðminti mus verèia tevai. Þinok apie tai ir kad ir kaip tave spaustu tevai vistiek nesusireiksmink. Turëk ne savo, o kosmoso samone.

2018 m. sausio 30 d., antradienis, 23:50:21
Mes visi retkarèiais
klounai
toks yra kasdienis vyksmas.
Iðrëkim bent jau savo vardà,
kad koks ðleikðtus nepasirodys.

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 23:35:24
vat prisiminiau kaip tai vadinasi- motyvacjà kolegø keliau.

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 23:03:45
Að vat þinau ið kur pas mane ta klouno grimasa atsirado.. o todël kad kartais darbe tekdavo pakelti visiems darbiná upà, maiðant darbinæ nuotaikà su gera nuotaika, kartais net su juoku.. bet tai tik porà sykiu ir vat pasekmës mano... eh.. gerai kad suvaldyta viskas..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 23:01:26
Papasakok koká pavyzdá apie gyvenimiðkus klounus

2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:51:56
Ðabloniðki cirko klounai:(
Bet yra ir gyvenimiðki klounai, jø daugiau nei cirke:(

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:49:56
èia tik ið pirmo þvilgsnio gali pasirodyti kad nevaldoma situacija tas kas ðaiposi besijuokdamas daþniausiai ir valdo situacijà.

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:46:32
Idomu.. man klounai niekada nepatiko.. neþinau kà vaikai juose rasdavo bet man jie atrodë vaidmainiðki netikri, tik uþsideda juokà kaip paveikslëlá ant savæs ir taip að maþa galvojau apie juos.. ir suaugus nepasikeitë niekas..suprantu tik nuoðirdu juokà arba juokà kad nuleisti susierzinimà, na nervus nuraminti..dar vat suprantu sarkastiðkà juokà kaþkà paðiepti arba padaryti dar nevaldomesne situacija..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:43:17
Taip todël ir sedejau ilgus metus uþsidarius ir svarsèiau, masèiau kiek iðëjo, kiek leido mano protas.. kad atgauti áprasta save.. be jokiu tokiu ávykiø.. tolygumà ir pusiausvyrà..

2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:12:31
Að klounas languota sermëgà neðioju
Ir jûsø smagumui vartaus
Jûs manot, kad að, kuris visad kvatoju,
Laimingas, kad að gyvenu vien dþiaugsmuos?

klounas 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 22:09:26
Tai áspëjimas, kad turi kritiðkai save vertinti

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:44:46
supratau kad nuo juoko galima ir numirti..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:44:09
Buvo akimirka kai puse mano veido tarsi uþvaldë klounas, na ta pusë norëjo juoktis o að nebegalëjau, valdþiausi kiek tik galëjau. mat jei buèiau juokusi tai virsèiau tikru velniu visiðkai tuðèiu..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:28:29
y outube.com/watch?v=twCHjRQkz7c

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:13:59
Að nebijau liudëti
Atleiskit jei dël to
kaþkam ims skaudëti..
Dþiaugsmas kaip saulë
Iðgarina kûna ir sielà
Tada ima trukti vandens
Tada tu kvietiesi savo vandenynà
Kuriame nebijau plaukioti
Ar net skæsti dugnan..

2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:09:58
Geriau dþiaugsmui kviesk:)

Tuomet busite abu liûdni. 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 21:07:46
Sugráþk ir að savo liudesá
Pasidalinsiu su tavimi

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 20:45:11
Þiûriu á kepinanèia saulæ
Ir trokðtu vësumos
Kad saulë neiðgarintø
manæs visos.
Virsèiau að sausuèiu
kaulu maiðiuku.
Bet þiûriu á saulæ
Ir aðaros rieda
Man liûdna.. palaima
Ðirdá uþlieja.
Persmelke viskà
Uþlieja visas lastelæs
Gyvas tyras vanduo
Kad ir aðarom rieda.
Vandenyne mano,
Sugráþk á namus!
Èia visi tavæs laukia
Nebuk toks niurus.
Nors tokia prigimtis tavo
Niekas neásakys
Sugráþk ir að savo liudesá
Pasidalinsiu su tavimi..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 20:36:01
Seniai buvo, visà rytà mano galvoja skambejo linksmas vieno filmo soundtrackas sukosi ir sukosi galvoje. Paskui iðeinu su reikalais ásedu á autobusà pustuðti, girdþiu kad vairuotojas kaþkà tyliai klauso ir po 3 minuèiu pagarsina taip kad visas autas girdi bûtent tà dainà kuri ir skambëjo visà ryta mano galvoje.. o tik suskambus paskutiniems akordams jis nutilde vel tyliai sau klause toliau kaþka ko að jau nebeiðgirdau..

Creative 2018 m. sausio 30 d., antradienis, 19:13:59
Prieð 9 metus kai tik pradejau domëtis ezoteriniais ir pnð dalykais vienas þmogus kuris man buvo kaip þiniø ðaltinis paklausë tiesiai ðviesiai manæs, ne mano 4 draugø su kuriais atvaþiavom o bûtnt ir tik manæs ar nesiruoðiu kurti organizacijà.. að galvojau na jei verslo tai galbût o vat jokia sekta tikrai ne, na ir supratau klausë ne apie verslà tai ir atsakiau kad ne, nesiruoðiu. tuo pokalbis baigesi... paskui jau vaþiavom namo ir vël prisiminiau ðá klausimà ir paklausiau draugo kaip jis suprato o jis man sako: "ar nenorëtum turëti savo klonø" að nusipurèiau ir sakau tikrai ne.. klonu dar man èia trûko.. þinoma supratau kad kalbejo perkeltine prasme èia aiðku..

Creative 2018 m. sausio 29 d., pirmadienis, 20:44:57
Idomu kiek þiûrovø susirinks..
Kiek iðtvers ta spengianèià tylà..
Kai niè nieko nevyks..
Po kiek laiko visi iðsilakstys?

Creative 2018 m. sausio 29 d., pirmadienis, 16:31:16
Pas tave tu daug "gal",
Pas mane jø tiek pat.

sara 2018 m. sausio 29 d., pirmadienis, 12:50:19
Galima lietuviskai?

2018 m. sausio 29 d., pirmadienis, 10:52:51
Yes,yes of course my girlfriend:D

2018 m. sausio 29 d., pirmadienis, 10:48:52
Yes of course.The life is not over yet.

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 23:51:52
Að atsimenu kai mokykloj per civilinæ saugà mus mokino kaip apsisaugot.. ir tada að supratau kad ið tikrujø gali bûti þymiai blogiau.. kitur gi tai vyksta.. ir tasþinojimas suteikia suvokimo, supratimo, samoningumo.. kad del nieku neverkðlenti.. kitiems blogiau gyvenas..

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 23:27:27
y outube.com/watch?v=xOKAZQ4nv1I

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 23:13:30
Norëèiau kad taip bûtø..

2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 23:05:07
Dievas nëra vieniðas Dievas, jis pats savaime yra bendrystë ir tik todël gali mus átraukti á savo bendrystæ.Jis su mumis.

2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 23:00:38
Eini ten kur akys veda.
Darai tai, kà nori daryti.
Vedi kitus ið proto,
kartais pasiduodi vedamas.
Atsiduodi akimirkai
ir uþmirðti ateitá.
Paskæsti prisiminimuose
ir iðnyksti dabartyje.
Bet sveikas protas vis tiek ima virðø
ir galiausiai darai tai,
kà turi daryti nusispjaudamas á visus "gal",

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 22:57:23
Kad ir koks visagalis bûtø Dievas, jis vis tiek yra vienas..
Jam turbût labai liudna, vieniða..

2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 22:56:46
LAIMËS FORMULË
"Jeigu ðiandien esi nusiminæs
Kad sunkumø naðta tave slegia
Paklausyki manæs, atradimà að padariau
Man ne vis vien kaip tau gyvenas.
...
Niekada liûdëti neverta, brolau
Kad ir kaip sielà ðirdgëla grauþtø
Nes atmink-
VISADA GALI BÛT DAR BLOGIAU
Tad gyvenki su meile toliau
Lyg kaþkas tavæs nuolatos lauktø."(Jietis)

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 21:47:53
ne "Einu" o "Eisiu"

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 21:46:08
Gal kur ðaltinëlis trykðta..
Taip norisi bent laðelá atsigerti..
To tyro ðalto vandens..
Bet að nejauèiu..
Turbût reikia ieðkoti aklai..
Einu ten kur akys matys..
Visà laikà þiûrësiu á ðalis..
O gal pavyks?

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 21:20:11
Mano jûrà,
Mano vandenynà
Iðgarino kaitri saulë.
Ir tik mano ðeðelis
Leidþia maþai balutei
Gyvuoti dar kaþkiek.
Ar sulauksiu að debesø?
To iðsvajoto lietaus,
Kuris vël pavirstu
Á mano brangø vandenynà.

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 20:47:15
Kartais priminti sveika.

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 20:46:53
Fuh.. malkos sukrautos.. sukapotos.. sveèiai pamaitinti ir sotus iðleisti namo.. fuh..
Naujai iðgirsta senà..

la fortuna 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 18:42:55
Fortuna sunkiai dirba...

sara 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 17:31:27
Tai jau tikrai.
O kur La fortûna dingo?

Creative 2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 16:41:59
Seniai uþmirðta sena. Èia apie pasakojimà. bent jau man..seniai seniai savais laikais buvau perskaièius pasakëèiu labai daug..todël ir seniai uþmirðta sena..

2018 m. sausio 28 d., sekmadienis, 13:38:32
Vienà naktá vyras sapnauja, kad jis eina paplûdimiu su Dievu. Atsisukæs atgal jis pamato savo ir Dievo pësakus smëlyje, visà kartu praeità gyvenimo kelià. Dievas jam parodo jo gyvenimo istorijà. Þmogus mato, kad kai jam gyventi buvo lengva smëlyje matosi dvi pëdsakø eilës, bet kai já uþklupdavo bëdos ir gyventi nebuvo lengva smëlyje matosi tik viena eilë pëdsakø. Þmogus paklausë Dievo kodël Ðis já palikdavo sunkiausiais jo gyvenimo momentais. Dievas atsakë þmogui: Kai tau buvo labai sunku að neðiau tave ant rankø.

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 23:38:00
Kai dar neásiklausinëjau á þodþius man patiko jo ðita daina
youtube.com/watch?v=CUgrsKkeg1s

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 23:26:21
Man tai jis panaðus á mano dedæ, nors kad be auskaro bet irgi gali tokias minas veide iðgauti :)

2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 23:20:47
Kaip jautis:D

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 22:38:17
y outube.com/watch?v=u9Dg-g7t2l4

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 21:34:58
O bûna taip, net per daþnai taip bûna, kad dovanoja þmogui tokià dovanà kurios pats norëtø.

:-))) 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 19:12:10
Taigi, dovana daþniausiai iðreiðkia abejingumà, pagarbà arba meilæ. Jei bendraujame su þmogumi, þinome, kuo jis domisi, kodël nepadovanojus jam tinkanèios dovanos, dar ir pataikius lyg á rankinio vartus .

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 17:27:01
vistiek kaþkaip nebijojau stipriai dël pentagramos, nes ji ið manæs skaito fantastikos knygas pasiima tai ten ir su magijom irgi yra tai galvoju ir nebus prieð (kitokiu neradau).. na vienu þodþiu ir mane nudþiugino :)

Creative 2018 m. sausio 27 d., ðeðtadienis, 17:24:52
Dëkui, darbinis ðiis savaitgalis man :)
Skambino teta visa spindinti dëkojo labai uþ paveluota kaledinæ dovanà. alejinæ lempà padovanojau, ir taip jai patiko, iðbandë sako þiauriai faina, sako pati tokios divanos nebûtø sugalvojus. ir dar að labai pergyvenau kad jai nepatiks nes lempa su pentagrama, o ji sako kaip tik þiauriai netipiðka faina gi magija :D pasijuokëm.. na vienu þodþiu dþiaugiuosi kad átikau su dovana, kad net paskambino ið dþiugesio.. retai taip bûna..

Creative 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 23:34:30
Jo indai pavarë :D

Creative 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 23:34:16
Priminë kaþkodël tai mano raudonà iðleistuviø mokyklos suknelæ.. atsimenu kai ieðkojau kokios nors tai man netiko neviena nei spalva nei fasonu, kitos iðvis tokios nepatogios kad net judet sunku budavo ir radau kaþkokiam uþkampy tà raudonà ir tik tai mano maþiausio didþio, kaip tik man :D

2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 17:41:44
Vaikas buvo paliekamas vienas gana sudëtingoje nûdienos realybëje.
Kai iðaugo,galima ir nuotraukas pademonstruoti koks graþus uþaugo.
Sara esi ne tokia motina?Esi Motina labai mylinti savo sûnø.

Gana vieno paskelbto fakto"delfija" 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 17:30:24
Vaikas ëjo á pirmà klasæ 3 metus.
pagalvokite kokios buvo vaikui sudarytos sàlygos ,buvo vëtomas ir mëtomas ið vienø namø á kitus.

Creative 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 14:48:00
Vargðë.
La fortuna nabûtinai.
O ið kur þinai kad ne kartà apsikretë.. ið kur tokia asmeninë informacija?

la fortuna 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 14:36:29
Mia gerbejas raso ....kuris nori, bet negali jos tureti :)

2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 11:17:27
Gimdë 16 metø,
nebaigus 8 klasiø
15 metu pabëgo ið namø. keitë vyrus kaip kojines.
Ne kartà uþsikrëtë ....

sara 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 09:43:11
... O ekstrasensai nera gabesni uþ tave, Creative, jie tiesiog yra velnio neðti ir pamesti. Raganos lygiai tas pats. Visus valdo Dievas. O tu, Creative, esi arèiausiai Dievo.

sara 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 08:54:16
Creative tu esi labai gabi. Tau tik reikia tai ka turi savyje iðlavinti.
Pavyzdþiui nusivylimà, pykti, neapykanta, skausma, vergove, sukoncentruoti savyje ( geri jausmai irgi savaime susikoncentruos) ir pajusi tada kad nejauti jokio skausmo. Pavyzdþiui isipjausi su peiliu, o skausmo jokio, tik karsto kraujo pulsavimas.
Stenkis lavinti savo galias. Dievas to nori ( ir as to noriu).

Creative 2018 m. sausio 26 d., penktadienis, 00:12:40
Pasiþiûrëjau ne tokia ir sena 34 metai..o vat apie sûnø ar vyrà nieko neradau..

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 23:04:13
Sorry neseku áþimybes, galëjau ir suklysti :) o kur vyras?

2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 22:39:07
kad ji jau sena sûnui 18 metø

2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 22:35:33
kad ji jau sena sûnui 18 metø

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 22:14:46
Nieko, uþaugs, gal susiprotës kai senatvëj liks viena..

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:52:45
Nu jo todël ir neklausau lietuviðku dainu

Èia á temà 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 21:43:26
Tu vis kartoji, kad að ðauni
Kai pakiðus kojà, atsidurèiau tavo glëby
Nereikia meilës man nei jausmø
Að ne ið tø, kurià gali vadint likimu
Að noriu iðeit kvepianti kaip gëlë
O kartais pabût kaip tipiðka kalë
Man nesvarbu, kà sako kiti
Juk að ne ið tø, kurià mylëti gali
Tavo svajonæ að sudauþiau
Ir man negaila, kad tu negráði daugiau
Nepasiilgstu tavo akiø
Að ne ið tø, kurià gali vadint likimu
Að noriu iðeit kvepianti kaip gëlë
O kartais pabût kaip tipiðka kalë
Man nesvarbu, kà sako kiti
Juk að ne ið tø, kurià mylëti gali

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:39:16
Að èia psichologijos vadovelá skaitau :D nekreipk demesio

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:26:01
cego?:)
...as tai matau nusiziurejau kvepalus fainus...noriu tokiu...mmm ysl paris

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:21:49
Gerai kad tik katinà :)
Ir ðiaip jei jau ji iðsireiðkë "Esu tik vyrus skaudinanti kalë." Ið pirmo þvilgsnio toks pasakimas damai netinka, jausmas kad vyrukas paraðë. Bet jei dama tai ji jau supranta kad skaudina,gadina vyrus, tai jau neblogai susipaþinus su savo poelgiais ir pasekmëm. dar truputi ir atsisakys þodþio "kalë" nes jis irgi greièiausiai buvo priskirtas vienu ið jos buvusiu vyrø.
O sekso iðtroðkusias vadina kitaip "nimfa". jos daþniausiai patirë kaþkokias tai traumas ir tai ásivystë á tai kà mes matom.

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 20:11:43
isigytu juoda katina :)

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:58:20
Ðiaip idomu kai kalë pavirstu tikra ragana kas tada bûtø :D

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:55:49
Gerai jau gerai paþiûrëjau kà ten patalpinai.
Tai vat
Kalës ið niekur neatsiranda, jomis negimstama, jomis tampama kodël? yra ne viena prieþastis:
1) nusivylimas vienu partneriu pereinia kitems.
2) nusivylimas savimi todël kenèia kiti.
3) draugiø, draugø bloga átaka - su kuo susidësi tuo ir pats tapsi.
4) kalë gali bûti visai ne kalë.. tiksliau partneris negali patenkinti ir jos poreikius tinkamai.
5) vaikysteje,jaunysteje pamatytas toks pavyzdis ir patikæs, kad nereikia prie nieko prisiriðinëti.
.
Dabar prisiminiau nauja daina selo ir montvydo atrodo "Nieko verta" tai vat jie patys gamina kales o paskui tuo stebisi.. savimi pasitikintis vyras, kuris þino savo verte ir tinkama savimonæ, iðprusimà nelis á tokius santykius dël vieno karto, kad paskui ja verkianèia tiesiog iðmest.. suprantu ir jos troðkimai galëjo bûti kreivi bet kaip ir sakau protingas vyras nesivels á tokià avantiurà, blogiausiu atveju graþiai iðaiðkins jai kas ir kaip ir nuramins jà o nepykdþodþiaus kad "Taaip tau ir reikia".

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:44:51
joa...koks dar hiper seksas...mums idomiau kosmetika , dietos ..:)

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:17:21
Gerai kad að ne seksiste ir neþiuriu per tai á viskà. straipsnio neskaitysiu.

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:13:37
pieniskos desreles gal irgi turi gluteno ..nzn...pabandyk dieta gluten free , gal tikrai pAdes ir nebers ...

2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 19:08:08
w w w.greitas.eu/nuomone/seksistai-jau-tokie-zmonesjie-i-viska-ziuri-per-lytiniu-organu-prizmeo-filosofija-kiekvienas-sau-prisitaikokad-butu-ramiau-gyventi-su-savo-hiper-sexsualiais-poreikiaissiais-laikais-jau

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:38:51
pieno negeriu visai jau gal deðimt metø ir visai netraukia, anksèiau irgi beveik negerdavau.. o nuo kaimiðko mam net bloga darësi tai á pienà kreivai þiûriu...

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:37:35
Nemëgstu makaronu nuo maþens, na tik spagecius, nors paskutini syki valgiau juos gal prieð kelis metus, pieniðkø irgi labai labai retai kada nusiperku.
Èia pieniðkos deðreles ne prie ko? :D
Bet vat mano organizmas praðo grietines ar jogurto, arba bent jau ðokoladinio surelio..

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:30:56
gal mityba reikia reguliuot, pakeist..gal gliutenui jautri? nebandei atsisakyt makaronu, pienisku ?

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:25:57
ne, nuo saules man kaip tik geriau buna, þinoma nepadauginus, berimai praeina kartais savaime.. man nuo prakaito bûna, bet èia reikia laiku nusiprausti ir tada efektas atvirkðtinis bûna kad net padeda nuo berimu, bet daþniausiai að nepataikau tai ir beria :(

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:24:28
Sara, dël to kas smegenyse ir atsiranda realybeje, tai norëèiau tau papostinti mano senus postus anomalijoje bet nenoriu taip vieðinti, vien þodþiu jei idomu irneskaitei tai kur "jusu istorijos" tema "Creative nutikimai", ten þinoma neviskas suraðyta bet dauguma.. tik faktus sugaudyt bandþiau..
Raðau tau dël to kad matau gal atrodo kad pastebiu kad tau irgi kaþkas panaðaus atsitinka, nes matau kad mane truputi primirðo tai vat kartais pastebiu kitokia info ir man neramu..

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:17:25
aifku..o saulei nesi jautri, neberia?

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 18:03:30
O man vat nuo mokyklos laiku beria tai net gydytojo tepaliukai netiko, sako kad visà gyvenima dabar taip bers, labai panaðu á þvinelinæ bet gydytojas pavadinimo nesakë èia að radau kaþkà panaðaus info..

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:54:03
as tai buvau net suzaveta, taip gerai geriasi, oda skaisciai atrodo ir nera prikvepinta, naturaliai kremas atrodo

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:33:09
Ne nebandþiau.. kai kas margarita giria kai kas atvirkðèiai peikia, að vat naudoju dove nes pvz nivea man netinka o dove labai net gerai.. kiti pigus kremai netinka, margaritos kaip ir sakiau nebandþiau, nes iðbers dar.. nerizikuoju kol á þmones reikia rodytis..

Creative 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:31:05
Jei þmogus nesupranta tavo kalbos tai vienas ið bûdø su juo susikalbët yra kalbët jo kalba... na teorijoj dar daug ko priraðyta bet kolkas sakau tik tai..

la fortuna 2018 m. sausio 25 d., ketvirtadienis, 17:18:04
nenoriu reklamuot, bet koks neblogas kremas Margarita su pasukom...zadu daugiau nusipirkt ...dar ir su agurkais nusipiksiu...gal bandet?

la fortuna 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 18:43:08
ir pamilsi ta akmeni :D

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 13:42:56
Bet gi cia viskas ne dël meiles...
Cia yra visai kiti reiðkiniai...
Bet aèiû.

Burtai 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 13:41:11
Jums reikës: imbiero, cinamono, druskos, pipirø, citrinos, vandens, roþiø þiedlapiø, juodos þvakës, degtukø, ðaukðto, akmens ir puodelio.

Uþdekite þvakæ ir kartokite: „Tamsiosios jëgos, priverskite mane nustoti mylëti ðá vyrà arba ðià moterá (pasakyti vardà ir pavardæ). Tuomet á puodelá sudëti imbierà, cinamonà, druskà, pipirus, citrinà, þiedlapius, uþpilti vandeniu ir iðmaiðyti. Prieð geriant tris kartus kartoti: „Su ðiuo stebuklingu gërimu atsikratau savo meilës (mylimo þmogaus vardas ir pavardë) amþiams“. Tada iðgerti. Po to lovos kojûgalyje pasidëti akmená – jis sugers visus jausmus þmogui, dël kurio imtasi kerø.

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 13:02:16
Tavo siela, Creative, uþdaryta stikliniame indelyje. Tu bendrauji su velniais. Ir pati kaip velnias velniams turi atsakyti. Bet sielos gilumoje zinai kad ir jie turi siela tik nieko tu negali pakeisti. Gyvenimas tikra velniava. Nu ir kaip jautiesi budama vienintele is tiesu gyva?

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 12:29:16
Paskaiciau tavo sapnà, Creative, 22 dienos. Nu ka galiu pasakyti, kiti yra uþvaldyti velnio. Vienintelis gyvas zmogus esi tu. Ir kaip jautiesi budama tokia vieniða?

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 11:34:40
Mes esam ipatingos, Creative. Pavyzdþiui tu apie ka nors pasvajok pamatysi tai ir atsiras gyvenime, koks filmas ar koks áþymybes klipas. IR CIA DËL TO, KAD TAI BUVO TAVO SMEGENYSE. Stebëk save, Creative.
;-)))

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 11:20:16
Mes esam minèiø pinejos, audejos, Creative. Darbas musu tæsis ir mums mirus. Mes danguje dirbsime. O kiti zmones tai tiesiog turës priimti tiesa. Gyvenimo tiesa.
O La fortûna yra meiles neseja.

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 11:14:37
O tu, Creative, tai is vis esi labai ipatinga. O La fortûna yra meiles nesheja.

sara 2018 m. sausio 24 d., treèiadienis, 11:13:26
Creative, mes esame ipatingi zmones. Va visokios áþymybes tai yra neipatingi zmones, o mes ipatingi. Sunku tai tau iðsiaiðkinti. Tiesiog pridursiu vieniems sekasi þemëje, o kitiems sekasi danguje. Ir juokiasi tas kas juokiasi paskutinis. Ar supratai?

La fortuna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 18:50:47
kurgi nea...tau pasakyk, ir tu uzsinoresi, ridiska.

sara 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 18:15:15
La fortuna tu negali pastoti,tave niekas nepisa tau uztenka vibratoriaus.Dieve atleisk jai

2018 m. sausio 23 d., antradienis, 17:53:41
"Dieve, atleisk jam, nes jis neþino , kà daro…"
Atleiskite ir jus merginos,nes tai nuskriaustas ,apsëstasis vyriðkos padermës þmogus.
Kaþkada supras ir save pasmerks,bet dar reikia jam subræsti.

sara 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 17:21:53
Ir kas ta troli nuo grandines paleido?

la 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 17:02:29
vajatau...as , atrodo, gal laukiuosi ...:]

La fortuna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 16:49:47
argi jau pilnatis?

Creative 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 16:30:49
Jeigu tau taip gyvibiðkai svarbi ta kaladelë galiu iðperst tau.

Creative 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 16:15:13
Tavo atmintis trumpa nebeatsimeni kurioj subinej kaladele, gal mano? kaip manai?

Creative 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 16:13:32
Mano psichiatre protinga dël nieku neiðraðinëja vaistø. tuo labiau þino kad að prieð visokius medikamentus kurie veikia psichikà.

Creative 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 15:53:27
Dël keliu koðmarø neverta kreiptis ir ðiaip jie skirti ásisamoninti arba prisiminti tai kas gali bûti pamirðta..

sara 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 14:42:36
Tu nesveikas þmogau esi...

La fortuna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 13:44:21
negaliu,dabar kisu vibratoriu i pute,niekas manes nepisa

Kristina strupaityte 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 13:43:05
5 dimensijoj jietis sukiso pagaliuka i mano stora subinyte.La fortuna ispersk kaladele.

La fortuna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 12:53:00
drauge i ligonine pateko, gripas , nieko sau ;0

La fortuna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 12:48:32
Krisnaitai faini zmogiukai

Hare Kriðna,Hare Kriðna,Hare,Hare Kriðna 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 10:26:46
Kaþkur skaièiau,kad Jietis Kriðnaitø Sektai priklauso tiki karma,
5-6 dimensija.

sara 2018 m. sausio 23 d., antradienis, 09:20:20
Creative, nueik pas psichiatrà ir jam papasakok kad sapnuoji koðmarus, jis tau israsys vaistuku. Man tai Tisercin labai padapdeda. Geriu jy kiaura diena ( anksciau gerdavau naktá ).

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 22:56:06
iðgerk kokio populiaraus coldrekso ir eik anksèiau miegot.. arba jei neturi tiks ir karðta arbata su medumi..

La fortuna 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 22:38:14
atrodo sloga pradedasi;/

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 22:36:17
Jo, dël tikslo. O tai koks jis? 5 dimensija? Kas joje tokio kad nieðtietø keliauti ir aukotis tiek kad patekti ten? Sakot "Namai". Tokie namai bûna kai iðkeliauji numiræs á "niekur" vat ir atrandi ten namus..

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 22:20:28
Ne neturëtø bûti sekta.
O ðiaip po tokiu iðgyvenimu, kur video sako ir numirt lengva nesulaukus reikiamo, tinkamo momento.. o iðgyvent iðvis viena kanèia.. na nebent mazohistams patiks.. bet vat vardan tikslo? nu jo pakvimpa sekta...

2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 21:07:39
Gerai groji Jietis siteiJ

2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:51:02
Praeivis- Jietis:D?

La fortuna 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 20:23:47
kada cia bus , tai ..po Jezaus jau 2000m kaip zada

La fortuna 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:25:00
besalygine meile..vat.

èia toks uþeina:( 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:14:49
Tikriausiai, þmogus kuris èia uþeina ir tyèiojasi irgi yra suþeistas. Jis tyèiojasi dël savo nepilnavertiðkumo, savo þaizdos, savæs nepriëmimo, nuovargio, nuodëmingumo.

:) 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 19:04:45
Þmogus planuoja, Dievas juokiasi.„Danguje sëdintá juokas irgi ima. Reiðkia, ir danguje yra daug juoko, dþiaugsmo, kaþko ðviesaus.

2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 18:59:50
Linksmas þmogus labiausiai nervina velnià.

:) 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 18:58:29
– Yra toks anekdotas apie velnià, kai jis nutarë pasitraukti ið savo verslo. Suðaukë visus kipðus ir ëmë ið varþytiniø pardavinëti savo árankius. Jaunesnieji kipðai, kuriems rûpëjo tapti þmoniø gundymo specialistais, jais buvo labai susidomëjæ. Uþ pyktá, iðdidumà, melà ir panaðius dalykus siûlë nedaug, jie visi buvo parduoti uþ palyginti þemà kainà.Priëjus prie paskutinio árankio varþymasis buvo nepaprastas. Kaina vis kilo. Kiekvienas kipðas siûlë, kiek tik ástengë. Þinojo, kad tuo árankiu labai lengva þmogø nukreipti nuo tikrojo kelio. Matydamas, kad visi nori áranká turëti, velnias nusprendë já pasilaikyti ir ið verslo nesitraukti. Tas árankis – tai nusiminimas. Linksmas þmogus labiausiai

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 18:09:04
Gan asmeniðkas koðmaras su matoma trauma að paraðysiu ne èia o forume.
Ir tai bijau kad ir ðiandien galiu neiðsimiegoti nes ir vakar sapnavau koðmarà tik kad iðkart ir uþmigau po jo, nebuvo toks prasmingas vertas dëmesio prisiminti.
Galvoju kad su sveikata kaþkas negerai.. pagyvensim pamatysim...

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16:14:18
Bûtent nuoðirdþiai ðiltai...

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16:10:40
Að kaip dirbau kasininke-pardaveja tai bûdavo ateina prie kasos moèiutës, tokios uþguitos, visad perka kuo pigiau, ir joms ið tikrøjø nuoðirdþiai nusiðypsai ir pamatai kaip jos tiesiog nuðvinta, nueina tas uþgujimas á ðalá bent trumpam... bent laðelá laimës galëjau suteikti..

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16:04:53
... Dabar supratau. Ne meile yra svarbiausia, o ðiluma.;-)))

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16:03:42
O jei tas laðas yra uzsales ir pavertæs i kieta kristala ar jis tada yra lankstus?

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 16:00:12
Mes esame nelankstus. Tikri stuobriai. Tik seksas mus pakeièia. Ir mokëjimas gydyti rankomis. As esu i stuobri ( stuobrius) atsitrenkusi ir pati tokia tapusi. Stuobriskumui nera ribu!!!

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:47:31
Að kaþkada terapeutui savo nupaiðiau du apskritimus ir abudu skirtingai ilinkæ, tai buvo du þmonës, kai jie susitinka jie prisilieèia savimi viens prie kito ir taip formoja nauja savo formà.. taip ir bûnant tarp þmoniø jei galvoti kad þmogus tai kaip bekeièiantis savo formà "laðas", gali keisti savo ribas pvz prasisprausti pro maþà tapelá, nes "laðas" gi lankstus turëtø bûti taip ir þmogus turi bûti lannkstus...

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:47:26
Jei kaþkada ( dvidesimt trejø metu) turejau labai daug minèiø, tai dabar turiu tik viena minti. Nes zmones neleidzia galvoti. Bet iki tam tikros normos galvoti reikia kad zmoniu atsiginti. Ir visi mane vadina protinga. O as tik ginuosi. Jei zmones manæs nespaustu tai tikrai protinga bûèiau. Gyvenimas tai kaip pragaras bendrame katile. Jei bandysi iðlipti kiti tems tave paskui save.
Ðtai taip yra.

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:43:24
Vadinasi sianakt tau pavyks issimiegoti.
Bet man Creative yra atvirkðèiai. As jauèiuosi labai suspausta zmoniu ir tikrai þinanti kas yra tas As. Nes þmones i tas As ir spaudziasi. Kokiu komediju tik nevyksta. Akyse raibsta.

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:37:27
Ir að ðiandien neiðsimiegojus, po koðmaro iðverktø aðarø nekokios nuotaikos...

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:34:53
Sara nagi sakiau kad tai paslaptis :D na neklausinëk gi daugiau :)

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:33:52
Kai iðsitrina tavo "Að" tai prarandi tu savo ribas, nebejauti kaip ir saiko, daþniausiai bendraujant... bet að kaþkaip sugebëjau dar prisiminti kur tos ribos buvo tai dar kaþkiek sekësi bendraut o viduje...

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:31:52
As esu Creative gera. Galësite su La fortûna pas mane vasarai atvaþiuoti. Turim naminiø vynuogiu vyno. Tik nieko nepirkit. Kelione ir taip brangi. Turbut toli nuo Vilniaus gyveni?

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:29:05
Jei nori daugiau suprasti gali paskaityti delfyje po taskes ir mûzos pavadinimais: DELFI - nuomones - sekmadienio evangelija. Ir kai po vardu paspaudi iðkrenta visi kiti to asmens raðiniai. Jei kas neaisku klausk. Bet gali ten ir neiti skaityti. Mes pabendrausime ir taip. Bet as jau issisemiau. Bet tiek to atsainiai kai ka vistiek galiu pasakyti.

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:24:26
Ne Dievas juokiasi, o velnias pergyvena ir juokiasi.
O Dievas nesijuokia. Nepergyvenk taip.
Velnias, velnias juokiasi. Jis galvoja kad yra visagalis. Bet tik tu zinai kaip yra is tiesu.

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:14:32
Bet kaip pasakius tu planuoji o Dievas juokasi..

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:13:24
O esmë tà kad turi laikyti pusiausvyrà tarp minèiø ir jausmø.

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:12:43
O mano destruktyvios mintys buvo tokios, kad ieðkojau savyje, savo patirtyje, "iðmintyje" bent laðelio tikro gerumo, bet neradau, visur kiðo "egoizmo", savanaudiðkumo ausys, visur...

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:04:31
Ir ðiaip èia tikëjimo reikalas..

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:03:46
Ðiuolaikiniame pasaulyje nebera tu graþiø pasakø...

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 15:02:13
Meilë þudikë tam tikrais atvejais, pvz gali bûti vienpusë meilë, kai neiðsipildo troðkimai bûti irgi mylimam, iðdavystë ir pnð..pvz kada iðsitrina tavo "Að"
Ar uþ viskà aukðèiau stovi meilë? Kaip sakoma vien meile gyvas nebusi. Pvz kai man buvo blogai ir að ieðkojau iðeities ið padeties tai tik tai meilë, visiðkas atsidavimas "namatomam, ásivaizduojamam þmogui"(arba Dievui, kaip kam lengviau ásivaizduoti) kaip pasakius tikriausiai iðnaikino kaip ir mano "Að" tiksliau racionalø protà, sustabdë destruktyvias mintis, ir tiesiog buvai meilëje, taèiau kaip ir sakiau iðtrynë mano "Að", tarsi restart'à padarë, kaip kompiuteris, taèiau mintis vistiek niekur nedingo, todël toje bûsenoje gan ilgai iðbuvau, skaièiuojant metais... Todël negaliu pasakyti kad meilë yra aukðèiau nes kai kuriais atvejais ji man net pakenkë, bent jau að taip galvoju, kad kartais taip bûna..

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 13:38:58
Meile zudike...
Jau net keliuose eilëraðèiuose radau kad meile yra zudike.
Kasdienë juoda duona irgi yra zudike.

La fortuna 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 12:31:15
savivertë ar kitka...uþ VISKÀ yra auksèiau MEILË .

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 11:38:54
Þinau kad yra toks pasakymas kad iðmintingas þmogus yra tas ðalia kurio tu jautiesi pats tokiu.

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:16:47
Kodel? Kodel mes priesinames velniui? Todel kad mylime gyvenima ( Dieva).;-)))

sara 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 10:12:43
Velniai krusasi galvoje.
Jokiu budu negalima maþinti savo savivertes.
Taip ir kitus zmones tu maþini.
Savivertes jausmas turi buti labai aukðtas, Creative.
Þinok tai.
Nors velnias kuzdes i ausá kad Ne. Kad esi tu mirusi ir panaðius dalykus.

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 02:41:10
o kas bûna kai ið tikrøjø su tavim atsitinka tikras stebûklas, kurio gali bûti net nenorëjai?

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 02:19:38
Kodël mes trokðtam bûti ápatingi nors kaþkuo? ir tai nebûtinai atskleisti pasauliui, bet kartais norisi pasidalinti su kitais..
Kodël? gal todël kad emocijos perpildo ir reikia iðsikrauti?
Kodël? gal susirasti bendraminèiu ir tuos kam taip jau nutiko kad praplësti pasaulëþiûrà ir ásitikinti kad tu ne vienas toks "prikolnas" "freakas"?
Kodël? gal mes ilgimës tikrø stebûklø gyvenime?
Kodël? gal norime árodyti kitiems kokie ypatingi ar protingi esame? Kam?
Kodël? gal kad mes ne nevykeliai nieko nepasieke pagal kitus gyvenime?
Kodël? gal senatvëje tai jau neberûpës jau? Ar tikrai?
Kodël? gal mûsø savyvertë per maþa ir stengiames tai kompensuoti?
Kodël? gal bijom pasmerkimo?
Kodël? gal nebenorime matyti tø smerkianèiø þvilgsniø sapnuose?
Kodël? gal norime bûti ádomus?
Kodël? gal norime bûti aukðèiau visø? Arba bent jau palypët aukðèiau?
Kodël? daugiau nesugalvoju..
Kodël? -áraðykit savo kodël?-
Kodël?
Kodël?
Kodël?

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 01:54:16
Nors gal man kaip sarai susireikðminimo sindromas.. eh.. reik vyt ðalyn.. tarsi nebûtø kitokios savivertës mato..
tikiuosi sara nepyks uþ tai..
Kaip Kastaneda raðë, reikia maþint savo ЧСВ (Чувство Собственной Важности)..

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 01:01:23
Kas nors pasakys kad irgi nepastebejau tiesiog. ogi að tiesiog senokai net keletà metø ðià mintá gvildenau galvoje todël ir stebëjau þmonës. Man gal tiesiog nepasitaikydavo, nors tada gan daþnai gastroliodavau po miestà ir jo uþkampius... na visko gali bûti..

Creative 2018 m. sausio 22 d., pirmadienis, 00:18:32
Að vat kà prisiminiau.. paskutiná vaikinà iðmokinau kad eidami ðalia nelaikytumemes uþ rankuèiu o kaip suaugusi jau pora uþ parankës eitumem. Jis tai gerai ávertino, o að tiesiog neatsimenu kad matyèiau kà nors taip vaikðtant eilæ metø, ir kà.. po pusmeèio pradëjau matyt iðties kad mieste pradëjo vaikðtinët uþ porankës... að net mamà savo vedþiau irgi taip (man bûna mandagumo iðauklëjimo priepuoliai, nors to niekas niekad nemokino ir net nebuvo kalbama apie tai, negirdëjau). Tai vat einam mes uþ porankës á teatrà visi tik suþiûro ir maèiau kad kai kas irgi pasekë mûsø pavyzdþiø iðkart :) smagu ir malonu buvo matyt :)

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:56:50
Mûsø vaizduotë - galingas ginklas. tiek teigiamas, tiek neigiamas. gali padët o gali nevaldoma pakenkt...

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:53:59
:) plaðom

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:47:56
aifku..na miegas nepadeda, ir tai nevargina manes, tiesiog pastebejau..dekui uz patarimus

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:47:31
Arba paprasèiausiai paimk savo tikrom rankom perbreuk per dilgèiojimo vietà tarsi pasiëmus tà dilgèiojimà ir mesk ðalyn...

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:37:44
Arba lengvesnis pervarymo variantas: Ásivaizduoji savo nematomas rankas ir jomis griebi tà dilgèiojimà ir pervarai savo kûnø á kità kojà, arba iðvis iðmetá á orà su nematomom rankom..
Að kaþkada þaidþiau taip pvz sëdþiø rimtà minà nutaisius, o mano nematomos rankos ten pakauðá pasikasë tai pabarbanà á stalà ir pnð.. na toks þaidimas buvo.. dabar to nedarau nes dar psichhika nesustiprëjo pakankamai kad naudoèiau savo "vidiná kûnà"..
P.s.: þinoma barbenimo niekas negirdëjo, kaip ir nematë kaip kasiausi pakauðá. :D

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:32:03
Nors daþniausiai tokie dalykai savaime praeina.. iðsimiegosi ir rytoj gali ir nelikti...

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:29:32
Dëmësiu. na su dëmesiu apimi tà kojà ir pervarai á kità, na nukreipá dëmësá pasiëmusi tà dilgèiojimà á kità kojà ar kaþkas panaðaus. neþinau net kaip paaiðkinti... tik þiûrëk kad nebûtø taip kad pradetø dilgèioti abi kojas, na gali bet silpniau nes kaip ir paskirstai tolygiau... arba bandyk tada tiesiog pakratyt koja ir tarsi iðmest ta energijos pertekliu ið jos.

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:25:03
hehe..pervaryt tai kaip?:)

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:22:06
Man reikia kartotis sau kad eiliná syká tokiø ávykiu nesureikðmint kaip mantra.. eh..

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:18:53
Atskleisiu ðiokia tokia paslaptá: tai ne pirmas kartas toks, na antras kai randu taip :D
.
Man buvo taip kad vasarà per karðèius man kairë koja prabusdavo anksèiau ir mane paþadindavo nes norëjo judët, dilgèiojo ir pnð o deðnë budavo rami ir norëjo dar pamiegot tai toks skirtumas, ir galvojau ar keltis ar dar pamiegot, bet kairë judejimo koja imdavo virðu :D bet gerai kad taip buvo tik vienà vasarà ir labai seniai...
.
Pagal kaþkokia mokyklà, tai tau ten energija susikaupë, pabandyk pervaryt á kità kojà, ar á rankas..

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:11:45
:)
aga sutapimas koks..
ne nepaded.., nieko baisaus, silpnai pabegioja kaip elektra ir viskas..

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 23:00:42
pramankðtink gal praeis...

Creative 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 22:59:05
Ne á temà vakarykðtëms sapalionems apie aðaras ir blogà nuotaikà ið þiniasklaidos ðiandien atsiradusio straipsnio:
"Kita vertus, brandus þmogus visada apmàsto savo poelgius ir yra pakankamai atjautus, kad suprastø, kaip jauèiasi kitas þmogus, tad turëtø suprasti, jog moters bloga nuotaika gali bûti susijusi ne su juo ir kad jai ðiandien reikia ne priekaiðtø, ne pykèio, o apkabinimo."
Vat koks sutapimas, gerai kad tai tik paprastas sutapimas, o teksto ten daug buvo,iðrinkau tik tai apie kà panaðiai ðnekëjom, kam idomu:
.
1 5min.lt/gyvenimas/naujiena/santykiai/seimos-santykiu-konsultantas-kai-vyras-atsisako-savo-tikslu-ir-visiskai-atsiduoda-moteriai-jis-primena-namini-gyvuneli-1024-913266

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 22:42:34
paskutiniu metu jauciu, kaip kaire koja lyg tirptu, begioja siurpuliukai..gal nervai.

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 18:45:14
o kaip tu? kur prapuol?

sara 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 17:03:34
Tikrai.

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:59:48
protas griþo/grizta is pasivaiksciojimo ...o sirdis tai uzgis ...

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 15:28:40
puikiai :) viskas si menesi atsistojo i senas vezias..

sara 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 14:56:31
Taip. Vis dar vaikðtau.
O kaip tu laikais?

La fortuna 2018 m. sausio 21 d., sekmadienis, 12:42:01
Sara, dar vis sportuoji- vaikstai ?

Creative 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 22:35:14
Mat kaip jis neþinojo kà daryt kai þmogus verkia.. buvo pasimetæs.. ir nieko kitko nesugalvojo kaip trumpam ðalia pasedët ir iðeiti.. apie jokius apkabinimus ir raminimus nebuvo nei kalbos.. abudu kaþko nemokëjom.

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 22:18:33
Creative, ne AIDS. pasveiks jei ir uþsikrës biðki:))

Creative 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 19:45:49
Paprastai kai man blogaii að vengiu bet kokiu kontaktu su þmonëm, nes ið patirties þinau kad bloga nuotaika uþkreèiama. O kodël jis iðëjo matyt pasakiau kad nepergyventu tuoj praeis ir norëèiau pabûti viena. Jo buvimas ðalia manæs visiðkai neramino...

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 19:39:16
valgau saldainius ir nusið.. ant svorio bent ðiuo metu...

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 19:36:20
o ko jis iðëjo..iðvarei ? jis turëjo stipriai apkabint , o poto jei labai to norëtum, iðeit...

Creative 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 19:11:20
Aðarø pakalnë.
Anksèiau labai seniai kaþkaip supratau kad kuo daþniau verksi tuo daþniau noresis dar paverkt. Iðvada: nustojau verkti bet vat kaip èia pasakius po kiek laiko(metø) viskas atrodo susikaupë(ko nejutau beveik) ir pratrukau nevietoj ir nelaiku, sedëdama pas draugà virtuveje ir porà ðaukðtu paragavus sriubos.. pratrukau nei ið ðio nei ið to, að tada nubegau iðkart á kambary uþsidariau galvojau kad tuoj praeis, pareina mnao draugas ir dabar galvoju kad reikëjo man leisti mane nuraminti, bet að nepripratus... pripratau viena tvarkytis.. ir mes abu tylejome ir jis iðejo ið kambario palikæs mane vienà... galvoju kad tai mano savanaudiðkumas... idomu kaip galëjo kitaip baigtis... bet baigësi taip kaip yra... gal áskaudinau jð taip neþinau, gal pasijuto nereikalingas(ðitas labiau tiketina)..

Creative 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 19:01:03
Taip, palaukiau kol nustos dvi dienas snigti ir tada sniego beveik iki keliu bent jau pas mane.

la 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:52:50
daug sniego turit?

Creative 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:49:43
Ðiandien man ðventë: Didþioji Sniego Kasymo Diena. gaila sniego senio neiðëjo pastatyt, per ðalta...

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:44:11
nesëkmiø juosta..
y outube.com/watch?v=zzfubODk_8E

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:33:49
y outube.com/watch?v=ACKYp0lfP3o

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:29:23
y outube.com/watch?v=TFYm7jOwhnM&t=23s

La fortuna 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 18:12:36
Sara, kodël katalikiðka?:)

sara 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 16:15:33
Merginos, jus ðvenèiat? Ðeðtadiená ta prasme.;-)))

sara 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 08:10:28
Tai tu, La fortûna, labai katazuikiska ( katalikiðka ).

sara 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 08:09:29
Vien galvijø- viengalviu

sara 2018 m. sausio 20 d., ðeðtadienis, 00:49:19
Drakonas tai zmogus baigæs tris diplomus( trigalvis draskonas). Bet buna pasakose ir vien galvijø drakonu. Tai tau ne povas...

Creative 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 19:51:56
"Tarp þemës ir dangaus skrajoja bûtybë, kaupianti savyje ugnies ir þaibo energijà. Ið tikrøjø Drakonas sugeba klajoti neáprastais takais. Þemasis kasdienybës pasaulis jo nedomina. Daug mieliau jis kyla aukðtyn, á dangø ir ieðko atsakymo á svarbesnius klausimus: kokia gi pasaulio esmë, kokia mûsø uþduotis ðioje þemëje?"

l 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 18:34:06
zuikio:)

sara 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 16:37:25
O tu kates ar kiðkio metais gimusi?

sara 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 15:29:19
Ai, kalbu kaip ûkininkë.

La fortuna 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 14:25:30
Sara, tu kalbi kaip kokia elektronikos inziniere :)

(Video) #GROUP-D SET DISCUSSION | BY- KUNDAN SINHA #SSC,RLY, BPSC, BSSC, BANK#GD_CLASSES_PATNA

sara 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 07:32:34
... Arba kitaip tariant ne introdukcija, o inkornuota. Rinktis pati kas tau mieliau sau paèiai.

sara 2018 m. sausio 19 d., penktadienis, 07:13:50
Creative tu esi transcedencijoje. Dabartinio tavo pavidalo siela yra introdukcija i dualistine realybe.

Creative 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 20:18:03
GACKT - Setsugekka - The End of Silence
y outube.com/watch?v=PAJazYB4gwE

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 14:06:30
Baik tu ( baikit Jus)...Racionalaus proto jis. Jei butu racionalaus proto, tai leistø visiems kalbëti beleka-ðtai kur yra racionalus protas. O Linas Esu tikrai su visais ðventaisiais kalbasi.

La fortuna 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 13:08:11
jis skeptikas, racionalaus poziurio..plus tikrai netiki keistuoliais, Sara..

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:59:17
Linas tiki tuo Jezumi Kepalu. Nes zmogus negali buti visiskai svarus. O jo yda ir yra bûtent tiketi i Jëzø Kepala. Zmogus negali buti visiskai svarus. Patikëkite.

La fortuna 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 12:40:01
Linas jaunas dar, tai is jo gali visko buti, visaipkaip pasielgti..

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 10:24:55
Trascedentinis dualizmas-koreliacija(Amen)

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 07:32:03
Vienintelis rimtas tai yra Linas Esu, visiems pindeliu uþduoda ir pakursto, kad nuo kelio nenukryptu.

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 07:28:37
Tuoj pasiskaitysiu apie dualuma ir pasakysiu savo nuomone.

sara 2018 m. sausio 18 d., ketvirtadienis, 07:26:03
Linas nejuokavo. Jis juk ádëjo ta straipsná savo i anomalija.lt ir neatsiëme. Kuriu galø save purvais apdrabstyti? Þinoma kad jis nejuokavo. O ka? Tu Creative juokautumei ir detumei apie save velniazin ka? Ar juokautumei? Creative truputi suprask ka zmones ðneka ta ir galvoja, o cia menki juokai yra. Menki. Save purvais apdrabstyti.

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 22:14:58
Man neatraðo :( o taip norëjosi suþinoti daugiau apie mano dualumà :(

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:56:22
Bûtent, toks áðradimas gali sukelti "didelius vëjus" jei pasklistu po pasaulá.

La fortuna 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:54:34
labai gal ir nesuzinotume, jei ka atrastu..

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:52:54
Gali bûti

La fortuna 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:52:00
tai jie ir dabar gal yra, dirba

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:43:18
Ne, gi raðo kad neiðëjo jiems niekas.

La fortuna 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:42:23
taip..girdeti dalykai ...ir kas tas akmuo, jau atrastas ?:)

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:31:29
Alchemija yra ankstyvosios gamtos filosofijos ðaka, ezoterinis menas, apimantis chemijos, fizikos, astrologijos, menø, semiotikos, metalurgijos, medicinos, misticizmo bei religijos elementus. XVII-XVIII a. alchemijà pakeitë ðiuolaikiniai chemijos ir farmakologijos mokslai.
.
Kilmë, siekiai ir pasiekimai
.
Þodis alchemija atsirado ið arabø al - kîmiyaˀ arba al - khîmiyaˀ (الكيمياء arba الخيمياء). Ðiuo þodþiu savo ðalá vadino egiptieèiai, taigi alchemija gali reikðti „Egipto mokslas“. Pagal kità versijà alchemija sudaryta prie graikø kalbos þodþio khumeia (χυμεία) pridëjus artikelá al-.
.
Alchemijos meno praktikai, vadinami alchemikais, siekë trijø pagrindiniø tikslø. Svarbiausias tikslas buvo sugebëti paversti bet koká metalà auksu arba sidabru. Alchemikai tikëjo, kad vienas medþiagas galima paversti kitomis, o ið pigiø medþiagø gauti vertingas, svarbiausiai – auksà ir sidabrà (tam ir turëjo pasitarnauti Filosofinis akmuo). Taip pat alchemikai siekë sukurti panacëjà arba nemirtingumo eliksyrà, vaistà, galintá iðgydyti visas ligas ir neribotai pratæsti gyvenimà. Ðiuos tikslus pasiekti tikëtasi sukûrus filosofiná akmená. Treèiasis tikslas buvo þmogaus gyvybës sukûrimas.
.
Nors alchemikams nepavyko pasiekti savo uþsibrëþtø galutiniø tikslø, jie daug prisidëjo prie chemijos kaip mokslo raidos. Alchemikai atrado daug iki tol neþinomø medþiagø, sukûrë daug laboratoriniø prietaisø ir indø.

La fortuna 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 20:23:09
kas yra alchemija?

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 18:38:07
Sara, o apie Kepalà tai man atrodo kad Linas tieisog pajuokavo, na pagal jo mastymo bûdà tai jis nieku gyvu nebûtø juo patikëjas, paraðë gal tik ið to kad greièiausiai pasijuokti. Nebent rastum tà tekstà kur jis prisipaþásta kad juo tiki, tada gal ir susimastyèiau, o taip netikiu kad jis juo tiki.

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 17:22:10
aiðkesnæ nuomonæ

Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 17:04:33
Ar galëtumei papasakoti daugiau apie dualumà konkreèiais mano pavyzdþiais, kad susidaryèiau konkretesnæ nuomonæ kà turima omeny, o ne tai apie kà að galvoju?

sara 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 15:37:12
Alchemija. Pavyzdþiui mano tie aðtuoniolika atsiradusiø medziu yra mano papa R cio þiedas.( ratas?)
Tai gryna alchemija. Dabar ir as galbût neuzilgo suprasiu kad Jezus Kepalas tikrai neblefuoja. Siaip blefavimui reiktø be galo didelio talento. Vadinasi jis sako tiesa kaip tiktais gali tai daryti.

La fortuna 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 13:19:19
tikrove ir yra dvejopa..dualizmas yra argi nea?

Kur tikroji Creative 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 08:03:59
Jauèiasi ,dualizmas - dvylipumas.
Lyg tikrovë yra dvejopa - materialios ir dvasinës - prigimties Lyg egzistuoja prieðingi pradai - gëris ir blogis.

sara 2018 m. sausio 17 d., treèiadienis, 07:10:52
v tostam dome tolstyje liûdi i tolstaja dusha.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 23:47:29
Uþeisim á bariukà
Pasodinti subiniukà
Uþsakysim arbatelës
Ir dalinsim dovanëles.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 23:29:35
Vis dëlto eiles raðiau ir anksèiau. apie samoningus sapnus kaip kitiems árodyti kad tai sapnas. Taigi:
...
Ne vienà syká taip bandþiau,
net rankà kiaurai stalà perkiðau,
kad árodyti,
arba puodukà levituoti,
taèiau á mane suþiûro kaip á beprotá
ir tiek.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 20:40:17
Að labiau ápratus þmonës matyt tokiais kokie yra, o jie ávairialypiai, o ne per diagnozës prizmæ...

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 20:06:02
Juk tu zinai kad tu esi sveika tik kiti nera sveiki. O gyvydojas gydo ne prieþastá, o pasekme.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:58:09
Liga reikia teisingai ávardyti. Tai greièiausiai yra kaþkoks tai Dieviskas reiðkinys.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:51:16
Apie savo liga reikia tureti savo nuomone. O visuomene tegul kalba kaip moka. Mes juk þinome ta visuomene.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:48:36
Man ið pradþiø iðraðë "ðizotipiná sutrikimà", paskui nusiuntë mane á klinikas patikslint diagnozei, tai ten man pasakë kad gali bûti "telepatija" að nustebau kad gydytojai psichiatrai tokius terminus naudoja net Linas Esu iðkart sakë kad kaþkas èia netaip, na galiausiai klinikuose nebegalejau iðtverti daugiau ir paskutinæ dienà sakë kad paraðys "Ðizofrenija" nes sako labai neaiðku viskas. o paskui jau mano psichiatrë iðraðë "paranoidinë ðizofrenija"... ir jo anksèiau mane tokios diagnozes ðiurpino, o dabar kartais vis delto ramiau þiûriu. Bet að atskiriau savo savijauta ir diagnozæ kuria gydytojai iðraðo, taip lengviau. ir ðiaip nevisiems pacientams galima suþinoti diagnozæ, gali padaryti þalà, pvz kaip savaime iðsipildanti pranaðystë.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:39:22
Supranti toje ligoje nera nieko pavojingo, tiesiog reikia ja teisingai ávardyti. Tu pagyvensi ir ismoksi ávardyti. Taip greitai nesigaus. Man pavyzdþiui reikejo sulaukti 43 metu kad sugebëciau ta reiðkiná ávardyti. Dabar ir pamirðau kaip tai ivardijau. tiesiog gyvenu ir viskas.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:26:16
Po galais na ir ðalta net namie, o laukia atrodo koks tikrai 20 ðalèio o ne vos 6.. turbût dël stipraus vëjo.. brrrrr...

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:25:01
Buvau pas gydytoja, sakë kad po truputi mesti visus vaistus ir stebet savijautà.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:24:04
Mane bandë priversti patikëti kad pripaþinus savo ligà jau yra pusë kelio iki iðgyjimo... pabandþiau ir supratau kad tai þiauriai pavojinga, todël laikiau save normalia proto ribuose, na kartais bûna kad ðiurpinu liaudi bet samoningai pakvailiodavau.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:20:12
Vat vienas saviþudis prieð pasikordamas suðuko "Dieve jei esi tai sustabdyk mane" ir kà jis jau ropðtesi ant kedës ir staiga suskambo telefonas, tas pasiþiûrëjo á ekranà o ten paraðyta "Dievo namai", jis nepakele iðsigando, paskui dar kart suskambëjo tel ir vël já nepakelë. O Pasirodo paskui jis suþinojo kad taip vadinasi baþnyèia.. ir pasirodo kunigas skambino namo kelis sykius ir niekas jam nepakele paskui suprato kad gal numeri neteisingai surinko ir akurat taip ir buvo.. ir paskambino "netyèia" tam savyþudþiui.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:16:44
Þinau, nes að valdþiausi ir laikiau ginklus(spyglius) paruoðtus jei kas pasikesintu á mano blaivø protà.
Bet po kiekvieno mûðio reikëjo iðsilaiþyti þaizdas.. o tam reikëjo laiko.. kurio að beveik neturëjau...ai tiek to.. geriau prisiminkim gerus dalykus.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:15:16
As isprotejusi kad persivalgau. Tokie zmones irgi isproteje...

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:10:27
Supranti Creative tu bûtum isprotejusi jei sugultumei su savo tevu ( kai kuriuos pasaulyje garsios moterys yra tai padariusios( praeityje)) savo noru. Ir pedofilai yra isproteje. O lezbietes ir gëjai tik apsimeta isprotejusiais. Tad viskas su tavimi gerai. Nepergyvenk.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:09:16
Neþinau sara

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:08:51
Su terapeutu nesimatëm jau 4 metus.. ir þiûriu ið interneto jis irgi dingo... að geras þmogus ir galvoju ar tik jam viskas gerai ir nepakryko jo psihika po mano apsilankymø, nors að stengiausi improvizavau nes neásivaizdavau kas yra psichoterapija.. ir vat jam tai tikrai reikëjo pinigu, o man buvo negaila suðelbti, nors galiausiai nusprendþiau kad uþteks man jau to visko.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:06:26
Nu jo. Geras pasisveikinimas. O mes sakome La bas... Ka tai reiskia ir kokia kalba?

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:03:15
namaste yra atrodo budistu pasisveikinimas, nors neatsimenu dabar

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 19:02:27
Jo... Lietuviø kalba yra labai katalikiðka. Namas-te...

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:59:23
Tik taip pasakysiu kad jis iðpradþiu sakë kad að visiðkai sveika tik kad ant ribos. o paskui að neverbaliðkai paklausiau jo ar tikrai, na ar einam mes lygi pamiðimo? ir jis neverbaliðkai atsakë kad taip, kitaip sakant jis jau nuostata sau ákelë á smegenynæ ir bandë daryt viskà kad tik jo noras iðsipyldytu. Að þinau kas yra kai þmogø ákelá á ðablonà (freimà) ir po kiek laiko jis pradeda elgtis pagal tà freimà, ir að kovojau, nepasidaviau.. kaip ir La fortuna sakë :"uþ mûsø Maskvà!!!"

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:52:48
O su terapeutu tai atskira kalba...

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:51:44
Kaip pasisveikinimas :"NAMASTE" t.y. "sveikinu Dievà tavyje". Man atrodo kad tai sveikinu iðmintá kuri guli tavo pasamonëje.. bet èia ið psichologijos pusës.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:51:05
Reiskiasi ne tau tai. O tu savo terapeutu tiki? Jam juk darbo reikia ir reikia kad tu sirgtum. Tad jis tau daro meðkos paslauga.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:49:26
Mes internete uzsiiminejam kolektyvine samone.:-)))

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:49:03
Mano terapeutas perspëjo kad "neþaisèiau" su kolektyvinæ, ko að nedariau, bet bandþiau patirinëti...

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:48:34
Cia ne magija yra, o yra Dievas. Yra Dievas ðen yra Dievas ten.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:47:43
Kà radau tai vat dar uþ kolektyvinës pasamonës yra:
NIEKADA NEPAÞÁSTAMA KOLEKTYVINËS PASÀMONËS DALIS
Kà ji reikðia neþinau.

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:11:16
Dar yra savoka: "Kolektyvinë pasamonë", kuri skyriasi nuo asmeninës pasamonës.
Manau magija yra tai kai "susitari" su kolektyvinæ...

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:05:35
Ir man paþástamas kaþkada labai seniai kaþkaip patarë viso to nesureikðminti, kad netaptum koks fanatikas...

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 18:03:42
Magija, raðoma, yra tai kada pvz nori sutikti kaþkoká konkretø þmogø ar rekia pinigø, tai pvz eini gatve tau áprastu keliu ir paskui kaþkaip pasuki á kità kelia ir vuolia sutinki tà þmogø, ar randi pinigus. Kitaip sakant èia pasamonë padarë taip kad samoningai tu tiesiog nusprendei ðá kartà nueiti kitø keliu ir pastebëti ar sustikti tai ko norëjai, arba va kaip sarai buvo pamatyt tai ko anksèiau tarsi ir nepastebëjai, gaila bet stebûklø nebûna :(

Creative 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 16:25:27
etikete tu etikete :D eketeje

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 15:41:18
O pas mus ant prudo storas ledas. Zmones linksminasi etiketes prakirte þuvis þvejoja ir ciuozineja.

La fortuna 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 14:17:57
sninga...

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 13:29:50
Andrius Mamontovas "Kitoks pasaulis"(2015)WEB
Visiems labai smagios dienos. Ir dar karta ásiklausykite i ta daina.

sara 2018 m. sausio 16 d., antradienis, 08:20:08
:-)))

La fortuna 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 21:41:36
aga Dievas labai bijo:)

Creative 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 18:21:36
Ir paleisiu strelæ á dangø
Pabelsti Dievui á langus.

Creative 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 18:20:57
Jo jo simpatiðka, ypaè kai susiraukus arba miegu dantim á sienà.

sara 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 07:32:43
Nu vyru zinoves specialistës. As tai sakyciau vyras þino ko is Creative tikëtis todel tiesiog nieko ir nesitiki. Ne visur pas zmones buna seksualines potekstes. Jei jau tokia potekste buna tai daþniausiai vyras iskart ir issiduoda. O kad Creative graþi tai savaime suprantama su graþiu zmogumi kurkas maloniau bendrauti. Net moterys sau i drauges issirenka pakankamai simpatiðkas drauges, nes su graþia drauge kurkas maloniau bendrauti.

sara 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 07:25:29
:-)))

Creative 2018 m. sausio 15 d., pirmadienis, 00:28:13
y outube.com/watch?v=e-_SCZZlrNs

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 22:30:53
Man uþteko tokiu keliø kartu kad pasimokyèiau. Pagyvenau ir pamaèiau.

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 22:27:38
Matau labai geros nuomonës esi

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 22:21:07
tik nesakyk " NE"tipo su draugu"niekada",pagyvensi pamatysi

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 22:02:57
Ðiaip að atpaþástu neverbalikà ir akiø þybsëjimà, kai prieðinga litis manimi susidomëjusi, daþniausiai seksualine prasme, todël tokius vyrus að vengiu.
Mano draugai tokiu dalykø nedaro.

La fortuna 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 21:30:59
nepabuvus vyru, nesuzinosi :)

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 19:48:33
neapsunkinamo daraugiðko dëmesio

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 18:18:54
O jis neuþtrunka pas mane. atvaro aplankyt vidury baltos dienos iðgert arbatà su sumuðtiniais ir iðvaro. Tiesiog aplanko. Dël jo þmonos að irgi pagalvojau ar nepyksta, manau neturëtø, nes á já nesikesinu ir kart i jos teritorija nelendu. Man uþtenka nors ðiek tiek neapsunkinamo dëmesio ir tiek.

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 18:12:10
Man gal ir patinka kaip vyras ir geras draugas, bet be jokios seksualinës potekstës, Jam tai irgi nerupi...

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 18:05:00
Maþiau skaityk þiniasklaida nes ji daug labiau susijusi su manimi, o kaip nesakysiu, ten nedirbu. Èia tà prasme apie "gëjus" turiu omeny, nes pati skaitau.
Neþinau bet pvz keli draugai irgi normaliai priima mane. Nors komplimentu kartais iðgirstu.. jo gali bûti kad að tokia abejinga...
Matai kai vyrams paduodi rankà paspaudimui tai jie ir priima uþ sava, kitaip tariant saugo atstuma, o ne taip kaip moteris mëgsta glebesèiotis kiekvienà gi ne gëjai suprantu..
Nerizikosiu eksperimentais dël draugystës... nes buvo taip kad ir netekdavau draugu.

:D 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 17:56:11
Gal Tau tik taip atrodo ,o vyrai prieðingos lyties draugëms jauèia kur kas didesná fiziná ir seksualiná potrauká nei paèios moterys
Pabandyk duoti ir suprasi ar tik draugystë jus sieja:D Moterys ir vyrai negali bûti draugiðki vienas kitam be seksualinës potekstës.Vistiek kirba kirminas,o jei ,o gal.Nemanau kad jo þmona patenkinta,kai jis uþtrunka pas tave.
Nesislëpki savo nugaros,prisipaþink ,patinka jis kaip vyras, o ne kaip gejus.

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 17:42:39
Geriau man pasakykit kodël vyras su mergina negali bûti tik drraugai? Kodël kai mano draugas kai dirba netoliese uþsuka, iðkart kalbos kad vaikinas ir nesvarbu kad vedes ir turi vaiku ir ðiaip sakyt nesakiusi netiki kad tik geri draugai jau aibe metø ir vistiek tas pats? Suprantu kad kaimynai taip kalbëtø kai jie neþino mano gyvenimo, bet vat kad giminaièiai... ir netiki kad ir kaip aiðkintum.

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 16:33:28
Oi, nu sorry, pamirðau, kad að ne dauguma..

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 16:25:11
Að vat kà galvoju. Ar vyrams pagaliau pasiekus tai ko nori:
a) dingsta noras, abejoja savo pasiekimu. eina kà nors kitko(kitos) siekti
b) dþiaugiasi savo laimëjimu ir gyvenà laimingi
c) kodël bûtent dovanomis?

> 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 16:10:04
Net toks vyras, kuris restorane nori mokëti per pusæ, yra ne kas kita, kaip skuduras.
Dauguma, domina tik tokie vyrai, kurie jûsø siekë, ir tai árodydavo dovanomis.

Creative 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 15:57:38
Baisu pagalvot kai tokie þmonës aplink vis sukas gi nemato kitø þmoniø ir pasaulis susiaurëja...

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 15:39:34
Bet kas geriau Alfonsas ?Ar turtingas ,Donþuanas, Kazanova ar Mergiðius?:?

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 15:35:05
Pripaþinkite,kuo sëkmingesnë moters karjieraar kuo labiau pasiturinti , tuo sunkiau jai apsisaugoti nuo alfonsø, svajojanèiø egzistuoti moters sàskaita.O tokiu tikrai nemaþai pasitaiko,kaip mat , sukiojasi prie vyresnio amþiaus ponaðlës.

La fortuna 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 12:51:54
yra dalis tiesos tame..bet nebutinai pinigai ...pvz mokslas, kuris gali buti mazai apmokomas,bet vyras daug daro darbo, atradimu ir tt ..o jei kratosi pareigos islaikyti kiek jis sugebes tiek bet su ryztu, nemazom pastangom, noru tai jis dar nesusivokes vyras...

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 12:51:41
Bet yra ir auksiniø þàsø kiauðiniø ieðkanèiø vyrø ,Pagalvokim kiek vyriðko orumo suteikia nuolatinis pinigø ëmimas ið moters.Þinojimas ,kad jie yra iðlaikomi.

Ar tiesa? 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 12:42:52
vyras vertas tiek pagarbos ir meilës, kiek pinigø jis uþdirba ir parneða namo. Jeigu vyras drásta prieðtarauti ir kratytis ðios pareigos – tai ðûdas jis, o ne vyras

La fortuna 2018 m. sausio 14 d., sekmadienis, 00:15:03
y outube.com/watch?v=zAZRw8bJ3PE

La fortuna 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 23:56:06
o taip, didi data..

Nepamirðom 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 22:59:07
Laisvës gynëjø diena – sausio 13 d.

Creative 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 17:41:54
Kaþkas minëjo, kad pasakos vaikams tëvus turëtø paversti budrius...

Creative 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 17:40:03
Èia irgi turbut taip gal á temà: kaip pasiklosi, taip ir iðsimiegosi.

2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 17:33:38
Uþ namo lango
juoda naktis,
Kaþkas nekantriai
dauþo á duris.
Gal tai ateiviai ið dangaus ,
O gal tai
belþias raganos kuprotos
Nasrai jø ðiepiasi bedanèiai.
O gal ten karstosi tvorom, palangëm
Velniûkðèiai ðakëmis ginkluoti.

sara 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 16:41:16
:-)))

La fortuna 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 12:06:58
þuvis ieðko kur giliau, þmogus kur geriau...

Creative 2018 m. sausio 13 d., ðeðtadienis, 00:26:40
Sara uþkariauja internetà :D

Creative 2018 m. sausio 12 d., penktadienis, 20:29:38
Nieko... ðian sapnavau savo klonà, tiksliau ten irgi buvau að ir su savimi ðnekëjau.. nieko ápatingo...

l 2018 m. sausio 12 d., penktadienis, 20:08:21
Creative, tai ka te sapnuoji ?

La fortuna 2018 m. sausio 12 d., penktadienis, 20:07:33
stai kur prapuolei...

sara 2018 m. sausio 12 d., penktadienis, 19:48:50
Ateikite i DELFI - nuomones-sekmadienio evangelija
Na suprantate apie ka ten kalba vyksta.

Creative 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 20:42:32
Tingiu versti... èia baladë turëtø bûti.. ne mano kûryba...
.
В городе дождь.
Он как занавес скрыл наши мысли.
День или ночь,
Мы, как мухи, в густой паутине зависли.
Дёргает нить
Равнодушный паук-кукловод.
Куклам не жить,
Все послушно встают в хоровод.
.
Куклы пляшут над городом дикий макабр,
Заморочила смерть танцем света и тени.
Мы, возможно, и сами уже привиденья,
Принесли свои души хозяину в дар.
Посмотри, он весь мир прочной сетью опутал.
Нас манит к себе продавец кукол…
.
Холод вокруг,
Заморозил тела нам и души.
Враг или друг?
Ты в глаза загляни, сердце слушай.
Камень в груди --
Лишь холодный изящный хрусталь.
К цели иди.
Кукол сломанных детям не жаль.
.
Куклы пляшут над городом дикий макабр,
Заморочила смерть танцем света и тени.
Мы, возможно, и сами уже привиденья,
Принесли свои души хозяину в дар.
Посмотри, он весь мир прочной сетью опутал.
Нас манит к себе продавец кукол…

La fortuna 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:42:46
baigesi gerai..pabuvo bloga vakar ir jau nieko..

sara 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 19:09:46
O kaip tau klaustofobija baigesi?

La fortuna 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 17:32:10
tai gerai vadinasi jie..gerai kad stebi keicia...

sara 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 17:01:53
Ai as gerai. Gydytojas pakeitë vaistø vartojimo laika. Bet vaistus tuos paèius paliko.

La fortuna 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 14:00:57
kaip tu ?

La fortuna 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 13:50:21
Shania Twain - From This Moment On

sara 2018 m. sausio 11 d., ketvirtadienis, 13:32:52
Viskas bus gerai, La fortûna. Nesinervink taip.

La fortuna 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 22:25:01
nervai...nesedziu as vienoj patalpoj..dekui, daugiau nepasikartos

andrius 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 20:49:40
negro

sara 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 19:05:49
Acha

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 19:03:08
Dël svaigulio neþinau.. logiðkai mastant matyt pritruko galva oro vis delto... na tai logiðka...

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 19:02:01
Man klaustrafobija praëjo vos tik pradejus vaikðèiot po kitas patalpas, neuþsibûti siauruose koridoriuose, maþose kabinetuose.. daugiau vaikðèiojimo laukia, kad ir i po parduotuves... jei nebuvai uþsisedejus namie tai neþinau tada nuo ko...

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 19:00:25
KAi uþsibûni vienoje patalpoje tai ásivysto kas? klaustrafobija. ið èia ir panikos priepuolis.. að kad ir mano buvusiam kambarely 9 kv pragyvenau ilgai bet turejau iðejimà á laukà tai klaustrafobijos kaip ir neatsirasdavo kol vat neuþsibuvau kambarely... dar buvo kad autobuse man irgi priepuilis beveik buvo prasidejes bet kaþkaip tvardþiausi ir beveik praejo tik vat nesiulau kavos gerti, nes nuo kavos dar labiau gali buti...

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:57:28
Man pvz pirmas panikos priepuolis ávyko mokykloje 10 klases gale prieð du menesius iki egzaminu, buv fizinio pamoka ir á pabaiga mes turejom lekti estafetæ, tai að buvau paskutinë kaip visada, nulekiau, uþsidirbasu sau eiliná deðimtukà ir atsistojau prie sienos ir bandþiau atsikvepti, ir kvepavau kvapavau, mokytoja paleido visus i rubinæ, o að paskutinë ejau ir niekaip negalejau atsikvepti vis gylejo ir gylejo kvepavimas, paskui nuejus á rubinæ, klasiokes vos ne klyks pradejo:"Tau Astma!", að tik palingavau galva, kad ne, ir kaþkaip beþiûrint á tas paklaikiusias akis susitvardþiau ir emiau tiesiog save raminti kad jas negazdinti, ir man praejo.. persirengiau ir su klasioke nuejom pas fizinio mokytoja ir ji man dave pauostyti atrodo amoniako, bet man jau buvo praejæ tai amoniacas nieko nepadare tik susiraukiau nuo kvapo, mokytoja iðkart sako kad tai gali bûti nuo artejanèiu egzaminu kad tipo pergyvenau.. o að ið tikruju nepergyvenau kaþkaip.. bet ásiklausiau á save:"o gal visgi?".
.
Paskui tik priepuolis buvo kai tik "krizë" atsirado.. pora sykiu iðgirdau rusø daina "ir mano ðirdis sustojo.." ir ðe tau ir panikos priepuolis.. nors buvo dël ko.. þinojau...

La fortuna 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:50:57
taip gavosi..o mazu patalpu nebijojau lyg niekad, o sian kazkas uzejo ir prasidejo, emiau dust norejau isiplest ...aisku, nuotaika buvo nekokia iki to..o poto svaigsta galva? nes poto buvo svaigulys pusvalandi mazdaug

sara La fortunai 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:40:57
Panikos priepuoli turëjai? O kas taip iðgàsdino?

sara 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:39:58
La fortûna kas tau?

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:37:08
Tik kvepuok gyliai... neskubëk...

La fortuna 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:32:41
siaipsau ..o tu?...aciu uz patarimus, Creative...nezinaunieko, pirma karta taip man.

sara 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:28:16
Sveikos! Kaip laikotes?

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:19:05
Pas jus ga kitokius vaistus duoda, tai neþinau..

Creative 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 18:18:32
Manau reikës gerti raminamuosius, pvz bromazepanà(sukelia priklausomybæ, kaip man sakë, gerti ne kiekvienà dienà o tik reikalui esant), arba lorazepanum (tinka kiekvienà dienà, ðità að geriu). Taip pat kakip mokino mus psichologas, reikia kvepuoti per pilva, na atsiguli ant þemës ar atsistoji tiesiai, padedi rankas ant pilvo ir kvepuoji, èia ðiaip yra kakokia tai budistu pranajama ar kaip juos ten na kvepavimo meditacija irgi. Ðiaip mane iðmokë kvepuot pilvu dar vaikystej kai mokiausi dainuoti tai gulëjom mes salej ant gribdu ir bandem kvepuoti, kaip nekeista tas porà sykiu patirtas ávykis visdelto kaþkaip ásiðaknijo pas mane, nors nuo panikos prieluoliu nepadeda, nors gal, nebent del to kad neturiu su kuo paliginti nes visada kvepuoju pilvu...

La fortuna 2018 m. sausio 10 d., treèiadienis, 17:30:08
kur esi dingus? siandien turejau pirmasyki panikos priepuoli...baisu.

2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:48:34
kaip tu?

La fortuna 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:48:14
maciau, dekui,geras filmas.. sveikata kaip sveikata, galva mn sian svaigsta

sara 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:38:45
Pasiþiûrëk filmà Dogma. Zinoma jei sveikatos turi.

La fortuna 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:19:56
kazkaip atrodo net pykina biski

la 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:13:58
kazkaip nelabai jauciuosi,..pas mus beje gripas , sako, pavojingas australietiskas..

La fortuna 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:12:09
ai...kaip cia pasakius, tarkim nuotaika siaip sau, kazkokie nuotaiku amerikietiski kalnai, net kaip per galva gavus jauciuosi ...o tu kur dingus ?

sara 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 20:06:11
Sveika, kaip laikaisi?

La fortuna 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 13:18:09
Sveikute, Sara, Crative, kaip laikomes?

Creative 2018 m. sausio 9 d., antradienis, 00:00:12
Diary Of Dreams - She And Her Darkness (Subtitulada)
y outube.com/watch?v=yRXpnXRKM40

sara 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 18:25:36
Tai jau jo. Tavo teisingas pasakymas.

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 17:25:37
reikia baigt nupuo6ti dekoracijas..viskas jau po 6venciu...

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 17:21:06
vakar torto suvalgei?

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 17:11:25
darbus dirbau... ne kad nieko nedariau ir nedarau ..reikia zinot, suprast ir tada tik daryti...beto buvo keliones, darbai,svent4s, tai zinai..:)

sara 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 15:05:31
Nu apsisuko vienas ratas. Tad gráþta senas klausimas-o kaip dël energijos? Ka nors darai? Tomulis buvo teisus sakantis savo teorijas, jo teorijø praktikavimas padëtø ir energija pagauti.

sara 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 13:32:56
Nu siandien matyt esu kilograma priaugusi, teisybe pasakius net nesisveriau.

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 12:35:24
y outube.com/watch?v=5s2CLl8K8bs

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 12:29:52
Sara, kaip nuotaikos, kaip gimtadienis?

La fortuna 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 12:29:18
jei taip idomu, paties ir paklauskite:)

2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 10:41:59
O,o kokie erdvus jo namai,negi tikrai vienas gyvena?

Creative 2018 m. sausio 8 d., pirmadienis, 00:33:44
Kam ádomu èia jieèio kanalas:
youtube.com/channel/UCsfuDZpheu_868lmtfRB1Lg

La fortuna 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 18:45:16
tau, Sara, muzikinis sveikinimas :)
Vitalija Katunskytë - Tegu tau ðypsosi pasaulis

Creative 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 18:34:29
Su Gimtadieniu!

SoS!!Dëmesio !!!Merginos labai plinta lytinës ligos. 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 18:15:46
Bûkite atsargios,jei nors yra vienas ið poþymiø kreipkitës pas gydytojà:
„Deginimo" pojûtis makðtyje
- Skausmingi lytiniai santykiai

- Dujø prisipildþiusios pûslelës makðties gleivinëje
- Smulkûs pûlinukai lytiniø organø srityje
- Opelës makðties gleivinëje
- Makðties iðskyros baltos, panaðios á varðkæ
- Makðties sausumas
- Skystos, pûlingos, susimaiðiusios su krauju iðskyros ið lytiniø takø
- Makðties perðtëjimas
- Gelsvos, þalsvos, pûlingos iðskyros ið lytiniø takø
Nauja liga:Bakterinë vaginozë (makðties disbakteriozë) – yra lytiniu keliu plintanti liga, t bûklë susijusi su lytiniu aktyvumu ir lytiniø partneriø skaièiumi.
- Lyties organø perðtëjimas
- Þuvies kvapo iðskyros ið lytiniø takø
- „Deginimo" pojûtis makðtyje
- Nieþulys
- Pilkðvos vienalytës iðskyros

Draugai:) 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 16:46:51
y outube.com/watch?v=fuknkX_u-Fg

La fortuna 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 16:24:10
dekui..jau issisakiau, gal kada nors..;)

sara 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 15:34:32
Ir ateik i DELFI -Nuomones-sekmadienio evangelija.
Manau kad tu turi ka pasakyti.
Sekmes!

La fortuna 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 14:28:30
ok..paziuresiu:)

sara 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 14:26:18
Nusipirk ta sijona, jei dar bus, jis juk tau labai patiko. Ir geros kokybës suknute nusipirk net jei ir kaina kandziojasi...

La fortuna 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 13:58:56
nop,vaziuosi biski in pardes , pasportuot truputi, o siaip namie..

sara 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 13:46:59
Labai dëkoju!
O tu pati kaip jautiesi? Siandien, matyt, i sveèius jau neisi, ar kaip? Juk sekmadienis. Savaitgalis. Puiki diena eiti i sveèius ar priimti sveèius.

La fortuna 2018 m. sausio 7 d., sekmadienis, 13:43:17
sveika...su gimtadieniu tave!!!!!buk laiminga ir tegu si diena buna puiki tau !:)

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 20:01:06
Ai as puikiai! Rytoj ðvæsime mano gimtadiená-valgysime, vista, tortà, pupeliø sriuba, CocaCola.

La fortuna 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 14:42:19
normaliai..keliausiu vakare in svecius..tai tvarkausi, kad vakaras laisvas but..

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 14:38:11
Kaip siaip laikaisi?

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 14:05:31
Aèiû.

La fortuna 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 14:03:15
oki,paþiûrësiu bûtinai ,,,skanaus

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 13:52:12
... Kartais reikia ne vient i savo profesija buti isigilinus, o stengtis daryti ir tai ko visai nemoki.( cia bendra teorija visiems). klajunas labai geras specialistas savo srities, bet i ðonà nei kiek nepajudins savo pirðto-atseit tai ne jo sritis( ðtai kame bëda. Zmones yra isikabine savo srities, o kitko nei þinoti, nei matyti nenori).

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 13:47:32
Dabar valgau.
Grikiø koðe su spirguciais ir kepintais spirguciuose svogunais. Niam, niam kaip skanu.:-)))

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 13:45:51
Oras tiesiog puikus. Pasiþiûrëk, jei idomu, ant pagrindinio-juodo puslapio ka prirasau. Ilgai tas mintis grumulojau savyje ir nesiryzau rasyti. Bet susitikus su tokiais ipatingais ir nuostabiais zmonemis kaip kad Linas Edu isdrisau tai parasyti.:-)))
klajunas irgi buvo mane atstumes. Jis atseit uþsiima tik savo teorijomis. Bet as jo nekaltinu. Zmogus stengiasi, kaip moka.

La fortuna 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 13:31:17
labas, kaip oras Lt?

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 11:23:33
Kai neturi/neturiu daugiau ka màstyti, galima màstyti ir apie anglu kalba. Bet as turiu ka màstyti.

sara 2018 m. sausio 6 d., ðeðtadienis, 10:17:45
... Siandien sapnavau kad kovojau su ragana.
Zmogus esi priverstas màstyti, bet as ir noriu màstyti. Gal greitu laiku imsiuos anglu kalbos mokymosi. Aèiû Dievui atsirado noras skaityti knyga.:-)))

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 20:32:34
:) hehe ..sunkus dalykasIr bûtinai atsibusk tada tankiai ir giliai kvepuojama ir iskart uzsirasyk kol nepamirsai.
Butu gerai kad pries einant miegoti pasiimtum tusinuka ir lapà ðalia.

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 20:18:48
gerai, zuika :) bandysim

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 20:16:17
Kitàsyk kai savo soulmate skaitysi laiðkà tai laiðko neskaityk tik þiûrëk ar priekyje o gal pabaigoje jis yra paraðæs savo vardà, pavarde.
Sekmes!!!

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 20:07:19
taip, brangioji, tu teisi visiskai..

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 20:03:34
... Tas gyvenimas yra kaip gimimas. Amþinai visa gyvenima lendi pro siaura anga ir vis dar esi /esu negimusi. O kada gimsi/gimsiu? Tada kai jau reiks mirti? Vienu zodziu senatvëje atsipaipaliuosi /atsipaipaliuosi galø gale gimsi/gimsiu ir ziu jau ir reikia mirti!

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:52:12
... O gal Dievas nori tapti manimi? As þinau kad esu labai iðsivysèiusi... O cia tai bajeris! O kaip jis taps manimi?( negalvok as visai nesu pasikelusi as tik mazumele bandau logiðkai màstyti...)
As tai tikrai nesu Dievas, bet Dievas tikrai gali norëti tapti manimi. Mano gyvenimas yra pats ádomiausias.
O tu, La fortûna, gali pasakyti tai kad tavo gyvenimas yra labai idomus?

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:42:34
Svarbiausia suþinok jo vardà, pavarde.
Laiðkais gyva nebûsi.
Pirmyn i darbà!

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:41:05
Gal ne i vieni susijungia bet tampa Dievo smegenimis. Nors gal ir ne. Dar tiksliai nezinau kaip ten buna. O gal Dievas buna kaþkur anapus, o gal tampama Dievo smegenimis to tiksliai nezinau. Dievas norëtø buti tuo soulmate bet Dievas negali. Yra tam tikra tvarka. Dievas pasauli sukûrë ir visko neteko. Na man perðasi tokios mintys. Bet reikia ir aukotis Dievui ( norejau pasakyti kad Dievas turi aukotis). O man aukotis nereikia. Jei as aukociausi tai butu didþiausia nuodëmë.

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:35:11
sianakt skaiciau jo laiska sapne .. taip tikroviska ir risliai, kaip net nesapnas arba pasamone

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:33:21
na man taip paaiskino mano s..

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:32:51
taip ir yra du susijungia i vieni...

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:30:22
Jo. Tikslas sukurti pikseli. Tu labai protingai mastai.:-)))

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:28:03
Dievas jau toks yra jis per prievarta vienas kitam mielais padaro. Soulmate toks reikalas yra kad viskas yra per prievarta. O gyvenimo þodþiai tëra zmoniu vemalai todel tu jais nesivadovauk ( pvz. kad ir tie þodþiai kad per prievarta mielas nebûsi. Tai tëra zmoniu vemalai.) Maziau sakyk kas ka sako. Geriau pati kaþkà pasakyk.

la 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:26:09
New Year Mix 2018 - Best of 90's Retro Hits Dance Party Megamix

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:25:16
tiesa, o tikslas, tai sukurti pikseli - vieni, o tai reikalinga padaryt ne kazkur anapus, o cia sioj materijoj - Zemej..

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:22:49
sako, prievarta mielas nebusi;)

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:21:37
ai, net nzn, su soulmate koks tikslas tada isvis...

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:18:30
gal ir teisi..reikes ta sijona paimti, labai puosnus...nude, su gipiuru, pliusuotas, saules klosas ilgas ilgas...

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:16:41
Jie tie soulmate visi nemyli, bet yra priversti myleti. Siaip ar taip tu busi su juo. ( nekalbu apie sy ar bûsima gyvenima, kalbu apskritai).

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:13:54
Na ir kas kad storina. Nu pridës ten tris kilogramus, o kas tau is to? Tu ir taip esi labai liekna.

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:13:26
turiu sukneliu..visad renkuosi is ju , bet nebuvo sikart, matyt likuciai..arba nepatinka, arba ismieros ner arba kandziojasi..nu tu zinai :)

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:12:06
mano soulmate manes tai nemyli :(

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:11:55
Nusipirk sukneliø. Sukneles yra graþiau nei bliuskutes.

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:11:11
ir sijonas buvo toks labai grazus pliusuotas, kreminis iki zemes , apacijioj siuvineta gipiuru, wow...bet bijau storina tokie labai ir kaina dar kandziojosi..

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 19:09:36
bambanuli tpsk pardes :)) buvo akciju ir ten ir ten..sukneles tai neissirinkau, o bliuzkiu tai joa pasirinkau keleta proginiu ..siandienai uzteks, kita diena reiks dar uzeit i kitas..

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 18:47:27
... Tiesa yra sakoma tiktais savam soulmate. Kad ir kaip noretumei ta tiesa pasakyti kitiems ar Dievui bet tai yra neimanoma. Uztad tas pasaulis taip lëtai ir vystosi. Kad negauna tiesos dozës. Þodþiai tai dar nera tiesa-tai tëra programa. O tiesa reikia jausti is vidaus su visomis jos spalvomis.:-)))
O þodþiais tiesa sakyti tai tik juodai balta pasauli parodyti. Tiesa dovanojam savo soulmate nariui.
Na kaip pasiseke apsipirkti?

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 15:09:53
Iki!

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 15:08:03
aga Dievas ir meilë gydo:) aèiû ..tuoj jau keliausiu..

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 14:27:36
Mëgstu viska logiðkai paaiskinti. Pati logika irgi þinoma nera kriterijus. Pvz. Linas Esu yra labai logiðkas bet Jezumi Kepalu gyvenanèiu Lietuvoje tiki. Va ir baigiasi visa logika. O gal prasideda?
KAS PAAIÐKINS?

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 14:24:39
.. Ir dar pasakysiu kodel tu nesusirgai. Juk trolis mums þadëjo kad mes sirgsime, jis aiðkino kad mus prakeike. O Dievas norëjo mus nuraminti parodyti kad mes nesusirgsime ir kad nereaguotume i trolio paistalus... Va taip. As esu logikos zmogus-gal net per daug.

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 14:16:16
... Matai as ir aukðti apskaiciuoju. Is pradþiø egles visos buvo vieno aukðèio. O paskui ( siandien) ziuriu trys paskutines per pus maþesnes. Dar geriau isiziuriu-ogi tai kadagiai. Bet labai keista netgi tai kad zmogus kadagius pasodino sklypo gale. Be to þinau kaip sunku kadagius pasodinti, juos reikia sodinti ir su nuosava mikloflora ir kodel zmogus bûtent sklypo gale tuos kadagius sodino? Jei zmogus butu sodines kadagius tai butu juos sodines kur nors iðkilmingoje vietoje... Vienu zodziu yra labai daug klaustukø.
O tu gerai apsipirk. Tik þiûrëk tikrai reikalingus ir graþius arba patogius daiktus pirk. Ir spalvas paderink. Sekmes!!!

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 14:04:15
One Direction - What Makes You Beautiful

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 14:01:30
not to bad ..neblogai ..vaþiuosiu á pardes akcijiniø ðventiniø daiktø , rûbø paþiûrët gal ir ásigyt kà

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 13:37:48
... Vargu ar galëjau nepastebeti.
Nors gali buti visko. Bet jei anksciau nepastebejau vadinasi esu visiðka glusmare...:-)))
O siaip kaip laikaisi?

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 12:37:43
laikai dabar , visur technika, viska suskaiciuoja :)

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 12:35:55
ðiandiem ciklo matuoklis rodo 4 proc. pastojimo rizika ir keep trying :)

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 12:21:36
sveika :) skonis toks jau dalykas..kas del medziu. tai naturalus dalykas, savaime suprantamas, galejai tiesiog neatkreipt demesio i kadagius..buvo vienoj masej..

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 10:36:27
... Mamai labai nepatinka ðiuolaikine muzika-sako baisi ir t.t.
O man nepatinka jos operetës-tikras varliø kvarkimas.
Vienas Merûnas patinka, o visa kita yra tiesiog baisu.
Tad ir iðsiaiðkinome kad viena kitos muzika mums yra tiesiog baisi.

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 10:13:13
Bet kokia nereali apgaule. Nu jo, tie kadagiai irgi þali kaip ir egles. Bet anksciau kai vaiksciojau maèiau kad kai baigiasi egles yra plikos zemes ir vëliau auga vienas medis ir elektros stulpas stovi uþ to medþio. As net elektros stulpu numerius pasiþiûriu kai vaikðtau. Is vis esu pastabi. O dabar dþiaugiuosi trimis kadagiais. Cia arba sàmonës atëmimas buvo kad anksciau tu kadagiu nepastebejau, arba kaip kad as manau vel eilinis Dievo pokðtas.

sara 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 09:43:40
Nu va, vel nerealus bajeris.
Eidama keliu visados apziurineju ðalia augancias egles þmogaus pasodintas. Jau dideles tos egles kokiu 22 metu senumo. Ir bats! sklypo gale pastebiu tris kadagius! Niekad anksciau ju nemaèiau nors seniai tuo keliu vaikðtau. Kokiu 17 metu senumo... Ir ziuriu ziuriu as i juos ir galvoju...
Tiesa greitai mano gimtadienis jau pirmadieni. Galësite mane pasveikinti.

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 00:39:03
Creative, peèius dirba, ðildo?:)

La fortuna 2018 m. sausio 5 d., penktadienis, 00:38:26
keistai ðimet , net stebiuosi, bet ir puiku...kelis kartus su sloguotais kosinèiais buvom susitikæ ir nesusirgau, neuþsikreèiau ..

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 21:38:35
kaip pasakysit..:)...ir.. mano tevas irgi vardu Jonas

2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 19:10:21
"tai pervadint pasiûliau á Jonà..crazy"

2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 19:09:08
Poeto Jono garbei:D

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 17:42:02
taip, tu pastabi ir , kaipsakiau, sumani :) iki

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 17:33:31
Ne telepatija. Paprastai panaðiu laiku tu geri kava.:-)))

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 17:30:50
telepatija?:D

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 17:30:14
pageriu kavos ir varau raumenø augyt..

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 17:29:39
Jau geri kava ar dar tik gersi?

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 16:48:53
jau baigësi, gana :)

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 16:42:25
Tai pas jus sniego irgi nera, viskas aisku. O audra jau galutinai nurimo ar pranaðauja kad ji dar bus?

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 16:33:18
aga gerai gamtoje pabût...su sniegu bûtø graþiau ,o pas mus lietûs po audros ...baisiai ðlapia, tamsu..

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 16:28:44
Ai as normaliai. Nieko neprisimenu ka sapnavau. Vaiksciojau po laukà tris kartus. Gamta graþi, tai smagu.

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 16:23:51
kas naujo, kolkas nieko:) ðianakt vël maþylá berniukà sapnavau ...daviau vardà Dviratukas,o man sako koks keistas vardas, pagalvojau tikrai, juk dviratukas, o atrode normalus vardas:D. tai pervadint pasiûliau á Jonà..crazy ...o kaip tu laikaisi?

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 15:59:35
Kas dar naujo?

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 15:50:08
labukas...

sara 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 14:57:16
Labas!

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 13:36:32
po vakar testu miegojau kaip uzmusta ..gerai akys nesupuliavo..

Creative 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 00:24:02
Ruelle - Madness

Creative 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 00:23:54
malkom

2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 00:13:14
?

La fortuna 2018 m. sausio 4 d., ketvirtadienis, 00:12:59
Creative, neðali..tu kûreni malkom ar dujom ar oilu?

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 23:38:14
Fever Ray - The Wolf

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 23:28:44
Adam Lambert - Runnin (lyrics)

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 23:07:02
Wardruna the way to hell

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 23:00:19
na cia gyvas garsas , gyvas dainavimas, jazzavimas , disco funky naujiems metams puikiai tinka , tiko:)

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 22:55:52
Kokià muzikà klausome ar grojame tokie klausytojai atsiranda. (mintis ne mano)

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 22:50:25
(((

2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 22:47:44
Dël skonio nesiginèysiu(((

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 22:31:32
Nile Rodgers & CHIC Good Times NYE Concert London HD
2018 naujametinis koncertas, kuri paziurejau su malonumu , labai sventiskas ..rekomenduoju .

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 22:05:59
gerai, kad katilas nedurniuoja,kad nesugadinai :)

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 21:56:55
Keaton Henson - If I'm To Die Lyrics

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 21:51:23
Secret Garden - Sleepsong lyrics

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 21:44:59
SEL Uþmerkiu akis

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 21:44:13
na ir prikamavo gydytoja mane..laidus suki6o net 5 pa2ias akis.. ousantros val. testai ...galvojau neatlaikysiu arba nualpsiu

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 20:54:17
gal prisistatysi? ar man reikës spelioti?

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 19:06:03
Gerai, peèius dega tvarkingai ir neburbuliuoja, paðaliniø garsø nesigirdi.. reiðkias viskas tvarkoje..

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 18:42:34
Rudená þiûrëjau buvo gerai na nepilnas bet puse svarbu kad nedugnas. Bet jei sakai pasigausiu kaimyna ir priversiu já iðmokti kaip mano naujom kopeèiom naudotis, nes iðskleidimo mehanizmas man visiðkai neaiðkus, kad ir kiek sedejau prie jo, judinau viskà o ðis nieko.. nepasidavë man niekaip...

2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 18:28:06
gal vandens per maþai palëpës talpoje

Creative 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 17:21:47
Jo, aèiû, bet vieno nepaklausiau.. meistro nekvieèiau... patikrinau peèiûkà ar pro niekur nevarva.. niekur drëgna nebuvo... siurbliukà ájungiau jis veiia kaip anksèiau atrodo viskas ok... tai dabar bandau uþkurt... tiksliau jau uþkuriau ir laukiu... ásiklausau...
Tikiuosi perdaug neiðgasdinau...

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 17:03:46
O ho! Dar vienas horoskopininkas atsirado!

ðios dienos horoskopas 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:57:16
Ðiandien netingëkite padirbëti.
Namø ûkio ir ðeimos situacija reikalaus iðlaidø.
Pasistengus galima padaryti gerà áspûdá.
Dël brangiø pirkiniø tarkitës su artimaisiais

->.... 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:37:03
Creative kaip sekësi?
Ar padëjo patarimai ?

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:35:23
aga..nemazai

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:22:42
Oho! Tai jus ðventëmis buvot kaip reikiant maisto prisigamine.
Mes tai gaminom mazai-tik ðventei, bet ne rytdienai.

2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:20:44
kaip tik klausiau dienà prieð Eleonora - Tell Me Why [Live Concert] Kaunas Þalgirio arena

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:19:22
pasirodo audros vardas Eleonora :)

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 16:16:48
o dar nuo ðvenèiø reik pabaigt viskà :) virsiu tikrai kavà :) dabar va irgi geriu , petraukëlë kavos..

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:50:24
O ka tu rytoj virsies?

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:27:58
... Taip uzsimaniau ðvieþiu kopûstø sriubos-rytoj verdu!

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:12:26
... Atsakiau tau i pasta.

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:04:14
:-)))

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:02:55
gaudyk :)

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 15:02:31
... Parasiau i pasta dar viena zinute...

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:54:51
Ka manai?
Paraðyk i pasta.
( arba nieko is vis neprasyk ir taip viskas aisku...)

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:50:30
Jau parasiau i pasta, gali paskaityti.

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:49:31
duok Dieve ...meile yra puiku , geriau uþ viskà

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:46:20
copy paste i youtuba -London New Year Eve 2018 Best Fireworks Show in the World Ever. Happy New Year. BBC Fireworks 2018

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:37:59
Dar paðte tau parasysiu ko cia nenoriu rasyti.
Dabar.
Nes viena klaida internete buvo duoti man savo pasta, cia Linas Esu mane iðprovokavo, norejau jam buti gera, o gavosi kaip gavosi.
Tad rasau.
I pasta.

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:34:56
O anomalijoje rase kad 2018 metai bus meiles ir supratimo metai.
Jie priraso visko ko tik nori priraðyti.

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:30:25
Palmira- Tai metai, paþenklinti praradimø – bus nukirsta viskas, kas mûsø gyvenime nereikalinga. Taip apsivalæ áþengsime á 2019-uosius metus, kurie, kitaip nei treji buvæ prieð tai, pagaliau bus iðties laimingi.

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 14:00:29
Oho!

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 13:48:46
o Londone pats þmogus ájungë avariná ir iððoko ið lëktuvo per avariná - per sparnà , kol dar nepakilo lëktuvas, nes ilgai tas stovëjo , átartina baisu pasidarë :)

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 13:45:05
hm..matai kaip...tik jie nieko labai nebijo ...:)

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 13:44:16
pas mus ðiànakt buvo audra..daug þmoniø buvo ir vis dar yra be elektros..buvau truputá prabudus nuo barðtelëjimø - lemputës trinsëjo lauke á sienà..bet gerai miegojau, negirdejau poto nieko..

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 13:41:27
Nu uþ korupcija ir i kalëjimà sodina ir pinigine bauda pripaiso. Tad visiskai nieko negalima neðti, nes neþinia kaip gali buti.

La fortuna 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 13:37:40
nori pinigu?:)

sara 2018 m. sausio 3 d., treèiadienis, 10:39:23
Bet ðie laikai dël korupcijos yra baisus, savo gydytojui net savo gamybos vyno negaliu nuneðti ar nuneðti savo gamybos pyragelio kasnelio.
Yra baisu...

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:40:22
o tu jo draugas ?

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:33:10
Jietis tikrai protingas,geras vyras.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:24:27
Creative gyvena tikriausiai arti Jietcio...tai gal galetu ir uzsukti:)

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:24:23
Ásitikinsite:D

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:22:35
Dëkui :)

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:21:01
Iki ryt ,jei bëda patarimas bus:)

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:20:51
ne i tema , bet...Jieti, jusu uzsakymu tikrai klauso?:)

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:18:29
Aèiû :) senas reikalas dar senelis montavo visà ðildymo sistemà, að jos perprasti kaþkaip nelabai galiu nors prisedus gal ir suprasèiau pvz. kam tas "katilas" su vandieniu palepeje, kiek supratau kad radiatoriuose vandens nepristigtu o gal dar ko nors.. na tiek to..
Didelis aèiû vistiek. Net uþ gerus norus.

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:13:57
Manau kad ugnis uþgesinta. Vadinasi daugiau jau nieko blogo neatsitiks. Rytoj nuo ryto kviesk meitrà, kuris montavo ðildymo sistemà. Jeigu tai nëra senas reikalas.
Tai tuom ir atsilankstau. Nemanau kad kuom padëjau.Gerais norais gi pragaras grástas. :)
Sëkmës. Uþsakysiu gerà orà dar kelioms dienoms, kad nesuðaltumëte. :)

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:13:27
Meistrà rekomenduoti teks

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:11:20
Sara, o tau katilo nereik irgi paziuret?

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:10:06
Gal Jietis galëtø patarti ?

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:07:43
nu va...brangioji, reiks visgi meistro ..su katilu geriau nejuokaut, brangiai gali baigtis

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:07:24
Dëkui uþ sugaiðtà laikà.

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:06:42
Uþkutrinai èia mane, dukra ne mano. Net klaidø netaisau, ekspromtu raðau, kad kokiø bëdø daugiau nepridarytumei.

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 23:02:04
Jûsø problema kur?
Kaip suprantu, pas jus yra vandeninis ðildymas, kur vanduo cirkuliuoja priverstinai, me naturalios cirkuliacijos principu. Vadinasi pastpviai turi veikti cirkuliacinis siurbliukas, kad vabdená varinëtø uþdaru ciklu.
Jeigu siurbliukas iðsijungia dël kaþkokiø tai prieþasèiø, ar sugenda, iðkyla rimta problema, nes gali vanduo katile uþvirti, susidaryti hidrauliniai smûgiai, kas gali privesti prie labai blogø pasekmiø. Dodë, tokiu atveju, jeigu nëra, ar nesuveikia ayþutomatika, turëtø suveikti apsauginis voþtuvas ir verdantis vanduo, garø pavidalu, turëtø karkur nusidrenuoti.
Jûsø atveju pirmiausia reikia gesinti ugni. Jeighu tai dujos, paprasta. Uþsukate kranà ir kvieèiate meistrus. Jeigu kietas kuras, kokiu bûdu negalima pilti vandens i ugniakurà, nes jeigu dar kur neprasprogo, tai sugadinsite rimtai peèiø.
Jeigu yra galimybë, reikia atsargiai, nepanikuojant, iðimti þarijas ið ugniakuro.

Jie***** 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:59:19
Vau ... vëlu ar akiø neskauda ir nelimpa ? :(

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:54:49
Að nieko prieð. Idomu.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:54:02
kam taip þiauriai, mergaitei dar ir apie elektrines..:)

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:52:17
Oi, kas èia tekstà vis numuða.
Ásivaizduokite, kad kaimo bobutë uþkûrë plytà ir uþkaitë arbatiná su vandeniu. Vanduo uþvirë ir per snapelá pradëjo verþtis garas.
Lygiai toks pat procesas vyksta ir atominëse, bei ðiluminëse elektrinëse, nesismulkinant su koogeneracinëm ir kt.. Skirtumas tik tas jog vienur ðilumà atiduoda Urano branduoliø skilimas, kitur dujos, mazutas ir t.t. Þinoma, masteliai daug didesni.
Iðsiskirianti ðiluma karðto vandens, ar perkaitinto galo pavidalu naudojamas miestø ðildymo reikmëms, o garas-turbinos sukimui, kurios suka elektros generatorius ir gamina eletros energijà.

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:51:49
Kopas ðá vakarà uþlûþo nuo þodþiø

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:47:46
Kaþkas sumaiðë

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:44:15
Laukiu kà ádëmiai perskatyti.

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:43:59
Kalbësime apie katilus.
Tai kai paaiðkinsiu kaip reikia mastyti, tai suprasite kas tai yra Ignalinos AES ir kitokios ðilumos centralës kaip Elektënø, ir t.t.

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:42:48
Ðneka bus raðtu.

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:42:01
KLausau idemiai

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:40:30
Taigi klausykis, Creative dukra ne mano;
Nikà neblogà susigalvojai, vadinasi su galva galvoji.
Tai duosiu toká patarimà, kad kartais fantazijà reikia iðjungti, ájungti Common sense ir ilgiausià matematinæ lygtá prastinti, prastinti.. Tada viskas stojasi á savo vietas.
Skaidysiu savo ðnekà á dalis. Taip atsisijos ðiûkðlës.

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:40:22
ðalame :( bet tik ðiandien.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:40:20
teip ..butina :)

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:39:53
Bus paaiðkinimas

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:38:13
Moteriðkëms reikia padëti:)

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:37:26
aga, 3 zmoniu a la sekta :) viena ju i beda su katilu papuole, lygtais problema o gal neapsiziurejimas, bet , manau, reikia kad kas paziuretu

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:37:16
kultûros mokslus:)

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:35:37
Hm? Bëdoje Þmogui visada reikia padëti. (Pagal galimybes).
Na, að tik kulinariná technikumà baigæs, tai galiu biski nepataikyti á temà. Bet gerø norø vedinas pasistengsiu pataikyti.

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:35:35
Ðalame:(

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:35:07
:DDD

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:34:26
Nebuvo jokios katasrofos, viskas suvaldyta.

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:31:58
Kaip suprantu, reikalas apie KATASTROFÀ?
Toliau neskaitau, gal ko nesupratau. Tiek èia priraðyta .

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:31:52
Jis kartais pas mane ðokinedavo nuo perdideles kaitros, tereikia skersveji uþdaryti dureles kad traukos nebutu ir tada nutildavo palaipsniui, o po kiek laiko vel gali iprastai kurenti... o èia na turëjo taip bût kai pamirðti ájungti siurbliukà, tada gi vanduo necirkuliuoja ir neturi kur termodinamiðkai persiduot, todel pradeda vietoj kaitintis.. o del siurbliuko tai jis mane nustebino, nesitikejau jo tokio na garso, ir ðiaip per daug ið jo nesitikëjau, net kad suveiks.. bet suveikë, kad ir po pledu buvau palindus su kaldra ir klausydavau kiek viena uþimo pasikeitimà ir melsdama dieva kad duotu siurbliukui jegu susitvarkyt su nusistovëjusiu karðtu vandieniu.

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:31:23
Patirties stokojama su katilu

Jie... 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:29:14
Kas èia vyksta? Gal sekta kokia?

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:28:11
.spauda.lt/logs/opinion.htm?bac=aa
Jietis pasirode sake uzeis

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:26:40
palaukim dar

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:19:12
Jietis gal uþimtas. gal turi ir savu reikalu, ka èia að...ir neþinia kà ir kaip aiðkintu..

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:17:45
Jis kartais pas mane ðokinedavo nuo perdideles kaitros, tereikia skersveji uþdaryti dureles kad traukos nebutu ir tada nutildavo palaipsniui, o po kiek laiko vel gali iprastai kurenti... o èia na turëjo taip bût kai pamirðti ájungti siurbliukà, tada gi vanduo necirkuliuoja ir neturi kur termodinamiðkai persiduot, todel pradeda vietoj kaitintis.. o del siurbliuko tai jis mane nustebino, nesitikejau jo tokio na garso, ir ðiaip per daug ið jo nesitikëjau, net kad suveiks.. bet suveikë, kad ir po pledu buvau palindus su kaldra ir klausydavau kiek viena uþimo pasikeitimà ir melsdama dieva kad duotu siurbliukui jegu susitvarkyt su nusistovëjusiu karðtu vandieniu.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:12:14
o kur jis?

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:11:07
Jietis gal paiðkintu nors.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:10:43
su peciumi..

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:05:29
Dël ko?

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:04:06
2ia taip ir turejo but? tu tikra?

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:01:14
Viskas gerai. siurblys kà tik iðleido paskutiná atodusá toká ðvilpimà kad net paðokau :) ir uþgeso atlikæs savo darbà.. dabar þiûriu jis sau tyliai veikia toliau iprastiniu reþimu kaip buvo anksèiau... stebuklingas siurbliukas..

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 22:00:41
aga..jei neturi pinigeliu, pasiskolink, bet meistrui parodyk...nejuokai katilas

bûtinai 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 21:56:49
meistrà ryt kviesk .

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 21:51:17
Nereikia jau pagalbos???

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 21:20:24
Dëkui visiems uþ rûpesti... supanikavau að truputi ir tiek...beliko laukti siurbliuko nusiraminimo...

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 21:07:44
Viskas atrodo tvarkosi. pecius uþgesæs nebeðokinëja, atrodo kad net vanduo neburbuliuoja, tik kad siurbliukas vis dar uþia nors atrodo kad ne taip smarkiai ir vis bando atsijungti ir iðkart vël ásijungia na uþima netipiná savo iðjungti, bet vamzdþiai prie jo vis dar begalo karðti. teks ðiandien paðalti.. taigi viskas po truputi tvarkosi.

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 20:02:09
spauda.lt/logs/opinion.htm

2018 m. sausio 2 d., antradienis, 20:01:09
Klausk Jieèio "apie viskà" forume ,þmonës kalba jis visø darbø meistras,nors su aukðtuoju muzikiniu iðsilavinimu.
Manau kaþkà patars ,jis ten lankosi
Gal ir inkognito apie peèius nusimano

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:52:13
Visko gali bûti.

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:40:37
Supranti jei iðeitø garsai per virðø butu labai gerai. O dabar nezinau... Vadinasi katile nera nuorinimo, prastos kokybës katilas.

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:37:21
Jei tinkamai pastatytas katilas tai tik garai turetu iðeiti per virðø ir viskas.

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:36:59
Siurblys paprastai veikiantis tyliai, ðnypðèia prasukos kaip reaktyvinio letuvo. bijau kad neatlaikys... o pecius vis nenurimsta... garø nera aciu dievui, niekas kolkas nesprogo aciu dievui... laukiu kas bus toliau...

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:19:26
Gerai-Garai...

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:15:23
... Jei ájungti siurbliuka viskas turetu susireguliuoti.
Tik pakentek ir palauk.
O kokios tai firmos katilas?
Gal tai man bus pazystamas, tada gal turëèiau ka pasakyti..

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:11:51
Sprogo?
Ar tik ðokinëja ir snypscia?
Gerai verþiasi is virðaus ar ne?

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 19:09:45
KATASTROFA

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 18:50:56
... Tai tau bëda, Creative, kaip reikiant. Tikiuosi viskas iðsispræs i geràja puse...

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 18:33:38
Vat ir pamirðau að pagaliau pirmà syká bekurianant peèiu ájungti siurbliukà, tai vat koðmaras: vanduo verda, pecius ðokineja. ka daryt neþinau, ijungiau siurbliuka o peciu nesugebejau uþgesyti, nzn lauksiu kol nusiramins nors baisu kaip reikiant.
Na bent jau telefonas stebuklingai susitvarke.

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 18:29:06
Ten að raðiau. matai kai draugai nuliudæ tai ir sugalvoji kaþka tokio kaip meditacija á chatà, kad prablaivint truputi. Taip naivu bet truputi ðirdies idet ir pasikeièia nuotaikos. Pykti irgi galejai iðlieti taip.

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 18:12:55
O apie tuos "sese", "broli" irgi ne tu rasei?
Siaip tame nieko bloga nera. Viskas tvarkoje.( tik biski naivu. Na bet ir as pati biski naivi, tai kritikuoti kitos neturiu teises.).

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 17:50:47
Ir jo. að tik naktá paraðiau na ir pasveikinau su naujais, visà kità ne að raðiau.

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 17:49:09
Atsipraðau, nenorejau nieko áskaudinti. Ið pradþiø norëjau pasiusti juos kuo toliau bet paskui pagalvojau á naktá kad gal tiesiog pakeisti poþiûri jei kiek ir ámanoma. Suprantu kad kliuvo labiau ne man o jum todel sorry tikrai nieko blogo nenorejau.

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 17:33:36
Dar ðvieèia.:-)))
As jy tik vakarais uzsidegu.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 17:05:28
Sara, lokiukas dar ðvieèia?:)

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 15:22:59
Gerai.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 15:19:00
teip... bet galvok , Sara, geriau kà graþaus ne apie liavonus :)

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 15:03:35
... Dar pagalvojau tie zmones kurie nori kad kitiems þmonëms nesisektu yra nekrofilai.
Gyventi tarp tokiu zmoniu kuriems nesiseka argi gali buti smagu???
To pasaulio visiems uþteks, tegul tik visiems sekasi!
Argi smagu buti valdþioje ir matyti aplink save lavonus( zmones kuriems nesiseka)?
Tik nekrofilas su malonumu tai iskestu.

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:46:58
Kaip sako kuo zmogus kvailesnis tuo daugiau sekso jam reikia...

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:45:49
Aga

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:41:13
ir aiðku, kad meluoja, trolina , að neturiu vibratoriaus ir kam, jei sekso að nenoriu ...acha cha ...

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:36:04
pamirðk, zuika, ta trolinimà, buvo tai ir bus...

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:34:55
jei ks negero pvz. èia uk atsitinka, þmonës aktyvûs..ar lietus ar vëjas, þvarba ðalta jie gatvëse.. kovoja uþ savo teises, parodo savo pozicijà.Atsimenu kai laimëjo airiø partija èia daugumà parlamente ir pagal jø sprendimà neuþilgo nuëmë britiðkas vëliavas , pasakë kels tik ðventëm , tai jau sekanèià dienà prasidëjo protestai ir kelis mënesius su tvarkaraðèiu kada kur blokuos kelius ir pan. ..o LT tyli, arba tik pabamba ðiltuose butuose ir vsio..

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:33:57
Ir trolis irgi prisiskaito prie tu besikoliojanciu zmoniu. Visiðka jo apatija, savivertes nebuvimas...

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:30:04
Sara, þmonëms trûksta patriotizmo, meilës savo kraðtui, tautai , nusivylimas, apatija, koliojimas, menkinanèios kalbos, blogi pranaðavimai tikrai netaiso situacijos ...

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:27:06
galëèiau bûti að tuo stebuklu..jei kam reikia kandidato , didþiai praðom :))

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:24:54
... Dar sapnavau kad is Lietuvos issilakstys paskutiniai zmones, kad cia liks tik vienetai, kad cia kazkokia tai betvarkë yra susijusi su ar tai Dievu ar tai Jezumi Kristumi. Vienu zodziu prisapnavau. Kad istustes Lietuvos baþnyèios. Kaþkokio tai stebuklo reikia kad to neatsitiktø...

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:19:03
Þinoma turejau ir daugiau sapnu. Bet as pati nusprendþiu ka dalima pasakoti, o ko ne. La fortunai galima pasakoti. Jai parasysiu paðte.:D:D:D

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:15:54
Vienu zodziu sapnavau sapnà kad uzsizaidziusi su savo parasitiniu grybeliu( kaip pagal filmà Legionas) pati tapau parazitu( isikunijau i paradita) ir kad skrendu, skrendu ir priskrendu raudonu plytø baþnyèia. Ir tada galvoju ar Jezus Kristus atpaþins mane kad as visdelto ne parazitas esu ar galima man uþeiti i baþnyèia? Taip ir likau uþ durø. Tame sapne nesiryzau uþeiti i baþnyèia. Bet prabudusi suvokiau kad jis mane butu priëmæs. Kad butu atpazines. Bet Jëzaus Kristaus vardas buvo minimas tokiu storu vyriðku bosu, vos ne demonisku. Bet supratau kad taip turi buti, kad viskas yra tvarkoje.:-)))

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 14:04:09
Noreciau diskutuoti daugiau, bet tai matyt tiktais paðte, arba iðvis nereikia. Nenoriu erzinti trolio. Kad ir istrintas jisai, bet vistiek geriau jy palikti ramybëje kurios jis labai nekenèia.
Dþiaugiuosi, La fortûna, kad tu nesusirgai.
O Creative protingas zmogutis, jei ir padare kur klaidas staigiai jas pastebës ir pasitaisys.

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 13:57:26
Creative, nepyk, bet taip irgi nesàmonë :)

La fortuna 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 13:25:40
hello...geriu kavute ...nepersalau, neuzsikreciau nuo snargliuotu ir ok , valio:)o tu?

sara 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 10:46:53
Kaip laikotes?

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 02:22:51
SVRCINA - Battlefield

Creative 2018 m. sausio 2 d., antradienis, 01:55:04
Priminet man kaip mes seniau taip þaidem. vadinom "meditacija á chatà". Tik nelindom á asmeniðkumus taip kaip èia. Pagrinde be kitko buvo besaligines meiles meditacija, tai ten pasipildavo sirdeles, apkabinimai, buciniai, saulutes ir karts nuo karto pasigirsdavo "sese" "broli" :) su sekta nieko bendro neturejo èia tik taip buvo meditacija. Meditavom ir á kitkà bet apie juos neraðysiu. ir ðiaip ten visi savi budavo.

La persona granata 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 23:00:13
Chic - My Forbidden Lover (extended album version)

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 22:57:33
amen :) Jus irgi su Naujais..

2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 18:19:21
Su Naujaisias.
Didþiausia vertybë yra gyvenimas,juo ir dþiaukimës.
Viskas yra áveikiama,su viskuo susitaikoma,reikia tik noro.

2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 18:04:15
ai..Sara...nauji metai ! visko tik geriausio , geros pradzios !:))

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 17:39:08
As neskaièiau ka jis raðo, bet jei jis raðo tiesa, tai ta tiesa tik jam naudinga.
Vargðas þmogelis bando atsigrajinti ant kitu.
O kas tas lego? Nieko nebesuprantu tuose bespredeluose.
Be to cia galëjo Creative ir nerasyti.
Vel eiliniai trolio issidirbinejimai.

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 17:38:17
daug meluoja ...o Sara, labai maloni, miela, draugiðka, supratinga jauna moteris ..

Creative 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 17:33:07
:)* jis raso tiesa apie tave sara tik apie lego meluoja?

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 17:28:08
Tiesiog silpna nuo tokio trolio...
Jau kvailiau tikrai nera kur...

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 17:16:01
kazkoks zuikis , kuriam reik svelnumo arba Saros slaptas gerb4jas, o gal tas ir tas :)

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:59:38
aga...bûk sveikas ir laimingas nuo ðiø metø ,Tamsta,kuris èia taip negraþiai raðynëji ..

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:40:44
... Man tokios þemo lygio kalbos yra atsibodusios...

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:39:25
Neskaitysiu. Vel belaisvi iðleido is kletkos.
La fortûna, ate! Nera cia mums ka veikti, vel vienas " atsiprasant" prisistatë.
Ate, La fortûna.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:36:54
Tu neturi jokios savo nuomones, savo kaþkokius skystus pezalus cia destai.
Ar nenusibodo?
O gal dþiaugiesi savo nevykusiais pokstais?

(Video) Odia Medium Geography Objective Questions Discussion(mcq)| Board 2021 grind

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:09:29
Nu visaip buna, bet truputi reikia grieþèiau su tokiais, gana nuolaidziauti.

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 16:08:25
Sara, nepyk, gerai kai rûpinasi:) labai gerai...maþa kà o gal pamirðti þmogus, arba ignoruoji , visaip bûna...mes þmones , klystam:)

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 15:48:31
Tiesiog kai kuriems þmonëms kiðtis tiesiog nebûtina. Bet ne, jie vistiek kiðasi. Bugtais iðsako savo nuomone nors is tiesu visai savo jokios nuomones neturi.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 15:45:02
Taip. Vaistø negeriau nes vynà geriau.
Bet paþadu siandien isgersiu ir viskas bus ciki piki.
O tu tai tas parazitinis grybukas kaip pagal filmà, ar ne ?
Kisi kur nereikia savo lieþuvá.
Juk jauti kad to nereikëjo. Bet ne, vistiek kisiesi.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 15:34:08
Ne nepazadinai. As vakar miegojau.

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 15:00:34
aciu, Creative:) ..aciu, Sara, uz sveikinima sms :) taves nepazadinau vakar?

La fortuna 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 14:57:43
super koncertas per bbc ...su malonumu dideliu pasiklausiau..

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 14:08:49
Su naujais. Bet tikri nauji metai prasidës nuo vasario 16 dienos. Tad visus su naujais.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 13:12:38
Nezinau.
Keistai viskas kaþkaip tai gaunasi.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 13:09:25
... Man tai ádomiausia muzika, niekad nenorëjau tuose psichodeliniuose reikaluose dalyvauti.
Bet yra kaip yra.
Tik sielos gilumoje esu labai gera muzikante ir labai suprantanti muzika-sielos gilumoje.
O papuoliau i kaþkokius tai psichodelinius reikalus.
Ir kaip taip atsitiko?
O tu sizofreniku yra labai daug, vadinasi ir Dievu yra labai daug.
Bet kaip tai cia taip ádomiai gaunasi...
Dievai turetu ne su ateiviais kovoti, o kurti geri groþá.:-)))

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 13:03:29
... Dievams pasirodo yra visu sunkiausia. Jie prikuria ateiviø skraidanciu lëkðèiø, paskui tie ateiviai juos kankina is nosies traukia kaþkokius tai implantus.
O boze!
O kaip realiai isipaisyti i sy pasauli?
Ir kurti jame geri.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 12:47:55
Oho! Kaip idomu! Patys prikuria o paskui patys ir aikscioja.
Taip kaip man su tais devyniolika ( ir paskiru pabiru) medziu. Kazkoks Dievas, o gal ir sizofrenikas sukûrë, o as tai pastebejau ( ta netikëta medziu papilnejima).
Vienu zodziu jie mato savo ateivius, savo skraidancias lëkðtes-jie yra Dievai.
Tai tegul jie kuria kad pasaulis taptø geresnis, jei jau jie tokie galingi yra.

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 12:39:49
... Acha...
Sizofrenikai vyrai yra Dievai ( pagal filmà Legion), kurie garsus ávairius girdi.
Ir matyt tie Dievai kurie implantus ávairius turi ir su ateiviais bendrauja...
Oho!
O pati to sugalvoti negalëjau, man tam filmo reikejo!

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 12:20:31
...Atseit sizofrenikai vyrai yra Dievai.
Man cia tikrai kazkas tai naujo.
Niekad pati to nepagalvojau.
O ten taip graþiai iðdëstyta tame daugiaserijiniame filme Legion kad verèia tuo patiketi.
Nu tiesiog tas serijos þiûrësiu toliau.
Idomu ka toliau isvystys...
:-)))

sara 2018 m. sausio 1 d., pirmadienis, 12:03:11
Ziuriu filmà Legion. Ten truputi apie sizofrenikus vyrus kitaip aiðkina.
Man tikrai tai yra kazkas naujo.
Reikia ásigilinti.

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 21:12:40
Happy New Year CLOCK 2018
Sara, sita auksciau teksta copy paste padaryk i youtuba

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 20:10:16
aciu..o kas lauks 12?:)

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 19:42:46
Nu as jau atsvenciau. Vyno isgeriau. Ðampano nenorëjome. Nu einu miegot. O jus visus su labai linksmomis ðventëmis!

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 18:11:14
as dar ruosiuos tik...nieko beveik nevalgau :) krozana va suesiu su kava ..

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 14:59:17
Nu mes Naujus Metus kaip ir atsventem. Nes valgom tik per pietus o ne vakare. Vakare tik vynelio isgersim.

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 13:53:50
Lai nedûþta gyvenimo svajos,
Lai 2018-aisiais lydi vien dþiaugsmas,
Laimë ir ðypsena.
Lai pildosi viltys
Þadëtos, svajotos.
Lai bûna ðie metai
Vien gërio pradþia.
Su artëjanèiais Naujais!

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 13:51:54
aciu ..Abba - Happy New Year :)

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 13:35:16
... Ir su artëjanèiais Naujais Metais!

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 13:33:45
Labas!

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 13:13:28
Avicii - Wake Me Up ( cover by J.Fla )

La fortuna 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 12:52:07
labas..su Naujais ...

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 11:17:09
:-)))

2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 11:06:51
Ateiviø darbas:)

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 10:17:07
SPACE ir Linas Esu, kaþkokio tai ipatingo màstymo ir màstymo kaþkokios tai tëkmës nera. Matot ka Dievas iðdarinëja? Tiesiog pudrina smegenis.
Prisodina medþiu, o tu zmogus esi priverstas galvoti kad esi labai zioplas ir tiesiog to anksciau nepastebejau.
Arba kaip Luis Fonsi Desperato dainose buna is pradþiø be akiniø nuo saules, o paskui bats! ir su akiniais nuo saules.
VISKAS TËRA SMEGENØ PUDRINIMAS!!!
Atseit zmogus esi be galo zioplas-ir viskas!!!
:D:D:D

sara 2017 m. gruodþio 31 d., sekmadienis, 09:42:08
Nu palankiau savo sventus medþius. I linija tvarkingai susodintu yra aðtuoniolika ( neskaitant devyniolikto maþo medelio). Ir dar apsèiai medþiu aplinkui ju net neskaiciavau.
I tvarkinga linija susodintus medþius tikrai bûèiau pastebëjusi ir taip tvarkingai auganèius, ðakeles tiesios kaip stygos tiesiasi i dangø ir labai tvarkingi medþiai.
Cia tikrai yra sàmonës þaidimas. Ir tie medþiai tikrai yra ðventi.
:D:D:D

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 23:46:39
labos :) kar6tas katilas gerai...

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 22:47:51
O að galvoju na ir kaip mano peèiukas ið tikrøjø vadinasi, o gi katilu vadinasi :)

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 22:43:26
Fleurie - Hurricane

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 22:08:53
Ed Sheeran - Perfect

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 21:13:15
Maite Perroni - "Loca"

2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 20:54:57
ir laukiu...

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 20:53:06
koklinë irgi gerai...grauþiu kûèiukus..o kas belieka ...

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 20:30:33
Ir ne koklinis deja

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 20:29:30
Buvo senas pekeitem i naujà. ne ne burþuika o pecius.

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 19:48:09
nu va ir neparaðë man, ðventës nublanksta ...:(

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 19:32:41
to ech
tai kad ziema dabar ir tamsus vakarai dar vis..snaigiu jau juk buvo , vel pasiilgai?:D

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 19:28:58
Creative, koki peciu kureni..dideli siuolaikini , ar senovini koklini ar burzhuika?

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 19:25:11
isleidau kruva pinigu maistui , ðampei net 60 svaru ir maloniom smulkmenelem-blizganciom servetelem, zvakei su kakoreziais, blizgiukais , girliandai , jau nukainuota labai ...visko norisi:)

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:28:40
Aga

2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:27:29
reikia jausti siela ir kunu

ech!!! 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:26:10
pasiilgau ziemos, tamsiu vakaru, baltuciu snaigiu, zariju kaitros, varvekliu ir siltu ranku ech...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:14:52
Nu tai puiku. Sildaisi.:-)))

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:10:53
Dar nelabai, bet jau ðila.

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 18:09:30
Bet mane medþiai buvo labai apstulbine.
Isivaizduoji kokius dalykus daro Dievas...
Luis Fonsi-Despasito daina dar tiek nebuvo apstulbinusi, kad jis is neakiniuoto tapo su akiniais nuo saules. Tai kaþkaip didelio áspûdþio buvo nesukele.
Bet kai keièiama gamta pries akis tai sukëlë labai dideli áspûdá...
Tu, Creative, mane irgi supranti, ar ne?
Nu o kaip tavo trobeleje dabar labai ðilta?

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 17:48:46
Ir sorry... kurenau peciuka kad neatrasiau iðkart :)

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 17:48:12
Dëkui uþ pasiûlymà. laikas parodys :)

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 17:46:46
Alio! Ar yra kas nors?

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:44:19
Nenoretumei uzvaziuoti i svecius?
Vasarai. Kelioms dienoms.:-)))
Nors siaip as turiu drauge La fortûna, bet ir taves neatstumciau.
ESi idomus zmogus.
:-)))

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:37:19
Paslaptis :P

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:14:59
Creative, kiek kilometrø gyveni nuo Vilniaus?

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:14:16
Kietai suskele lietuvaièiai, nieko neprikiðti.

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:13:02
Eþiukai tiesig sukosi galvoje visà rytà, tai nusprendþiau paraðyti tai kà kaþkada áskaièiau.

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:03:33
kadais versliuka pradejau irgi is depozito :D

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:01:55
Despacito versijos ne klausiau. O kokia nuoroda?

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:01:26
Black Biceps - Depozito

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 15:00:20
fainuoliai kokie eþiukai, supratingi:D...Lietuviø Depozito gera versija , Sara, klausei?:)

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:57:59
eþiukams reikëjo vienu metu spigliukus itraukti kad nesubadytu viens kito per neatsargumà...

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:57:45
akiniai ?

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:56:43
Sia - Unstoppable

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:56:16
O cia Luis Fonsi - Despacito daina. Kurioje jis buvo pradþioje be akiniø, nuo saules, o dabar yra su akiniais nuo saules dainos pradþioje.
Tai irgi buvo vienas mano pastebejimas dar tada kai anomalijos forume dalyvavau.
Dievas daug sposu pridaro. Gerai kad nedaþnai tie sposai daromi.
:-)))
Tiesiog kai akylai stebi tai tikrai pastebi. O pasikeitimai tiesiog akina...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:43:38
Ar as dabar tuos medþius galiu laikyti ðventais?
:-)))
Sàmonës þaidimas ir dar kai kas...
Man kartais pyktis ima, bet reikia nusiraminti... Vistiek medþiai yra malonu, Dievas nieko bloga man nenorëjo...

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:38:04
eiþiukus priglaudei?:)

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:37:16
o kur tu zmogus pasidesi , ar su dievu ar be jo, visvien gyvensi gyvenima, tik klausimas kaip :)

Creative 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:35:47
Eþiukai pradëjo ðalti, o kad suðilti jiems reikëjo átraukti savo spigliukus ir prisiglausti vienas prie kito...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:30:41
... Bet tai nereiskia, La fortûna, kad Dievui reikia lankstytis. Tiesiog reikia gyventi savo gyvenima, gyventi savo rûpesèiais, savo darbais ir viskas.
Jau esu pamokyta...

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:27:57
dëkui , Sara, uþ graþius palinkëjimus ..taip tai tikrai gavosi stebuklas;)

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:26:23
aciû..:)) uþ avatarà ...kà darytø vyras?, o gi gëles dovanotø :)

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:25:10
... Isivaizduoji, La fortûna, atsirado visa krûva medþiu...
Þiûrëjau i juos apstulbusi gal desimt minuèiø.
Paskui eidama atsisukdavau vis ir þiûrëdavau.
Cia tai stebuklas!!!
Bet zmoniu samone sutvarkyta taip, kad zmones net nieko nepastebës... As tai tikrai þinau.
Cia, La fortûna, ir tau þenklas, kad jei Dievas norës tai ir tau bus viskas gerai.
Ale koks stebuklas!
Arba as be galo ziopla, kad tu medþiu anksciau nemaèiau. Bet juk fotografuodavau kiekviena medeli, gamta stebëjau labai atidþiai...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:20:30
O dël vyro tai man butu tikra problema.
Man bangomis uþeina. Tai sekso reikia, tai sekso visai nereikia. O dabar toks periodas kaþkoks tai zieminis kada sekso visai nereikia. Ir ka vyras su tokia manimi nepastovia darytu?

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:15:46
Rita Orà labai panasi i mano buvusia drauge nuo antros klases. Net vardas toks pats.
O tu panasi i savo avatara. Gera avatara, La fortûna, issirinkai. Tikrai gera. Bet tu juk juos daþnai linkusi keisti.:-)))

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 14:11:41
Taves dar neskaièiau, La fortûna, noriu papasakoti. Matai, kai as vaikðtau fotografuoju medþius. Ta kelia seniai þinau. Ir bats! atsirado nauji septyni ar trylika medziu( specialiai ju neskaiciavau). Þiûrëjau i juos apstulbusi. Kol as ëjau penkiolika minuèiø nieks negalëjo taip greitai ju pasodinti.... Taip ir likau nesupratusi. Dievo keliai neþinomi. O tu medþiu amþius kaþkur tai penkiolika, na gal septyniolika metu. Tiek stebiu gamta, kiekviena medeli, kiekviena diena vaikðtau, o tu medþiu nemaèiau.
Ir kodel?????
Dievo keliai tikrai labai keisti.
Sàmonës þaidimas.
:D:D:D

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 13:46:26
sakei, turi kaimyna gera ,vienisa vyra...

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 13:43:34
kam tau tas Jietis , kaprizingas , man atrodo net narciziskas toks, gal net piktas ant moteru ..

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 13:40:22
tu teisi, kai pradejai sportuot judet , maista ziuri ,pati svori sureguliuosi ... kam tau organizma nuodyt vaistais ..

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 13:34:40
gera daina Alannah:)

La fortuna 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 13:32:57
labas...riesutu jei valgyt , galima tik 5 vnt i diena ne daugiau

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 11:39:01
Alan ha Myles Black Velvet

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 11:10:01
... Numesiu dar desimt kilogramu kai sversiu devyniasdesimt kilogramu ir Jietis galës mane kabinti. O pakolkas dar mano þandai labai issipute ir pilvas atsikises...
Baisu paziureti...
Reikia bûtinai mesti pilvà.

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 11:03:04
O kaip as be savo darþo?

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 11:02:06
As nesu tik nesëkmes, nereikia þmonëms manæs. Be to Jietis turetu pats iniciatyva rodyti.:-)))

2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:58:32
O gal Jietis tik globotø,kaip geras tëvas.Jis tikrai jaunesnis uþ tavo tëvà.

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:46:54
louis tomlinson back to you

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:32:53
... Reiktø tikrai iðtremti mane i trobele as tik parazitas. Savo neturtu ir kitus paskui save tempiu i prazuti.
Svarbiausia man nieko brangaus nedovanoti ir nebandyti manæs supirsti su kokiu turtingu vyru. Nes ir ta vyra paskui save nusitemsiu i prazuti.
Dievas ant manæs uzsirustino, matyt, ir buvo uþ ka...
O kaip artimuosius nuo to apsaugoti?????

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:20:47
La fortûna, nepirk man Adipeks. Neþinia kaip tai atsisuks pries tave. Tie vaistai brangus, na ir kas kad as pati susimokeciau. Bet neþinia kaip is tiesu yra. As noriu kad tau sektøsi, tad neverta taip rizikuoti.
Kaip manai? Juk tavo sveikata yra svarbesnë. Tikiuosi tai perskaitysi. O jei jau nupirkai tai tiek to. Susimokesiu ir gal tau nieko nenutiks...
Bet daugiau taip rizikuoti negalima. Dievuli galime uzrustinti...
Man juk lemta buti neturtingai. Ir kas bandys pakeisti mano padeti pats nukentës...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:15:00
Bet tas sapnas tikrai keistas-man lemta buti neturtinga...
Ir negalima man nieko kaþko brangesnio dovanoti, galima tik po biednatu dovanoti paèius is paèiu pigiausius daiktus-taip Dievas nori.
O va mano buvusiai draugei lemta piniguose vartytis tik ji to dar nesupranta ir nepasitiki savimi. Ji bugtais lengvai suviliotø dosnu milijonieriø. Tad ir sekmes jai!

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 10:06:41
Nu va, kai nevalgiau anei truputëlio jokiu rieðutø per naktá numeciau pusantro kilogramo. Ðtai koks reikalas yra su tais rieðutas.
O Creative kartu su La fortûna pas mane vasarai nenoretumei atvykti? Atrodo tu nebloga drauge butumei kaip ir La fortûna. Rastume vietos kur pamigdyti. Bet greièiausiai jums tektø miegoti kartu paèioje lovoje. O gal, jei taip nepatinka, tave pamigdytume palapinëje. Kaip manai?
Draugiø juk tureti reikia.
Sapnavau be galo keista sapnà. Kad man lemta buti neturtinga ir kad net tevams man negalima dovanoti jokio daikto. Galima man pirkti tik pati pigiausia daiktà. Jei zmogus nupirks man brangia dovana tam zmogui, kuris nupirko, nesiseks. Ðtai toks sapnas buvo...

sara 2017 m. gruodþio 30 d., ðeðtadienis, 08:06:07
Negaliu sakyti kad as ta kavalieriu palikau tevai netikes, jie visados laike mane netikusia ir greiciau patikës kad kavalierius mane paliko.

La fortuna 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 20:53:36
Sara, sakyk, kad tu palikai ta kavallieriu :)

Creative 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 20:14:12
Vadinasi prisisedejom su terapeutu... Ta frazë buvo iðtarta per mûsø paskutiná susitikima ir jau laikui baigiantis. tai jis net nemate pasekmiu... ir aciu dievui...

Taèiau 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 19:35:44
Yra ir teigiamø hipnozës efektø.
Gydymo tikslai.

"Tu KALBËK!!!" - tai hipnozë 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 19:31:47
Panaðià á hipnozæ technikà naudoja vagys, èigonai, iliuzionistai ,naudos siekiantys individai, þmogus tarsi zombis klauso jø komandø. Uþhipnotizuoti galima ir stovintá, ir sëdintá, ir gulintá þmogø,netgi telefonu.Noro iðsakymas yra pirma jo ágyvendinimo fazë. Signalai siunèiami á mûsø smegenys Tai manipuliavimas.
Gali ásakyti (vienu tam tikru þodþiu ) daryti tai ko asmuo , pats to niekada nedarytø.

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:45:51
Yuri Shatunov gerai varo!
Senos dainos
Geros dainos
Siandien skamba
Vel naujai!
Kaþkada paauglystëje buvau ju koncerte su drauge, nes drauge labai norëjo...

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:31:27
Gerai Jovitas traukia, tik kartais nelabai iðtaria þodþius. Bet siaip tikras ðaunuolis!

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:24:25
Creative i kompanija mums irgi tinka, tik idomu ar ji labai toli nuo Vilniaus gyvena...

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:22:47
Tevai laiko mane visai netikusia nes "kavalierius" mane paliko.
Na pati supranti. Cha cha cha!
Bet uztad turiu drauge.:-)))

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:18:55
Pastebejau kad visai jokiu rieðutø negalima valgyti, nes jei nors truputi suvalgau labai tunku. Matyt rieðutai medþiagø apykaitai kaþkà tai daro. Tad ju visiskai atsisakiau.

La fortuna 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:16:59
sveikutë, mëgstu karðtà kaip meilë, juodà kaip naktis ...gold caffe lidl :)

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:05:15
Klausausi Zip FM radijo dainø. Kai maþiau valgau labai traukia prie kavos. Pastebejau kad ja jau geriu tris kartus dienoje juoda, be cukraus ir be pieno.
O kokia kava tu mëgsti, La fortûna?

sara 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 15:02:57
La fortûna kaip gyveni? As tai siandien du ar tris kartus pasivaiksciojau. Jo, jo...tris kartus...

La fortuna 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 14:31:45
Юрий Шатунов - Детство. Дискотека 80

La fortuna 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 14:07:42
Юрий Шатунов - Седая ночь. Дискотека 80

La fortuna 2017 m. gruodþio 29 d., penktadienis, 13:56:46
ðita daina patiks visiems ..
Jovitas puokðtë gëliu (Lietuvos Auksas)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 23:31:06
NE ne boyfrendas. buves satanistas iðejes del perdidelio agresivumo ju tarpe, ir dabar telemitas nors neþinau jau kaip 6 metus nesimatem ir nesirasinejom.

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 23:17:27
Boyfriend,o daina? niuroka , sakyciau..jis kas, metalistas, emo..?:)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:55:42
Mano mëgstamiausia ðita daina. Draugas kaþkada labai seniai pasidalino ir jam ji buvo megstamiausia.

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:52:02
Death come near me - Draconian

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:28:01
ir dar prakeikë terapeutas mane... pirmà kartà pajutau kaip veikia totalus "ásakymas" pasakytas pilna valia.. nuo tada stengiuosi valdytis bet man vis neiðeidavo ið pradþiø. Prakeiksmas paprastas "Tu KALBËK!!!" ir atrodytu nieko èia ipatingo nepasakë bet su tokia jega buvo pasakyta kad a supratau kad pirma karta gyvenime iðgirdau tikrà prakeiksmà ir dar savo adresø. Paskui tiesiog ðnekant að jusdavau kai sekau su kiekvienu þodþiu... o paskui iðsekus vistiek kaþkas uþ lieþuvio vis patraukdavo ir atrodytu jau nera kur sekinti bet viduje taip tarsi iðgrauþë mano þodþiai mano pusæ sielos... Dabar gerai to nebera nes vis delto kartais moku patylet... nors nevisada sekas..

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:27:04
o tu nepasiduok...kaip pasake generolas, uz musu Maskva ...:)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:20:38
Sulauþë ir sugadino jau.. èia tik mano gerieji prisiminimai... o sulauþë per þmoniø pasitikëjimà, nebegalëjau þmonemis pasitiketi kaip anksèiau, kaip sakant sudraskë mano sielà á ðipulius, ne tai nevadinasi roþiniu akiniu numetimu o "psichologinë trauma"... bet tikiuosi kas mus nenuþûdo padaro stipresniais...

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:13:38
neveltui tema uzvedei apie empatija..esi jautri, uzjaucianti, taikdare , draugiska ...tikiuosi gyvenimas nesugadins , nesulauzys ,to ir linkiu :)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:06:50
Dëkui, ið manæs nekokia mokytoja, nors mokyklos laikais pastoviai kai man kaþkas sekdavosi mokytojai praðydavo kad padeèiau kitiems... na ir að bandþiau... bet jie neturëjo tokios vaizduotës kaip að.. pvz ásiminti kokià matematikos teorijà, mane net pasodino prie dvejetukininko per kkontroliná ir sakë kad padëèiau jam.. na mes ir ðnekejomes per pamokà, rodþiau, bandþiau vaizduote jo prikabinti, na iðejo kad jis gavo kaþkaip 7 nors su mano pagalba o að 8 atrdo nes kaip visad per atsakingai þiûrëjau á savo uþduoti. bet èia tik vienetiniai tokie atvejai.. kartais bûna nustembi kaip kiti to negali padaryti, kai tai paprasta atrodytu... navisko bûdavo. bet mokytojaut manes niekad netempe nes kaip sakant mokykloj prisimokytojavau...

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:02:03
Að turbût perdaug senø paþiûrø... Nors univere ir mokë kad visur reikalingas komandinis darbas bet deja mûsø studentai to neásiminë ir paprasèiausiai mokësi dël popieriuko... labai gaila.. ir vel liudna...

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 22:01:25
puiki mokytoja esi...mokai geru dalyku .

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 21:59:51
Að vat megstu daryti kaþkoká tai darba kartu su kitais, kaþkaip atsiranda bendrystes jausmas ir tokia kaip sakant savitarpio pagalba iðeina, na jei kam nesiseka ir matai eini padet arba pasiunti kà nors laisvesná kad padetø, tokia vat komanda.. Bet ðiais laikais labai retas kas gali taip dirbti, nes kai að pradejau darbuose dirbti su jaunimu tai jie visiðkai nemokëjo to bendradarbiavimo.. visi þiûrëjo tik savo naudos.. kad ir á bendrà biudþetà pinigai plaukë... na sunku buvo þiûreti á tokius þmones, konkurencija kaip pasakant.. jokios bendrystes del bendro tikslo.. liudna.. graudu...

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 21:42:33
jo...linksmos istorijos, Creative...sveikinu tapus seimininke :) as irgi siemet tapau seimininke antra karta ..tiesa, savo namu , ne kitu :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 21:36:59
"Just A Dream" by Nelly - Sam Tsui & Christina Grimmie

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 21:34:26
visko gali buti, bet ne su siuo ir sia sveciais :))..jaunystes vaikystes draugas su dama :)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:44:07
Smagios gyvenimo smulkmenos.

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:43:12
Ir buvo keista matyt direktoriu voliojantys ant laminuotø grindø su savo smelio spalvos kelnem ir baltais marðkiniais, net batus nusieme kad netripti... :) vaizdelis graþus buvo. Þinoma padejau truputi jam kai berniukai nuëjo kitka paimti ið maðinos, iðvynioti sofa ið poletileno, na sakau jus kelkit að traksiu :D taip ir sudirbom smagiai. Bet tuo mano pagalba ir baigesi, daugiau jos paprasèiausiai nereikëjo, patys susitvarkë viskà.

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:34:15
Man vat priminet apie ðeimininkà. Atveþë man nauja sofa ámonës direktorius su savo vaikais ar kas jie ten buvo vienas kitam neaiðku, na ir bande sudeti sofa kambary. O namie daug þmoniu bet tas ðeimininkas ið kart sako tu èia ðeimininkë? að sakau nu jo, nesakysiu jug kad tuoj tapsiu, tame balagane namu galvojau taip ir nesupras kam namai priklauso tai vat bet tas ið kart prie manes ir "Ðeimininkë". Buvo keista girdeti bet priprasti visdelto reikëjo.

Ar ne bus taip ? 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:21:44
La fortuna. Pradþioje svetimas, paskui sveèias, vëliau giminaitis ir, pagaliau, ðeimininkas

2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:18:33
Paraðo,paraðo ir Jietis ir Vytautas:D

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 20:02:13
CITY OF THE DEAD | by Eurielle (Lyrics)

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 19:01:47
DJ'jai siauèia:
Tears Of An Angel - Lyrics

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 17:55:13
Lavender's Blue Dilly Dilly

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 17:50:27
7 Years - Lukas Graham - Citizen Shade, Kensington Moore, & KHS Cover

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 17:50:07
aciu...

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 17:10:35
Nu tai ádomaus pokalbio tau su sveèiais.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 17:04:57
pasidariau biski plaukus jau laukiu tuoj sveciu...

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 16:47:32
Ádomi, ádomi muzika.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 15:41:13
:)
Jason Derulo - Tip Toe feat French Montana | Zumba Fitness

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 15:19:49
Pas mus atsileide. Sniego visai nera.

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 15:11:57
pas mus balta...serksnas...ir minusas lauke, masinos apsale ryte labai..vakare sveciu laukiu sian..

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 14:50:08
Jei lankosi manau vistiek susigundytu ka nors parasyti.

2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 14:39:13
Manau Jietis,inkognito,vytautas apsilanoko èia.Slapukai:D

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 14:12:45
Nu atëjau. Kaip laikaisi?

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 13:35:17
Sekmes!

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 13:10:10
Menka is manæs drauge, vel einu pasivaikðèioti. Ate. Ir iki.

sara 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 13:07:23
Nu siandien ir vel nenukritau nei kiek svorio, bet nors nepriaugau.

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 12:35:20
Adele - Send My Love

Creative 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 01:24:53
Christina Perri - Jar of Hearts

La fortuna 2017 m. gruodþio 28 d., ketvirtadienis, 00:18:39
man atrodo man jau sloga persasi..

La persona granata 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 23:40:34
David Guetta - She Wolf

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 22:38:44
Danny Ocean - Me Rehúso

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 22:28:49
ZAYN - Dusk Till Dawn ft. Sia

Creative 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 21:39:04
All Good Things - Machines

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 18:26:12
jau iskeliauju...

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 18:18:29
Labas, La fortûna, jau tu po saunos ar dar saunoje esi?

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 18:15:07
Sara, sakyk , apsilanko tik dievas :)

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 17:29:15
@dievas aèiû uþ rûpestá.

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 17:20:28
@dievas su manimi viskas yra gerai ir daugiau nieks nesivaidena, jei to norëjai paklausti.:-)))

dievas 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 17:11:01
sara dar tevas apsilanko vakarais ?

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:57:45
Jau siandien du kartus vaiksciojau. Gal pakaks.:-)))
Kelyje galima daug nuotykiu sutikti. Nors tuo zvyrkeliu mazai kas vaþiuoja. O juo nuo puses kelio maðinoms ir visai pravaþiuoti neimanoma. Neisivaizduoju kaip tenais zmones gyvena...

2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:53:33
Shawn Mendes - Stitches

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:53:18
nu va irgi geros naujienos ...;) gal dar pasivaiksciosi irgi puikus dalykas...

sar 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:43:14
Nu ir puiku!
O pati dþiaugiuosi kad nors nepriaugau svorio. Nes dvi dienas be galo rijau, tad belieka dþiaugtis tiktais kad nors nepriaugau to svorio.

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:41:05
dzekuzi tarp burbuliuku sroviu, kur silta ir masazai :))

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:39:55
Nu ir ðaunuolë. Atsigaivinsi sau pirtyje. Dar ir baseine, matyt, paplaukiosi.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:37:20
viskas ok ..dekui ,,,sian grazi diena pas mus...vaziuosiu i pirti ..:)

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:33:39
La fortûna, jei nori issikalbeti paraðyk man i pasta, as dabar prie jo galiu prieiti.

sara>La fortûna. 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:31:45
... Nenusimink.
Ir tau bus viskas gerai.
Þinau.
Tik laukti yra be galo sunku...

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:24:22
Labai faina ta Katazina! Aèiû!
Bet juodai dienai visados reikia ruoðtis ir dþiaugtis kol dar yra gerai. Cia as kalbu apie save. Nenoriu taves uzgruzinti...
Teisybe sakai. Rankas kojas turiu ir neprazusiu. Aèiû tau be galo uþ gerus þodþius!

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:20:39
o jei tarkim isvaziuotum, tai tikrai susitvarkytum, kojas rankas sveikas turi esi stipri...:)

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:19:46
sara, niekas taves netrems , negalima taip sukti galvoj tokiu neigiamu minciu, kurios neivyko ir kazi ar teisybe buvo pasakyta....taip galima tik susargdint savo galva, dvasia ir kuna..

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:15:38
Kataþina ir Irûna - Ðvæsim Kalëdas kartu

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:09:35
Man tik gaila, jei mane istrems kaþkur tai i Lietuvos trobele kaip as viena susitvarkysiu su zemes ûkiu. Ar tam pakaks pinigëliø ir t.t. As vis dar mokausi is tevu ir bijau kad viena visai nesusitvarkysiu. Be to man labai liûdna be ju bus. Bet matai as esu paþenklinta po nelaiminga þvaigþde ir nesu vient nelaimes... Kad ir kiek gero linkëèiau jiems is sirdies bet viskas yra atvirkðèiai. Mano nuoðirdus linkëjimai jiems gero nepriduoda...

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:08:09
T1One - Девочка Оля

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 15:00:08
... Kai pradëjau dirbti is pradþiø buvo labai sunku. Padirbdavau pusvalandá ir valanda miegodavau. Bet tevai nenurimo ir mane pratino prie zemes ûkio darbu. Dabar be pertraukos galiu ir dvi ir keturias valandas iðdirbti.:-)))
O is pradþiø zemes ûkio darbai atrodë ne man ir visiskai neimanoma atrodë. O dabar kasu sau þeme su kastuvu net putos is burnos eina ir visai pavargusi nesijauèiu. Duok Dieve kad ir toliau taip sveikatos turëèiau. Duok Dieve...
Kad nepavirsciau vel i lepse...

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 14:54:31
@dievas mane labai skaniai prajuokino.
O kas jei ne tevai? Jie mane ir prie darbo pripratino. Dabar laukiu nesulaukiu pavasario kada morkas sodinsiu ir t.t.
Kas jei ne tevai? Kas per zmogus is manæs butu. Bûèiau kokia nors tusofcike...

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 14:45:07
As irgi vienu metu buvau valdoma demonø, bet vëliau supratau( kai baigesi paauglyste) kad nieko geresnio uþ savo tevus nerasiu.:-)))

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 14:40:16
Mano tevai yra nuostabus!!!

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 14:24:40
As savo tevus myliu ir taskas, kad ir kiek iðvadø jie butu pridare.:D:D:D

La fortuna 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 13:36:38
Sara, tevams vaikai visad kelia rupesciu , taip turi but:) ir jie tai supranta..tai yra besalygiska meile.

2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 13:10:30
Sara tau viskas bus gerai,turi mylinèius tëvus,tik reikia ir tau prie jø prisitaikyti.Juk ir tu myli savo ðeimà.
Kuo tikëti, pasirenkame visada mes patys.
Ðalia minties laisvës yra neatsiejama jos dalis – asmeninë atsakomybë uþ savo veiksmus.

2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 13:06:28
Sarai,
þmogus erzinasi,nekreipk dëmesio,já patá reikia traukti ið liûno á kurá jis savo noru lipa.

2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 13:02:59
Þmogau-dieve, baik tauzyti niekus.Nors per ðv. Kalëdas savo protëvius gerbk,juk neðioji jø DNR( ne tik kalba apie tëvus) ,neparodyk savo neapykantos kitiems.
Galbût esi labai nuskriaustas þmogus,
þinok ne visi þmonës yra blogi ir tau blogumø linki. Esi nuolat balansuojantis tarp angelø ir demonø, traukiamas ir vienø, ir kitø, bet vis dëlto turintis galimybæ (iki tam tikros ribos) pasirinkti ir nustatyti savo gyvenimo kryptá
Tad elkis apgalvotai, tikrai tau ámanoma.Aukðtesnysis dvasinis pasaulis suteikia þmogui didþiausià stiprybæ, tuo tarpu demonø pasaulis padaro þmogø silpnà ir valdomà.Tad þmogau pats nepasiduok .

dievas 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 12:25:13
as zinau sara tu kai pyksti ant tevu nori juos nuzudyti padaryk tai ir busi islaisvinta siela jie demonai tu zinai tai

sara 2017 m. gruodþio 27 d., treèiadienis, 07:04:32
Bakuze tai yra troba.

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 23:38:31
na ir neskaniai man paziurejosi tas starwar ...dar sunervino supykde, kad uz nugaru toliau sedejo atsislogaves, varvantis ir krenksciantis, svieziai sergantis, nesioja virusus saves ir kitu nesaugo..

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 23:22:37
Sara, tu per daug dagalvoji uz tevus....jie tave myli.

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 22:16:40
Aèiû

imk 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 22:08:16
gitarà ir grok, nenustok,tikrai to tau dar reiks

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 22:02:04
jo buvo laikas toks bet að jau negroju kokius 6 metus ir ðiaip gitara daviau giminaièiui... ir primirðau daug kà, o dar matyt iðmeèiau visus savo uþraðus, natas ir visà kità, nes matyt sustojau tobulëti.

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 21:55:13
Kûrybinga-dauguma gitaristø norëdami iðmokti gerai groti treniruojasi kaip ir tu jaunystëje, kiekvienà dienà, dirba sunkiai, taèiau tuo paèiu metu jauèia didelæ aistrà ðiam pomëgiui. Ar tai jautei??Daþnai susidûrei su sudëtingomis technikomis, kai melodija skamba ne taip kaip kitø ...

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 20:28:14
Sara kas ta bakuþë?

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 20:23:05
Á ðokà ávedei, kad niekas neberaðo...

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:59:51
Kûrybinga paslaptinga

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:34:34
... prieðtaringi - prietaringi

:D 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:34:10
Paslaptinga tartum jûra
Mylimø akiø liepsna.
Èia jos linksmos, èia paniuræ
Lydi kasdien mane.

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:32:34
Zinai, La fortûna, kodel tevai nori iðtremti mane i bakuze? Jie ásitikinæ kad as jiems atnesu nesëkmes. Jie labai prieðtaringi ir prisikabino prie manæs...
Tad manæs tikrai nieko gera nelaukia...

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:28:21
A vat ir nesakysiu :P

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:26:53
Na bent jau po kriauðiu pagerëjo mûsø santykiai nes per brolá jie buvo sugadinti, peðësi dël teritorijos abu, mat maðinos netelpa. Na bent jau kaimynai pasveikino su ðventem ir tai labai labai gerai :)

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:26:24
Tai Kaune arba Ðiauliuose.:-)))

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:24:56
Jo dabar tokie susvetimiejimai kad man vat net kaimynai parvaþiave dovanu nepadovanojo, o að vat visa rudeni juos maitinau kriauðem (nesakiau kad pati ju suvalgau vos kelis o kita tiesiog neturiu kur deti, kaþkà daryti ið jø nemoku, truksta ðioje srytyje ideju).

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:20:10
Tebûnie, mieste.

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:19:12
ne tereikia ikelti ja i kita tinklapi kuri uþsiima paveiksliuku talpinimu ir nuoroda ideti kaip i paveiksliuka ir tiek.

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:19:07
tai ,Creative, bent pasakyk mieste ar miestuke gyveni?:)

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:18:17
:)) o ka sudetinga ten idet tokia foto?

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:16:34
Va pasirodo moku naujà specialybæ: mane pavadino hakeriu :D

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:16:24
vat susvetimejimas koks dabar aplink didelis ...:)

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:15:11
Na tik galiu pasakyti kad ne vilniui tikrai.

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:14:53
Creative matyt nenori per daug atvirauti.

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:13:41
Nesakysiu lai lieka paslaptimi :) nenoriu vieðai afiðuoti savo buvimo vietos, nes dar nekviestu sveèiu ateis... :D

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:12:04
o miestas koks?:)

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:05:31
Planetoje vardu Þemë :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:02:03
Creative, o kur tu gyveni?

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 18:00:46
vaikystej buvau balerina savamoksle:))

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:59:06
o kaip suzinoti ar ant manes nera inkaru?

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:58:44
Jo sara tiksliai, nebandei baleto ðokti?

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:57:35
Gerai einu pakurianti savo trobelæ ant viðtos kojelës. Ið manæs ragana, kaip ið saros balerina (èia ðmaikðtauju þinoma).

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:56:38
Jennifer Lopez - Amor, Amor, Amor

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:41:13
Edward Maya-Stereo Love

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:18:37
Tikiu kad jietis groja þymiai geriau nei að, net nepaliginsi. Nes að tik megeja ir tai nieko doro nemokejau, mano repertuare buvo tik apie 10 dainø ir tiek pat paprastø melodiju-improvizaciju ir man to sau uþteko.

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 17:13:06
Ne, ne að patarineju ir dekui uþ pamokas,prisiminsiu.
Ðiaip sara niekada nenaudoèiau burtø tam kad uþsidirbti, neleidþia ásitikinimai.

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:58:56
Iliuzionista, atrodo...

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:57:39
ar Creative,cia tu patarineji pamokas ?:)

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:56:38
taip, Sara, ..o cia mes burtininka turim?

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:55:16
Teisingai. la fortûna, sakai.:D:D:D

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:52:18
nereikia prakeikinet...geriau laimint ..prakeikimai grizta ,viskas sugrizta...

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:50:00
o ka tie inkarai daro, kaip jie veikia ?

kvieèiami á bûrelá 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:48:43
magic-shop.lt/?m2=item20060718233850

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:47:51
nuo blogø þmoniø

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:47:42
kas pamokas dalina? negi maga cia turim?

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:45:36
modjo lady

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:44:36
Ocho... Uzkeikimai... Kam jie???

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:43:18
... Nors gal tai prasta idëja...
Kuo toliau reikia nuo magijos...

Pamoka 2 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:42:38
Ruoðdama uþkeikimà nesistenk ið karto galvoti teksto. Ið pradþiø nuspræsk, kà bûtent nori sukelti koká prakeiksmà ir kam, uþsirakink kur nors ir átûþk kaip reikiant. Kai pasieks reikiamà pykèio bûsenà, uþkeikimas pats ateis á galvà.Jeigu reikia, tark, laukinio nevaldomo átûþio(.. varda ) Riaumodama,rëkdama iðtark já keletà kartø, o po to staiga nurimk ,prisësk ,papurtyk rankas.

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:41:58
Creative, o tu nepagalvojai kad sunkia minutæ is savo þiniø galetumei nors ir menkuti bet bizni padaryti. Gal ir daugiau zmoniu nori papulti i ratà. Kiti gal norëtø pasinaudoti tavo þiniomis.
As tik siaip.:D:D:D

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:38:29
Mika -Relax, Take it Easy

sara>Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:34:21
... Gal atsisakysiu tos idëjos dël to rato.
Be to tevams tai labai nepatinka. Jie nesupranta. Ir niekados nesupras. As turiu prie ju prisitaikyti. Tokios tokeles. Tiesiog gyvensiu sau kaip pelytë ir viskas.:D:D:D

Pamoka 1 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:31:48
Refleksai
Burtininkai naudoja vienà ádomø algoritmà. Jie pasiruoðia visus uþkeikimus, stebuklingas lazdeles ir amuletus ið anksto,ratus... Paskui vienu þodþiu ar gestu sukelia kerus,tokie uþkeikimai, amuletai ir talismanai vadinami „inkarais“.
„Inkarai“ skirstomi á regimuosius (veikianèius regà), garsinius (klausà) ir kinestetinius (fizinius pojûèius). Pastarieji - patikimiausi, nes kûniðkus pojûèius lengvai priima pasàmonë.
„Inkaras“ yra sudëtinga áprasto sàlyginio reflekso forma. Ðis refleksas visiems þinomas ið mokyklos biologijos pamokø: veikiant stimului (vaizdui, garsui, pojûèiui) tam tikru bûdu pasikeièia elgesys ir vidinë þmogaus (arba gyvûno) bûsena.

sara > Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:30:50
Na nezinau. Ratui reikia zmoniu. Bent trijø. Jei kada sugalvosi daryti rimta ratà as visada pasiruoðusi ir tau po ranka. Nors magijos man visiskai nerûpi, man rupi tik pats ratas. Supranti?

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:29:45
Tautvida buvo ant Jieèio magijas uþleidusi.Mûsø kasdienybë pilna magijos: ávairiø simboliø, þenklø bei ritualø. Ðtai kad ir vienà ið bûdø pritraukti simpatijà. Reikia á iðrinktojo kiðenæ nepastebimai ádëti pinigà, kuris prieð tai „uþkalbëtas meilei“.

Ne 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:22:00
Jietis ne Vytautas,bet gal jie paþástami.
Geriausiai Jietá paþásta Tautvida,jie draugavo artimiau,bet kaþkas nepavyko,ji uþsienyje jis Lietuvoje.

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 16:12:19
Taip sara, tu teisi, að tik skaitau apie magijas, galvoju kai persisotinsiu þiniomis tada ir pradesiu veikti, nors þinau kaip daromas ir ratas ir LBRP ritualas(ðis ið labiau prie magijos) bet ju nedariau, èia kertinis akmuo yra vizualizacija ir ðiaip juos lengva daryti tereikia prisiminti kas po ko eina. Norint tapti ragana nebûtina eiti á kovenà, kaip sakant yra savarankiðkos raganos, na turbut tai þinai. Ðiaip að dariau tik toká modifikaciná ratà pagal save ir savo pojuèius, na tiksliau sakant ejjau su smilkalu ratu ir dekojau visiems pasaulio kryotims ir jø elementams, na man taip artimiau. Ið tikrøjø tiesiog man ta magija ar raganø ar magø (aleisterio kroulio) kaþkaip nesiriða su manimi, na yra kaþkas bet tai ne tai kuo noreèiau uþsiimti ir prie ko duðe linksta. Tai vat drasiai gali pati viena daryti rata :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:28:03
hm..Inkognito pazista Jieti, o Inkognito pazista Vytautas ...jie gal visi kaimynai ar tas pats asmuo?:)

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:18:05
Tai tau geru filmu!

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:11:42
aciu...kinoteatre ziuresiu zvaigzdziu karus, sako gerai nufilmuotas...

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:09:29
Tai jai iðeisiu tai visai valandai.:-)))
O tau linksmu filmu!

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:09:07
viena is sveciu buvo apsirgus, tikiuosi nesusirgsiu ;/

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:08:04
zinoma iseik, nors pusvalandziui...

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 15:04:49
As irgi ziuriu televizoriu. Gal dar trecia karta iðeisiu pasivaikðèioti.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 14:45:37
katik svecius isleidau ...i kina tuoj keliausim :) o tu?

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 14:12:01
Kaip laikotes?

La fortuna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 12:19:33
Metai turi reiksmes, nes jauni zmones greit isimyli, jiems ir apsivest lengviau,nes maziau svarsto ir ryztasi, o ir lengviau viens prie kito prisiderina :)

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 10:32:36
Jietis irgi gerai groja gitara,kazkada buvo idejas nuoroda.

2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 10:31:35
Ratas daznai zmogu apsaugo nuo piktos akies,jei nera stipresne akimi ir burtais isardomas

sara 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 10:16:21
As su raganiais vistiek neprasidesiu, tik man idomu tu Creative sugebetumei ratà padaryti?
Nors suprantu kad viskas jau yra þlugæ ir jokio rato nebus. Bet idomu-tu juk sugebetumei. Bet tau matyt yra visai neidomu. Tu tik skaitai ávairias knygutes, o pati kaþko tai imtis visai nesiruoði...

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 02:25:40
Kai dar mokiausi mokykloj buvo vasario 14 valentino (meilës) diena ir að grojau gitara koridoriuje ant palanges. Mane iðgirdo rubineje buvæ klasiokai ir pakviete kà nors jiems pagroti. Að sutikau man negaila.. ir papraðë kaþkà uþ ðirdies griebianèio. Na tai að þinojau vienà melodija paprasta, ið pradþiu tyliai letai paskui vis garsejant ir garsejant ir pagaliau kulminacija o paskui ðtilis... tai vat, po to susirinkau að tyliai daiktus ir taip pat tyliai iðëjau kad netrukdyti vyrams aðaroti. Po to laiko niekad niekam iðskyrus save paèia jokios muzikos uþ ðirdies griebianèios negrojau... nors gal jiems tik tiek ir reikëjo... kaþko kas atitiktu jø savijautà...

Creative 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 01:12:16
Mane mokino, kad tikrajai meilei amþius nera svarbu.

Bûna 2017 m. gruodþio 26 d., antradienis, 00:15:02
Taèiau bûna ir taip, net viena „neþymi“ detalë gali labai stipriai uþkabinti moterá ar vyrà .Kerinti ðypsena.Taèiau tikra meilë atsiranda pamaþu.
Kitaip ir bûti negali.
Juk turi pirmiausiai paþinti þmogø, kad galëtum já pamilti.
Galgi metai didelës reikðmës neturi?
.Ar tai labai svarbu?

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:43:07
sutinku , kad tris metus trunka ásimylëjimas , aistra , bet ne pati meilë...

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:40:30
teip muzika labai gerai... Creative, tai pati toliau bandyk laveti, grazu gitara groti , groji ir dainuoji:) man saksafonas dar labai patinka ir pianinas ,dar bûgnai, gal dar smuikai..

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:27:02
Tyrimai rodo, kad ásimylëjimas trunka iki trejø metø.
Po to arba þmogus supranta,
kad buvo ásimylëjæs netinkamà,
arba tam kitam pradeda jausti prieraiðumà.
Vadinasi, posakis, jog meilë trunka trejus metus,
visgi yra netikslus,
nes po trijø metø meilë tik prasideda.
Ji nepalyginamai ramesnë uþ ásimylëjimà,
taèiau kartu brandesnë ir daug gilesnë.
Kaip galvojate ar tiesa???

Metai ne riba 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:24:51
Meilë gali egzistuoti ir brandþiame amþiuje,
nes ji – ne loterija, tai abiejø partneriø sàmoningas pasirinkimas
bûti kartu ir vienam dël kito stengtis

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:14:24
Meilë,muzikai tai lyg spindintis daugiabriaunis deimantas, kurio þavesá ir kerus mëgina áprasminti visø laikø menininkai.

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 23:12:35
Kas geriau iðsklaido þiemos þvarbà ir suðildo mûsø ðirdis,
jeigu ne jausminga, romantiðka,
verþli ir pilna pozityvios energijos muzika,

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:52:33
Prisiminiau kaip að mokiausi gitara groti mokykloje per pertraukas man mokytoja leisdavo pasiimti gitarà tik niekur ið klasës neneðti, tai að pasislëpdavau uþ spintos ir grojau. po keliu mënesiu man leido pasilikti po pamoku klasëje ir dave net raktà nuo jos tai að grodavau nuo 3 iki 6 vakaro beveik kiekvienà miela dienà. Paskui mokytoja iðëjo biuletenio ir ja pakeitë kita mokytoja tai ta man dave jos senute gitara neðtis namo keliom savaitëm, tai að ja barðkindavau kiekvienà dienà beveik iki kraujo nusitrinus pirðtø pusles ir dar ið bandydama D paimti pirðtais o pirðtai nelankstus tai að per aðaras skausmo vis tiek bandydavau sulenkti pirðtus ir man pavyko. Paskui atsirado dar 3 merginos norinèios groti gitara tai mokytoja liepe kartu groti kaip grupe (að ne solininke labiau timas man patiko dël to kad dainas iðkart galima "hebrai" dainuoti) ir po mënesio teko stoti prieð auditorijà ir groti kaip grupe tai viena mergina susivele nes taip ir að pykau kad taip anksti iðkart varo parodyti kaip bureliui sekasi, nepatiko man tai. Paskui ið savo pirmo atliginimo nusipirkau saco gitarà ir tada dainuodavom mes koridoriuje per pertraukas ar langus. Baare akordus taip ir neiðmokau paimti, niekaip nepasispaudë man pirðtu visos stygos nors tu kà. Na dar 4 metus grojau o paskui kaþkaip meèiau. atsirado kiti reikalai ir mokslas ir darbas.
Að vat kà atsimenu kad man sakydavo vis kad negroti prieð koncerta nes pusles susivarysiu ir negalesiu paskui paspausti akordus. o að kà kiaurom dienom grodavau po 4 ar daugiau val ir prieð koncerta grodavau ir man nieko nebudavo nes pirðtai paprasèiausiai priprato, tiesiog bet kada paimi gitara ir groji kiek tik nori... prieð metus daviau gitarà savo puseseres sunui nes tas irgi buvo uþsidegæs mokytis, nors abejoju ar jam patiks ta skausminga pradþia... nors kiek teta praneðë kad jis vis bando kaþka sugroti... na nors tiek.. geriau nei pas mane dulketu...

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:41:46
gal pagooglinti reiktu,ar jo paklausti

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:35:35
Siaubas , kaip ima miegas..nesuprantu, atsijungineja smegenys, knapsau..

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:35:35
Èia pripasakojo kad jis groja pianinu ir gitara. kaþkur iðskaièiau. kiek tiesos neþinia. na bet vis delto paraðiau. o groja turbut pas save. bet man jo negirdet, tiesiog parasiau taip.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:31:06
Sara, nesinervink niekas taves is namu rimtai nevaro :)

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:30:21
kur groja?

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:26:53
Ne man jis vistiek... galiu nebent tik paskaityti jo eiles ir paklausyt kaip groja.. daugiau nieko...

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:18:26
Labai gabus zmogus.

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:17:58
Inkognito paklausinekit apie Jieti,jis puikiai ji pazista.

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:14:58
Kad ne. laidas nelamdytas ir á prailgintuvà tvarkinkai sukiðtas. KAþkada labai seniai gal prieð pora metu jis irgi taip streikavo o paskui kaþkaip stebuklingu budu susitvarke pats. Dabar jau nespelioju ar veiks ar neveiks tai kol dar veikia tai iðraðau visus reikalingus nr nes sim kortelëja gali jø nelikti o likti tik telefone, neturi tokios funkcijos kaip perraðyti á sim kortele nr. turiu dar kità telefonà nauja nenaudojama, bet galvoju gal reiktu ir iðmanojo bet kam jis man... beto irgi problemu su juo kad krauti reikia kiekviena diena, o mano ðis senukas pakrauni ir dvi savaites rami galva.

sarai 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:11:34
o Jieciui dar tolo iki 70 metu,kazkas tik taip is pavydo parase.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 22:07:14
laidas gal nulamdytas arba rozetë kliba ...

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 21:47:03
Prisikalbejau.. telefonas nepasikrauna :) taip ir maniau kad eiliná syká girtis nereikia :D

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 21:44:17
Jis mokësi statybas tai ir dirba sau vidaus apdailoje... ar patinka? neþinau turbut nes kartais su entuziazmu man rodydavo jo pirmus darbus, na gal ir patinka bent kolkas

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 21:27:11
taip..senai jis dirba tai..ar patinka ?

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 21:18:08
Na va reiðkia þinai :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 21:17:10
að þinau ...toká darbà dirbau :)

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:42:40
Na ten raðo kiek ko reikës ir kiek tai kainuos

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:42:12
Darbø statybuose dirba.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:30:48
kokias sàmatas raðo?

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:30:13
IR jo þmonai irgi nesisekë su neðiojamu per metus du pakeitë kaip nepataisomus. nors ji tik raðytus raðydavo per ji, na ir dar niekuèius kasdienius darydavo.

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:28:43
atsiþaidë vaikysteje, jam tik þinios ir atocadas bei samatas raðyt, daugiau niekam neskirtas. isigijo net antra kompa ir jis pradejo luzineti. na bet dabar nematau jo tai negaliu pasakyti gal susitvarke viska ir nusipirko tvirtesne aparatûrà.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 20:16:00
Brolis dar gal ir labiau kankina savo kompà , upgreidina, þaidimus þaidþia...

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:55:06
La Fortuna kad tai jei ið tikrøjø að tai dariau tai visiðkai nesamoningai. Tai biznio jokio neiðeis... Tik broliukas man skundesi kodel mano kompiuteris ir telefonas ar net koloneles vis dar veikia nors jau praëjo jiems daug matu ovis dar veikë. Kaip jam vis pastovei kaþkà vis taisyt reikëdavo...

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:41:33
Ocho, Creative, ir kas tik pas tave dedasi! Man jau kraupu darosi...:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:41:15
Creative, gali taisyt elektronikà ..bizniukà :)

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:34:49
Galvojau kad dar kaþkà pamirðau paraðyti. tai prisiminiau:
Praeinu pas paþástamà pro virtuvæ ir tik uþsukus á kambará iðgirdau virdulá uþkaistanti, o jis neveikë prieð tai tikrino du vyrai ir jiems nepavyko pataisyti, tai vat að gráþau á virtuvæ ir iðjungiau já automatiðkai, o paskui pasiþiûrëjau kad jis buvo tuðèias, taip iki perdegimoo netoli buvo, laiku spejau iðjungti ir iðvis iðgirsti kad jis pradejo veikti.. bûtent tada kai að praëjau pro ðalá. Pasiðaipë ið manæs draugai kad èia að já pataisiau savo energetika :D

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:34:23
Gal yra ir daugiau, bet i tai nesigilinu.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:31:53
gal yra ir daugiau visko netik samones zaismas

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:16:53
Creative nepergyvenk. Nieko nera stebuklingo. Visa tai tik sàmonës þaismas.

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:11:52
Tai vat að kartais su tokiais triukais prisibijau savæs.

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:10:30
Tevai mane gali iðtremti, todel teks sau ieðkotis vyro. Ir viskas cia per tas þvakes... Tevams vaidenasi kad as norejau burti... O as nieko nenorëjau. Pats tevas jas man davë, sake " palaikyk pas save..."

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:10:26
Að kaip niekad nenorëjusi tapti ragana ar kaþkuo panaðaus, bet man bûdavo taip, kad pvz kai emocijos mane perpildydavo tai sproginet lemputes pradedavo, kol galiausiai susinervinau ir 3 menesius be ðviestuvo apsiejau. Arba kaip pvz að uþsimaniau ásigyti kaþkaip tuos budistinius karoliukus meditacijai, ir sekanèia diena norejau nuvaþiuoti pas krisnaitus ten kioskelis buvo su tokiom reikmem tai vat as tik isedau i transporta ir ziuriu kad laikrodzio man antrankos nera, isigandau galvoju kad pameciau pakeliui ir jau keitnau iskart sokt is transporto kol dar duris neuzsidare tai uzsidare jos pries pat man nosi, supratau kad tai zenklas kad vaziuot toliau. na vien zodziu taip isejo kad pasiskundziau nuoðirdþiai kad pameèiau laikrodi nes kuo puikiausiai atsimenu kad ji buvau apsidejus pries iseinant, tai kriðnaitas man dave tuos karoliukus ir sako kad uþsiviniok ant rankos vietoj laikrodþio, as taip apsidziaugiau, þmonës vos nesamoningai perpranta kito asmens norus, ir siaip as nebuèiau ipirkus tuos karoliukus tiesiog norejau paþiûrëti jø kainà, tai man padovanojo. Tai vat gráþau namo ir spëk vidury stalo gulëjo mano laikrodis, o að taip nervinausi kad pameèiau.
Moralas toks kad gali ið tikruju kaþka pamirðti ir tai traktuoju að kaip pasamonës þaidimai (na arba magija dar galima pavadinti kam geriau).
Arba að visada iðeinant ið namø ar parduotuvës jei kyla jausmas kad kaþkà pamirðau tai tikrai bûna kad pamirðau, tik veliau pradedu prisiminti kà tiksliai.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 19:00:29
nu tevai niekur taves netrems :) bet...kodel gi nea , jei geras vyras tai gerai..

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:35:36
... Jie iðvis þadëjo mane iðtremti i bakuze. Jauèiu taip ir bus. Man bus labai liûdna be artimuju... Kaip as gyvensiu viena toje bakuzeje. Bus be galo liûdna. Gal tikrai sau ieskotis vyro kol dar ne vëlu. O tai istrems ir bus sakes.

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:30:40
Kad tiesiog pamirðo tai manæs irgi neguodþia. Vadinasi jis sensta. Jau geriau jai tiesiog buvo apsestas.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:28:09
supratai ir puiku, nebegrauzk saves ... nebuvo gal jis apsestas, tiesiog pamirso zmogus...

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:23:33
Tevas niekad nesidomëjo magija.

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:22:55
As tevu klausau. Bet cia su zvakemis tikrai buvo labai keista. Pats davë, o paskui apkaltino kad as pasiemiau. Vadinasi jis buvo apsestas kai man davë tas þvakes. Man be galo baisu... Supratau kad raganavimas yra labai didelis blogis...

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:20:45
tavo tevas,Sara, domejosi magija?ar kazko nesuprantu ...

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 18:18:22
Laikykis savo tiesos ir viskas turëtø bûti gerai, tik þinoma kartais nereikia jà skelbti atvirai, kartais (gan daþnai) tiesiog nutylëti. Arba geriausia ájungti "kvailá" bet èia jau ekstra atveju ir prieð namiðkius nelaba, galima taip ir santykius sugadinti... nors... visko gali bûti.. gali ir padëti..

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 17:53:52
Jauèiuosi is vis i miltus sutrinta ede, ede ir ede mane. O viskas prasidëjo nuo to kad pas mane kambaryje arbatines þvakes rado.
Pats tevas man jas buvo davæs. O paskui jis sako kad nedavë, kad atseit as pati jas pasiemiau.
Tikra katastrofa. Jis sako kad man vaidenosi kad jis tas þvakes man davë. Sake cia yra tokia magija. Ir sake kuo toliau reikia nuo tos magijos. As taip nieko ir nesupratau. Vadinasi kai tevas pakiðo man tas þvakes jis buvo magijos apsestas. Vienu zodziu yra be galo baisu. Ir tu gal nesimelsk. Gal geriau nieko nereikia. Nes man tikrai baisu darosi...

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 17:43:06
Nu ir teisingai. Bet tevai paskutiniu metu pastoviai mane ëda ir apie vaikina pasakoja kad jis mane paliko nes netinkamai elgiuosi. Vienu zodziu tikra katastrofa.

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 17:42:55
Titanium + Alone ( cover by J.Fla )

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 17:40:32
taip...ir teisingai , nereiktau to...

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 17:18:26
O dël tapimo ragana, tevai sake kad tai yra visiðka nesamone. Kad tos raganos tik pinigus iðvilioja is nauviu zmoniu. Ir zinai ka? As tevais tikiu. Tad net nepradesime. Va taip, La fortûna...

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 16:05:52
La fortûna, sniego visai neturime, tik kai kuriuose keliukuose yra plikledis.

2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 15:28:05
Kaip moteris-taip religija,
Elegija su lyra ir be jos
Kiekviena privatizuotø Dievà
(Jietis)

La fortuna 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 13:23:23
aèiû ...sveikinu su graþiomis ðventëmis :) daug sniego turit?

sara 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 11:23:46
Kaip laikotes?

Creative 2017 m. gruodþio 25 d., pirmadienis, 00:23:19
Að èia prisiminiau Jietá ir pasirausiau uþraðuose vizijose ir radau eilëraðtukà:
Jietis 2017 m. gruodþio 2 d., ðeðtadienis, 12:38:48
.
MAKARENA
.
Iðmàstë mintá
Kaip fariziejus
Suteikë viltá
Laikui neatëjus
Apie tai tankiai
Vyrai negalvoja
Moterys jautrios
Greit susivilioja
Þodþiø jauko
Patys neragauja
Gurmanës uþkimba
Taip jas nukariauja

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 16:02:15
Per Kalëdas valgysime vista, tortà, CocaCola, mandarinus, kiwi.

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 15:07:59
Tai jau jo. O as gera jo pagalbininke.

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 15:00:13
na tavo tëvas tikras ðaunuolis, darbininkas ..:)

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 14:52:29
Tevas rauge. Tad vakare valgysiu marinuotu agurkø ir raugintø kopûstø, jie visai neturi kalorijø.

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 14:10:46
kas raugë kopûstus...? l. geras dalykas

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 14:09:51
að dar tik saldainá ir sumuðtinukà su sûriu ...vakare bus tik valgymas :) koldûnai su grybais, silkë , þuvis ...

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 14:08:20
Mes tai jau pavalgeme. Vakarienei tik raugintø kopustuku...

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 13:56:18
skaitau ...baigiu gert kavà ...biðki pasportuot iðsimaudyt , tada stalà Kûèiom ir sëst valgyt ...toks planas

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 13:53:36
Supratau.
O kaip tu?
Ka veiki?

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 13:40:32
sveika, nemesk sporto ...bûk kantri..tai sveika netik kûnui bet ir galvai , nuotaikai tt ,o toli neik arba neðkis su savim pagalá ,kai ðuo puola ginkis pagaliu , mojuok juo , jis kàs pagalá ne tave , ðuo nesupranta gerai, kad tu valdai tà pagalá,,,o ðiaip ramiai eik pro ðonà , nepanikuok, nesimuistyk ir nepuls, pagalá naudok kai tikrai jau reikia , kai puola dantimis á kojas tt...

sara 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 13:34:37
Nu siandien didþiulio vilksunio pëdas sutikau. Tai matyt pasivaikðèiojimus mesiu, baisu kad susitikus neapkandziotu. O svorio nei kiek nenumeciau, net septynis ðimtus gramø priaugau. Ir is ko? Is oro?:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 24 d., sekmadienis, 13:27:21
o k1 galima surasti ten?:)

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 23:49:51
O ko ten ieðkai?

2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 21:17:56
aciu, radau...

La fortuna 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 20:24:30
atsipr.o kur tas pokalbiu forumas, kur is viziju perkele,nerandu?

La fortuna 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 16:16:26
gerai, nesakysiu :)

sara 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 14:26:52
Tiesiog kai pajusi alká, tada imk melstis ir viskas. O tas alkis ateis greit. Va kai vakarienës dar busi nepavalgiusi. Kai zmogus iskankintas ir trokðta valgyti, tada ir maldos nuoðirdesnes gaunasi ir t.t. Tik jokiu budu niekam negalima sakyti kad meldiesi, net man nesakyk. Sutarta?

La fortuna 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 14:02:42
nu matai, Sara, kiek tu visko zinai...na dekui uz patarima, pasinaudosiu, tai reik para nevalgyt ar uzteks maziau?

sara 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:50:45
Maldos Dievo ausá pasiekia kai buni alkana. Tada buni atvira kosmosui. Bet jei tu ir taip pusiau pasninku gyveni tai pati zinai.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:45:56
kodel alkana ? ..sakai reikia pasninko :) as ir taip gyvenu pusiau alkanu rezimu

sara 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:41:01
Viskas bus gerai. Tiesiog kai busi alkana ( tuðèias skrandis) Dievo prasyk stebuklo. Ir niekam nesigirk kad pas Dievuli stebuklo ( ar ko ) prasei. Net po to nesigirk. Negalima tokiais dalykais girtis nes kitaip tavo norai neissipildys.
Gerai?

La persona granata 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:34:38
aga...paguodei...duok Dieve geras sikart :)

sara 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:32:16
Mirtis reiskia permainas. O tau ir bus permaina, na pati zinai, kai atvaziuosi i Lietuva.

la 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 13:00:54
tuscia lova perskaiciau, kad mirtis , bet tai buvo grazios paklotos kaip naujos lovos ir viena dvigule, o as buvau kaip to namo pirkeja...

La persona granata 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 12:58:15
sveikute....nenusimink del to, ka man parasei..reiskia taip geriau...tu ir pati susitvarkysi , gal ir gerai kad taip gavosi...

sara 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 09:57:53
Labas merguzeles!
O as siandien sveriu 13,8 kilogramus. Ta prasme per naktá numeciau 400 gramø.

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:34:40
o gal ne tik sapne...

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:31:13
Ir ne tai ne todël kad að nepleèiø savo pasaulëþiûros á sapnø aiðkinimà, bet tai kad gadina mano sapnu reikðmes ir tikrasias prasmes emocijø lygyje, tai ne ribø plëtimas o draskymas esamø. Ir ðiaip pasakoju forume tik tam kad daug maþ gal kas susidarys pakankamai áspûdþio kokie gali bûti sapnai, gal kam kokiu asmeniðku ádëjø kils kà sapne galima daryti.

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:27:01
Tas mano sapnas ðiandieninis turëjo tæsiná bet ji pasilikau sau.

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:25:59
oi oi uþstrigo ir pasispaude :(
Tai vat jis prianalizavo nei á tvorà nei á mëtà, kad daugiau að jam sapnø savo nepasakojau, nes pasidarë per daug asmeniðka. Mano sapnus að suprantu kuo puikiausiai o kiti ið savo pasaulëþiûros sprendþia o jei dar ir prikiða savo analizes tai virð visko...

2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:23:57
Geriausias sapnu aiðkinimo þinovas esi pati. pati pagalvok kà gali reikti tau artimiau.
Tarkim viena syki að papasakojau sapna psichoterapeutui ir jis tai

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:20:10
Èia á santykiu klausima buvo atsakymas :)

Creative 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:18:20
Nepabandysi - nesuþinosi :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 23 d., ðeðtadienis, 00:02:22
Creative, irgi sapnavau labai grazius namus ir daug lovu nedviguliø , buvo keista vienam kambary matyti nustatyta 7 lovas, nes sapne dar specialiai paskaièiavau ..idomu kà reiðkia tai :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 23:55:53
eilëse, kaþkas raðë , kad panaðus panaðø traukia, bet kodël mane ir kitus mokë , kad prieðingybës traukia viens kità ...kaip plusas minusas..o magnetai stumia kits kità ..kur yra tiesa?

La fortuna 2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 23:48:34
aga..mano..dj fortuna:)

Creative 2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 22:54:37
Tavo daina La fortuna? vel nepasiraðai :)

2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 22:37:49
Hurts - Illuminated

La fortuna 2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 21:51:59
Sara, tyli ðiandien esi , kalëdom gal inirtingai ruoðiesi :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 22 d., penktadienis, 12:46:33
ОЛЕГ МАЙАМИ - ЕСЛИ ТЫ СО МНОЙ

2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 20:39:22
Sara. butinai susitiksime ...kai busiu LT..oki

La fortuna 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 20:24:09
Armin van Buuren & Garibay - I Need You

2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 20:22:28
girliandu lempuciu parduotuves nebera ..vat tai puosiasi reiskia airiai simet ..

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 17:12:14
o kà nejau mano figura netiks gi matosi? :D

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 17:02:13
Matyt taip jau buna. Bet tu idek normalià savo nuotrauka, taip per feisbuka sau ir kavalieriu susirasi.:D

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:28:24
ir ðiaip nuotraukà jau 4 metø senumo nekeista ten ir viskas buvo tylu ramu o èia ðe tau ir pasipylë kaip grybai...

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:22:36
Tai kad nuotrauka tik viena profilio ir tai nestandartinë na nesimato veido nes uþriðta megztiniu ir vaikðèiojau taip per miðko gatvæ uþriðtom akim. na netipinë bet galvoju ar nepaþistami gali jà matyt.. to neþinau...

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:12:52
Creative, gal nuotrauka kokia nors patiko.:-)))

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:11:50
La fortûna, klausyk, kelininkai þiema valo sniegà ar ne?

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:06:56
O gal èia Kalëdø metas...

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 16:05:37
Keista.. facebooke daug nauju pakvietimu draugaut gavau per paskutiná menësá ið nepaþástamøjø. tuo tarpu kai jis tylëjo metø metus, ir draugø prisikvieèiau vos kelis ir neraðiau vardo pavardës kad per paieðkà nerastø ir kà gi tai galëtø reikðti? gal nuotrauka profilio patiko?

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 15:34:44
As tau parasiau i pasta.

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 14:19:29
Kada galësim dar karta susitikti, siaip sau? As vel pas tave atvaziuociau ar kur kavinëje susitiktume.

La fortuna 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 14:11:55
as irgi grizau sportuot...gal ir sian pavyks, sventem pradejau jau ruostis..

sara 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 13:13:21
Nu siandien sveriu 105 kilogramus!

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 01:22:06
Epic Cinematic | Thomas Bergersen - Children of the Sun (feat. Merethe Soltvedt) | Epic Music VN

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 00:54:51
Tas katinas net murkti pradëjo, kad ir tyliai, nedrasiai...

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 00:25:04
O vat buvau að pas paþástamà namuose ir jis laikë kelis katinus ir vienas jø buvo su pykta veido iðraiðka. Paþástamas sakë kad katinams reikia dozuoti valgá, nes kiek ádësi viskà suvalgo ir storëja. Na tas katinas kaþkaip ásidrasinæs uþðoko anr sofos kur að sedejau ir kamputi ant pagalvës susisuko. Ir nebuèiau að jei negalëèiau jo pykti iðsklaidyti. Tai ðvelniai ji pradëjau glostyti, jam ið pradþiu nelabai patiko. nes jautësi kad jo niekas iki ðiol neglostë taip, o að su meilæ ir ðvelnumu já glosèiau ir þiûrëja besiðypsodama á já. Ir jis atsileido.. dingo pyktis ið veido, akys pilnai atsivërë, pasidarë tokios skaidrios, tokios smalsios... net paþástamas paklausë kà su jo padariau... að sakiau kad nieko tik paglosèiau...

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 00:17:57
Að jai leisdavau pasijusti maþyte ant mano rankø.. ir ji tai dievino... þinoma turëjo ir charakterá tai neuþilgo ir nuðokdavo nuo rankø ir þinojo kad ilgai að jos nelaikysiu (kaip sakant pamurkei iki soties ir uþteks), ir nuskubëdavo savo katiniðkais reikalais...

Creative 2017 m. gruodþio 21 d., ketvirtadienis, 00:08:45
Buvau kaip katinas, kuris vaikðèiojo vienas...
Tokia ir likau.
Vargðë mano katytë, kuri mirë anksèiau nei derëjo, ji visada laikë mane mama. Pasiilgstu jos ðvelnumo ir nepriklausomybës.

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 22:23:20
taip jau buna su mokyklos draugais ir netik ;)

Creative 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 21:51:51
Dar mokyklos laikais turëjau ir vadinau geriausia draugæ. Taèiau po poros metø kai já ávaldë gerai naujà kalbà nes buvo ið kitos ðalies tai prasidëjo toks dalykas kad ji man pasakoja kaþka o að klausiausi ádëmiai, kartais ásiterpdavau, bet daþniausiai tik klausiausi nes neturëdavau kà jai pasakyti. Tai vat tokie santykiai pakrypo á tai kad að turbût per daug klausiausi jos nes paskui kai að pradedavau kaþkà jai pasakoti ji nesiklausydavo, neiðgirsdavo manæs arba pertraukinëdavo ir savo skelbë, tai vat kaip besistengdama kaþkà pakeisti, vis gráþdavom prie to paèio: ji pasakoja, að klausausi, kad ir kaip norëdavau irgi papasakot jai kai kà. Tiesiog já uþaugo mano akyse, nes atsimenu dar jà kaip tylenë kurá neþinojo kalbos o að kartais jai patardavau kaip sakyti ar ðiaip moraliðkai palaikyti kai pasakydavo kaþkà netaip. Ir ji uþaugo. Peraugo net mane, laiku susirado kità paðnekovà ir mane paliko ramybeje, kaip nereikalinga. Matyt tokia buvau, nesiverþiau niekad á prieká, priekis pats kartais prasiverþdavo pas mane.
Todël kai lieki neiðgirsta, ar kitaip pamirðta tai paprasèiausiai slegia. Ir padariau atitinkamas iðvadas.

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 21:45:02
namo parveze prabangi masina taxi..jaguaras naujas didelis..pasijutau kaip kokia pop zvaigzde :)

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 21:15:36
mergina ir dar labai :D..bet dekui

sara 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 15:37:52
O tu tai iðvis esi labai graþi mergina.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 15:13:28
pasikeisi kazkiek ...nors sakau,nesi tu storule bulkute..kaip nupasakojai..

sara 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 14:03:49
Nezinau ar labai pasikeitusi bûsiu. Imkim per mënesá numesiu tris kilogramus, tai itin pasikeitusi nebûsiu.:-)))

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 12:59:16
eik....labai gerai pasivaiksciot tau ...

sara 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 12:42:07
Nu pavalgiau ir einu vel vaiksciot.

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 12:32:40
vakar isgirdau patarima..jei susirgai, gydytis :cai s molinoi, postel s muzhcinoj...

La fortuna 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 12:09:20
nu va.. tu saunuole..kita syki nepazinsiu gal:) busi it nendre

sara 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 11:11:19
Nu siandien vel valanda dvidesimt minuèiø pasivaiksciojau. Po pietø vel eisiu valandziukei.

Creative 2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 01:31:06
Kaþkas sakë, kad normalus þmonës yra tie, kuriuos maþiausiai paþásti.

(Video) TEST 1 | Indian HISTORY | MPPSC MAINS 2020 TEST SERIES DISCUSSION

2017 m. gruodþio 20 d., treèiadienis, 00:24:32
Èia jei kà mano þinutë buvo:
2017 m. gruodþio 19 d., antradienis, 20:47:55
Laikytis tik uþ savæs reikëtø, nebent kas rankà iðtiestø kaip kad skæstanèiam.
Norëjau paðmaikðtauti :D su ðia:
"Ir tada bus du skæstantys.

Videos

1. Daily Newspaper Discussion || 9th March 2021 || UPSC Prelims and Mains 2022 || Worksheet Attached
(Sleepy Classes IAS)
2. 9:15 PM - Top 30/30 Expected Questions | SSC & Railway Exams| Reasoning by Ritika Tomar
(wifistudy)
3. 11.00 AM - Best 300+ Current Affairs Weekly Discussion 7feb-12feb 2022 for SBI ,RRB ,IBPS , 2021
(Ambitious Baba)
4. SSC MTS/Havaldar Static GK Practice Set | Important GK MCQs for SSC MTS | Solve with Gaurav Sir
(Testbook.com)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 12/05/2022

Views: 6517

Rating: 4.6 / 5 (46 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.